Anda di halaman 1dari 13

1.

0 PENGENALAN Sejarah Melaka bermula dengan pengasasan Kesultanan Melaka oleh

Parameswara,seorang bangsawan Srivijaya dari Palembang, pada tahun antara 1400 hingga 1403 Parameswara merupakan turunan ketiga dari Sri Maharaja Sang !tama Parameswara "atara Sri #ri "uana $Sang %ila !tama&, seorang penerus raja Srivijaya Sang %ila !tama mendirikan Singapura 'ama dan berkuasa selama 4( tahun Kekuasaannya dilanjutkan oleh puteranya Paduka Sri Pekerma )ira *iraja $13+, - 13(.& yang kemudian diteruskan oleh /u/unya, Paduka Seri 0ana )ira Kerma $13(. - 1311& Pada tahun 1401, Parameswara putrra dari Seri 0ana )ira Kerma, mengungsi dari #umasik setelah mendapat penyerangan dari Majapahit Parameswara pada awalnya menjadi raja di Singapura pada tahun 13102an %egeri ini kemudian diserang oleh 3awa dan Siam, yang memaksanya berpindah lebih ke utara Kronik *inasti Ming men/atat Parameswara telah tinggal di ibukota baru di Melaka pada 1403, tempat armada Ming yang dikirim ke selatan menemuinya Sebagai balasan u4ti yang diberikan Kekaisaran 5hina menyetujui untuk memberikan perlindungan pada kerajaan baru tersebut Parameswara kemudian menganut agama 6slam setelah menikahi seorang puteri dari Pasai 'aporan dari kunjungan 'aksamana 5heng 7o pada 1401 melaporkan bahawa pada saat itu Parameswara masih berkuasa, dan raja dan rakyat Melaka sudah menjadi Muslim Pada 1414 Parameswara digantikan puteranya, Sultan Megat 6skandar Shah Megat 6skandar Shah memerintah selama 10 tahun, dan digantikan oleh Sultan Muhammad Shah Putera Sultan Muhammad Shah yang kemudian menggantikannya, 0aja 6brahim, dilihat tidak menganut agama 6slam, dan mengambil gelaran Seri Parameswara *ewa Shah %amun masa pemerintahannya hanya 1+ bulan, dan dia mangkat kerana terbunuh pada 1448, masyarakat Melaka menggelarnya Sultan 9bu Syahid Saudara seayahnya, 0aja Kasim, kemudian menggantikannya dengan gelaran Sultan Mu:a44ar Syah 1

*i bawah pemerintahan Sultan Mu:a44ar Shah Melaka melakukan ekspansi di Semenanjung #anah Melayu dan pantai timur Sumatera $Kampar dan 6nderagiri& 6ni meman/ing

kemarahan Siam yang menganggap Melaka sebagai bawahan Kedah, yang pada saat itu menjadi vassal Siam %amun serangan Siam pada 1488 dan 148. dapat dipatahkan oleh Melaka *i bawah pemerintahan raja berikutnya yang naik takhta pada tahun 1481, Sultan Mansur Shah, Melaka menyerbu Kedah dan Pahang, dan menjadikannya negara vassal *i bawah sultan yang sama 3ohor, 3ambi dan Siak juga takluk *engan demikian Melaka mengendalikan sepenuhnya kedua pesisir yang mengapit Selat Malaka Sultan Mansur Shah berkuasa sehingga baginda mangkat pada 14++ "aginda digantikan oleh puteranya Sultan 9lauddin 0iayat Shah Sultan ini memerintah selama 11 tahun, saat baginda meninggal dan digantikan oleh putranya Sultan Mahmud Shah Sultan Mahmud Shah memerintah Melaka sehingga tahun 1811, saat ibu kota kerajaan tersebut diserang tentera Portugis di bawah pimpinan 9l4onso de 9lbu;uer;ue Serangan dimulai pada 10 <gos 1811 dan berjaya ditawan pada ,4 <gos 1811 Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke "entan dan mendirikan ibukota baru di sana Pada tahun 18,. Portugis telah menghan/urkan "entan, dan Sultan kemudian melarikan diri ke Kampar, Sumatera, tempat dia meninggal dunia dua tahun kemudian Puteranya Sultan Mud:a44ar Shah 6, Perak kemudian menjadi Sultan Perak yang pertama, sedangkan puteranya yang lain Sultan 9lauddin 0iayat Shah 66 mendirikan kerajaan baru iaitu 3ohor Kesultanan Melaka ini memerintah Melaka selama 110 tahun sehingga ditewas oleh pihak Portugis pada tahun 1811 Sumber Rujukan: )ikipedia, 2.0 SISTEM POLITIK KESULTANAN MELA U MELAKA

Kedudukan agama 6slam di Melaka semakin kukuh di :aman pemerintahan Sultan Mu:a44ar Syah Melaka seterusnya telah men/apai :aman kegemilangan Sultan Mansur Syah dengan dibantu oleh "endahara #un Perak Pada :aman itulah Melaka telah menjadi empayar yang disegani dan digeruni di %usantara "agi mengekalkan keagungan empayar Melaka, pemerintah Melaka menjalankan dasar luar iaitu se/ara diplomasi atau se/ara perang dengan satu2satu negeri 5ara diplomasi yang dimaksudkan jelas dapat dilihat melalui hubungan Melaka dengan Majapahit 7ubungan ini diwujudkan melalui perkahwinan dengan puteri2puteri dari negara2negara berkenaan Misalnya Sultan Mansur Syah telah berkahwin dengan puteri Majapahit, 0aden =aloh 5endera Kirana dan dengan Puteri 7ang 'i Po dari 5hina Perkahwinan politik di atas telah memberi dua keuntungan kepada Melaka Pertama, Melaka mendapat perlindungan daripada kuasa besar ini dan kedua kedatangan orang2 orang 5hina dan Majapahit akan memakmurkan lagi empayar Melaka 6ni sekaligus akan dapat mengalakkan pula hubungan perdagangan dengan kedua2dua buah kerajaan besar itu *i dalam usaha meluaskan kuasa, Melaka menjalankan dasar penaklukan keatas negara2negara jiran di Semenanjung #anah Melayu ataupun di timur Sumatera %egeri yang di bawah empayar Melakaialah Kampar, Siak, Siantan, Manjung, 6nderagiri, 3ambi, 'ingga dan 0iau di Sumatera dan seluruh negeri2negeri di Semenanjung #anah Melayu !saha penaklukan ini adalah amat bergantung kepada kekuatan dan ke/ekapan sultan2sultan yang memerintah Melaka !nsur2unsur 6slam dengan jelas dapat dilihat melalui nama Sultan Melaka yang memerintah diubah kepada nama 9rab>Parsi setiap kali mereka menaiki takhta kerajaan Parameswara telah ditukar kepada Megat 6skandar Syah, 0aja Kassim ke Sultan Mu:a44ar Syah, 0aja 9bdullah Ke Sultan Mansur Syah, 0aja 7ussain ke Sultan 9lauddin 0iayat Syah, 0aja Muhammad ke Sultan Mahmud Syah

!.0 MENGENAI ALAM " SISTEM POLITI MALA SIA

'ingkungan alam dan sistem politi Malaysia adalah berteraskan Melayu kenyataan asas yang menjadi landasan kertas pemikiran ini

6ni adalah

"agaimanakah untuk

mengetahui kedalaman kenyataan ini? %ilai2nilai ritual, simbolisme dan estetika yang terpan/ar pada keper/ayaan, nilai dan amalan dunia Melayu dapat dilihat se/ara langsung dan se/ara tersirat pada teks2teks kesusasteraan Melayu klasik Sumber2sumber teks tradisi 4

seperti sejarah Melayu, !ndang2!ndang Melaka dan !ndang2!ndang 'aut, adalah sekadar /ontoh Selain itu, jurnal2jurnal dan buku2buku yang ditulis oleh ahli2ahli sejarah dan antropologis2sosiologis serta sumber2sumber ba/aan se/ara atas talian (on-line) dan dibukukan juga menyediakan peluang yang sangat luas untuk penderokaan maklumat tersebut 9ntara yang diperakukan termasuklah jurnal2jurnal yang diterbitkan oleh agensi2 agensi yang diiktira4 kewibawaan mereka seperti Council of Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society $M"09S& dan Malaysian Historical Association $M79&

Selain itu, tidak kurang juga bilangan artikel dan buku yang disusun dan dikarang oleh mereka yang diakui ketokohan masing2masing 9rtikel2artikel serta buku2buku seperti yang dikarang umpamanya oleh 9minudin "aki $111.&@ "uyong 9dil $1111&, Mohamed 9min 7assan $11..@ 11.+&, Mohamed 6brahim bin 9bdullah Munshi $10+8&, Sheppard, $11(8&, Swettenham, $1(10@ 1100&, Khoo Kay Kim $11+,@ 11+4@ 1111& =ulli/k $118(@ 11(+@ 111,@ 111(& memadai sekurang2kurangnya untuk memberi gambaran sistem politi alam Melayu

Pada dasarnya, sistem politi Malaysia berkait2rapat dengan elemen2elemen sosio2budaya dan sosio2politik Melayu sama ada tradisi dan moden !ntuk lebih memahami, pengetahuan asas mengenai sejarah #anah Melayu 2 terutamanya kisah2kisah kegemilangan Kerajaan Melaka, dianggap boleh membantu *alam pemerhatian dan kajiannya yang mendalam terhadap kemajuan dan pembangunan #anah Melayu, =ulli/k $111(A1(.& menyebutkan betapa dalam sejarah dunia Melayu, kawalan dan penguasaan ke atas sumber2sumber ekonomi sentiasa menjadi asas kepada kuasa politik 6nilah aliran atau trend yang sering di/atatkan se/ara berterusan dalam sejarah #anah Melayu sejak :aman tradisi Melaka $sejak tahun 1400& Khoo $111,A 44& turut mengungkapkan pertalian antara kuasa ekonomi dan politik alam Melayu apabila beliau mengaitkan kedua,2dua BkuasaB tersebut dengan perubahan yang dialami oleh alam Melayu

Perubahan tersebut yang dilihat melalui beberapa 4asa mengandungi kelainan yang tersendiri dari segi pernyataan sejarah mengenai sistem politik negara ini dalam kaitannya dengan trans4ormasi masyarakat #anah Melayu *ipandang dari pelbagai sudut, alam Melayu se/ara bandingannya menawarkan lingkungan dan persekitaran sistem politi yang tenang dan selamat #idak pernah sekalipun alam Melayu menunjukkan episod sejarah yang melampau 2 apatah lagi sebarang kemungkinan anarki 2 dari segi tindakan komunti Melayu kepada bangsa lain, selain daripada tindakan untuk menjaga dan mempertahan kesejahteraan dunia yang dirujuk sebagai Balam MelayuB itu sendiri

Masyarakat alam Melayu 2biar dari kalangan "ugis, Minangkabau, Sumatera, Mandailing, Kerin/hi, 3awa, 9sli dan seumpamanya 2 tidak pernah direkodkan dalam sejarah pernah, se/ara sesuka hati, menganiaya dan menyusahkan orang2orang lain yang datang dari luar alam Melayu Sebaliknya, komuniti lain, terutamanya orang2orang 5ina di alam ini dilindungi se/ara eksklusi4 oleh ketua2ketua puak Melayu sendiri "uruh2buruh asing, terutamanya di kalangan etnik 5ina telah mula dibawa masuk sebagai sumber tenaga manusia di lombong bijih timah dan emas di #itian 9kar, dekat "andar Melaka sejak tahun 1+13 Sungai !jong dan 'ukut merupakan antara dua kawasan perlombongan utama yang di/atatkan dalam sejarah yang menyaksikan gabungan usaha orang2orang Melayu dengan orang2orang 5hina

Sejak itu sehinggalah ke tahun 1((0an, para pemerintah dan pentadbir alam Melayu sudahpun memberikan sambutan, penerimaan dan memberi ruang yang luar biasa terhadap kehadiran orang2orang asing, terutamanya pelombong2pelombong 5hina di alam ini Para pentadbir tersebut, antaranya yang di/atat dalam dokumen2dokumen sejarah yang masih boleh diba/a oleh seluruh rakyat Malaysia pada hari ini, antaranya termasuklah 0aja "usu $meninggal dunia pada 1(34&, 0aja 3umaat $meninggal dunia pada 1(.4&, 0aja 9bdullah 6

$pengasas Kuala 'umpur&, Sultan 9hmad #ajuddin $1(8821(+1&, Sultan 9bu "akar $1(.,2 1(18& dan #unku Kudin $1(.(21(+(&

Memanglah tidak dapat dina4ikan bahawa beberapa peristiwa yang merupakan titik2titik hitam dalam alam Melayu ini tetap ada 5uma, meskipun berlaku keke/ohan dan kekalutan, namun keke/ohan itu diyakini berpun/a daripada tekanan ekonomi serta kon4lik dan krisis dalaman yang melibatkan bangsa Melayu sendiri 3ika ada pun kon4lik yang melibatkan perhubungan antara orang Melayu dengan bangsa lain, ia terjadi akibat daripada pertentangan kon4lik nilai dan amaian antara orang Melayu dengan bangsa lain yang terlibat yang tidak dijaga sensitivitinya Pada tahun2tahun 1(,( dan 1(34 umpamanya,alam Melayu menyaksikan pertelingkahan berdarah antara orang Melayu dan 5hina akibat daripada isu ekonomi dan kependudukan

Pada tahun 1(,(, hampir2hampir 1,000 orang 5hina dibunuh di 0asah, yang dikaitkan oleh sejarahwan dengan isu lebihan dan kebanjiran penduduk akibat daripada bilangan lombong yang semakin bertambah Pada September 1(34 pula, dilaporkan antara 3002400 orang 5hina menyerang dan membakar kediaman pentadbir 'ukut, 0aja "usu serta beberapa CmajikanC Melayu yang lain 0aja "usu merupakan pembesar Melayu yang memberi peluang kepada orang2orang 5hina untuk datang ke 'ukut dari Melaka untuk bekerja di lombong 'ukut *alam tragedi itu 0aja "usu meninggal dunia

#ragedi itu kemudiannya disusul dengan tindakbalas orang2orang Melayu yang membunuh orang2orang 5hina sewaktu orang2orang 5hina berusaha melarikan diri ke sempadan wilayah Melaka Si4at alam Melayu memang unik Kebanyakan ahli sejarah dan pen/atat sejarah bersetuju bahawa alam Melayu menyediakan plat4orm pembelajaran yang amat sesuai untuk memahami kenyataan betapa perlunya rakyat negara ini menghayati dan menghargai kehidupan bersama 9lam Melayu ini telah memberi ruang dan peluang kepada 7

semua ahli masyarakat negara ini selama tidak kurang daripada ,10 tahun yang lampau 9sas pentadbiran alam Melayu ini bukanlah baru sehari dua ini diwujudkan

Sewaktu kebangkitan Selangor dan Kuala 'umpur sebagai pusat pembangunan ekonomi di alam Melayu ini, seluruh alam Melayu serta antarabangsa, sejauh "elanda, "ritish, #imur #engah dan 5hina, memahami si4at negara ini yang sedemikian unik 9mbil /ontoh Selangor dan Kuala 'umpur 9pa yang dihidupkan pada hari ini 2 yang ditunjukkan oleh kepesatan pembangunan Selangor dan Kuala 'umpur khususnya 2 adalah jelmaan pemikiran dan usaha 0aja 3umaat dan 0aja 9bdullah khususnya yang membuka ruang dan memberi peluang kepada orangorang 5hina untuk bersama2sama dengan orang2orang Melayu yang sememangnya sudah sedia bekerja di kawasan yang pada hari ini dikenali sebagai Kuala 'umpur

Pada hari ini, Kuala 'umpur bukan sahaja jadi pusat perniagaan dan perdagangan paling sibuk di alam Melayu ini, malah menjadi benteng kebal tumpuan perekonomian masyarakat bukan Melayu Se/ara tradisi, alam Melayu menunjukkan bahawa tumpuan kuasa politik orang Melayu terletak pada amalan pemusatan kuasa Kesultanan Melayu 9tas si4at itulah maka Kuala Selangor menjadi pusat pentadbiran kerajaan pada :aman lampau %amun keadaan itu tidak lagi menjadi aliran di alam Melayu dalam konteks pembangunan Kuala 'umpur Sehingga tahun 1(+8 misalnya, Swettenham melaporkan keadaan Kuala 'umpur yang jelas menunjukkan pemisahan dari segi /orak petempatan dan pentadbiran yang berasaskan pengasingan antara Melayu, 5hina dan Dropah Peta Kuala 'umpur lakaran Swettenham serta perbandingan dengan kajian2kajian lain selepas itu dengan jelas menggambarkan persempadan antara Melayu, 5hina dan Dropah 4 Eang nyata, persempadan itu memang sengaja diwujudkan, lalu diterima di alam Melayu ini, semata2 mata atas kesediaan komuniti Melayu untuk mengelakkan sebarang pertelingkahan khususnya dengan komuniti 5ina 8

Selama ini, alam Melayu disejahterakan oleh paduan antara nilai2nilai berkehidupan se/ara murni #oleransi dan saling memahami merupakan penawar yang telah menghidupi alam Melayu Perse4ahaman itulah juga yang ditunjukkan dalam soal2soal pentadbiran

petempatan yang melibatkan sensitiviti dan hak eksklusi4 masyarakat alam Melayu yang sentiasa diberikan perhatian oleh Eap 9h 'oy selaku Ketua Pentadbir, atau Kapitan orang 5hina di Kuala 'umpur *an ini membawalah sehingga ke saat2saat genting tatkala negara ini di ambang men/apai kemerdekaan Ketika ketidakpastian masih terus menggelisahkan semua komuniti Melayu khususnya berkenaan soal kewarganegaraan, komuniti Melayu masih terus mempamerkan polisi penerimaan dan member ruang

9tas konsep dan semangat penerimaan serta memberi lalu itulah, maka sistem politi Melayu melihat sebarang ketidakpedulian pentadbir politik bukan Melayu dalam soal ini tentunya mengundang potensi kesangsian alam Melayu mengenai niat sebenar mereka, dan barangkali, niat sebenar orang2orang bukan Melayu tatkala mereka kembali mengungkit2 ngungkit soal rakyat Malaysia dan kewarganegaraan yang dikatakan BhakB mereka + *an kata2kata seperti Btidak perlu berterima kasih kepada pentadbir2pentadbir politik Melayu atas isu kerakyatanB umpamanya, dianggap merupakan pro vokati4 yang berisiko terhadap sistem politik negara

*ari sudut sains politik, realiti dan proses hubungan etnik ada kaitannya dengan lima tindakan Pertama, pemisahan (segregation). 6ni ada kaitan dengan latar belakang sejarah negara ini yang dijajah se/ara Cpe/ah dan perintahC 6nggeris mengamalkan dasar

pemerintahan yang tidak menguntungkan anak peribumi dengan /ara membiarkan anak peribumi kekal dengan kegiatankegiatan tani dan luarbandar sedangkan buruh2buruh asing dibawa masuk se/ara beramai2ramai sehingga menjejaskan komposisi dan struktur sosial masyarakat negara ini Pendekatan birokrasi 6nggeris di dalam menangani isu2isu pemban2 gunan di negara ini misalnya dengan jelas dapat dikesan 9

sebagai tertumpu kepada tiga keutamaanA 1 Menjana modal khususnya daripada pelabur2pelabur Dropah, 5hina dan 6ain2lain@ , Menggalakkan kemasukan buruh2buruh terutamanya daripada 5hina dan 6ndia@ dan 3 Membantu memajukan sumber2sumber galian dan pertanian Pernyataan ini dijelaskan misalnya oleh penulis 6nggeris, #ilman $11.4& yang memetik laporan Pemangku 0esiden2=eneral %egeri2%egeri Melayu "ersekutu sebagai berkataA

"The general policy of the British ad isers has !een to interfere as little as possi!le "ith the Manners# custo$s# $ethods and pre%udices of the different nationalities co$posing the population of the States& to interfere not at all in $atters touching the Moha$$adan religion 2 the religion of the Malays& to attract capital - 'uropean# Chinese and other& to encourage the i$$igration of Chinese# (ndian and other la!ourers& to assist the de elop$ent of the $ineral and agricultural Resources of the State are..."

6mplikasi langsung dapat dikesan dengan mudah Kawasan kampung dan luar bandar dibiarkan terpinggir Penglibatan dalam kegiatan ekonomi dan politik disekat pada tahap minimum kerana 6nggeris bimbang pengalaman mereka menjajah 6ndia misalnya menyebabkan rakyat bangkit setelah mendapat pendidikan dan pengalaman dari luar 6ni yang diakui misalnya oleh para pegawai 6nggeris di #anah Melayu yang mengatakan bahawa warga peribumi sewajarnya dikekalkan dengan kegiatan tani dan ketukangan tangan Sedangkan untuk membangun sektor ekonomi, boleh dilaksanakan melalui

penglibatan buruh2buruh asing dari 5hina dan 6ndia

#indakan kedua yang memberi kesan kepada hubungan etnik dalam komuniti adalah proses memberi luang (acco$odation). Proses ini antara lain melibatkan unsur2unsur tawar menawar dan tolak ansur yang dibenarkan oleh penduduk tempatan kepada orang2orang asing atau luar 6ni juga melibatkan seperti Ckontrak sosialC yang memberi jaminan 10

keselamatan dan keselesaan kepada kesemua pihak yang bersetuju untuk saling menerima dan memberi Misalnya dalam soal memberikan tara4 warganegara kepada bukan Melayu 6ni persetujuan yang ada syaratnya dahulu *an inilah kemudiannya yang dimasukkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan

Pendekatan ketiga adalah melalui pertembungan budaya (acculturation). Proses ini melibatkan pertemuan budaya2budaya yang berbe:a yang kemudiannya memberi laluan dan peluang kepada sesuatu budaya untuk menerapkan nilai dan unsur budaya baru ke dalam budaya asal Sama ada ini disenang atau tidak bergantung kepada trend dan penerimaan pihak yang tertentu

Keempat, pendekatan se/ara penyebatian (assi$ilation). Keadaan ini berlaku apabila budaya sesuatu masyarakat diserapkan 2 sama ada se/ara paksa atau rela 2 ke dalam budaya sesuatu masyarakat lain 5ontoh antara lain termasuklah bagaimana kaum 5hina di Melaka mengamalkan budaya dan nilai Melayu seperti penggunaan bahasa dan adat budaya $"aba&@ atau seperti yang dialami oleh sesetengah #hai Muslim yang dipaksakan oleh pemerintah untuk menurut dan mengamalkan budaya #hai2"uddha dengan meninggalkan adat resam dan budaya Melayu asal seperti di Selatan #hai $Satun, Eala, Patani dan %arathiwat& *an kelima, se/ara penyatuan (a$alga$ation).

Proses ini melibatkan penyerapan pelbagai budaya dan nilai yang pada akhirnya menjelmakan satu bentuk budaya baru di dalam masyarakat )ujudnya apa yang dilihat sebagai polisi Bkompromi dan memberi ruangB se/ara berterusan tanpa ragu2ragu Setelah agak lama berada di #anah Melayu, mereka 2 buruh2buruh asing 5hina dan 6ndia mula menuntut tara4 warganegara 6ni berbalik kepada kontrak sosial yang memperlihatkan persetujuan kaum2kaum lain 2 sewaktu ambang kemerdekaan 2 untuk mengiktira4 dan 11

mengakui ketuanan Melayu sebagai balasan kepada tara4 kewarganegaraan yang dianugerahkan kepada bukan Melayu

#.0 KESIMPULAN :

Sistem pentadbiran kerajaan Melaka adalah berasakan hierarki ataupun 4eudal iaitu raja berkuasa mutlak #erdapat juga peraturan dan undang2undang yang diwujudkan untuk menitikberatkan jurang antara pemerintah dengan rakyat Kesultanan Melayu Melaka telah men/etuskan tamadun berpolitik yang tinggi Kemantapan Kesultanan Melayu Melaka yang diasaskan oleh Parameswara ini sebagai kerajaan kelautan dan pusat penyebaran agama 6slam adalah disebabkan struktur pentadbirannya yang tersusun 3usteru itu, melalui perbin/angan diatas kita dapati bahawa kerjaan melayu Melaka merupakan pengasas budaya politik bagi Malaysia masa kini sistem politik kerajaan Malaysia yang ada pada hari ini mempunyai hubungkait dengan sistem politik kerajaan melayu Melaka

12

$.0 RU%UKAN

9ndaya, " ) F 9ndaya, ' E 11(, 9 7istory o4 Malaysia 'ondonA #he Ma/millan Press 'td

Khoo Kay Kim 1111, Kerajaan *an PolitikA Pengalaman #amadun Melayu Kertas Kerja

Muhammad Euso44 7ashim, Kesultanan Melayu Melaka, Kuala 'umpur, *ewan "ahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, 11(1

0ahmat "in Saripan 11+., Pembukaan %egeri Melaka Kertas Kerja Seminar Sejarah Melaka 9njuran Kerajaan %egeri Melaka Melaka 1421. *isembers 11+.

)instedt 0 < 11.1 #he MalayaA 9 5ultural 7istory Ddisi Ke2. 'ondonA 0outledge F Kegan Paul.

&. '''.())(le.*)m 7. '''.en.b))k+,.)r(

13