Anda di halaman 1dari 1

2 Kalimah Yang Ringan Disebut Tetapi Berat Timbangannya Di Mizan Written by shahnor77 Saturday, !

Mar"h 2# #$%&# Share

Sabda 'abi sall(llahu )alaihi *asallam yang berma+sud% ,2 +alimah yang ringan di lidah, berat di atas nera"a timbangan dan disu+ai oleh Tuhan Yang Maha -engasih ialah% Subhan(llahi *a bihamdih, Subhan(llahil.)(zim, /0adith Ri*ayat Bu+hari 1 Muslim2

Ma+nanya% Subhan(llahi *a bihamdih 3 Maha Su"i (44(0 dan Segala -u5ian Bagi'Y( Subhan(llahil.)(zim 3 Maha Su"i (44(0 Yang Maha (gung Dim lights 6mbed Muslimin muslimat se+alian, (mbillah peluang setiap masa yang terluang untu+ +ita mengingati (44(07 Di dalam hadith di atas, 'abi sall(llahu )alaihi *asallam telah menyata+an a+an +elebihan +alimah dzi+ir 8Subhan(llahi *a bihamdih, Subhan(llahil.)(zim9yang tida+ sepatutnya +ita abai+an7 Kalimah ini sangat mudah untu+ disebut, tetapi subhan(44(0 gan5aran pahalanya besar, malah disu+ai oleh (44(0 (r.Rahman7 :usteru, 5anganlah +ita membiar+an masa yang berlalu tanpa +ita mengamal+annya7 Samada sedang ber5alan, sedang menunggu, sedang berehat, sedang memandu atau mana.mana +eti+a pun, 5anganlah +ita biar+an masa berlalu pergi tanpa diisi dengan dzi+rullah7 (patah lagi seperti +alimah dzi+ir di atas7 Mudah, tapi besar gan5arannya7 Semoga +ita semua dapat mengamal+annya, insya(44(07 .Diedit dari sini