Anda di halaman 1dari 5

A. Berdasarkan gambar di bawah ini, namakan bahagian yang ditunjukkan.

( 6 markah )

1 !

"

B. Berdasarkan penyataan yang diberikan di bawah ini, namakan fasa lompat jauh yang berkenaan. ( 10 markah ) layangan dirian mendarat lari landas lonjakan

1. Berdiri dengan kedua-dua kaki di penanda dan melangkah dengan bukan kaki utama. 2. Berlari pecut dari tempat permulaan ke papan lonjak dalam keadaan terkawal. 3. Pijak dan lonjak di papan lonjak dengan kaki lonjakan utama. 4. Tangan diayunkan ke atas menolak kaki dan tangan seterusnya mengayunkannya ke hadapan pula. !. "ondongkan badan ke hadapan sewaktu mendarat ". ulis betul atau salah untuk setiap penyataan di bawah ini di ruang yang disediakan. ( 10 markah )

1. #ita hendaklah membakar daun $ daun kering di sekitar kawasan perkhemahan untuk menjaga kebersihan alam sekitar. 2. Tebang pokok $ pokok kecil yang terdapat di kawasan perkhemahan untuk mengelakkan nyamuk. 3. Pastikan kawasan berakti%iti bebas daripada ancaman binatang berbahaya atau berbisa. 4. #awasan yang terdapat pokok yang tumbang amat sesuai dijadikan kawasan berakti%iti kerana lebih mencabar. !. Berkejar $ kejaran bersama rakan semasa memasang khemah boleh menceriakan suasana. &. #ita boleh mengadakan akti%iti jauh dari kawasan perkhemahan. '. Patuhi segala peraturan yang telah ditetapkan di tapak perkhemahan. (. )akukan akti%iti walaupun hujan lebat. *. +ika anda ternampak binatang berbisa atau berbahaya di kawasan berakti%iti jangan maklumkannya kepada sesiapa. 1,. #hemah amat sesuai didirikan di tepi tebing yang curam. #. $amakan pergerakan yang terlibat dalam rangkaian pergerakan di bawah ini. ( 1! markah )

berlari

-elompat 2 kaki

ketingting

)ompat kangkang

merangkak

berjengket

1. 2. 3.

4. !. &.

%. &ihat gambar di bawah ini. 'emudian, senaraikan aspek keselamatan yang perlu anda ambil sebelum dan semasa melakukan akti(iti pendaratan. ( 16 markah ) -endarat di atas tilam -emastikan peti lombol tidak rosak -endarat dengan bantuan penyokong -emastikan tilam untuk mendarat tidak koyak atau berlobang -elompat dengan dua kaki serentak Bengkokkan lutut untuk menyerap daya Pastikan kawasan berakti%iti selamat digunakan -emastikan peti lombol dilekatkan 3 mengikut susunan

1. .spek-aspek keselamatan sebelum melakukan akti%iti pendaratan. /. //. ///. /1. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000 2. .spek-aspek keselamatan semasa melakukan akti%iti pendaratan. /. 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000 //. ///. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000

/1.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000

). *si tempat kosong dengan jawapan yang sesuai ( 1! markah )

pakaian peralatan

peraturan padang

kasut arahan

1. #ita mesti mematuhi 00000000000000000000 permainan. 2. Pastikan 00000000000000000000 sukan dan permainan dalam keadaan baik sebelum menggunakannya. 3. #ita harus memakai 00000000000000000000 yang sesuai mengikut jenis permainan. 4. 2emasa melakukan akti%iti sukan dan permainan kita perlu mendengar 00000000000000000000 guru. !. +angan lakukan akti%iti di 00000000000000000000 ketika hujan lebat dan petir. &. #ita harus sentiasa memakai 00000000000000000000 yang sesuai dengan tempat akti%iti.

#34T.2 25.).6 T.-.T

7isediakan oleh 836"/# /9-/4 .94.: B/6 9.#.4/.;