Anda di halaman 1dari 7

Tujuan Dakwah : Ubah pandangan hidup Mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya Amar maruf nahi mungkar.

r. Memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Uslub Dakwah : Pastikan penyakit dan penawar Hapuskan syubhat arghib dan tarhib arbiyyah dan talim. Pengurusan Implikasi Dakwah Terbaik !. Memanfaat n mengembangkan usul dakwah ". erima dan hormat madu sebagai aset agama # bangsa dan negara. $. %erak dan sumbangkan bakti ut pembangunan ummah. &. 'ina program yg terancang dan sesuai () ) sistem maklumat madu. ) latihan dan kursus terancang ) penglibatan yag aktif ) ubah# ganti dan pelbagaikan teknik dakwah. ) 'etulkan tanggapan dan persepsi tentang dakwah.

Strategi Memperasakan Dakwah :) mantapkan pengurusan dakwah disemua peringkat ) menganggotai * meneraju organisasi dakwah. ) menyokong * iktiraf pemimpin ) kuasai media sebagai wadah dakwah ) menjadi penulis# pencinta atau penggiat media ) menjadi perunding atau penggiat agama ) membina hubungan rapat dgn institusi dakwah. ) membuat perancangan strategik dan blue print+ dakwah. Teknik Dakwah ;) lisan ) kitabah ) hal Perkara yg membantu keberkesanan dakwah :) perancangan strategi

) sokongan pelbagai pihak ) dana kewangan ) bijak mengambil peluang


Kemahiran Pendekatan Dakwah :-

) ,lmu yg mendalam ) ,mej diri yg menarik ) -asihat * gaya bahasa berhikmah !abaran "intangan Dakwah :-

- Cabaran : .urang memahami fikrah dakwah .ekangan masa /aya kepimpinan 0uasana persekitaran 0okongan masyarakat Pengaruh globalisasi - Rintangan :-afsu syaitan Mngejar keduniaan

.1-02P /A.3AH /A4AM P2-/,/,.A#$ De%inisi dakwah /ari 0udut 'ahasa ) satu teknik untuk menarik manusia kepada ajarannya sama ada secara teoritikal atau praktikal. Perkataan 5/A.3AH+ berasal daripada perkataan arab yang bererti mengajak# menyeru# menjemput# memanggil kepada sesuatu perkara./ari 0egi ,stilah ,bn. aimiyah6 /akwah kepada Allah ialah menyeru manusia agar beriman dengan Allah serta beriman dengan apa yang telah dibawa oleh para 7asul)-ya dengan membenarkan apa yang telah diberitakan oleh mereka dan taat kepada perintah mereka.Abul AlaAl)Mawdudi6 /akwah adalah panggilan ,lahi dan 7asul mengajak manusia memiliki nilai)nilai suci dan agong. /akwah adalah menghidupkan manusia# iaitu menghidupkan pancaindera# daya pemerhatian# daya rasa# daya ciptanya# menghidupkan dhamir# hati nurani dan bashirah. Menghidupkan manusia yang seimbang dari segi ilmu# iman dan amal. ,badah# ikhtiar dan doa.

&$ Kewajipan 'erdakwah /akwah merupakan kewajipan yang dipertanggungjawabkan untuk umat islam seluruhnya tanpa kecuali mengikut kemampuan dan keupayaan masing)masing seperti 8irman Allah yang bermaksud6 5.amu adalah sebaik)baik umat yang dilahirkan untuk manusia# supaya kamu menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kejahatan+ anggungjawab berdakwah diletakkan ke atas setiap muslim sama ada lelaki atau perempuan# baligh# berakal# sama ada ulamak atau tidak# tetapi peranan ulamak lebih ditekankan dalam memperincikan ajaran agama kerana pengetahuan mereka yang luas. /an juga boleh dilakukan berorganisasi terutama apabila terdapat aspek)aspek kerja dakwah yang tidak dapat dilakukan secara indi9idu. 'agaimanapun# terdapat pendapat yang menyatakan wajib ke atas setiap umat ,slam berdakwah# tetapi ia menjadi fardu kifayah iaitu tanggungjwab yang tertanggung kepada orang orang yang tertentu yang mempunyai syarat)syarat keahlian dalam sesuatu bidang yang tertentu yang memerlukan syarat)syarat tersebut yang tidak ada pihak lain menyempurnakannya. ($ !iri-!iri Pendakwah Pendakwah mempunyai kedudukan yang sangat penting sekali dalam agama. Allah berfirman bahawa dakwah itu adalah sebaik)baik perkataan650iapakah yang terlebih baik perkataannya dari orang yang menyeru kepada Allah serta beramal salih seraya berkata saya seorang muslim+ :8ushilat( $$;Abul Ala Al)Mawdudi telah mernggariskan sifat)sifat yang perlu ada kepada para pendakwah. Pertama# pendakwah harus mempertingkatkan kualiti dirinya sehingga ia betul)betul taat kepada Allah dan 7asul# serta tunduk kepada apa yang dibawa oleh 7asul. ,a harus terlebih dahulu memerangi musuh dalam dirinya melalui jihad nafs sebelum berhadapan dengan musuh)musuh lain. .edua# seorang pendakwah harus berpegang teguh dengan prinsip yang dipoegangnya dan matlamat perjuangan# mengajak orang yang diseru dengan cara yang lembut# tidak kasar atau bermusuhan# tidak menghina mereka# tidak menanamkan rasa kebencian tetapi tanamkan rasa kasih sayang# persaudaraan dan perikemanusiaan. )$ Meth*d*l*gi Dakwah - Tanpa kekerasan Pada dasarnya dakwah mestilah dilakukan tanpa kekerasan kerana ,slam tidak membolehkan kekerasan atau paksaan dalam agama seperti 8irman Allah65 iada paksaan dalam beragama:masuk ,slam;. 0esungguhnya sudah nyata petunjuk dari kesesatan+:Al)'a<arah( "=>; Menurut al)Mawdudi# paksaan akan melahirkan nifa< dan munafi< kerana dakwah

adalah mengajak dengan kesedaran. -amun demikian# terkadang diperlukan kekerasan untuk menjaga kemuliaaan agama atau untuk memelihara masyarakat# negara dan sebagainya. - Hikmah ,aitu keterangan yang jitu dan tepat yang dapat meyakinkan dan menghilangkan keraguan# dengan memasukkan roh tauhid dengan akidah iman# dalil)dalil dan keterangan)keterangan yang jelas sehingga meyakinkan akal. ermasuk dalam hikmah ialah dengan menggunakan susunan kata)kata yang biasa dan senang diterima akal dan bukannya menggunakan kata)kata yang tidak difahami atau sukar difahami oleh penerima dakwah sepertimana yang dilakukan oleh 7asullullah 0A3. - Nasihat Yang Baik(Mauizah Hasanah) ,aitu huraian?huraian yang memberi petunjuk dan nasihat yang dapat menyedarkan dan membuka pintu hati untuk mentaati semua pertunjuk ,slam. Huraian)huraian ini dilakukan dengan jelas dan tanpa menyakitkan hati orang lain. Metode ini ditujukan kepada orang)orang yang menerima dan sudah komited dengan prinsip dan fikrah ,slam. Mereka tidak memerlukan kecuali nasihat untuk mengingatkan# memperlembutkan hati# dan menjernihkan segala kekeruhan yang wujud. ) Berdialog engan Cara Yang Baik

,aitu memberi hujah atau bukti)bukti yang dapat menolak sanggahan dan pendapat lawan. Menurut Amin Ahsan ,shlahi# metode mujadalah hasanah adalah metode yang dii@inkan oleh al)Auran# iaitu dengan pendakwah memberi penjelasan kepada pihak lawan dengan menggunakan prinsip)prinsip dan kesimpulan logik agar dapat agar mereka dapat merenungkannya# menerima kebenaran atau tidak menentang seruan dakwah lagi.

+$ Dakwah Dalam Pendidikan


!. /akwah sebagai tabligh. abligh artinya menyampaikan# orangnya disebut muballigh. /akwah sebagai tabligh wujudnya adalah muballigh menyampaikan dakwah :ceramah; kepada masyarakat. /akwah dalam bentuk keterangan# informasi# ajaran# seruan atau gagasan. ". /akwah 0ebagai Ajakan. 1rang akan tertarik kepada ajakan jika tujuannya menarik. 1leh karena itu dai harus bisa merumuskan tujuan kemana masyarakat akan diajak. Ada dua tujuan# makro dan mikro. ujuan makro cukup jelas yaitu mengajak manusia kepada kebahagiaan dunia akhirat. /ai dan muballigh pada umumnya tidak pandai

merumuskan tujuan mikro# tujuan jangka pendek yang mudah terjangkau# yang menarik hati masyarakatnya. $. /akwah sebagai pekerjaan menanam. 'erdakwah juga mengandung arti mendidik manusia agar mereka bertingkahlaku sesuai dengan nilai)nilai ,slam. Mendidik adalah pekerjaan menanamkan nilai)nilai ke dalam jiwa manusia. -ilai)nilai yang ditanam dalam dakwah adalah keimanan# kejujuran# keadilan# kedisiplinan# kasih sayang# rendah hati dan nilai)akhlak mulia lainnya. %uru di sekolah :dan lembaga pendidikkannya; adalah dai yang berdakwah berupa menanam.%uru yang dai adalah guru yang mampu menjadi pendidik# bukan guru yang sekadar menjadi pengajar. Pengajar hanya menyampaikan pengetahuan# sedangkan pendidik mengubah pola tingkah laku atau kebudayaan. &. /akwah berupa pekerjaan membangun. 0ecara makro dakwah juga bermakna membangun# membangun apaB 0ebagaimana dicontohkan dalam sejarah# dakwah juga boleh dimaksudkan untuk membangun tata dunia ,slam :daulah ,slamiyah;# lebih kecil lagi membangun negara ,slam :nasional;# lebih kecil lagi membangun masyarakat ,slam atau ,slami# dan lebih kecil lagi membangun komuniti ,slam. >. .esan /akwah ) Melahirkan semula insan muslim# mukminin# muhsinin# mutta<in melalui pentarbiyahan berasaskan manhaj amal yang pernah melahirkan generasi pertama. ) Memperbaiki keluarga)keluarga muslim agar menjadikan objektif ,slam sebagai objektif dalam sistem hidup kekeluargaan mereka. ) Membina semula masyarakat berasaskan tanggungjawab kemasyarakatan yang di asaskan atas dasar ,slam. ) Menyatukan semua umat ,slam ini dalam organisasi yang meletakkan wala hanya kepada Allah dan rasulnya dan berusaha membebaskan diri daripada cengkaman ideologi dan sistem kerajaan jahiliah. ) Melahirkan organisasi ,slam yang akhirnya merubah dan mengislah seluruh sistem kerajaan sekular agar menjadi ,slam sebagai asas kepada seluruh sistem ada. ) Membentuk Pertubuhan -egara)negara ,slam dan melantik khalifah kepada ummah ) Menerajui dunia dengan globalisasi ,slam yang membawa 7ahmat kepada alam sejagat P27A-A- %U7U P2-/,/,.A- ,04AM Umum mengetahui tugas seorang guru Pendidikan ,slam memang menyampaikan ilmu terus kepada anak muridnya .Menghapuskan kejahilan# memperkukuhkan amalan # menerapkan nilai)nilai murni# mengajak kepada kebaikan dan mencegah

kemungkaran. idakkah ia sudah dikira sebagai dakwah dan ibadahB Al-mu'allim : menyampaikan ilmu yang benar MuCallim ialah guru yang menjayakan proses penyampaian dan pembangunan ilmu dalam diri manusia :taClim;.%uru sebagai muCallim# mengajar dan mengembangkan ilmu serta menjayakannya dalam masyarakat ) satu usaha suci dan mulia. /engan itu# kemuliaan kedudukan guru dalam sejarah dan masyarakat ,slam terjamin. 0ikap memuliakan guru dan ilmu pengetahuan oleh umat ,slam mendapat sanjungan tinggi daripada 8ran@ 7osenthal berpendapat sukar untuk dicari peradaban seperti ,slam yang memuliakan ilmu pengetahuan dan guru. .edudukan mulia diberikan kepada guru# walaupun mereka bukan berstatus ulama. Al-murabbi : menjayakan proses tarbiah %uru dipanggil juga sebagai murabbi# iaitu guru yang mendidik :menjayakan tarbiah;. Mereka menjayakan peningkatan murid dari segi akal# rohani# jiwa dan fi@ikal. Mereka bertanggungjawab membentuk murid yang memiliki peribadi yang baik. Apa yang berlaku ialah proses peningkatan dalam diri murid. %uru yang mempunyai kemampuan sebagai murabbi ) apa lagi murabbi dalam pengertian kerohanian ) dipandang mulia dalam ,slam kerana mereka mempunyai keperibadian yang mampu membawa manusia ke jalan kebaikan dan kebenaran sebagaimana yang dikehendaki Allah dan 7asul-ya. %uru yang berfungsi sebagai murabbi dan penuh ilti@am diperlukan oleh masyarakat dan umat ,slam dalam menghadapi pelbagai cabaran yang dihadapi ,slam. Peradaban guru sedemikian sifatnya mampu menyelesaikan banyak masalah. Al-mursyid : membentuk kepimpinan insan /alam ,slam# guru juga dipanggil mursyid# iaitu guru yang membimbing# menentukan kehidupan serta nilai yang betul. ,ni memang tepat dengan tujuan dan matlamat pendidikan sebagai proses menyampaikan kepada generasi muda# apa yang benar# baik dan unggul yang pernah diketahui# difahami# diyakini dan diamalkan dalam peradaban manusia# khususnya ,slam. ,ni termasuk setiap yang positif yang boleh dimanfaatkan daripada peradaban lain# termasuk barat. Mana)mana yang negatif pula perlu dijauhkan. %uru sebagai pendidik# adalah ahli ilmu yang membimbing manusia ke jalan yang betul dalam pandangan hidup# hidup kerohanian# akhlak dan kepakaran dalam bidang ilmu yang berfaedah. /engan ini# dikatakan bahawa pendidikan atau irsyad itu berjalan seiring dengan matlamatnya. Al-mu'addib : mengajarkan adab dan budi pekerti /alam ,slam guru juga dipanggil muaddib# iaitu guru yang menjayakan adab. Dang dimaksudkan dengan adab ialah semua jenis gerak)geri# sikap dan perbuatan serta nilai yang betul dan CmanisC dalam hubungan dengan semua pihak# bermula dengan uhan# orang tua# ibu# bapa# guru# rakan dan seterusnya. ,nilah konsep adab yang menyeluruh dan luas yang disebutkan oleh -abi Muhammad saw. dalam hadis yang lebih kurang bermaksud6 uhanku menjayakan pendidikan adab dalam diriku dan /ia sempurnakan pendidikan adab itu.

Adab dalam pengertian yang menyeluruh dan mendalam inilah yang dimaksudkan oleh al)Mawardi dalam kitabnya Adabud)/unya wad /in :Adab hidup dunia dan hidup beragama;. .ita boleh lihat bagaimana pendidikan tidak terpisah daripada adab atau akhlak yang tinggi. Pendidikan yang dijayakan oleh guru yang beradab kepada murid adalah pendidikan yang unggul. ,a memang diharapkan melihat kepada pelbagai masalah akhlak dan moral yang dihadapi sekarang. .epentingan akhlak diberi penekanan yang wajar oleh ,slam. 0ebab itu -abi Muhammad saw. bersabda lebih kurang maksudnya6 Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. /an Allah memuji -abi Muhammad saw. dengan menyebut peribadinya yang agung dalam ayat yang kira)kira bernaksud6 0esungguhnya tuan hamba mempunyai peribadi yang agung :A.&; .ita boleh bersetuju dengan pemikir barat mengenai peradaban dan moral. Albert 0chweit@er dalam bukunya Ei9ili@ation and 2thics menyebut# kualiti sesuatu peradaban itu terletak pada keberadaban tenaga moral dalam peradaban itu. Adanya guru yang beradab dan memberi pendidikan adab kepada murid selain mendidik ilmu# adalah penyelesai banyak masalah yang dihadapi masyarakat. Al-mudarris : menitipkan pelajaran dan kemahiran Akhirnya guru digelar dalam ,slam sebagai mudarris# iaitu mereka yang mengajar mata pelajaran kepada pelajar. %uru sebagai muCallim# murabbi# muaddib dan mursyid adalah kualiti yang perlu diusahakan bersama supaya ia muncul di kalangan kita dan dengan itu banyak masalah akan selesai

Anda mungkin juga menyukai