Anda di halaman 1dari 4

DRAFT JR Jakarta, April 2014 Kepada: Yth. Ketua Mahkamah Kon titu i Di: Jl. Medan Merdeka !

arat "o. #, Jakarta $al: %en&u'ian (( "o. ) Tahun 2012 terhadap ((D 1*4+ Den&an hormat, Yan& ,ertandatan&an di ,a-ah ini: Ivonne J.V. Purba, SH, Ad.okat pada kantor hukum /meoni, di Jln. 0empaka 1arna "o. 20 RT 2 R1 4, 0empaka %utih, Jakarta %u at, ,erda arkan 3urat Kua a Khu u tan&&al4 oleh karena itu ,ertindak untuk dan ata nama: 1.Ma5 Matala-a , ,eralamat..... elan'utn6a di e,ut 4444444444. 44444. Pemohon I 2.$otland 3itoru , ,eralamat... e,a&ai oran& 6an& ahli di ,idan& Teknolo&i 7n8orma i elan'utn6a di e,ut Pemohon II 2.Koramen 3irait, ,eralamat .... elan'utn6a di e,ut 4444444444. 44444. Pemohon III Pemohon IV 7.onne 4 %emohon 7, 77, 777 e,a&ai !ah-a ala an para %emohon dari pihak 6an& men&an&&ap kepentin&ann6a atau hak kon titu in6a diru&ikan dan hendak men&a'ukan permohonan kepada Mahkamah Kon titu i e,a&ai ,erikut: 1. !ah-a ,erda arkan %a al 10 a6at 91: (( "o. 24, tahun 2002, tentan& Mahkamah Kon titu i 6an& men6atakan ;Mahkamah Kon titu i ,er-enan& men&adili pada tin&kat pertama dan terakhir 6an& putu ann6a ,er i8at 8inal untuk: 9,utir a: men&u'i undan&<undan& terhadap (ndan& = (ndan& Da ar "e&ara Repu,lik 7ndone ia Tahun 1*4+>

2. !ah-a ,erda arkan %a al 2)0 a6at 92:((D 1*4+ ,er,un6i 4444. , perlu men'adi

a?uan dalam per'uan&an mem,an&un i tem demokra i 7ndone ia. 2. %a al 22/ a6at 91: ((D 1*4+ ,er,un6i4444 4. !ah-a tentan& tentan& 'u'ur dan adil dalam %a al 22/ a6at91: ((D 1*4+, 'u&a men'adi alah atu landa an (( "o ) thn 2012, 6akni dalam %a al 1 a6at91: 6an& ,er,un6i44.. +. !ah-a alah atu a pek ke'u'uran ialah kon i ten i4.. #. !ah-a %a al 22 a6at 92: (( "o ) Tahun 2012, ,er,un6i: @Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, "enis kelamin, dan alamat #arga $egara Indonesia yang mempunyai hak memilih.% Kata Apalin& edikitB dalam a6at ini telah menun'ukkan uatu keharu an 6an& haru dipenuhi.
7.

!ah-a %a al 40 a6at 9+: (( "o ) Tahun 2012 menun'ukkan ,a&i 6an& memenuhi 6arat

e,a&ai %emilih dan tidak memiliki identita , dima ukkan ke dalam da8tar pemilihan khu u . %a al ini menun'ukkan hal 6an& tidak kon i ten den&an an&ka # di ata tentan& 6arat palin& edikit haru mempun6ai no induk kependudukan. ).!ah-a %emohon men&an&&ap tidak perlu di,uat tandard &anda pada an&ka # dan C di ata , dan untuk men&hindari pen6elundupan pemilih, hendaklah dipakai han6a 6arat e uai %a al 22 a6at 92: (( "o ) Tahun 2012. *.!ah-a %a al 22 (( "o ) Tahun 2012 telah menentukan -aktu untuk pendataan penduduk e,a&ai pemilih. %a al 2) (( "o ) Tahun 2012 menentukan data pemilih tetap 6an& tidak ,oleh diu,ah. 3edan&kan %a al 40 a6at 9+:, %a al 1+0 a6at 91:, dan %a al 1+1 92: dari (( "o ) Tahun 2012 mem,uka peluan& adan6a peru,ahan data pemilih. 10.!ah-a %emohon men6adari diperlukan peru,ahanDtam,ahan data pemilih karena adan6a pertam,ahan u ia, kematian dan perpindahan domi iliDper'alanan. (ntuk data pertam,ahan u ia, eharu n6a den&an mema ukkan dalam da8tar pemilih para ?alon pemilih 6an& u ia dipro6ek i udah e uai memilih aat pemilihan ,erlan& un&. (ntuk data kematian

eharu n6a didapat lan& un& dari RT dan R1 etempat, 6an& dapat dilihat peru,ahan data di -e,. (ntuk perpindahan domi iliDper'alanan 6an& ,aru a'a dilakukan, eharu n6a dapat men&&unakan data dari domi ili a al ,aik itu den&an urat pen&antar atau den&an menun'uk data di -e, dan kartu identita . Jika hal ini dilakukan, tidak perlu ada data tam,ahan atau pe erta 6an& tidak 'adi memilih karena ,erada di loka i 6an& ,er,eda dari data pe erta. 11.!ah-a pa al 40 a6at 9+:, pa al 1+0 a6at 91: dan 'u&a pa al 1+1 a6at 92: dapat men'adi um,er ketidak'u'uran dan ketidakadilan e,a&aimana diatur oleh %a al 22/ a6at 91:, %a al 2)0, dan %a al 2)F ((D1*4+. 12.!ah-a ,an6akn6a peker'aan dan u aha pen&umpulan in8orma i den&an ,ia6a 8inan ial tin&&i dalam pa al 22, pa al 22, pa al 24, pa al 2#, pa al 2C, pa al 2), dan pa al 2* (( "o ) tahun 2012, den&an mudah ditiadakan oleh pa al 40 a6at 9+:, pa al 1+0 a6at 91: dan pa al 1+1 a6at 92:. 12.!ah-a %emilu 6an& 'u'ur dan adil eperti dalam pa al 22/ a6at 91:, 'un?to pa al 2)0 a6at 92:, 'un?to pa al 2)F ((D1*4+, maka keter,ukaan in8orma i haru men'adi atu 6arat da ar dan .ital. Proses transfer melalui sistem telekomunikasi harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan seperti dinyatakan dalam pasal 173 ayat (1) UU No 8 !"1!# 14.!ah-a i tem komunika i 6an& di&unakan dalam pro e pen&hitun&an uara pa ka pemilihan erta ,antuan 'arin&an i tem komputer ,e erta peran&kat lunak komputer 6an& di&unakan di dalamn6a, tidak di?antumkan dalam (( "o. ) tahun 2012. 1+.!ah-a tran paran i dalam %emilu 6an& 'u'ur dan adil, adalah den&an peran&kat lunak komputer erta tran 8er data haru ter,uka pada emua -ar&a "e&ara. Keter,ukaan ter e,ut ditun'ukkan kepada etiap oran& 6an& dapat men&u'i pro&ram 6an& meman& tidak men&andun& poten i penipuan pen&olahan data dari data ma uk den&an data 6an& keluar. 1#.!ah-a %emohon men&etahui peran&kat lunak komputer 6an& di&unakan dapat diran?an& e uai den&an tu'uan i pemakai. Dalam hal ini data 6an& dima ukkan dalam komputer ter e,ut dapat ,eru,ah e uai den&an kehendak dan tu'uan tertentu dari i pemakai komputer. ahun

!erda arkan uraian 6an& di e,utkan di ata , maka dimohon a&ar Ma'eli $akim 6an& mulia, udi memerik a dan memutu kan e,a&ai ,erikut: 1.Mahkamah Kon titu i men6atakan den&an te&a %a al 40, %a al 1+0 a6at 91:, dan %a al 1+1 a6at 92: (( "o. ) tahun 2012 ,ertentan&an den&an ((D 1*4+. 2. Mahkamah Kon titu i men6atakan den&an te&a %a al 40, %a al 1+0 a6at 91:, dan %a al 1+1 a6at 92: (( "o. ) tahun 2012 tidak mempun6ai kekuatan hukum men&ikat. 2.Mahkamah Kon titu i men6ampaikan kepada D%R untuk menam,ahkan kalimat pada %a al 1C2 a6at 91: (( "o ) Tahun 2012 atau mende ak untuk e&era mem,uat %eraturan turunann6a, e,a&ai ,erikut: <a&ar peran&kat lunak komputer 6an& akan di&unakan pada pro e pen&hitun&an uara den&an men&&unakan peran&kat ?omputer mulai dari tin&kat kelurahan, ke?amatan, K%(D ka,upatenDkota dan K%(D %ropin i erta K%( %u at, a&ar diu'i dan din6atakan .alidD ah oleh tim ahli 7T per&uruan tin&&i 6an& ha iln6a dipu,lika ikan ke ma 6arakat. <%eran&kat lunak ?omputer 6an& telah din6atakan .alidD ah, -a'i, diper&unakan dalam pro e pen&hitun&an uara di emua tin&katan perhitun&an uara. <a&ar ma 6arakat dapat melihat tampilan ha il pen&hitun&an uara di -e, ite re mi K%(D Ka,upatenDKota dan K%(D %ropin i dan K%( %u at untuk 'umlah pen&hitun&an uara 6an& e uai den&an pen&hitun&an uara di tiap T%3. <a&ar kartu uara 6an& tidak terpakai, e&era diro,ek di T%3 ma in&<ma in& etelah 'am pemilihan ,erakhir.