Anda di halaman 1dari 9

PENSEJARAHAN MALAYSIA

Sejarah adalah satu disiplin ilmu yang mempunyai peranan yang sangat penting terutamanya kepada negara kita yang masyarakatnya terdiri daripada berbilang keturunan[1][1]. Melalui pengetahuan sejarah membolehkan kita mengetahui latarbelakang kepada sesuatu masalah, tindakan dan isu dengan tepat dan benar. Melalui sejarah kita akan dapat mengetahui dan memahami latar belakang negara ini dan sentiasa mengambil iktibar daripada peristiwa yang pernah terjadi di negara kita[2][2]. Sejarah boleh mengelakkan sikap melampau, dengan kata lain sejarah dapat memberi panduan dan menjadi guru yang memungkinkan kita terlepas daripada mengulangi kesilapan yang serupa. Sejarah dapat memberi teladan, iktibar, menunjukkan batasan-batasan kerana melalui sejarah kita belajar daripada contohcontoh yang pernah berlaku pada zaman lalu. Kajian sejarah menekankan aspek seseorang sejarawan mencari kebenaran dan sentiasa mematuhi tatacara (etika) penyelidikan serta bersikap kritis[3][3]. Dalam pada itu kesedaran sejarah itu juga biasa dilihat sebagai kesedaran terhadap perlunya sejarah itu diasaskan kepada kebenaran iaitu kepada fakta-fakta atau peristiwaperistiwa yang sebenarnya telah berlaku pada sesuatu ketika dahulu dan bukannya peristiwa-peristiwa yang direka atau dikhayalkan sahaja. Ini ditegaskan oleh Khoo Kay Kim yang menyatakan bahawa tugas utama para sejarawan adalah untuk mengejar kebenaran atau hakikat. Justeru para sarjana seharusnya sentiasa berdiri di sebelah pihak yang benar.[4][4] Peristiwa yang benar itu akan meresap dan menimbulkan kesan yang bererti di dalam jiwa seseorang, malah sesebuah masyarakat. Bidang penulisan merupakan salah satu bidang yang penting dalam disiplin sejarah. Sejak zaman-berzaman, manusia daripada pelbagai peradaban yang terbesar seperti Islam, China dan Eropah telah menghasilkan penulisan daripada pelbagai sudut. Mereka yang menulis mengenai pensejarahan digelar sejarawan ; sejarawan dalam bidang politik, ekonomi, ketenteraan atau sosial. Demikian juga bentuk atau hasil penulisan mereka ada yang berupa sejarah politik, ekonomi, sosial atau ketenteraan. Lazimnya penulisan karya sejarah dihasilkan mengikut bidang dan kepakaran penyelidik masing-masing. Memang telah menjadi tugas dan tanggungjawab sejarawan untuk melakukan penyelidikan dan seterusnya menghasilkan karya pensejarahan untuk dipersembahkan kepada umum (khalayak pembaca) ataupun kepada siapa yang mengarahkannya.[5][5] Sejarawan tetap komited dan mempunyai kepentingan untuk melahirkan sesuatu karya pensejarahan. Ini kerana sejarah itu adalah suatu kisah yang berkait rapat dengan kehidupan masyarakat. Sejarah adalah realiti yang mementingkan kebenaran , berperanan merakamkan peristiwa penting atau kejadian yang telah berlaku pada masyarakat atau kehidupannya pada zaman lalu. Sejarah boleh membangkitkan perasaan bangga terhadap negara. Sejarah dapat memupuk semangat kecintaan seseorang itu kepada negaranya, justeru wajarlah sejarah itu perlu dipelajari, difahami oleh setiap warganegara Malaysia agar tidak berlaku permasalahan kepada rakyat dalam menuju wawasan negara. Melalui penghayatan sejarah semangat patriotisme dapat disemai, dibajai dan dipupuk dan apabila rakyat di negara ini memahami sejarah kebarangkalian timbulnya rasa tidak puas hati terhadap setiap langkah pemimpin kerajaan akan dapat dihapuskan.

Kepentingan sejarah kepada umat manusia telah dijelaskan dalam al-Quran dalam Surah Al-Fathir (Pencipta) ayat 44 yang bermaksud: Apakah mereka tidak mengembara di muka bumi, lalu mereka memerhatikan bagaimana akibatnya orangorang yang sebelum mereka?[6][6] Justeru itu, sebagai satu disiplin ilmu yang menyajikan pelbagai kisah dan himpunan-himpunan pengalaman manusia, sejarah amat perlu dipelajari, difahami dan diamati agar kesilapan dan kecurangan yang pernah dilakukan oleh generasi terdahulu tidak diulangi oleh generasi masa kini dan akan datang. Malah pelbagai saranan telah dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad terhadap kepentingan sejarah. Antara lain beliau menyatakan; sejarah lebih daripada sumber untuk mempelajari masa lampau, bahkan sejarah menunjukkan arah untuk masa depan dan mereka yang tidak belajar dari sejarah akan didera mengulanginya bekali-kali. Hanya dengan mengetahui apa yang kita lakukan semalam, kita tahu apa yang hendak kita lakukan pada hari ini.[7][7]Menoleh ke belakang menyedarkan kita betapa jauh kita sudah berjalan dan disepanjang langkah perjalanan itu mungkin banyak titik-titik hitam yang telah kita lalui. Mungkinkah kita menyaring nilai-nilai yang baik dan yang buruk supaya dapat memacu negara ke tahap yang lebih cemerlang dalam mencapai wawasan negara. Setelah hampir setengah abad negara kita mencapai kemerdekaan, seharusnya masyarakat Malaysia mengangkat kedudukan sejarah perjuangan bangsanya kerana dengan cara sedemikian ia akan dapat menanam bibit-bibit kecintaan sejati kepada negara. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tahu menghargai pahlawannya; baik mereka yang berjuang dengan senjata untuk mempertahankan negara dengan sanggup mengorbankan jiwa raga; atau mereka yang berjuang dengan kepintaran siasah dan akal fikiran untuk menyedarkan masyarakat Melayu seterusnya bergerak menuntut kebebasan dari penjajah dan mengembalikan maruah bangsanya. Ringkasnya sejarah adalah medium yang paling sesuai dan penting bagi membina keperibadian kebangsaan agar rakyat Malaysia sentiasa mengambil iktibar dan menjadikan kesilapan generasi terdahulu sebagai contoh agar kesilapan yang sama tidak akan diulangi oleh generasi pasca merdeka. Sebagaimana kata George Santayana Mereka yang tidak belajar daripada sejarah akan didera dengan mengulangi kesalahan mereka berkali-kali. Perkara yang sama telah ditegaskan oleh Khoo Kay Kim, History is past everything dan perkara yang lepas itu akan memberi penjelasan kepada yang terjadi pada hari ini.[8][8] Hanya dengan memahami perjalanan dan kesinambungan sejarah, baru kita dapat melahirkan satu generasi yang berjaya membuat persiapan memperbaiki kelemahan seterusnya bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran pada masa akan datang.

1.1 Definisi Pensejarahan

Pensejarahan (historiography) berasal dari perkataan sejarah (history). Sejarah secara umumnya diertikan sebagai the record of events or the events themselves.[9][9] Dalam pengertian ini, record of event (catatan peristiwaperistiwa) dan the event themselves (peristwa-peristiwa itu sendiri), saling

mempunyai pertalian yang relatif. Sesuatu peristiwa yang terjadi itu dicatatkan maka jadialah ia sejarah. Tetapi dalam pengertian yang lebih kompleks, Encyclopedia Britannica telah memberikan kenyataan berikut: it was only in comparatively modern times that the meaning of the word (history) was extended to include the phenomena that form their subject.

Dalam konteks ini, peristiwa dan catatan mengenai peristiwa akan mengembang dan membentuk perkara-perkara yang selanjutnya. Contohnya di dalam peristiwa sejarah lazimnya dicatatkan perkara-perkara seperti (i) benar / sahih ataupun tidak peristiwa itu; (ii) bagaimana, sebab-musabab, perkembangan dan kesan daripada peristiwa berkenaan; (iii) tokoh / watak yang menjadi pelaku dalam sesuatu peristiwa; (iv) bila peristiwa tersebut terjadi dan lain-lain. Manakala di dalam catatan mengenai peristiwa pula, di dalamnya terkandung perkara-perkara seperti; (a) siapakah yang mencatatkan peristiwa itu; (b) bagaimana peristiwa tersebut dicatatkan tetap atau tidak, bias atau sebaliknya, obejktif atau subjektif, emosional atau rasional, apa dan bagaimanakah sudut pandangan pencatat berdasarkan peristiwa dan latar belakang yang mengaitkannya; (c) apakah cara dan kaedah (metodologi), pendekatan dan teori, falsafah dan pemikiran yang digunakan dan diambil oleh pencatat berkenaan; (d) sekiranya dalam konteks pengertian pencatatan peristiwa pada masa ini, di mana nilainilai ilmiah atau saintifik terterap ke dalam pencatatan tersebut dengan menggunakan sumber kedua (secondary) dan bagaimanakah sumber-sumber ini dikendalikan dan dipersepsikan. Menurut pandangan Muhd. Yusof Ibrahim[10][10], pensejarahan dapat ditakrifkan sebagai hasil karya atau penulisan yang ditulis oleh ahli sejarah atau sejarawan. Sejarawan akan mengkaji dan menyelidik tentang zaman, masyarakat, peristiwa yang telah berlaku dan akan menghasilkan penulisan pensejarahannya. Sejarawan akan melakukan kajian dalam bidang atau mengikut kepakaran masingmasing seperti bidang politik, ekonomi, ketenteraan dan sosial.[11][11] Pendapat ini adalah selari dengan Khoo Kay Kim yang menyatakan pensejarahan merujuk kepada penulisan sejarah atau karya sejarah[12][12], yang dihasilkan oleh sejarawan.[13][13]Walaupun pada zaman sekarang memang menjadi tugas ahli sejarah untuk menulis seberapa yang boleh berhampiran dengan kebenaran, tetapi pensejarahan merupakan tafsiran seseorang ahli sejarah tentang masa yang lepas, maka sejarah keseluruhan masa yang telah berlalu adalah bersifat objektif, manakala pensejarahan pula bersifat subjektif. Justeru apabila dikatakan sejarah ditulis kembali bukanlah bermakna sejarah itu diubah, yang diubah ialah pensejarahan iaitu tafsiran ahli sejarah tentang satu-satu peristiwa atau perkembangan yang berlaku dahulu. Mentafsir peristiwa sejarah bukanlah mudah dan kemuktamadan sukar dicapai. Para sejarawan akan cuba menghampiri kebenaran sedekat mungkin. Bagi sejarawan Malaysia, soal kekurangan sumber, jurang masa, penguasaan bahasa, perbezaan kebudayaan, soal psikologi dan lain-lain lagi menjadi hambatan.

Hakikat yang tidak dapat dinafikan samada pensejarahan itu dalam bentuk tradisi atau moden, pensejarahan itu dihasilkan untuk mencari kebenaran yang paling hampir terhadap peristiwa-peristiwa yang dikaji. Walau bagaimanapun terdapat perbezaan dari segi tanggapan terhadap kebenaran ataupun kenyataan sejarah dan juga kaedah untuk menentukannya.[14][14] Mohd. Taib Osman pula mentakrifkan pensejarahan sebagai kisah tentang peristiwa peristiwa bersejarah yang telah disusun dalam bentuk sastera yang agak baik juga dan fungsinya adalah untuk pengajaran dan kemegahan generasi semasa pengarang dan keturunan-keturunan mereka.[15][15] Perkembangan ilmu sejarah di Malaysia yang ada pada hari ini berkembang secara evolusi[16][16]. Begitu juga dengan perkembangan pensejarahan itu sendiri. Disebabkan perkembangan atau evolusi ilmu itu penting maka ia perlu diteliti dan dikaji oleh para sarjana dalam satu-satu bidang sejarah itu sendiri. Sesiapa yang mengkaji proses perkembangan negara bangsanya sesungguhnya mengkaji sejarah. Masyarakat Melayu mula menulis dan menghasilkan karya sejak zaman Kesultanan Melayu lagi. Ini dapat dibuktikan melalui kelahiran karya Sejarah Melayu (Sulalatus Salatin)[17][17] pada kurun ke-17 yang merupakan sebuah naskah agong yang dapat dijadikan sandaran oleh para pengkaji dalam menyelidik zaman Kesultanan Melayu di samping tulisan orientalis Barat. Hal ini telah diakui oleh Khoo Kay Kim yang menyatakan bahawa tradisi pensejarahan di Malaysia telah bermula pada kurun ke-16.[18][18]Perkara yang sama telah ditegaskan juga oleh Muhammad Yusof Hashim bahawa persejarahan negara harus bermula dengan tradisi Melaka[19][19]. Selain daripada Sejarah Melayu, antara tulisan-tulisan Melayu yang awal seperti Hikayat Hang Tuah, Hikayat Merong Mahawangsa[20][20], Misa Melayu dan Tuhfat al- Nafis. Penulisan yang dihasilkan kebanyakan adalah berkisar kepada golongan pemerintah. Ini mungkin disebabkan golongan kelas atasan ini sahaja yang mengetahui baca tulis pada ketika itu. Mungkin ada kebenarannya pendapat tersebut kerana apabila ditelusuri kembali perkembangan persuratan dalam masyarakat Melayu hampir dapat disahkan bahawa konsep sejarah sebagai bidang ilmu berasingan tidak wujud pada zaman dahulukala. Ini dapat dibuktikan kerana tiada satupun istilah perbendaharaan kata Melayu lama yang membawa konsep history sebagaimana yang difahami pada hari ini. Sebaliknya apa yang dianggap sebagai history adalah berasaskan tulisan-tulisan hikayat, salasilah dan syairsyair[21][21]. Kedatangan imperialis Barat telah turut memberi kesan kepada perkembangan pensejarahan yang berjaya memupuk minat kepada masyarakat Melayu untuk meminati dan menyedari kepentingan sejarah. Ini bermakna bidang penulisan sejarah telah mengalami satu perubahan dan mendapat satu suntikan baru dengan dapat mempelajari kaedah dan cara penulisan yang lebih baik. Bermula dari tempoh tersebut telah banyak berlaku perubahan dalam perkembangan sejarah sebagai satu disiplin ilmu. Realitinya kebanyakan karya mengenai Malaysia sama ada budaya atau masyarakat-masyarakat ditulis oleh penulis-penulis Barat. Mereka kelihatan begitu tertarik untuk menulis tentang masyarakat kita dan begitu tinggi perasaan ingin tahu tentang negara kita. Peranan penulis Portugis dan Belanda dalam menghasilkan laporan-laporan sezaman amat besar nilainya dalam melakukan kajian ke atas Melaka . Apabila British berada di Tanah Melayu banyak karya tentang negara ini telah dihasilkan yang kemudian menjadi asas untuk penulisan buku-buku teks bagi

penggunaan murid-murid sekolah. Sistem persekolahan Barat pula mewujudkan kepercayaan bahawa penulisan sejarah secara saintifik iaitu dengan mentaati peraturan perihal ketepatan tarikh dan fakta yang hanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai pendidikan yang tinggi[22][22]. Ini memberi suatu gambaran bahawa bangsa Inggeris begitu tertarik untuk mengkaji dan ingin mengetahui dengan lebih mendalam tentang kebudayaan dan masyarakat-masyarakat yang baru mereka jajahi. Kebanyakan daripada tulisan itu yang berupa pelaporan rasmi serta penulisan sejarah untuk tujuan-tujuan rasmi dan tidak diterbitkan[23][23]. Antara nama-nama seperti C.J. Irving, Frank Swettentham, W.E. Maxwell, W.A. Pickering dan A.M . Skinner mulai ditemui di samping dua atau tiga orang daripada generasi pertengahan pertama abad ke-19 terutamanya J.F. McNair dan Thomas Braddell. Braddell banyak memberikan hasil tulisan kepada Logans Journal yang pernah menerbitkan dua buah buku iaituPrisoners Their Own Warders dan Perak and the Malay Sarong and Kris.Pegawai-pegawai British di negeri-negeri Selat berkali-kali ditugaskan untuk menyiasat dan menyelesaikan perselisihan di negeri-negeri Melayu. Justeru itu, secara tidak langsung pegawai-pegawai British ini telah menghasilkan penulisan sejarah politik di beberapa buah negeri Melayu. Keterlibatan Frank Swettenham dalam kancah politik di negeri-negeri Melayu telah menyebabkan beliau menghasilkan sebuah karya yang berjudul British Malaya: Account of the Origin and Progress of British Influence in Malaya yang telah diterbitkan pada 1906 selepas beliau bersara dari perkhidmatan kolonial di Malaya. Seorang lagi pegawai British yang banyak menulis tentang negeri-negeri Melayu ialah Hugh Cliford[24][24]. Sama seperti Frank Swettenham, beliau telah ditugaskan berkhidmat di tengah-tengah masyarakat Melayu di negeri-negeri pantai timur berbanding dengan Frank Swettenham yang lebih terlibat dengan masyarakat Melayu pantai barat. Secara keseluruhannnya pegawaipegawai British yang berkhidmat di Tanah Melayu dalam era 1870-an sehingga 1900 digalakkan menghasilkan penulisan atau sekurang-kurangnya mencatat kenangan mereka sama ada dalam bentuk buku atau makalah tentang dunia timur. Ini disebabkan pengetahuan Britain tentang Tanah Melayu masih cetek lagi dan dengan adanya catatan atau penulisan seperti ini akan dapat menambah pengetahuan kerajaan kolonial tentang tanah jajahannya. Implikasi kepada kehadiran kuasa imperialis Barat ke Tanah Melayu telah menyebabkan masyarakat kita terdedah kepada corak penulisan sejarah secara saintifik iaitu dengan mentaati peraturan seperti mengutamakan ketepatan tarikh dan fakta. Namun tidak dapat dinafikan dari segi penulisan sejarah, antara tahun 1900 sehingga meletusnya Perang Dunia I terdapat sekurang-kurangnya tujuh karya yang telah dihasilkan oleh sejarawan tempatan. Syair Sultan Abu Bakar[25][25], Buku Sejarah Nik Yusof,[26][26] Cetera Raja Muda[27][27], Hikayat Pahang[28][28], Hikayat Johor dan Tawarikh Al-Marhum Sultan Abu Bakar Johor[29][29], Salasilah atau Tarekh Kerja-an Kedah[30][30] dan Hikayat Kelantan[31][31]. Di antara 7 buah karya itu beberapa ciri perlu diperhatikan. Istilah hikayat masih digunakan dan terdapat juga sejarah yang ditulis dalam bentuk syair. Ciri yang baru pula ada pada Salasilah atau Tarekh Kerja-an Kedah iaitu ditulis dalam tulisan rumi dan ciri yang kedua adalah penggunaan istilah Tarikh yang hanya selepas Perang Dunia I dipopularkan melalui sistem persekolahan Melayu yakni Tawarikh. Kesemua karya di atas adalah bukti menunjukkan adanya perkembangan pensejarahan Melayu dan

kebanyakan sejarah yang dipaparkan dalam karya-karya tersebut adalah bersifat politik yang tertumpu kepada golongan atasan dan terhad kepada negeri-negeri tertentu kecuali Syair Sultan Abu Bakar yang ada memaparkan Sejarah Pahang Moden. Menjelang dekad 1920an, orang-orang Melayu telah mempunyai sedikit kefahaman yang jelas akan makna sejarah dalam konsep sejarah moden sebagaimana yang digunakan pada hari ini. Umpamanya dalam akhbar al-Imam[32][32], Jilid 1 yang bertarikh 23 Julai 1906 ada menyatakan: Sejarah itu ilmu yang merupakan hawadith (peristiwa) yang telah lalu boleh mengambil iktibar dengan dia dan boleh mengambil kiasan daripadanya oleh segala mereka yang berakal bagi barang yang akan datang.[33][33]

Manakala terdapat juga beberapa akhbar lain yang telah memuatkan tulisan untuk mengambarkan kefahaman serta kesedaran sejarah seperti tulisan Shamsudian bin Muhammad Yunus, Tarikh dalam Edaran Zaman yang memberi makna sejarah: suatu daripada ilmu-ilmu yang sangat memberi manfaat maka setengah daripada pekerjaannya itu ialah menghuraikan kepada kota-kota, hal kejadian yang telah lalu berkenaan dengan manusia samada ia tertulis dalam kitab atau didapati daripada lain waritah, maka di dalam tiap-tiap rencana yang membentangkan hal-ehwal umat-umat yang telah lalu berkenaan manusia akan terdapat dua jenis perhatian, yang satu selidik atau menyiasat dan yang lagi satu itu pula mementingkan pendapat atau keputusan tahlik. Sanya tarikh itu boleh dimisalkan oleh suatu rantai yang berumbai-umbai dengan cincin kejadian dan sebabnya dan lain ialah suatu cermin di mana kita dapat melihat kekurangan atau cacat yang ada pada tubuh supaya dapat kita berikhtiar tentang menjalankan kewajipan kita mudah-mudahan merasailah kita hemah-hemah terpuji dan cita-cita yang sempurna.[34][34]

Perkembangan pensejarahan Malaysia pada abad ke-20 memperlihatkan bahawa masyarakat Melayu telah memahami akan erti sejarah dalam pengertian moden. Al-Imam sebuah akhbar yang menjadi medium menyalurkan idea Kaum Muda dari Timur Tengah telah menyatakan bahawa sejarah adalah ilmu yang merupakan segala hawadith (peristiwa) yang telah berlaku dan manusia boleh mengunakan sejarah apabila mengambil iktibar dalam menempuh hari-hari yang mendatang. Masyarakat yang tidak mempunyai sejarah sudah tentulah masyarakat itu tidak mempunyai tradisi dan tanpa tradisi masyarakat itu tidak dapat memperlihatkan suatu keperibadian yang tersendiri.

[1][1] Masyarakat berbilang keturunan atau masyarakat majmuk di Malaysia bukan wujud
secara semulajadi. Sebaliknya kewujudan masyarakat majmuk di Malaysia mempunyai detik sejarah dan latar belakangnya yang tersendiri. Apa yang jelas lagi nyata ialah masyarakat majmuk di Malaysia mempunyai kaitan rapat dengan dasar zaman kolonial British. Anwar Ibrahim, Menangani Perubahan, Berita Publishing, Kuala Lumpur, 1989, hlm. 52, Milne dan Mauzy , Politic and Government in Malaysia, Federal Publishing, Singapore,1978, hlm. 23 [2][2] Sungguhpun Malaysia telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 tetapi hubungan kaum masih perlu diperbaiki. Apabila menjelang Pilihanraya 1969, isu-isu perkauman telah ditimbulkan oleh pelbagai pihak dan kemuncak ketegangan hubungan antara kaum tercetusnya Peristiwa 13 Mei 1969.Peristiwa itu sudah cukup memberi tauladan dan pengajaran besar kepada mana-mana pemimpin dan generasi masa depan agar tidak terjebak dalam malapetaka yang serupa. Malangnya meskipun sudah 37 tahun peristiwa itu berlaku tetapi politik perkauman masih tidak dapat dihapuskan kerana seringkali pemimpinpemimpin politik menggunakan isu-isu perkauman menjelang kempen pilihanraya. Lihat Jomo ,Kemiskinan : Isu takrif dan kemampuan dlm Dewan Budaya, Sept.2001 hlm.20-23, Wan Liz Ozman Wan Omar, Mengurus Abad ke-21: Cabaran dan persiapan dalam era globalisasi, Golden Books Centre Sdn. Bhd., Kuala Lumpur 2000, hlm. 77 [3][3] Lihat Abdullah Zakaria Ghazali, Etika dalam Penulisan Sejarah dalam Bengkel Pasca Siswazah, Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 19 Ogos 2006, hlm. 3-14 [4][4] Khoo Kay Kim, Etika dalam Penulisan Sejarah dalam Bengkel Pasca Siswazah, Jabatan Sejarah, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 19 Ogos 2006, hlm. 2 [5][5] Muhd. Yusof Ibrahim dan Mahayuddin Haji Yahaya, Sejarawan dan Pensejarahan: Ketokohan dan Karya, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, hlm. 1 [6][6] H.M Omemar Bakry, Tafsir Rahmat, Kuala Lumpur, Victory Agencie, 1988, hlm. 861 [7][7] Ucapan Tun Dr. Mahathir Mohamad pada 26 April 1986 di Rumah Universiti Malaya, Kuala Lumpur. [8][8] Khoo Kay Kim, Etika dalam Penulisan Sejarah,. hlm. 7 [9][9] Encyclopedia Britannica, Vol. II, William Benton Publisher, Chicago, London, Toronto, 1970, hlm. 529; 530 -544 [10][10] Muhd. Yusof Ibrahim adalah antara tokoh sejarawan yang banyak menjalankan kajian tentang histriografi di Malaysia antara hasil penyelidikan beliau adalah:, Pengertian dan Beberapa Perbahasan Mengenai Teori dan Kaedah (1986), Sejarah Sejarawan dan Pensejarahan (1988), Pensejarahan Sejarahan Melayu 1800-1960 (1994), Akhbar dan Majalah ditinjau dari sudut Pensejarahan Melayu dlm Mohd. Sarim Mustajab (ed) Akhbar dan Majalah di Malaysia : Sejarah dan Pembangunan (1988), Kesedaran Sejarah Satu Tinjauan Umum Mengenai Pengertian, Fungsi dan Perkembangannya di dalam Masyarakat Melayu dlm Seminar Sejarah Malaysia Moden: Penilaian terhadap Pembinaan Negara - Bangsa (1992) dan beliau banyak menghasilkan makalah-makalah dalam jurnal-jurnal sejarah di Malaysia. [11][11] Muhd. Yusof Ibrahim & Mahayuddin Haji Yahaya, Sejarawan dan Pensejarahan: Ketokohan dan Karya, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur,1988 , hlm. 1 [12][12] Pada pandangan penulis, karya sejarah bukan hanya buku-buku sejarah, malah kajian ini akan melihat beberapa bentuk penulisan seperti makalah di dalam akhbar dan majalah, cerpen dan novel yang ditulis dengan berlandaskan peristiwa sejarah. [13][13] Khoo Kay Kim, Panji-panji Gemerlapan dalam Ungku Abd. Aziz & Shahril Talib (Penyelenggara) Syarahan Perdana : Dua Puluh Lima Tahun Pertama,Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya, 1988, hlm. 337. [14][14] Muhd. Yusof Ibrahim & Mahayuddin Haji Yahaya, hlm. 8 [15][15] Mohd. Taib Osman, Bahasa, Jilid IV. Bil. 1, 1964/65 , hlm. 44 tetapi bagi ahli sejarah yang mementingkan kebenaran dan ketepatan maklumat, sejarah bercorak sastera adalah lebih bernilai daripada sastera yang bercorak sejarah kerana dalam sastera bercorak sejarah

fakta sejarah kerap diubahsuai atau bahkan diselewengkan demi mencapai hasrat tertentu atau kerana seni sasteranya.Namun begitu, ini tidak bermakna sastera bercorak sejarah atau hasil-hasil kesusasteraan secara umum tidak berguna dalam kajian sejarah. Malah dalam kajian ini penulis telah menggunakan beberapa karya kesusasteraan untuk melihat sejauhmanakah penulis sesebuah karya itu menerapkan unsur patriotisme dalam karya tersebut di samping menyelami pemikiran dan perasaan masyarakat yang menghasilkannya dan sebab karya itu dihasilkan. Ini amat bererti terutama apabila masyarakat penghasil karya dikongkong kebebasan mereka atau merasa diri mereka tidak selamat andainya sesuatu itu dinyatakan secara tepat dan terbuka. [16][16] Perkembangan disiplin sejarah di Malaysia, perkembangan pensejarahan telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu lagi. Penulis membahagikan tahap-tahap perkembangan kajian ini kepada: (i). Zaman Tradisional (ii) Zaman Kolonial (iii) Zaman Jepun dan (iv) Zaman Moden. [17][17] Mengenai pensejarahan Melaka Tradisional sebelum 1900 telah ditemukan sekurang-kurangnya tiga buah karya pensejarahan; (i) Sejarah Melayu (dalam pelbagai versi dan ada pendapat mengatakan terdapat 29 naskah mengenainya seperti yang dinyatakan oleh R. Roolvink, The Variant Version of the Malay Annalscetakan semula rencana ini dalam C.C. Brown, Sejarah Melayu: Malay Annals, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm xv xxxi (ii) Syair Lancang Melaka (iii) Syair Perang Rokan. Lihat Mohd. Yusof Hashim, Naskah Kesusasteraan Melayu Tradisional Yang Bercorak Sejarah dan Pensejarahan Malaysia, dalam Siti Hawa Salleh (pnyt) Cendikia Kesusasteraan Melayu Tradisional, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987, hlm, 40 [18][18] Khoo Kay Kim, Pensejarahan Malaysia :Syarahan Tun Seri Lanang, Kuala Lumpur, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, 1975, hlm. Kata pengantar [19][19] Muhammad Yusof Hashim, Kesultanan Melayu Melaka : Kajian beberapa aspek tentang abad ke-15 dan abad ke-16 dalam Sejarah Malaysia , Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm. 334 [20][20] Lihat Siti Hawa Salleh (pnyt) Hikayat Merong Mahawangsa, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka,1970; Dzulkifli Salleh, Hikayat Merong Mahawangsa Sebagai Sumber Sejarah, Dewan Bahasa, ix.10 (Oktober).1965. [21][21] Misalnya Salasilah Negeri Kelantan, Salasilah Keturunan Raja Bugis, Silsilah Melayu dan Bugis, Silsilah Raja-raja Di Dalam negeri Perak dan Hikayat Salasilah Perak. Lihat J.C. Bottom Malay Historical Worker dalam K.G. Tregoning (pnyt) Malayan Historical Sources, Singapura, 1965, hlm. 58-59. [22][22] Khoo Kay Kim, Panji Gemerlapan hlm. 338 [23][23] Lihat contohnya C.J.Irving, Memorandum relative to the Affair of Perak, with reference to a visit to that Country in April anad May 1872 and subsequaent occurrences up th to the 15 June 1872 dalam Correspondence Relating to the Malay Peninsula 1872-1877; A. Skinner, Precis of Perak Affair, 10 Jan, 1874 dlm Lampiran Surat Sir A. Clarke kepada Kimberley, 24 Feb 1874. Laporan-laporan lain oleh Irving termasuk Memorandum relative to Affairs of Selangor, with reference to visit to that Country in April and May 1872 and th subsequent up to the 15 June 1872dlm Government Paper Relating to the Malayan Peninsular 1870-1882 . [24][24] Lihat J. de Vere Allen, Two Imperialists: A Study of Sir Frank Swettenham and Sir Hugh Clifford JMBRAS vol. XXXVII, pt.1, 1964 dan lihat juga W.R.Roff, Stories by Sir Hugh Clifford (Kuala Lumpur, 1967) dan Stories and Sketches by Sir Frank Swettenham (Kuala Lumpur, 1967). Karya Cliford lebih banyak daripada karya Frank Swetteham jika dikira berdasarkan karya yang telah diterbitkan. Antara karya Clifford termasuklah Since the Beginning, London, 1898; In Court and Kampong, London, 1903, Heroes in Exile, London, 1906, Rival Systems and the Malayan People The North American Review, vol. 177, In Corner of Asia, London, 1899, Sally: A Sequel, London, 1908, Malayan Monochromes, London, 1913, A Journey through the Malaya States of Terengganu and Kelantan The Geographical Journal, vol.IX, 1897, Expedition to Trengganu anad KelantanJMBRAS vol. XXXIV,pt.1, 1961. Buku-buku lain oleh Hugh Clifford ialah Studies in Sepia White and Yellow, London, 1898, Further India, London, 1904, In Days that are Dead, London, 1926, A Prince of Malaya, London, 1929 dan Bushwhacking and Other Asiatic Tales and Memories, London 1929. Untuk lebih lanjut sila lihat kajian tentang penulisan Clifford lihat Saw Gaik-choo The Works of Sir Hugh Clifford: A Literary anad Biographical Approach Tesis M.A Jabatan Inggeris, Universiti Malaya, 1969)

[25][25] Pengarang tidak diketahui dan karya ini selesai diselengarakan sekitar tahun 18991900 [26][26] Karya ini telah ditulis oleh Nik Yusof bin Nik Abdul Majid (Datuk Sri Paduka) dan karya ini selesai ditulis sekitar 1900 karya ini belum ditemui namun ada disebutkan dalam Hikayat Seri Kelantan. [27][27] Tidak diketahui pengarang karya ini dan diselesaikan penulisannya pada 1900, karya ini juga belum ditemui tetapi kewujudan karya ini ada disebutkan dalam Hikayat Seri Kelantan. [28][28] Tidak terdapat nama pengarang dan karya ini telah disiapkan pada 1909 [29][29] Pengarangnya ialah Haji Mohd. Said bin Haji Sulaiman, Johor Bahru dan telah siap ditulis pada 1911. (Kajian tentang karya ini telah dilakukan oleh Ismail Hussein dalam tesis sarjana yang berjudul Hikayat Johor: Satu Penyelenggaraan Teks) [30][30] Ditulis oleh Wan Yahya bin Wan Mahammad Taib diterbitkan di Pulau Pinang dalam dua versi jawi dan rumi pada tahun 1911 [31][31] Dikarang oleh Haji Nik Mahmud bin Haji Ismail pada 1914.(Mohd. Taib Osman telah melakukan kajian ilmiah untuk tesis sarjana beliau yang bertajuk Hikayat Seri Kelantan Sebuah Naskah tulisan tangan dari Kelantan.) [32][32] Al-Imam sebuah majalah berkala dalam bahasa Melayu mula diterbitkan pada 1906 di Singapura yang mempunyai 31 keluaran. Hampir semua keluaran sekurang-kurangnya mempunyai sebuah rencana, selalunya lebih menganalisis kepada penyakit-penyakit masyarakat. Dalam celaan dan tegurannya terhadap masyarakat Melayu, Al-Imam berperanan memberi kesedaran dan menunjukkan kemunduran orang-orang Melayu, penguasaan bangsa asing terhadap diri mereka, kemalasan mereka, kecuaian mereka, kekecohan mereka sesama sendiri dan ketidakmampuan mereka bersatu demi kebaikan bersama. Lihat William R. Roff, Nasionalisme Melayu , Ahmad Boestamam (terjemahan) Kuala Lumpur, Penerbit Universiti Malaya, 2003, hlm. 64 ; Mohd. Sarim Haji Mustajab, Akhbar dan Majalah Agama Sebelum Perang: Sumbangan dan Peranannya Dalam Perkembangan Masyarakat dalam Akhbar dan Majalah di Malaysia: Sejarah dan Perkembangan, Bangi, Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm. 32-43 [33][33] Muhd. Yusof Ibrahim, Bentuk Perkembangan Pensejarahan Melayu Dekad 1920an 1930an dalam Kertaskerja Kongres Sejarah Malaysia, Anjuran Persatuan Sejarah Malaysia pada 26-28 Ogos 1996, Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm. 1; Lihat Al-Imam, Jilid 1 (1 Jamadilakhir 1324 Hijrah : 23 Julai 1906, hlm. 1 [34][34] ibid, hlm. 1