Anda di halaman 1dari 10

SAP HEPATITIS

SATUAN ACARA PENYULUHAN ( SAP )

Judul : hepatITIS

oleh: nama :feli ita !i"to#ia !e#a #iti nim :$%&$&'&%()

*elA

:+umi

PROGRAM SARJANA KEPERAWATAN


SE,-LAH TIN..I IL/U ,ESEHATAN ,EN0E0ES /ALAN.

SATUAN ACARA PENYULUHAN hepatiti

Topi* Su+ Topi* Ha#i2Tan11al 4a*tu 2 Jam Tempat Pe e#ta Pen9uluh

: Hepatiti : Pen"e1ah dan Penan1anan Hepatiti : ,ami 3 %) mei %&$% : '& menit 2 $56&&7$)&& : 8alai 0e a 8umi : 4a#1a 8apa* dan I+u 8umi : :eli ita ;i"to#ia ;e#a Riti

I.

TUJUAN UMUM

Setelalah di la*u*ann9a pen9uluhan tentan1 hepatiti di ha#ap *an +apa* dan i+u <a#1a +umi +i a men1e#ti apa itu hepatiti 6

II. TUJUAN KHUSUS


etelah di+e#i*an pen9uluhan elama '& menit #ema=a dan i+u7i+u <a#1a +umi mampu :

men=ela *an pen1e#tian da#i hepatiti men=ela *an 1e=ala 9an1 tim+ul men=ela *an "a#a penan1anan dan pen1o+atan hepatiti men=ela *an pen9e+a+ da#i hepatiti men=ela *an =eni !i#u hepatiti Pen1e#tian hepatiti 1e=ala hepatiti Ca#a pen1o+atan dan penan1anan hepatiti Pen9e+a+ hepatiti Jeni !i#u hepatiti

III. IV.

MATERI METODe

Ce#amah dan Tan9a =a<a+

V. MEDIA

Leaflet Po<e# poiN

;$6SETTIN. TE/PAT6 86

A6

C6

06 E6

,et: $6 %6 '6 )6 56 /ode#ato# Pen9uluh Audien :a ilitato# -+ e#!a i

V11.PENGORGANISASIAN.
$6 %6 '6 )6 /ode#ato# : /o e Pen9uluh ::eli ita :a ilitato# : /a#ia -+ e#!e# : The#e ia

Rin"ian Tu1a : a6/ode#ato# : /en1atu# =alann9a pen9uluhan

+6Pen9uluh : /ela*u*an pen9uluhan "6:a dilitato# : /emfa ilitato# =alann9a pen9uluhan d6-+ e#!e# :/en1o+ e#!a i6

v1.kegIAtan penyu u!an


No Waktu 1. 2. 1 Pembukaan 5 menit Kegiatan penyuluh Mengucapkan salam Memperkenalkan diri Respon peserta

Kontrak waktu Men elaskan tu uan penyuluh !. "persepsi konsep hepatitis i. Men awab ii. Mendengarkan dan memperhatikan iii. Menyetu ui i#. Mendengarkan dan memperhatikan #. Mendengarkan dan memperhatikan 1. 2. !. $. 5. Men elaskan tentang pengertian hepatitis 1. Mendengarkan Men elaskan tentang ge ala dan memperhatikan hepatitis Men elaskan tentang cara pengobatan hepatitis 1. Mendengarkan Men elaskan tentang penyebab dan memperhatikan hepatitis Men elaskan tentang #irus dari hepatitis

1. 2.

Kegiatan %nti ).

Memberikan kesempatan peserta untuk bertanya & 2' menit ( *. Mendengarkan dan memperhatikan

$.Mendengarkan dan memperhatikan

1.

Peserta bertanya

1.

Menga ukan 2 pertanyaan tentang materi penyuluhan 2. Kesimpulan dari penyuluhan ! Penutup 5 menit 1. 2. +alam penutup Men awab 2.Mendengarkan dan memperhatikan

!.Mendengarkan.

VI.

EVA"UASI
$6 E!alua i t#u*tu# ,omitmen te#hadap *ont#a* <a*tu3 tempat dan <a#1a ,ont#a* <a*tu dan tempat $ ha#i e+elumn9a ,ete# ediaan dan *e e uaian fun1 i alat3 +ahan3 dan media p#omo i *e ehatan e uai den1an 9an1 di+utuh*an $6 E!alua i p#o e Tim p#omo i *e ehatan mampu mem+e#i*an info#ma i den1an =ela e uai den1an tu=uan 9an1 telah ditetap*an

<a#1a+i a menden1a#*an dan +e#pa#ti ipa i a*tif ampai a*hi# *e1iatan $6 E!alua i ha il /aha i <a menun=u**an adan9a penin1*atan pen1etahuan tentan1 hepatiti den1an +ena#6

MATERI PEN#U"UHAN !epat$t$%


1. 1. PENGERTIAN HEPATITIS Hepat$t$% adalah pe#adan1an pada !at$ *a#ena to>in3 epe#ti k$&$a atau o+at ataupun a1en pen9e+a+ infe* i6 Hepatiti 9an1 +e#lan1 un1 *u#an1 da#i ? +ulan di e+ut @hepatiti a*utA3 hepatiti 9an1 +e#lan1 un1 le+ih da#i ? +ulan di e+ut @hepatiti *#oni A6 Penyak$t !epat$t$% atau #adan1 hati adalah uatu p#o e pe#adan1an pada =a#in1an hati3 pen9e+a+ hepatiti e"a#a umum di e+a+*an oleh !i#u 3 *e*u#an1an !itamin3 *e*u#an1an 1iBi3 +a*te#i atau *uman pen9a*it3 o+at7o+atan dan al*ohol3 "a"in1

1. '. PEN#E(A( HEPATITIS Hepatiti +ia an9a te#=adi *a#ena v$)u%3 te#utama alah atu da#i *elima !i#u hepatiti 3 9aitu A3 83 C3 0 atau E6 Hepatiti =u1a +i a te#=adi *a#ena infe* i !i#u lainn9a3 epe#ti mononukleosis infeksiosa3 demam *unin1 dan infe* isitomegalovirus6 Pen9e+a+ hepatiti non7!i#u 9an1 utama adalah al*ohol dan o+at7o+atan6

1. *. TANDA DAN GEJA"A PEN#AKIT HEPATITIS 0emam #in1an

8adan lemah dan le u N9e#i pada otot Tida* naf u ma*an2naf u ma*an tu#un d#a ti Ai# eni +e#<a#na 1elap dan tin=a +e#<a#na pu"at ,ulit +adan dan +ola mata te#lihat *e*unin1 *unin1an

1. +. O(AT #ANG DI GUNAKAN PADA PENDERITA HEPATITIS $6 0a1in1 +uah mah*ota de<a (Phale#ia ma"#o"a#pa) *e#in16 %6 0aun de<a (.9nu#a di!a#i"ata) '6 Pe1a1an (Centella a iati"a L) )6 Sam+iloto (And#o1#aphi pani"ulata) *e#in1 56 Ai# ,a)a pe&-uatan .-at/ $6 Re+u : 5 1#am da1in1 +uah mah*ota de<a *e#in13$5 1#am daun de<a3 $5 1#am pe1a1an3 $& 1#am am+iloto den1an 5 1ela ai#6 %6 An1*at etelah mendidih dan ai# te# i a % 1ela 6 '6 Sa#in1 ha il #e+u an etelah din1in6 )6 Ramuan iap di minum6 6

1. 0. JENIS VIRUS HEPATITIS V$)u% !epat$t$% A ;i#u !epat$t$% A te#utama men9e+a# melalui !e"al o#al6 Pen9e+a#an ini te#=adi a*i+at +u#u*n9a tin1*at *e+e# ihan6 0i

ne1a#a7ne1a#a +e#*em+an1 e#in1 te#=adi <a+ah 9an1 pen9e+a#ann9a te#=adi melalui ai# dan ma*anan6 V$)u% !epat$t$% ( Penula#ann9a tida* emudah !i#u hepatiti A6 ;i#u !epat$t$% ( ditula#*an melalui da#ah atau p#odu* da#ah6 Penula#an +ia an9a te#=adi di anta#a pa#a pema*ai o+at 9an1 men11una*an =a#um unti* +e# ama7 ama3 atau di anta#a mit#a e* ual (+ai* hete#o e* ual maupun p#ia homo e* ual)6

I+u hamil 9an1 te#infe* i oleh hepatiti 8 +i a menula#*an !i#u *epada +a9i elama p#o e pe# alinan6 Hepatiti 8 +i a ditula#*an oleh o#an1 ehat 9an1 mem+a<a !i#u hepatiti 86 0i dae#ah Timu# Jauh dan Af#i*a3 +e+e#apa *a u hepatiti 8 +e#*em+an1 men=adi hepatiti menahun3 sirosis dan kanke) !at$6 V$)u% !epat$t$% , /en9e+a+*an minimal (&C *a u hepatiti a*i+at t#an fu i da#ah6 ;i#u !epat$t$% ,ini palin1 e#in1 ditula#*an melalui pema*ai o+at 9an1 men11una*an =a#um +e# ama7 ama6 Ja#an1 te#=adi penula#an melalui hu+un1an e* ual6 Untu* ala an 9an1 ma ih +elum =ela 3 pende#ita @pen9a*it hati al*oholi*A e#in1*ali mende#ita hepatiti C6

Su&-e)/ A1u lina3 S63 $DDE3 Hepatitis B Ditinjau dari kesehatan Masyrakat dan Upaya Pencegahan6 :a*ulta ,e ehatan /a 9a#a*at3 Uni!e# ita Sumate#a Uta#a6 0ep*e RI3 %&&%3 Imunisasi Hepatitis B3 Ja*a#ta6 FFFFFFF3%&&$3 Penanggulangan Penyakit Hepatitis B3 Ja*a#ta