Anda di halaman 1dari 5

1

Soalan 1 hingga 17 Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah dengan jawapan yang paling sesuai. 1. Datuk Rahim ada di pejabat? Saya ingin berjumpa _____________, kata Encik Sudin kepada wanita itu. A dia C kamu B anda D beliau dengan

2.

Cikgu Hamidah edang mengajar dengan penuh _____________. A etia C dedikasi B panta D dera _____________ memegang jawatan tinggi di yarikat itu, Hakimi emakin !mb!ng. A Sampai C Sejak B Supaya D Sementara "uaian di taman itu _____________ apabi#a ditiup angin. A bergoyang C terg!yang B dig!yang D mengg!yang $ak %eman bekerja kera ____________ menyara ke#uarganya. A akan C hingga B demi D dengan Sudah ___________ kita tidak bertemu, kata $uan &e##y kepada Shari'ah. A hampir C jauh B lama D berabad

(!#!ngan muda turut menjadi angg!ta ___________________ ema a ber#akunya gempa bumi di )nd!ne ia. A sukarelawan C wartawan B budiman D hartawan )bu ______________ di ata !'a kerana ke#etihan bekerja. A bertiduran C meniduri B "er"idur D menidurkan ete#ah eharian

Setiap pagi $uan R!hani akan ________________ p!k!k bunga di ha#aman rumahnya. A merenji C mencurah B menyiram D menjiru *amu per#u ber !pan apabi#a berja#an di ___________ !rang tua, na ihat Encik %eman kepada anaknya. A antara C be#akang B tengah D hadapan +me#ia demam akibat ____________ ema a pu#ang daripada #atihan b!#a jaring ema#am. A dihujani C menghujani B kehujanan D berhujankan $emuda itu _____________ k!mputer peribadi abang yang r! ak di kedai k!mputer. A membe"ulkan C membetu# B pembetu#an D kebetu#an $uan *amariah bera a# dari $antai ,imur. -#eh itu, dia ____________ bertenun !ngket. A je#a C mahir B hampir D bijak angat

1$

11

12

13

14

Sua ana di taman perumahan itu ____________ kerana beka#an e#ektrik terputu ecara tiba.tiba. A kucar.kacir C ke#am.kabut B gelap%geli"a D haru.biru

15

/!hn !n dan *e#0in te#ah _____________ kerana datang #ewat ke ek!#ah. A diu ir C didenda B dihina D dipuku# Setiap hari, +rina akan mengu#ang kaji pe#ajaran __________ #ewat ma#am di bi#ik bacaan. A ejak C dari

B 17

hingga

kepada

$uan 1arina menerima _______________ urat daripada anaknya yang edang be#ajar di /epun. A ehe#ai C ekeping B sepu&uk D e#embar *akak &!ni mema ukkan emua d!kumen penda'tarannyadi uni0er iti ke da#am ebuah 'ai#. $i#ih perka"aan seer"i bagi penting. A mudah C genting B mus"ahak D utama Rumah *am iah ter#etak berhampiran dengan pa ar. $i#ih perka"aan berlawan bagi berhampiran. A dekat C hampir B jauh D rapat penting berkaitan

1!

1#

Soalan 2$ hingga 21 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perka"aan bergaris dengan betul. 2$ ) )) ))) )2 A B 21 ) )) ))) )2 A B 22 Saya ada di ini ejak minggu #epa . %e#aki itu ada dua buah kereta. +da ebungku na i #emak di ata meja itu. 1a3iah me#uat dengan ikap +ina yang ada itu. ) dan )) )) dan ))) C D '( '' dan ''' ), ))) dan )2

4a#aupun u ia 1ak %imah udah #anjut tetapi dia ma ih cantik. ,!#!ng terangkan perkara ini dengan #ebih #anjut, kata $uan +rina kepada pegawai bank itu. /a#an cerita itu udah #anjut. -rang #anjut itu berja#an dengan terb!ngk!k.b!ngk!k. ' dan '' )) dan ))) C D ), )) dan ))) ), )) dan )2

Pilih jawapan yang betul bagi ayat tanya yang diberikan. "i#akah tarikh tutup penyertaan pertandingan mencipta pantun itu?

A B C D 23

$ertandingan mencipta pantun itu hanya terbuka kepada murid ,ahun 5 ahaja. $emenang pertandingan mencipta pantun itu diumumkan pada minggu depan. )arikh "u"up penyer"aan per"andingan men&ip"a pan"un i"u adalah pada 2$ Sep"ember 2$13* Hanya karya a #i yang diterima untuk pertandingan mencipta pantun itu.

Pilih aya" "anya yang betul bagi jawapan yang diberikan. Saya bera a edih ata keka#ahan Harimau 1a#aya da#am per#awanan ema#am. A Di manakah Harimau 1a#aya ka#ah da#am per#awanan ema#am? B Apakah yang menyebabkan kamu bersedih+ C "i#akah Harimau 1a#aya gaga# da#am per#awanan b!#a epak? D 1engapakah Harimau 1a#aya ka#ah da#am per#awanan ema#am?

Soalan 24 hingga 25 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. 24 1ari#ah ke $e ta "uku ber ama. ama dengan kami, R!hana6 kata Siti dan )rma. A R!hana mengajak Siti dan )rma ke $e ta "uku ber ama. ama. B Si"i dan 'rma mengajak ,ohana ke -es"a Buku bersama%sama* C Siti, )rma dan R!hana pergi ke $e ta "uku ber ama. ama. D *ami, Siti, )rma dan R!hana pergi ke $e ta "uku ber ama. ama. 25 Encik Samad e#a#u membe#i a#at mainan untuk anaknya. A 1ainan untuk Encik Samad e#a#u dibe#i !#eh anaknya. B Ala" mainan selalu dibeli oleh .n&ik Samad un"uk anaknya* C +naknya e#a#u dibe#ikan barang mainan untuk Encik Samad. D Encik Samad dan anaknya e#a#u membe#i mainan untuk anaknya.

Soalan 2 hingga 2! Pilih ayat yang be"ul* 2 A +duh, terima#ah hadiah daripada aya7 B Datuk atau nenek datang dari kampung membawa durian. C Di manakah kamu menyimpan wang itu.

D 27 ) )) ))) )2 A B

-ada hari minggu yang lalu( kami bersiar%siar di "aman bunga* *edua pemain itu ungguh #incah di padang. +pakah pr! e '!t! ente i ? /emput#ah minum jangan#ah ma#u. +yah baru ba#ik daripada *edai Runcit 1aniam. ) dan )) ) dan )2 C D '' dan ''' ))) dan )2

2!

) )) ))) )2 A B

Sebuah nangka te#ah dibe#i !#eh ayah. )bu mengirim ekeping urat untuk abang di #uar negara. &ah, ambi##ah duit ini untuk membe#i buku rujukan7 $ara hadirin diminta duduk di tempat ma ing.ma ing kerana per embahan akan dimu#akan. ) dan )) ) dan )2 C D )) dan ))) ''' dan '/

Soalan 2# hingga 3$ Isi tempat kosong dengan simpulan bahasa yang sesuai. 2# 4a#aupun hanya ______________, namun ibu menyayanginya ama eperti anak.anak yang #ain. A anak bapa C anak ema B anak didik D anak angka" bapa +manda

3$ Rahim te#ah terpi#ih ebagai ketua pa ukan b!#a epak ek!#ah kerana dia merupakan pemain yang diharapkan dapat mendapatkan kemenangan kepada pa ukan ek!#ah. Simpu#an baha a yang pa#ing _________________. A erkap jarang B ayam "amba"an e uai D bagi itua i di ata ia#ah

C ata pagar #angkah kanan