Anda di halaman 1dari 14

Tarekat Tijaniyah di Indonesia

Tarekat Tijani masuk ke Indonesia sekitar tahun 1920-an, disebarkan pertama kali di Jawa Barat oleh seorang ulama pengembara kelahiran Makkah, sa id !li bin !bdullah at-Ta ib al-!"hari# $an pada tahun-tahun berikutn a, beberapa ulama Indonesia ang belajar di Makkah berbai%at untuk menjadi pengikut Tarekat Tijani dan mendapat ija"ah untuk mengajar serta men ebar luaskan ajaran tarekat ini di tanah air# $i Indonesia sendiri, kehadiran tarekat Tijani ah ditentang keras oleh tarekat-tarekat lain# &ugatan keras itu dipi'u oleh pern ataan bahwa para pengikut Tarekat Tijani ah beserta keturunann a akan diperlakukan se'ara khusus pada hari kiamat, bahkan pahala ang diperoleh dari pemba'aan (halawat )atih, sama dengan mengkhatam al*uran 1000 kali# +ebih dari itu, para pengikut Tarekat Tijani ah diminta untuk melepaskan a,iliasin a dengan para guru tarekat lain, ang dalam pandangan s ekh pesaingn a dianggap sebagai praktik bisnis ang 'ulas# -alaupun demikian, tarekat ini terus berkembang, terutama di .irebon dan &arut /Jawa Barat0, Madura dan ujung Timur pulau Jawa sebagai pusat peredarann a# 1ertentangan ini baru mereda ketika Jam%i ah !hlith-Thari2ah an-3ahdli ah menetapkan keputusan muktamar bahwa tarekat Tijani bukanlah tarekat sesat, karena amalanamalann a sesuai dengan ajaran Islam# (epanjang tahun 40-an tarekat ini mengalami perkembangan ang sangat pesat, terutama di Jawa Timur# 5espons terhadap perkembangan ang di'apai, men ebabkan pe'ahn a kembali kon,lik dengan para guru dari tarekat lain# !kar kon,lik ini lebih tertuju kepada persaingan keras untuk mendapatkan murid dan perasaan sakit hati di kalangan sebagian guru ang kehilangan ban ak murid berpindah ke Tarekat Tijani ah# 6epindahan murid-murid dari tarekat lain ke Tarekat Tijani ah ini berarti hilang pula muridmurid dari tarekat lain, karena Tarekat Tijani ah sama sekali tidak membolehkan para pengikutn a untuk berpindah lagi kepada s ekh tarekat ang dianut sebelumn a# (emenjak awal kehadirann a di Indonesia, tarekat Tijani ah mendapat tantangan ang 'ukup keras dari para ahli thari2at ang lain /non-Tijani ah0 sehingga menimbulkan pertentangan diantara para ahli thari2at di Indonesia# 1ertentangan dilakukan dengan berbagai 'ara# 1ertentangan itu timbul karena adan a anggapan dari para penentang bahwa di dalam Thari2at Tijani ah terdapat kejanggalan-kejanggalan# 1ada tahun 1924 71981 pertentangan terjadi dalam bentuk pam,let ang berisikan tuduhan-tuduhan# $an mereka mendapatkan rujukan dari ulama Madinah, (a id !bdullah $ahlan# 1ada tahun 1980 terjadi perselisihan antara pesantren Buntet pusat Tijani ah, dengan 1esantren Benda 6erep anti Tijani ah ang keduan a masih ada hubungan keluarga# 1ada tahun ang sama, s ekh !hmad &onaim, guru dari Mesir datang ke pesantren Tebu Ireng Jombang, Jawa Timur# 6edatangann a ini untuk men erang Thari2at Tijani ah dengan alasan bahwa pen ebar tarekat ini menjamin para pengikutn a masuk surga# 1ertentangan terhadap Tijani ah juga diungkapkan melalui penulisan kitab-kitab sanggahan# Misaln a, sa id !bdullah $ahlan menulis kitab sanggahan Tanbihul-&ho,il wa Irs adul-Musta,idil-!2il, ang kemudian diringkas menjadi kitab -udhuuhud-$ala%il# Muhammad al-9ilali menulis kitab al-9ida ah wal9adi ah +it-Tha%i,ah at-Tijani ah, ang berisi hampir sama dengan kitab sanggahan sa id !bdullah $ahlan# (e'ara umum ia mengatakan bahwa dalam Thari2at Tijani ah terdapat ban ak kejanggalan dan bertentangan dengan s ari%at Islam# Muhammad al-9ilal dan !li $akhilullah dalam kitabn a at-Tijani at mengupas kritikan ang hampir sama dengan sa id !bdullah $ahlan# 1ertentangan tentang Thari2at Tijani ah pernah dibahas dalam ,orum 3: dan seminar Thari2at Tijani ah di .irebon# 3: pernah membahas Thari2at Tijani ah dalam dua kali muktamarn a; Muktamar III dan <I# Muktamar III memutuskan kemu%tabaran Thari2at Tijani ah dan muktamar <I menguatkan hasil keputusan muktamar III# 9asil keputusan kedua Muktamar itu menetapkan bahwa /10 Thari2at Tijani ah mempun ai sanad Muttasil sampai

/20 1emahaman mereka terhadap pern ataan-pern ataan s ekh !hmad at-Tijani lebih bersi. bila pemahaman kewalian.atwa s ekh !hmad at-Tijani ra. khususn a pemahaman wali khotm belum bisa diterima. Tahapan pertama adalah. sedangkan saat itu nabi !dam masih di antara air dengan tanah 0# Tahapan kedua ini merupakan hal ang sangat mendasar untuk bisa memasuki dan memahami pern ataan-pern ataan seorang wali ang memperoleh ma2om wali khatm# !pabila tahapan ini belum dipahami. mengambil nur kenabian dari nabi Muhammad (!-# >leh karena itu seluruh nabi han alah melakukan peran kenabian dari kenabian 3abi Muhammad (!. karena seluruh para nabi sejak nabi !dam as#.atwa-.at tekstual. mun'ul dalam kapasitasn a sebagai wali khotm# 6eunggulan ang dimiliki s ekh !hmad at-Tijani sebagai wali khatm juga mengantarkan pada keunggulan ajaran thari2otn a. sedangkan ungkapan s ekh !hmad lebih ban ak harus di. ada beberapa kelemahan dari para penentang Thari2at Tijani ah. 1olemik ini terjadi disebabkan dalam 8 hal# Mereka mempermasalahkan tentang keunggulan ma2om kewalian s ekh !hmad at-Tijani dibandingkan wali lainn a. akni Thari2at Tijani ah# $an tentu saja keunggulan ajaran Thari2at Tijani ah ang diajarkan wali khatm mengantarkan keunggulan ummat Islam ang mengikuti ajarann a# $engan demikian pemahaman dan penerimaan terhadap pengakuan s ekh !hmad atTijani tentang ma2am kewaliann a. baik tentang keunggulan dirin a. oleh karena itu seluruh wali han a melakukan peran kewalian dari seorang wali ang memperoleh ma2om wali khatmA ang menurut Ibnul-!rabi . menjadi subjekti. dan bias# Menurut hemat kami. dan /80 mereka para penentang Tijani ah tidak mempelajari langsung dari guru-guru Tijani ah.kepada 5asulullah (!. diantaran a adalah . maka selama itu pula Thari2at Tijani ah akan terus dipermasalahkan dan tidak akan ada ujungn a# 3amun apabila ada kelompok ummat Islam ang memahami wali . keistimewaan Thari2atn a dan keistimewaan pengikutn a# Melihat tiga hal di atas. 8 kelemahan inilah ang memi'u timbuln a polemik# $an sampai sekarangpun pertentangan terhadap Thari2at Tijani ah belum berakhir.dengan bai%at bar"akhi ah-n a# /20 Thari2at Tijani ah dianggap sebagai thari2at ang sah dalam Islam. ?wa kad"alika khatmul-!wli a kana wali an wa !damu bainal-Maai% wat -Thin@ / $an demikian pula hal n a dengan 6hotmul !wli aa. memahami tentang 9a2i2at Muhammadi ah atau mas rob 3abawi ang melekat pada diri 6hotmun-3abi in akni 3abi Muhammad (!-. terutama melalui bukubuku ang diterbitkan oleh 6erajaan !rab (audi dan majalah ar-5isalah ang terbit di (olo# :ntuk dapat memahami dengan benar mengenai persoalan di atas. maka sangat sulit untuk bisa memahami pemikiran dan pern ataan s ekh !hmad at-Tijani sebagai wali ang memperoleh ma2om wali khotm# (ebab pern ataan-pern ataan s ekh !hmad at-Tijani ang terkait dengan keunggulan dirin a.siran mereka lebih 'enderung kurang rele=an. ia telah menjadi wali. karena seluruh para wali !llah sejak nabi !dam as hingga akhir "aman mengambil nur kewalian dari wali khotm ini. /10 Tidak tuntasn a mereka dalam memba'a dan memahami ungkapan-ungkapan s ekh !hmad at-Tijani dan ajarann a. hingga nabi Isa as#. ada tahapan-tahapan pemikiran ang harus dilalui# karena tahapan pemikiran ini akan menjadi pintu masuk dalam memahami pern ataan dan .ahami berdasarkan pendekatan kontekstual. tetapi mereka mempelajarin a melalui pemahamann a sendiri sehingga pena. sedangkan !dam saat itu masih di antara air dengan tanah 0# Tahapan pertama ini perlu dipahami terlebih dahulu oleh para penentang tarekat Tijani ah sebagai bahan perbandingan memahami 6hotmul--ila ah# Tahapan kedua adalah memahami dan me akini tentang 6hotmul--ila ah atau Mas rob kewalian ang melekat pada diri seorang wali ang memperoleh ma2om wali khotm. merupakan s arat mutlak untuk bisa memahami semua pern ataan-pern ataan s ekh !hmad at-Tijani. ajaran thari2at dan pengikutn a# >leh karena itu.sebelum jasad beliau dilahirkan# Berdasarkan hadits ?6untu 3abi an wa !damu Bainal-Mai% wat -Thin@# / !ku sudah menjadi nabi.

dan keterbatasan ummat Islam dalam memahami istilah wali khatm itu sendiri masih dianggap asing.# 9al ini diharapkan untuk lebih bisa men elesaikan masalah Thari2at Tijani ah se'ara bertahap. untuk lebih ban ak mengkaji dan mensosialisasikan teori tentang wali 6hotm# 9al ini bisa dilakukan melalui beberapa hal . . Jawa Barat# . Badruzzaman KH. tinggal terserah hak intelektual seseorang dalam mengimani masalah kewalian sebagaimana diis aratkan dalam al*ur%an dan 9adits# (ungguhpun demikian pen elesaian polemik tentang Thari2at Tijani ah tidaklah sederhana. . memasukan teori kewalian menjadi (ilabi Mata 6uliah Tasawu. men elenggarakan seminar tentang teori kenabian dan teori kewalian diluar kalangan ahli Tijani ah. menurut hemat sa a. melalui kajian tasawu.i terutama men angkut hakekat nabi Muhammad (!. men ebarkan dan mengembangkan murid-murid se'ara lebih luas di daerah ang belum tumbuh dan berkembangn Tarekat Tijani ah. mula-mula dilakukan 69# Badru""aman melalui pengajaran kepada santri-santri pesantren dan mas arakat # :sahan a dalam pengajaran Tarekat . harus dilakukan melalui pendekatan ilmi ah. khususn a ang berkembang di Indonesia# (ebab menurut hemat sa a pen elesaian masalah Thari2at Tijani ah. thari2at dan pengikutn a# >leh sebab itu sepanjang ummat Islam khususn a kaum tarekat belum memahami apalagi menerima pengakuan s ekh !hmad at-Tijani sebagai wali khatm.khatm sekaligus menerima dan me akini pengakuan s ekh !hmad at-Tijani terhadap ma2am kewalian ini.alsa. tidak ada lagi ang perlu dipersoalkan. sebab pembahasan tentang 9a2i2at Muhammadi ah dan 6hotmul--ila ah termasuk wila ah pemikiran ang sangat rumit. dan d"ikirn a merupakan hal ang telah disepakati oleh seluruh ummat Islam. terutama teori kenabian dan kewalian# (ebab ada hal ang menarik dari s ekh !hmad at-Tijani. melainkan menembus memasuki wila ah tasawu.A kedua. namun persoalan ajaran ini tidak han a sampai disitu. sedangkan ummat Islam khususn a kaum tarekat ang mempun ai kemauan dan kemampuan untuk memasuki wila ah ini sangat terbatas.i# walaupun se'ara amali ah. semoga semua ini mendorong kita untuk memahami lebih jauh tentang keagungan s ekh !hmad at-Tijani dan keuntungan menjadi muridn a# KH. amali dan tasawu.alsa.iri khas periode kepemimpinan 69# Badru""aman adalah /i0 periode perintisan pertumbuhan dan pen ebaran Tarekat Tijani ah dan /ii0 periode perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa# 1erintisan dan pen ebaran Tarekat Tijani ah. apalagi dihadapkan dengan pengakuan s ekh !hmad at-Tijani tentang keunggulan dirin a. Badruzaman: Perintis Tarekat Tijaniyah Garut 69# Badru"aman diangkat sebagai mu2addam Tarekat Tijani ah berdasarkan penunjukan langsung dari ( aikh B!li b# B!bdullah at-To ib# $alam pengangkatan ini 69# Badru""aman bisa membuka.ar.dan wali 6hatm# 9al ini han a akan bisa diselesaikan melalui pendalaman tentang teori kenabian dan kewalian# $emikianlah setitik pokok-pokok pikiran tentang tarekat ang mulia ini. pertama. akni tasawu. ang berkembang dalam sejarah 1emikiran Islam. terutama dikalangan 1erguruan TinggiA ketiga mengembangkan pusat kajian ilmu tasawu. terutama di &arut. shalawat. selama itu pula pertentangan dalam dunia tarekat akan terus terjadi# $isarankan kepada intelektual Thori2at Tijani ah ang menggeluti dunia keilmuan. beliau telah menggabungkan dua sisi dari ilmu tasawu. thari2at Tijani ah dengan wirid istigh.

isik melawan penjajah ang bergabung dengan gerakan 9isbullah se'ara umum praktek khalwat diikuti oleh kader potensial pengikut katarekat Tijani ah dengan 'ara men epi di ruang bawah tanah# &erakan ini mengantarkan 1esantren !l-)alah sebagai pusat gerakan 9isbullah# $i pihak lain keadaan demikian menjadikan 1essantren !l-)alah sebagai target sasaran mortir serangan Belanda ang waktu itu diarahkan dari Mala u # 6eadaan demikian memaksa 69# Badru""aman untuk melakukan gerakan 9ijrah ?dari satu tempat ke tempat lain# 1ada mulan a hijrah dilakukan antar $esa dan 6e'amatan di 6ab# &arut# $ari 1esantren !l-)alah ia hijrah ke 6p# +eu'eun kemudian ke 6p# (angkan dari sangkan ke 6p# +amping dari lamping ke 6p# 3unggal kemudian 6p# .Tijani ah kepada santri-santri C walaupun Tarekat Tijani ah bukan bagian dari kurikulum resmi pesantren C besar . ang menempuh perjalanan panjang.akah dan 1>D /1ersatuan dalam Indonesia0# Meskipun pejuangan meraih kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan 'ukup men ita akti. dan disegani oleh semua kalangan di 6ab# &arut. organisasi pen alur aspirasi politik mereka dalam usaha partisipasi mengisi kemerdekaan# (etelah Masumi dibubarkan. /sebagai ulama0 sebagai pemimpin umat dan sebagai pejuang dalam membela bangsa /1emimpin 1olitik0 dengan demikian kharisma. pengabdian bangsa melalui politik dilakukan melalui (I / (erikat Islam0 1D5TI / 1ersatuan Tarbi ah Islami ah 0. akni semakin bertambahn a mas arakat di daerah-daerah hijrah itu kemudian turut bergabung dengan 69# Badru""aman dan mengikuti Tarekat Tijani ah# Belakangan daerah-daerah pengungsian menjadi basis warga Tijani ah# 1erjuangan kaum Tijani ah dalam merebut kemerdekaan berlanjut dalam gerakan mengisi kemerdekaan melalui akti.aktor.itas politik dan bergabung dengan organisasi politik Mas umi. pengamalan wirid. dibawah komando langsung 69# Badru""aman.idadali kemudian kawah 6amojang# $an setiap tempat ang disinggahi menjadi sasaran serangan Belanda# 6emudian melakukan hijrah antar 6abupaten dari &arut ke .ijugul kemudian 6p# .ikalong kemudian ke Majenang kemudian ke Tasikmala a# 1erjuangan dalam gerakan ?9ijrah@ tampakn a justru membawa hasil positi. ang telah dimiliki jauh sebelum masuk Tarekat Tijani ah. Tarekat Tijani ah kemudian men ebar se'ara luas di &arut# )aktor. dan pengajaran kepada murid-murid terus berjalan# 1engabdian kepada agama melalui pendidikan santri-santri pesantren.akltor ang memper'epat pengembangan ini diantaran a adalah lo alitas santri kepada gurun a sebab dengan lo alitasn a santri-santri berjasa memper'epat perluasan pengikut Tarekat Tijani ah# )aktor lainn a adalah karisma 69# Badru""aman ang didukung beberapa .. aitu perjuangan melawan pemerintah kolonial. 1engetahuan ilmu agama ang luas.itas Tarekat Tijani ah. !l-Muwa.ungsin a untuk memper'epat perintisan pen ebaran Tarekat Tijani ah# $ari pengajaran di pesantren. mas arakat dan pembinaan muridmurid Tijani ah menjadi bagian ang tidak terpisahkan bagi 69# Badru""aman pada masa .itas tarekat seperti pembinaan. merebut dan membela kemerdekaan Bangsa 5I /masa pra kemerdekaan 0 dan ang kemudian perjuangan politik dengan pembangunan /pas'a kemerdekaan0# !da dua gerakan perjuangan ang paling menonjol dari beberapa gerakan perjuangan merebut kemerdekaan akni gerakan ?khalwat@ dan ?hijrah@# &erakan perjuangan ini dilakukan oleh ma oritas warga Tijani ah bersama mas arakat lainn a. sebagai wadah alternati. dari beberapa wila ah ang saling berjauhan# &erakan 6halwat adalah ri adah atau tarbiah rohani dalam memantapkan tauhid sebagai kader pejuang kemerdekaan sebelum di terjunkan kekan'ah pertempuran . dan wadah-wadah lokal . 69# Badru""aman sangat mudah memperoleh pengikut# 1roses kepemimpinan 69# Badru""aman C dalam masa-masa perintisan pen ebaran C juga dihadapakan dengan masa-masa sulit. tetapi akti.imen'ek kemudian 6p# .

diantaranya adalah *!+ Abbas sebagai saudara tertua yang menjabat sebagai ketua . a. kehadiran Syaikh Ali bin Abdullah at-Thayyib. dan kedua. kemudian gurunya Syaikh Ali Thoyyib datang ke Indonesia dan menyebarkan tarekat Tijaniyah! )iantara ulama Indonesia yang memperoleh ija6ah dari Syaikh Ali Thoyyib adalah .kepemimpinann a di Tarekat Tijani ah# 1ada masa kepemimpinann a. 69# Badru""aman pernah mengangkat Mu2addam /Mu2a ad0 seban ak sepuluh orang di berbagai daerah untuk membina untuk membina muri-murid tijani ah di daerah masing-masing# 6epemimpinann a ang berlangsung selama sekitar EF tahun menghasilkan ribuan murid Tijani ah di &arut /beliau wa. karena jikalau belum hadir di Indonesia maka tidak mungkin 89 akan membahas dalam 'uktamarnya! 9lama yang paling mula menganut tarekat Tijaniyah berdasarkan sejarah adalah *!+ Anas bin Abdul 3amil #Buntet( yang memperoleh ija6ah Tijaniyah dari Syaikh Alfahashim di 'adinah dan juga memperolehnya dari Syaikh Ali Thoyyib. *!+ 8uh bin Idris # ianjur( b. adanya pengajaran tarekat Tijaniyah di Pesantren Buntet irebon! Tarekat Tijaniyah diperkirakan datang ke Indonesia pada awal abad ke-2" #antara $%$& dan $%2$ '(! irebon merupakan tempat pertama yang diketahui adanya gerakan Tijaniyah! Perkembangan tarekat Tijaniyah di irebon mulanya ber pusat di Pesantren Buntet di )esa 'ertapada *ulon! Pesantren ini dipimpin oleh lima bersaudara. *+ Anas pergi ke tanah su. *+ Badru66aman #<arut( . berpaling kepada tarekat Tijaniyah dengan mendapat tal/in dari Syaikh Ali bin Abdallah at-Thayyib yang juga mendapat tal/in dari Syaikh Alfahasyim di 'adinah! 'uktamar 3am7iyyah 8ahdlatul 9lama ke 0 tahun $%2& di Surabaya memutuskan bahwa tarekat Tijaniyah adalah 'uktabarah dan sah! )iperkuat lagi dengan 'uktamar 89 ke :I tahun $%0$ di irebon yang intinya tetap memutuskan bahwa Tijaniyah adalah 'uktabaroh! 3adi ditinjau dari keputusan 89 maka tarekat Tijaniyah sudah ada di Indonesia sebelum tahun $%2&.at tahun 19G20 PERKEMBANGAN TAREKAT TIJANI DI INDONESIA Ada 2 fenomena yang mengawali gerakan tarekat Tijaniyah di Indonesia. *+ Anas dan *+ Akyas #Buntet irebon( f. *+ Abbas.i untuk mengambil tal/in tarekat Tijaniyah dan bermukim disana selama 0 tahun! Pada bulan 'uharram $0-1 + 2 3uli $%24 '! *+ Anas kembali pulang ke irebon! *emudian. *+ 9sman )homiri #Bandung( g. atas i6in *+ Abbas kakaknya. *+ Anas menjadi guru tarekat Tijaniyah! *+ Anas-lah yang merintis dan memperkenalkan tarekat Tijaniyah di irebon! *!+ Anas mengambil tal/in dari Syaikh Alfahasyim di 'adinah! *!+ Abbas yang semula menganut tarekat Syattariyah setelah berkunjung ke 'adinah. yaitu pertama.ayasan dan sesepuh Pesantren dan *+ Anas sebagai adik kandungnya! Atas perintah *+ Abbas pada $%2-. pada bulan 5ajab $0-1 + 2 )esember $%24. *+ 'uhammad Sujai #<udang-Tasikmalaya( d. *+ Ahmad Sanusi bin +!Abdurrahim #Sukabumi( c. *+ Abdul =ahab Sya7rani #3atibarang Brebes( e.

pimpinan pondok 8ahdlatut Thalibin! . 8abi tak pernah mengatakan bahwa mereka itu pengamal tarekat Tijani! Ada lagi tentang shalawat al-Catih! A*ita tahu. A'emba.arakan kritik-kritik tersebut! para mu/addam Tijani se-3awa dan 'adura diundang! *ritik paling formal dilontarkan oleh majalah 5isalah 89 3awa Timur.B kata *+ 'uhlas.ara unjuk gigi! Tapi kebetulan pada hari itu. Probolinggo! Ini bukan a.ang terakhir ini adalah tuan rumah dan pimpinan Tijani 3awa Timur! 8amun tidak seperti haul yang biasanya. murid *!+! Ali 'aksum itu. *elurahan Banyuanyar. A. bukan orang Tijani(. A*elak di hari kiamat Allah taala tidak akan menghisab #menghitung amalan dan dosa( pengamal tarekat Tijani. jika diamalkan selama seratus tahun dan setiap harinya diba. A'eninjau kembali *eabsahan Tarekat TijaniyahB! )iantara pernyataan syekh Ahmad Tijani ra yang dikritik oleh 5isalah 89 antara lain .a seratus kali.a shalawat tidak banyak risiko sebagai mana halnya memba.a oleh semua orang. menurut *+ 'uhlas! A8abi sendiri menjamin. $& Safar. menggunakan berbagai kitab rujukan tarekat Tijani! Tentu saja. mengupas segi-segi negatif Tijaniyah dalam tulisan yang berjudul . penanggung jawab majalah itu.a sholawat alCatih lima ughii/o. *e. dan *!+! 'uhlas. akan masuk surga!B 8abi juga bersabda. malah menulis sebuah diktat $4 halaman. A9mur semua umat manusia tidak berarti sama sekali. ASebab. A)ua tapak kakiku di atas leher semua wali.a Al-/uran. tetap memperingati iedul khotmi syekh Ahmad Tijani ra di Blado =etan.B sepertiga umatku akan masuk surga tanpa hisab!B Tentu saja.ara nya adalah *!+! Ismail ?amaru6 @aman dari <arut. semuanya tak bisa menandingi pahala satu kali saja memba. pembi. berisi sanggahan. doa.eramah tentang riwayat Syekh Ahmad Tijani dan keutamaan Tarekatnya.amatan *raksan. *!+! Anas Thahir Syamsuddin. Sekitar $> ribu orang membanjiri komplek pesantren 8ahdlatut Thalibin di Blado =etan. yang menulis sebuah artikel di rubrik A/idah Syan7ah mengenai keabsahan Tarekat Tijaniyah! Penulisnya *!+! Anas Thahir Syamsuddin. siapa saja yang di akhir hayatnya mengu.a shalawat al-Catih lima ughli/o!B )an ASekali saja memba.""" kali khatam ?uran!B *arena itulah layak bila. sejak nabi Adam sampai ditiupnya sangkakala #kiamat(!B 3uga. kali ini dimanfaatkan pula untuk membi. persoalan menjadi hangat! Para pengikut Tijani yang kebetulan berlangganan majalah 89 3aTim yang beroplah 4!""" itu terlihat gelisah! Seorang tokoh Tijani dari Probolinggo. yang kemudian di sebarluaskan! +eboh Tijani semakin santer! ATapi yang untung justru kita. . Syekh Ahmad Tijani menyatakan.uali bila mereka mau mengamalkan sholawat al-Catih lima ughli/o!B Atau ASemua 6ikir.Keresahan sebuah tarekat Tarekat tijaniyah yang dalam wadah 89 dihebohkan keabsahannya oleh sebagian besar anggotanya.B kata *!+! 'ukhlas sambil tersenyum. pahalanya bisa menandingi 1. yang harus tahu tajwid. memang hari peringatan iedul khotmi Syekh Ahmad Tijani ra yang kebetulan dipusatkan di situ! 9mat dengan khidmat mendengarkan . orang banyak jadi ingin tahu tentang tarekat Tijani!B Tentang doktrin Amasuk surga tanpa hisabB. bahkan mereka langsung dimasukkan ke dalam surgaB! )alam tulisannya. shalawat yang pernah diba.ap Dla ilaha illallah7.ara yang diselenggarakan di tempat kediaman *!+! 'uhlas. *+! Ahmad Cau6an Cathullah. menurut Syekh Ahmad Tijani. kemudian pahalanya dikumpulkan. +abib Ahmad bin Abdullah Al-'uhdlar dari Bondowoso #simpatisan. ke.

dibi.uti Sementara melalui Syekh Ali al-Thayib (anak Syekh Ali bin Abdullah) tarekat Tijaniyah berkembang di -a&a .arakan perlunya mengirim surat kepada PB89 untuk segera menyelesaikan masalah itu! )an selain itu.makhraj. $$>" +. kata *+ 'uhlas. tidak terputus! 'asalah Anda tidak per. Syekh Ahmad bin 'uhammad At-Tijani.arat/ sedang Syekh Abdul +amid al-. *+ 'ukhlas berharap kepada para ulama 89 atau para ahli tarekat mu7tabar 89 agar tidak usah mengungkit-ungkit persoalan yang sudah disahkan oleh para ulama pendahulu 89! ASebab. pahala memba.untet telah menjadikan Tijaniyah berkembang menjadi tarekat yang besar melalui mu1addam3 baru 4i antara mu1addam itu . sanad Tijani asli dari 8abi. ia menjawab! A'emang.ayai oleh kalangan Tijaniyin! 'enurut *+ 'ukhlas. dalam pertemuan tertutup di antara para mu/addam Tijani. mendapat talkin tarekat dari 8abi 'uhammad sendiri # bukan talkin dalam mimpi (.B 'engapaE ASaya takut suul adab terhadap ulama yang lainnya! *alau 89 yang memanggil kami. sebagaimana yang diper. kami akan patuh dan datang!B Profil Tareka Ti!ani"a# Label: Tarekat Tarekat Tijaniyah didirikan oleh Abul Abbas Ahmad bi Muhammad bin al-Mukhtar at-Tijani atau yang lebih dikenal Syekh Ahmad al-Tijani (1737. yang lahir di DAin 'adli. persoalannya bukan shalawat itu lebih utama dari Al/uran! Tapi yang terpenting dalam hal ini ialah masalah sanad sebuah tarekat Adengan 8abiB.uti meru$akan $embuka utama tarekat ini ke -a&a Timur antara lain ke Surabaya dan Madura 0ada akhirnya $ara mu1addam tarekat Tijaniyah se$eti 2yai Abbas dan 2yai Anas . $20" + #tokoh peralihan abad $&-$% '(. itu soal lain! Akhirnya. Alja6air. dan meninggal di Ce6. dan sebagainya! Padahal. seperti yang dituduhkan orang! AIni talkin Diyaanan ya/6hotanB #terang-terangan dan dalam keadaan terjaga(. atau disebut juga talkin bar6akhi! 3adi. 'arokko.a shalawat itu dijamin pasti dapat!B 3adi. dirasa perlu memberikan kitab-kitab Tijani kepada para ulama yang belum tahu betul tentang ajaran ini! Tapi ketika hal itu dikonfirmasikan kepada *!+! 'uhlas. ya. ada pemikiran ke arah itu! Tapi selalu saya tolak.aya.1815) Tarekat Tijaniyah berkembang terutama di Maroko dan Alja!air Tarekat Tijaniyah yang datang belakangan juga menunjukkan kekuatan jaringan ordo su"i yang sangat besar #alau$un dengan kekhususan bahkan mungkin keganjilannya tarekat ini $ernah mengalami reaksi dan tantangan keras %amun de&asa ini tarekat Tijaniyah di 'ndonesia telah menjadi tarekat yang ma$an di 'ndonesia Tarekat ini datang di 'ndonesia tahun 1()* yang diba&a oleh Syekh Ali bin Abdullah at-Thayib al-Madani al-A!hari dan Syekh Abdul +amid al. ilmu ulama kini masih belum sebanding dengan ilmu yang dimiliki oleh ulama terdahulu seperti *!+! +asyim Asy7ari!B Itulah pula sebabnya.

rebes $ada tahun 1(7* Mula-mula berdirinya hanya ada < orang $engikutnya/ mereka adalah .adri Masduki (0robolinggo) dan kyai "au!an .aidha&i (Sumene$) membaiat +abib 9u1man (.untet)/ 2yai -unaedi $utera 2yai Anas (Sidamulya)/ 2yai Muhammad 5usu" (Surabaya)/ 2yai Muhammad .asalamah/ yang tidak lain ayah dari 2yai Muhammad .athullah Sedang 2yai .a$ak #amat 2emudian sekitar tahun 1((3 tarekat Tijaniyah di 4esa 0ener da$at berkembang $esat di ba&ah $im$inan 8stad! .asalamah/ Mu1addam tarekat Tijaniyah di . Kasyf al-Hijab Amman Tala a Ma’a at-Tijani min al-Ah!ab dan as-Sirr al-Abhar fi-A"rad Ahmad at-Tijani 4ua kitab yang $ertama ditulis langsung oleh murid at-Tijani sendiri/ dan di$akai sebagai $anduan $ara mu1addam dalam $ersyaratan masuk ke dalam tarekat Tijaniyah $ada abad ke-1( .unyani menda$at ija!ah sebagai $engikut tarekat Tijaniyah/ maka atas dukungan Syekh Muhammad/ 8stad! .unyani mengutarakan keinginannya untuk menjadi santri untuk belajar dan mendalami tarekat Tijaniyah dengan tujuan meminta keselamatan dunia akherat 2emudian Syekh Muhammad memberikan amalan-amalan tarekat Tijaniyah ke$ada 8stad! .asalamah Sejauh ini at-Tijani tidak meninggalkan karya tulis tasa&u" yang diajarkan dalam tarekatnya Ajaran-ajaran tarekat ini hanya da$at dirujuk dalam buku-buku karya murid-muridnya/ misalnya Jawahir al-Ma’ani wa Biligh al-Amani fi-Faidhi as-Syekh at-Tijani.i 4an sekarang jumlah $engikut tarekat Tijaniyah di 4esa 0ener sudah men:a$ai kurang lebih 1)* orang Tarekat Tijaniyah di 4esa 0ener meru$akan :abang dari tarekat Tijaniyah yang $usatnya di 0ondok 0esantren 4arussalam -atibarang .a$ak Abdul #ahib/ .ahim +a&i membariat ustad! Mau"ur (2layan 7irebon 8tara)/ 2yai Abdul Mursyid (2ese$uhan) dan 2yai 'mam Subki (2uningan) 4i -a&a Timur 2yai Muhammad 5usu" Surabaya membaiat 2yai .athrur/ .untet)/ 2yai .a$ak 6ahmat dan .rebes)/ 2yai .anyumas yang kemudian da$at menyebarkan tarekat Tijaniyah ke $elosok -a&a Tengah 4i -a&a Tengah ini kemudian tarekat Tijaniyah da$at berkembang di Tegal te$atnya di 4esa 0ener 2e:amatan 0angkah Tarekat Tijaniyah yang ada di 4esa 0ener $ertama kali diba&a oleh almarhum + 6o"i.rebes/ Tegal dan .ersama teman-temannya yaitu + 2haeroni/ %asukha/ Suratno/ Sarno/ 4akrun dan 6adi/ 8stad! .a$ak .unyani menghubungi 2+ Syekh Muhammad yang meru$akan Mu1addam tarekat Tijaniyah di .atnya menjadi $engikut tarekat Tijaniyah Setelah 8stad! .unyani Sebelumnya 8stad! .aidha&i (Sumene$) dan 2yai 6asyid (0esa&ahan 7irebon) 2yai .rebes yang di$im$in oleh Syekh Muhammad bin Ali .unyani dan membai.yang istime&a ialah 2yai +a&i yang mengahasilkan tujuh mu1addam yang tersebar di berbagai daerah Mereka adalah 2yai Abdullah Syi"a (.unyani kemudian mendirikan tarekat Tijaniyah di desa 0ener untuk meneruskan $emim$in $endahulunya + 6o"i.asamalah (.rebes untuk bisa menjadi santrinya 8stad! .untet yakni 2yai Abbas dan 2yai Anas .unyani di$er:ayakan untuk menyebarkan dan mengajarkan tarekat Tijaniyah di 4esa 0ener .ahim +a&i (.ogor)/ 2yai Mah"ud! (2ese$uhan) dan %yai +ammad (2uningan) 4i 7irebon/ kegiatan tarekat Tijaniyah mulai mun:ul sejak 1()8 M di ba&ah $im$inan 2yai .anyak murid-muridnya yang berdatangan dari Tasikmalaya/ .i murid dari Syekh Ali .

misaln a Tarekat *adiri ah. dia lebih ban ak mem. dan (ammani ah# $i Madinah dia belajar langsung kepada seorang tokoh su.i.isme dan lebih men ukai pengalaman se'ara ketat ketentuan-ketentuan s ariIat dan berupa a sekuat tenaga untuk men atu dengan ruh 3abi Muhammad (!.al al-*uran dan giat mempelajari ilmu-ilmu keislaman lain. Thaibi ah. dia menuju 9ija" untuk menunaikan ibadah haji. ( ekh Muhammad bin !bdul 6arim as-(amman. dia meneruskan pengembaraan intelektualn a ke Tilimsan selama lima tahun# 1ada tahun 114K /1GG2 .ismeH# .1GG80. dia melanjutkan belajar ke !b ad untuk beberapa tahun# (etelah itu.mendatangin a dan memberitahukan bahwa dirin a tidaklah berhutang budi pada s ekh tarekat mana pun# .i ang baru dikenalin a.i dan mengamalkan ajarann a# $i antara tarekat ang dipelajarin a.sebagai ganti untuk men atu dengan Tuhan# !t-Tijani dilahirkan pada tahun 11F0J1G8G di I!in Madi. 3abi (!. pendiri tarekat (ammani ah. sehingga pada usian a ang masih muda dia sudah menjadi guru# $ia mulai bergaul dengan para su.1G420.athJkas .iri dari gerakan ini ialah karena penolakann a terhadap sisi eksatik dan meta. ang mengajarin a ilmu-ilmu rahasia batin# 6emudian dari Makkah dan Madinah. dia kembali ke tanah kelahirann a# 1ada tahun 1141. atas saran dari seorang s ekh su. dan meneruskan belajar di Makkah dan Madinah# $i dua kota 9aramain ini.isis su. 6halwati ah. bagian selatan !lja"air# (ejak umur tujuh tahun dia sudah dapat mengha.0# $alam .ath ang diteriman a. salah seorang tokoh dari gerakan H3eosu.Setia$ orang yang ingin masuk dan bisa menjadi $engikut tarekat Tijaniyah/ terlebih dahulu harus mengetahui dan memahami aturan-aturan dalam tarekat Tijaniyah Aturan-aturan tersebut meli$uti syarat 2amaliah/ syarat 9a!imah dan tata krama Tarekat Tijaniyah Tarekat Tijani ah didirikan oleh !bul !bbas !hmad bin Muhammad bin al-Mukhtar at-Tijani /1G8G-141F0. dia menuju 6airo dan menetap untuk beberapa lama di sana# 1ada tahun 119K /1G41 . dia mengaku bahwa hal itu terjadi dalam keadaan terjaga# 6etika itu. akni memutuskan kontak dengan mas arakat sampai mendapatkan ilham /.okuskan diri untuk berguru kepada ban ak tokoh tarekat su. dia kembali ke Tilimsan untuk mendirikan tarekat sendiri ang independen# $i sana at-Tijani mengadakan khalwat khusus.i pada usia 21 tahun# 1ada tahun 11GK.

atn a pada 22 (eptember 141F. baik oleh penguasa setempat maupun oleh mas arakat sekitarn a# +ebih dari itu. aitu tahlil ang harus diu'apkan seban ak 100 kali# 3abi (!. di'intai.memberikan tambahan wirid. 3abi sendiri-lah ang selama ini menjadi pembimbingn a dalam bertarekat# (elanjutn a. dia tetap menolak# (ikapn a inilah ang membuat dia semakin disegani. bagaimana mungkin seorang salik akan bisa sempurna menempuh suatu jalan. ia kembali berIu"lah di padang pasir dan berdiam di oase Bu (amghun# !tTijani tampakn a menghadapi tekanan dari kaum otorita Turki# $i tempat inilah ia menerima ilham ang terakhir /1200J1G4K0# $alam . agen-agen tadi telah tersebar luas dan dengan sebuah sistem ang mendukungn a . dia kemudian mendirikan tarekat ang independen.men uruh dia untuk meninggalkan segala sesuatu ang telah dipelajari sebelumn a berkenaan dengan tarekat# Bahkan dia juga diberi i"in untuk mendirikan tarekat sendiri disertai wirid ang mesti diajarkan kepada mas arakat. ang di akini atas i"in 3abi (!-# Tarekat ang didirikan at-Tijani ini agak unik dan sedikit ban ak berbeda dengan tarekat-tarekat lain terutama soal silsilahn a# Misaln a dari ( ekh !hmad. tetapi juga melakukan d"ikir untuk wali lain dan dirin a serta wali-wali dari tarekatn a# Menurut at-Tijani. at-Tijani lebih berkonsentrasi pada pengembangan tarekatn a sendiri# (ebagai seorang s ekh tarekat ang berpengaruh dia berkali-kali diajak oleh penguasa negeri itu untuk bergabung dalam urusan politik# 3amun. dia meninggalkan Iu"lahn a dari padang pasir dan pindah ke Maroko untuk memulai menjalankan misi ang lebih luas lagi. aitu istigh. sedangkan pada waktu bersamaan ia juga sedang menampuh /mengambil0 jalan lainL (ejak tinggal di kota )es ini. dalam usia 40 tahun# Meskipun dia ban ak bertarekat dan menjadi mu2addam khalwati ah /at-Tijani mempun ai silsilah 6halwati ah0.istik se'ara ketat dan keras. tetapi pada perkembangan selanjutn a.at. pihak penguasa Maula (ulaiman. misaln a dengan menunjuk sebagai mu2addam-mu2addam siapa pun ang melakukan baiIat.juga mengatakan bahwa at-Tijani adalah penunggu ang akan men elamatkan hamba !llah ang durhaka# 1ada tahun 1218J1G94.ath ini 3abi (!. akni setelah menjalani hidup su. dengan tekanan utama pada ditinggalkann a semua ikatan dengan s ekh-s ekh lama ke'uali dirin a# (ehingga setelah at-Tijani wa.ar dan shalawat ang diu'apkan masing-masing seban ak 100 kali# (etelah kejadian itu. melintas jarak waktu 12 abad# Begitu juga anggota tarekat ini bukan han a tidak dibenarkan untuk memberikan bait Iahd kepada s ekh mana pun. dan dihormati. Tuhan tidak men'iptakan dua hati dalam hati manusia. tetap memberikan berbagai hak istimewa kepadan a# (emula tarekat ang dipimpin at-Tijani ini mendapatkan pengikut di Maghribi karena ke'amann a terhadap "iarah ke makam para wali dan mawsin ang populer pada waktu itu# 3amun karena perekrutan untuk menjadi mu2addam ang ditetapkan oleh at-Tijani agak longgar. dari kota )es# $i kota ini dia diterima baik oleh penguasa Maula (ulaiman dan tetap tinggal di sana sampai wa.6arena menurut dia. 3abi (!. dan oleh karenan a tak seorang pun dapat mela ani dua orang murs id sekaligus# +agi pula. langsung kepada 3abi (!-. sang pendiri. meski permintaann a ditolak. tanpa mengharuskan latihan selain dalam hukum dan aturan-aturan ritual.

di sana# Ini terjadi setelah serbuan -ahabi kedua terhadap Makkah pada tahun 142E.lik dengan para guru dari tarekat lain# !kar kon.i lainn a dan berada di garis terdepan dalam melakukan perlawanan terhadap ekspansi kolonialisme# $ari at-Tijani lalu diwakili oleh tokoh lainn a seperti al-9ajj :mar di (udan Barat# $i 5epublik Turki. para murid tarekat ini berjasa men ebarluaskan Islam ke berbagai kawasan !. para pengikut Tarekat Tijani ah diminta untuk melepaskan a. dan bahwa pahala ang diperoleh dari pemba'aan (halawat )atih.rika# Menurut . terutama di Jawa Timur# 5espons terhadap perkembangan ang di'apai tarekat ini men ebabkan pe'ahn a kembali kon. adalah orang-orang muslim pertama ang se'ara terbuka menetang re"im sekulerisme sekitar tahun 19F0# Tarekat ini mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1920-an. sama dengan memba'a seluruh al*uran seban ak 1000 kali# +ebih dari itu.oppolani.ika Barat. utaman a di .lik ini lebih tertuju kepada persaingan keras untuk mendapatkan murid dan perasaan sakit hati di kalangan sebagian guru ang kehilangan ban ak murid berpindah ke Tarekat Tijani ah# 6epindahan murid-murid dari tarekat lain ke Tarekat Tijani ah ini berarti hilang pula muridmurid dari tarekat lain# 6arena Tarekat Tijani ah sama sekali tidak membolehkan para . !li bin !bdullah at-Ta ib al-!"hari. ang telah menerima ija"ah untuk mengajarkan tarekat ini dari dua orang s ekh ang berbeda# $an.ah tarekat ini# $an tanpa memberikan pern ataan-pern ataan ekstremn a tarekat ini bukanlah tarekat sesat. Mesir dan (udan# !kti=istas gerakan Tarekat Tijani ah terbukti sangat positi. setelah disebarkan di Jawa Barat oleh seorang ulama pengembara kelahiran Makkah. tarekat ini terus berkembang. beberapa orang Indonesia ang belajar di Makkah menerima baiIat untuk menjadi pengikut Tarekat Tijani ah dan mendapat ija"ah untuk mengajar dari para guru ang masih akti. Tijani ah ditentang keras oleh tarekat-tarekat lain# &ugatan keras dari kalangan ulama tarekat itu dipi'u oleh pern ataan bahwa para pengikut Tarekat Tijani ah beserta keturunann a sampai tujuh generasi akan memperlakukan se'ara khusus pada hari kiamat.irebon dan &arut /Jawa Barat0. dan keban akan tarekat lain tidak dapat lagi men ebarkan ajaran pengkultusan terhadap para wali. pada tahun-tahun berikutn a. ang dalam pandangan s ekh pesaingn a dianggap sebagai praktik bisnis ang 'ulas# Meski demikian. mereka men iarkan Islam di kalangan pemeluk animisme dengan persaudaraan-persaudaraan su.iliasin a dengan para guru tarekat lain.membuat dia mempun ai kekuatan penuh# Tarekat ini dengan segera men ebar luas dari Maghribi hingga !. sebuah kelompok ke'il penganut Tarekat Tijani ah. karena amalan-amalann a sesuai ajaran Islam# (epanjang tahun 40-an tarekat ini ngalami perkembangan ang sangat pesat. dan militan# (eperti haln a para pengikut tarekat *adari ah dan ( ad"ili ah. tampakn a masih dapat ditolelir# $i Indonesia. Madura dan ujung Timur pulau Jawa sebagai pusat peredarann a# 1enentangan ini baru mereda ketika JamIi ah !hlith-Thari2ah !n-3ahdli ah menetapkan keputusan setelah memeriksa wirid dan wad"i.

ar.ah. tetapi lebih a. ang berperan sebagai wali "aman# >leh karena itu.ah ang sangat mudah# -iridn a terdiri dari Istigh.pengikutin a untuk bera. bukan kemanunggalan dengan Tuhan. (halawat dan Tahlil ang masing-masing diba'a seban ak 100 kali# Boleh dilakukan dua kali dalam sehari. (halawat )atih /!llahumma shalli Iala sa idina Muhammad al-. !llah. anggota tarekat ini juga men ebut tarekat mereka dengan sebutan !t-Thari2ah !l-Muhammadi ah atau !t-Thari2ah al-!hmadi ah.atih lima ughli2a wa al-khatim lima saba2a.i-!urad !hmad at-Tijani# $ua kitab ang disebut pertama ditulis langsung oleh murid at-Tijani sendiri. dan ditutup dengan doa Jauharatul 6amal seban ak 12 kali# 1emba'aan wadhi.adalah bahwa tujuan d"ikir dalam tarekat ini. lebih menitikberatkan pada kesatuan dengan ruh 3abi (!-.ar /astagh. bersih badan.ah ini juga paling sedikit dua kali sehari semalam. menutup aurat. pakaian dan tempat. berwudlu. H(egala puji bagi !llah ang telah memberikan sarana kepada segala sesuatu dan menjadikan sang ( ekh perantara sarana untuk manunggal dengan !llahH# $alam hal ini.irullah al-ad"im allad"i laa ilaha illa hua al ha u al-2a um0 seban ak 80 kali. tetapi dia sendiri tidak mena. sebagaimana dalam Tarekat Idrisi ah. setelah shalat !shar sampai matahari terbenam# $alam hal d"ikir ini at-Tijani menekankan d"ikir 'epat se'ara berjamaah# Beberapa s arat ang ditekankan tarekat ini untuk prosesi pemba'aan wirid dan wadhi.ikan perlun a wali /perantara0 tersebut# !t-Tijani sangat menekankan perlun a perantara /wali0 antara Tuhan dan manusia. misaln a Jawahir al-MaIani wa Biligh al-!mani . dan dipakai sebagai panduan para mu2addam dalam pers aratan masuk ke dalam Tarekat Tijani ah pada abad ke-19# Meskipun at-Tijani menentang keras pemujaan terhadap wali pada upa'ara peringatan haii tertentu dan bersimpati kepada gerakan re. jelas tarekat ini telah memun'ulkan implikasi ang ditandai dengan perubahan-perubahan mendadak terhadap asketisme dan lebih menekankan pada akti=itas- . perantara itu tak lain adalah dia sendiri dan penerusn a# $an sebagaimana tarekat-tarekat lain.ormis kaum -ahabi.ahn a terdiri dari Istgh. serta menghadap kiblat# (atu hal ang penting di'atat dari d"ikir Tarekat Tijani ah -. Tahlil /+a ilaaha illallah0 seban ak 100 kali. aitu pada sore dan malam hari. ang diajarkan dalam tarekatn a# !jaran-ajaran tarekat ini han a dapat dirujuk dalam bentuk buku-buku kar a murid-muridn a. setiap hari JumIat memba'a 9a halah.ang membedakann a dengan tarekat-tarekat lain -. nasir al-ha22 bi al-ha22 wa al-hadi ila shirat al-musta2im waIala alihi ha22a2adruhu wa mi2daruh al-ad"im0 seban ak F0 kali. ang terdiri dari d"ikir tahlil dan !llah. berniat ang tegas. dan mengikuti seluruh nasehat s ekh dengan tenang# Tarekat Tijani ah mempun ai wirid ang sangat sederhana dan wadhi. dan !s-(irr al-!bhar . terman a merujuk langsung kepada nama 3abi (!-# !kibatn a. tidak boleh berbi'ara.iliasi lagi kepada s ekh tarekat ang dianut sebelumn a#MMM (alahuddin !jaran dan $"ikir Tarekat Tijani ah (ejauh ini at-Tijani tidak meninggalkan kar a tulis tasawu. al-9ijab !mman Tala22a MaIa at-Tijani min al-!h"ab. setelah shalat (hubuh dan !shar# -adhi. 6as . tarekat ini juga menganjurkan agar anggota-anggotan a mengamalkan ajaran dengan menggambarkan wajah s ekh tersebut dalam ingatan mereka. hal mana merupakan perubahan ang mempengaruhi landasan kehidupan mistik# >leh karena itu.i-)aidhi as-( ekh at-Tijani.dlal dilakukan pada malam hari# (elain itu. buku panduan Tijani kalimatn a dimulai dengan.

atau 1enguasa Nang !dil akan men'abut !nda dari kebijak-kebijakan# Jangan melantunkan wirid ( ekh ke'uali sesudah mendapat i"in dan menjalani pentasbihan /tal2in0 ang sela akn a.ikir bahwa !nda mampu menjaga diri !nda sendiri dari 6reati=itas Tuhan (emesta. supa a !nda dapat behubungan baik dengan !llah# !nda sebaikn a terhindar sepenuhn a dari awrad lain manapun selain awrad dari ( ekh !nda. dan jangan ber. sebab semua itu telah ditetapkan oleh makhluk terbaik /3abi (!-0# !nda harus men'intai ( ekh dan khali. dan penolakan atas ajaran esoterik. sebab hukuman akan jatuh kepada orang ang mengambil wirid lantas meninggalkan sama sekali atau melupakann a.isis su. sebab ini adalah salah satu sarana untuk wushul kepada !llah# !nda harus men'ari seseorang ang telah memiliki i"in murni untuk mentasbihkan !nda ke dalam awrad. sebab 3abi (!.i. sebab hal /awrad0 itu adalah kar a Tuhann a manusia# !nda harus meminta i"in kepada orang tua sebelum mengambil thari2ah.ah dan d"ikir JumIat dengan persaudaraan. sebab itu semua termasuk u'apan-u'apan Tuhan Nang !wal dan Nang !khir# !nda dilarang mengkritik segala sesuatu ang tampak aneh dalam thari2ah ini. sebab itu adalah salah satu pokok etika sains spiritualH# . sebab itu adalah penjagaan terhadap muslihat s etan# !nda dilarang memba'a Jauharat al-6amal ke'uali dalam keadaan su'i dari hadats. atau menimbulkan permusuhan terhadap ( ekh !nda.itnah. sebab tidak seorang pun dapat mela ani dua murs id sekaligus# !nda harus disiplin dan menjalankan shalat lima waktu dalam jamaah dan disiplin dalam menjalankan ketentuan-ketentuan s ariIat. terutama ekstatikdan meta.i# Berikut petikan dari kitab !s-sirr al-!bhar !hmad at-Tijani ang men angkut berbagai tata tertib. sebab itu keluar dalam bentuk ujaran ang lugu# Berkumpullah bersama untuk wadhi. H!nda haruslah seorang muslim dewasa untuk melaksanakan awrad. sebab awrad itu mengandung misteri-misteri (ang 1en'ipta# !nda harus akin bahwa ( ekh mengatakan kepada !nda tentang kebijakan-kebijakan.akti=itas praktis# 9al ini tampak sekali dalam praktik mereka ang tidak terlalu menekankan pada bimbingan ang ketat. sebab hal itu akan membawa kerusakan pada diri !nda# !nda dilarang berhenti untuk melantunkan awrad selama hidup !nda.akan hadir dalam pemba'aan ketujuh# Jangan menginterupsi /pelantunan ang dilakukan oleh0 siapa pun. sebab Tuhan tidak men'iptakan dua hati di dalam diri !nda# Jangan mengunjungi wali manapun. sebab orang ang melakukan hal itu dan tidak bertaubat nis'a a akan sampai kepada kejahatan dan kesengsaraan akan menimpan a# !nda dilarang memberitahukan wirid kepada orang lain ke'uali saudara !nda dalam thari2ah. sebab interupsi sema'am itu adalah 'ara-'ara s etan# Jangan kendur dalam wirid !nda. dan dia akan menjadi han'ur# Jangan pergi dan mengalihkan awrad tanpa i"in ang la ak untuk malakukan itu. khususn a oleh sesama su.ahn a selama hidup !nda. sebab ini adalah salah satu 'iri dari kegagalan# !nda dilarang untuk mem. sebab bagi makhluk biasa 'inta sema'am itu adalah sarana untuk kemanunggalan. aturan dan d"ikir dalam tarekat ini. dan jangan pula menundan a dengan dalih apa pun atau ang lain. ang masih hidup maupun ang sudah meninggal.

(etiap tarekat memiliki satu atau lebih doa kekuatan khusus.ini kepadan a# (ebab jika 3abi (!.atn a 3abi (!. dan memper'a ai hal ini sama dengan tindak keka. meskipun dia tetap mempertahankan penampilann a sebelum dia wa. apakah betul pengajaran 3abi (!. (ubhan ad-$aim Isawi ah.tidaklah menjadi tirai ang menghalangi untuk selalu hadir dan dekat kepada mereka# Bagi at-Tijani dan anggota tarekatn a. dan dia mun'ul dalam impian atau di siang hari di hadapan orang ang disukain a# !kan tetapi kaum muslim ortodoks membantah pen ataan !hmad Tijani dan para pengikutn a ang men angkut pengajaran 3abi (!. ang pendek maupun ang panjang. dan lain-lain# .ah Islam hadir memberikan kesaksian pemba'aan itu# -a.at dan tetap ada di mana-mana. 3abi (!. akan memperoleh pahala ang lebih besar dibanding ang patut diterima oleh sang wali ang hidup selama 10 ribu tahun tetapi tidak pernah mengu'apkann a# Mengu'apkann a sekali setara dengan doa seluruh malaikat. Muhammad 5asulullah (!-L# .sendiri# Meskipun pendek.se'ara pribadi mengajari at-Tijani rumusan-rumusan doa tertentu maka itu berarti bahwa Muhammad telah Hwa.iri khusu dari d"ikir dan wirid ang menjadi andalan milik penuh tarekat ini adalah (halawat )atih dan Jauharat al-6amal# Mengenai (halawat )atih.sendiri kepada at-Tijani. jin sejak awal pen'iptaan mereka sampai masa ketika doa tersebut diu'apkan.r# Tentu saja. !wrad )athi ah milik 9amadani ah. bukankah rahmat dan anugerah !llah ang tak terhingga akan ter'urahkan kepada umat Islam ang senantiasa mewiridkan shalawat kepada sang hamba paripurna. alasan kaum muslim ortodoks ini masih bisa diperdebatkan. para anggota tarekat ini me akini bahwa selama pemba'aan ketujuh Jauharat al-6amal. ang juga diajarkan oleh 3abi (!. doa itu dianggap mengandung kebaikan dalam delapan jenis.melalui mimpi itu berarti mengurangi kesempurnaan kenabiann aL Bukankah substansi dari pengajaran itu lebih tertuju kepada perintah bershalawat ang masih dalam bingkai pesan kenabian /s ariIat0.pernah bersabda bahwa mimpi seorang mukmin seperempat puluh enam dari kenabianL Men angkut pahala pemba'aann a. tidak ada ang aneh dalam hal kedekatan ini# (ebab wa. kekasih dan pujaan-3 a. at-Tijani mengatakan bahwa dirin a telah memperintahkan untuk mengu'apkan doa-doa ini oleh 3abi (!.atn a 3abi (!. -irid as-(attar milik 6halwati ah. misaln a tanpa bermaksud membela tarekat ini dengan mempertan akan kembali. semua d"ikir dan doa. orang ang memba'a sekali. dan bukan merupakan hal ang baruL Bukankah 3abi (!. manusia.beserta keempat sahabat atau khali. ku.atH tanpa men ampaikan se'ara sempurna pesan kenabiann a.han a mengandung arti bahwa dia tidak lagi dapat dilihat oleh semua manusia.iran. dijamin akan menerima kebahagiaan dari dua duniaA juga memba'a sekali akan dapat menghapus semua dosa dan setara dengan K000 kali semua doa untuk memuji kemuliaan Tuhan. ang pernah diba'a di alam ra a# >rang ang memba'an a 10 kali. asalkan ritual telah dilakukan sebagaimana mestin a. dan seterusn a# Tentang Jauharat al-6amal. misaln a 9i"b al-Bahr milik Tarekat ( ad"ili ah. dan mengu'apkann a untuk ang kedua kali adalah sama dengann a / aitu setara dengan pahala dari ang pertama0 ditambah dengan pahala dari ang pertama dan ang kedua.