Anda di halaman 1dari 23

MAKALAH MEKANIKA FLUIDA KINERJA POMPA

Disusun Oleh : KElOMPOK : IV
Rosdelima (061130401047) Elt a !"i#ani (06113040103$) %enn O&ta"ina E'endi (061130401036) Dosen Pem(im(in) : I"* +ida , a"i'- M*!*

TEKNIK KIMIA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA 2012

KATA PENGANTAR

Pu.i dan , u&u" &ami /an.at&an &ehadi"at +llah ,0!- &a"ena han a (e"&at "ahmat1 2 a /ula &ami da/at men elesai&an ma&alah me&ani&a 'luida an) (e".udul 3 Industri Pu ! And P"!#r 3 ini* +da/un /enulisan ma&alah ini dalam "an)&a memenuhi salah satu tu)as mata &uliah Me&ani&a %luida /ada semeste" 3 !e&ni& Kimia Polite&ni& 2e)e"i ,"i#i.a a tahun a&ademi& 4014* !ida& lu/a &ami hatu"&an te"ima &asih &e/ada semua /iha& an) telah (e"sedia mem(antu men esai&an ma&lah ini- dianta"an a : 1* I"* +ida , a"i'- M*!*- sela&u dosen me&ani&a 'luida 4* !eman1teman se/e".uan)an dan .u)a semua /iha& se(ut&an satu /e" satu* Pada a&hi"n a- sesuai den)an &ata /e/atah .u)a- (ah#a ta& ada )adin) an) ta& "eta&* 5e)itu .u)a ma&alah &ami ini an) "asan a masih .auh da"i &esem/u"naan- ma&a da"i itulah &"iti& dan sa"an an) mem(an)un a&an &ami te"ima den)an senan) hati untu& (ahan /en em/u"na ma&alah &ami ini &ede/ann a* an) tida& da/at &ami

Palem(an)- ,e/tem(e" 4014

Penulis

enis sent"i'u)al* Pom/a .an) da/at memom/a&an 'luida 8ai" dan )as* 2amun dalam tulisan inihan a di(ahas tentan) /om/a an) men)ali"&an 'luida 8ai".enis aitu : Pom/a sent"i'u)al dan Pom/a /ositi:e dis/la8ement.auh (e"&em(an) di mana mulai di/e"&enal&an /om/a an) multi1'asa.ada (an a& .adi 4 .enis /om/a se(ena"n a tida& han a /om/a ai" sa./om/a da/at di(a)i men.enis sent"i'u)al ini mun)&in a)a& asin) di telin)a &ita.$A$ 1 PENDAHULUAN 1*1 6ata" 5ela&an) Me&ani&a 'luida me"u/a&an disi/lin ilmu (a)ian da"i (idan) me&ani&a te"a/an an) men)&a.e(ena"n a.te"utama untu& dunia indust"i* .a..a/a&ah 'luida itu9 .dan to/i&n a di/e"sem/it untu& an) (e".ma&a /om/a tida& da/at mela&u&an o/e"asi /emindahan te"se(ut* 2amunte&nolo)i se&a"an) sudah .a /om/a* Pom/a adalah suatu mesin an) menam(ah&an ene")i &e 8ai"an den)an tu.adi.e8a"a )a"is (esa".i&a 'luidan a tida& 8ai".uan untu& menin)&at&an te&anann a atau memindah&an 8ai"an te"se(ut melalui /i/a* .i&a dise(ut nama /om/a tentu an) /e"tama &ita in)at.e8a"a sede"hana 'luida (isa dia"ti&an se(a)ai 7at 8ai"* 2amun /ada &en ataann a tida& semua 7at 8ai" (isa di&ate)o"i&an se(a)ai 'luida* .alah satu /em(ahasan da"i me&ani&a 'luida adalah dinami&a 'luida an) a&an &ami (ahas le(ih s/esi'i& dalam ma&alah ini adalah &ine".enis /om/a an) di)una&an manusia untu& mem(antu me"in)an&an tu)asn a* Pom/a se8a"a sede"hana dide'inisi&an se(a)ai alat t"ans/o"tasi 'luida 8ai"* .adalah /om/a ai" &a"ena /om/a ini mun)&in an) (e"&enaan lan)sun) den)an &ehidu/an &ita seha"i1ha"i* Padahal .e8a"a &husus'luida dia"ti&an se(a)ai 7at an) (e"de'o"masi te"us 1 mene"us selama di/en)a"uhi suatu te)an)an )ese"*.i /e"ila&u da"i 7at 1 7at 8ai" dan )as dalam &eadaan diam atau/un (e")e"a&* !eo"i me&ani&a 'luida (e"hu(un)an e"at den)an 'luida* .ma&a (elum tentu /om/a (isa mela&u&ann a* Misaln a 'luida )as. ./adahal dia (an a& mem(e"i man'aat (a)i &ita.

uan.a da"i /om/a sent"i'u)al 7* Men)etahui s stem /"ote&si /om/a sent"i'u)al <* Men)etahui &e)unaan da"i /om/a sent"i'u)al =* Men)etahui &ele(ihan se"ta &e&u"an)an da"i /om/a sent"i'u)al .a"ah ditemu&ann a /om/a sent"i'u)al9 3* 5a)aimana teo"i dasa" /om/a sent"i'u)al9 4* +/a&ah &om/onen1&om/onen utama an) ada /ada /om/a sent"i'u)al9 $* 5a)aimana &lasi'i&asi /om/a sent"i'u)al9 6* 5a)aimana /"isi/ &e".1*4 Rumusan Masalah 5e"dasa"&an lata" (ela&an) an) telah di&emu&a&an ma&a (e(e"a/a masalah da/at di"umus&an dan a&an di(ahas dalam ma&alah ini adalah : 1* +/a&ah se(ena"n a /om/a sent"i'u)al itu 9 4* 5a)aimana&ah se.a da"i /om/a senti'u)al9 7* +/a&ah sistem /"ote&si /om/a sent"i'u)al9 <* +/a&ah &e)unaan /om/a sent"i'u)al dalam &ehidu/an seha"i1ha"i9 =* +/a&ah &ele(ihan dan &e&u"an)an /om/a sent"i'u)al9 1*3 !u.uan Penulisan Penulisan ma&alah ini dima&sud&an untu& men8a/ai (e(e"a/a tu.dianta"an a: 1* Memahami detail tentan) /om/a senti'u)al 4* Men)etahui se.a"ah dan /e"&em(an)an /om/a sent"i'u)al 3* Men)etahui toe"i1teo"i dasa" /om/a sent"i'u)al 4* Men)etahui elemen1elemen utama da"i /om/a senti'u)al $* Men)etahui &lasi'i&asi da"i /om/a sent"i'u)al 6* Memahami /"insi/ &e".

/om/a sent"i'u)al men.adi le(ih e'isien* .dan mesin /em(a&a"an "uan)an (inte"nal 8om(ustion en)ines)* Pom/a sent"i'u)al me"u/a&an mesin (e"&e8e/atan tin))i dan den)an adan a /en)em(an)an /en))e"a& &e8e/atan tin))i telah memun)&in&an /en)em(an)an /om/a men.e.a"ah dan Pe"&em(an)an Pom/a .a& tahun 1=401an.ehin))a tida& dalam /en))unaann a* .adi /om/a /ilihan untu& (e"(a)ai a/li&asi* Riset dan /en)em(an)an men)hasil&an /enin)&at&an &emam/uan dan den)an ditemu&ann a mate"ial &onst"u&si 8a&u/an (idan) an) san)at luas an) (a"u mem(uat /om/a memili&i .tu"(in ua/.e"i&at /ada a#al tahun 1<001an* Pada a#aln a /om/a ini di&enal se(a)ai baling-baling Archimedean* Pada saat itu di/"odu&si untu& a/li&asi head "endah an) mana 'luida (e"8am/u" sam/ah dan (enda /adat lainn a* Dan a#aln a ma o"itas a/li&asi /om/a men))una&an /om/a /ositi:e?dis/la8ement* @am(a" 4*1 Pom/a sent"i'u)al saat /e"tama di(uat !in)&at &e/o/ule"an /om/a sent"i'u)al dimulai se.a& adan a /en)em(an)an moto" ele&t"i& &e8e/atan tin))i (hi)h s/eed ele8t"i8 moto"s).$A$ II PEM$AHASAN 4*1 .e.ent"i'u)al Pom/a sent"i'u)al me"u/a&an /ilihan utama /a"a insin u" dalam a/li&asi /om/a* >al ini di &a"ena&an /om/a sent"i'u)al san)at sede"hana dan se"(a)una* Pom/a sent"i'u)al di/e"&enal&an oleh Denis Pa/in tahun 16<= di E"o/a dan di&em(an)&an di +me"i&a .

ent"i'u)al A%1 H#"d !e&anan suatu 'luida da/at diasumsi&an se(a)ai te&anan /ada suatu &olom :e"ti&al (e"isi 'luida dimana &a"ena /en)a"uh (e"atn a mem(e"i&an te&anan an) se(andin) den)an te&anan di semua titi&* !in))i &olom ini dise(ut head statis dan ditam/il&an dalam te"minolo)i 'eet atau mete"* >ead statis atas suatu te&anan te"tentu (e")antun) /ada (e"at 'luida menu"ut "umus (e"i&ut: ./om/a sent"i'u)al (isa dise(ut se(a)ai /om/a an) /alin) /o/ule" di indust"i &imia* 4*4 !eo"i Dasa" Pom/a .ud&an /ada "umus an) san)at di&enal aitu: .men)he"an&an .mulai da"i ai".e(uah /om/a 8ent"i'u)al men8i/ta&an &e8e/atan 'luida* Ene")i &e8e/atan ini &emudian dit"ans'o"masi&an &e ene")i te&anan saat 'luida le/as da"i /om/a* Oleh &a"enan a.asam sam/ai slurry atau 8am/u"an 8ai"an den)an &atalis /adat (solid)* Den)an desain an) 8u&u/ sede"hana.head an) te"8i/ta (isa di&ata&an se(andin) den)an ene")i &e8e/atan im/elle"* >u(un)an ini di#u.i&a ha"i ini ditemu&an e'isiensi =3A le(ih untu& /om/a (esa" dan $0A le(ih untu& /om/a &e8il* Pom/a sent"i'u)al mode"n mam/u men)i"im&an hin))a 1-000-000-? ()lBmin) den)an head hin))a 300 'eet an) (iasan a di/a&ai /ada indust"i tena)a nu&li"* Dan (oile" 'eed /um/ telah di&em(an)&an sehin))a da/at men)i"im&an 300 ()lBmin) den)an head le(ih da"i 1<00 'eet* Pada 'ase selan.utn a /om/a sent"i'u)al ini /alin) (an a& di)una&an di /a("i& &imia* Pom/a sent"i'u)al (iasa di)una&an untu& memindah&an (e"(a)ai ma8am 'luida.

saat men)hada/i /om/a 8ent"i'u)al* .a&an menai&&an 'luida /ada &etin))ian te"tentu tan/a /e"lu men)hi"au&an (e"at 'luida se(a)aimana te"lihat /ada )am(a" 1 di (a#ah ini: %i)* 1 Pom/a an) identi& a&an da/at mela ani 'luida den)an (e"(a)ai tin)&at &e&entalan* .uatu /om/a den)an suatu .enis im/elle" dan den)an suatu &e8e/atan.DimanaC H D !otal head dalam 'eet atau mete"* & D Ke8e/atan im/elle" dalam 'eet /e" deti&* ' D 34*4 %eetBDeti&4 Kita (isa mem/e"&i"a&an head se(uah /om/a 8ent"i'u)al den)an men)hitun) &e8e/atan im/elle" dan memasu&&ann a /ada "umus di atas* Rumus an) (isa di/a&ai untu& &e8e/atan te"se(ut adalah : D D Diamete" Im/elle" dalam satuan in8hi ( D Ke8e/atan dalam 'eetBdeti& Itulah se(a(n a men)a/a &ita ha"us selalu mendasa"&an /ada /emahaman head 'luida dalam 'eetBmete" dan (u&an /ada te&anan.

!+!IF .u&&an .tati8 .adi saat sum(e" su/lai di atas )a"is ten)ah /om/a* .tati8 .u8tion >ead) .u8tion >ead) .adi .%i)* 41a .um(e" : Me8hseal Indonesia 4*3 Elemen1Elemen Etama /om/a sent"i'u)al .tatis dalam se(uah sistem /emom/aan dimana Pom/a te"leta& di /osisi le(ih tin))i da"i !an)&i tem/at /en)hisa/an* (.u8tion >ead : Menun.EF!IO2 >E+D te".EF!IO2 >E+D adalah .u&&an (esa"an >ead .a"a& :e"ti&al dalam satuan 'eet atau mete" da"i )a"is ten)ah /om/a hin))a &etin))ian 'luida an) di/om/a* %i)* 41( .tati8 >ead di se(uah sistem /emom/aan dimana Pom/a te"leta& le(ih "endah da"i !an)&i hisa/* (.u8tion 6i't : Menun.

ali"an a&sial.(esi tuan) atau stainless steel.Secara garis besar elemen atau komponen-komponen utama dari pompa sentrifugal ini adalah sebagai berikut : Gambar 2./oli&a"(onat.ma&a /entin) untu& memilih "an8an)an an) 8o8o& dan menda/at&an im/ele" dalam &ondisi an) (ai&* .umlah taha/an /om/a* Pom/a satu taha/ memili&i satu im/ele" dan san)at 8o8o& untu& la anan head (Dte&anan) "endah* Pom/a dua taha/ memili&i dua im/ele" an) te"/asan) se8a"a se"i untu& la anan head sedan)* Pom/a multi1taha/ memili&i ti)a im/ele" atau le(ih te"/asan) se"i untu& la anan head Im/ele" da/at di)olon)&an atas dasa": a* +"ah utama ali"an da"i sum(u /uta"an: ali"an "adial.umlah im/ele" menentu&an .e(a)aimana &ine".a /om/a te")antun) /ada .namun (ahan1(ahan lain .ali"an 8am/u"an an) tin))i* .2 Bagian-bagian Pompa Sentrifugal (1)* Im/elle" Im/elle" me"u/a&an 8a&"am (ulat da"i lo)am den)an lintasan untu& ali"an 'luida an) sudah te"/asan)* Im/ele" (iasan a te"(uat da"i /e"un))u.enis im/ele"n a.u)a di)una&an* .

(* .:olute atau (a8&1/late /om/a ha"us diatu" se8a"a manual untu& menda/at&an setelan im/ele" an) (ena"* 8* Im/ele" /om/a (e"/usa"B:o"teG Im/elle" ini 8o8o& untu& (ahan1(ahan /adat dan 3(e"se"a(utH a&an teta/i /om/a ini $0A &u"an e'isien da"i "an8an)an an) &on:ensional* Gambar 2.adin a /en um(atan melalui "esi"&ulasi inte"nal.enis hisa/an: hisa/an tun))al dan hisa/an )anda 8* 5entu& atau &onst"u&si me&anis Ma8am1ma8am .enis im/elle" adalah se(a)ai (e"i&ut: a* Im/elle" an) te"tutu/ Im/ele" an) te"tutu/ memili&i (alin)1(alin) an) ditutu/i oleh mantel (/enutu/) /ada &edua sisin a* 5iasan a di)una&an untu& /om/a ai".dimana (alin)1(alin) selu"uhn a men)u"un) ai"* >al ini men8e)ah /e"/indahan ai" da"i sisi /en)i"iman &e sisi /en)hisa/anan) a&an men)u"an)i e'isiensi /om/a* Dalam "an)&a untu& memisah&an "uan) /em(uan)an da"i "uan) /en)hisa/an.3 Impeller .di/e"lu&an se(uah sam(un)an an) (e")e"a& dianta"a im/ele" dan #adah /om/a* Pen am(un)an ini dila&u&an oleh 8in8in an) di/asan) diatas (a)ian /enutu/ im/ele" atau di(a)ian dalam /e"mu&aan silinde" #adah /om/a* Ke"u)ian da"i im/ele" te"tutu/ ini adalah "esi&o an) tin))i te"hada/ "intan)an* (* Im/ele" te"(u&a dan semi te"(u&a Memudah&an dalam /eme"i&saan im/elle"* &emun)&inan te"sum(atn a &e8il* +&an teta/i utnu& men)hinda"i te".

auh le(ih tin))i* &asin) di"an8an) untu& tahan /alin) sedi&it dua &ali te&anan ini untu& men.e.(4)* Kasin) /om/a %un)si utama &asin) adalah menutu/ im/ele" /ada /en)hisa/an dan /en)i"iman /ada u.amin (atas &eamanan an) 8u&u/* %un)si &asin) an) &edua adalah mem(e"i&an media /endu&un) dan (antalan /o"os untu& (atan) to"a& dan im/ele"* Oleh &a"ena itu &asin) /om/a ha"us di"an8an) untu&: o Mem(e"i&an &emudahan men)a&ses &e selu"uh (a)ian /om/a untu& /eme"i&saan/e"a#atan dan /e"(ai&an* o Mem(uat #adah anti (o8o" den)an mem(e"i&an &ota& /en.adi&an te&anan* .un) /en)hisa/an da/at se&e8il se/e"se/uluh te&anan atmos'i" dan /ada u.un) dan sehin))a (e"(entu& tan)&i te&anan* !e&anan /ada u.un) /en)i"iman da/at dua /uluh &ali te&anan atmos'i" /ada /om/a satu taha/* Entu& /om/a multi1 taha/ /e"(edaan te&anann a .al o Men)hu(un)&an /i/a1/i/a hisa/an dan /en)i"iman &e 'lens se8a"a lan)sun) o Mudah di/asan) den)an mudah &e mesin /en))e"a& (moto" list"i&) tan/a &ehilan)an da a* @am(a" 4*4 Kasin) Pom/a (3)* 5a8& Plate 5a8& /late te"(uat da"i lo)am dimana den)an &asin) /om/a mem(entu& &ama" 8ai"an untu& 'luida untu& di.

an) (atan) /om/a a&an (e"(eda te")antun) da"i (an a&n a /endo"on) an) di)una&an* an) da/at disetel* .eal Kone&si anta"a (atan) moto" sha'tB/om/a dan selu(un) /om/a dilindun)i oleh suatu se)el me&ani& ($)* .ha't (7)* +da/to" Ke(an a&an /om/a den)an suatu standa" IEF moto" ele&t"i&* Kone&si anta"a moto" dan (a8&/late dihu(un)&an oleh suatu ada/to" dimana sesusai den)an standa" IEF atau F1'"ame moto" ele&t"oni&* 4*4 Klasi'i&asi Pom/a .se&ali/un (e)itu masih men.enis /om/a di 8o(a den)an shou"d dan le)s (6)* Pum/ .men)ha/us&an /en))unaan &e #a s* Pe"a&itan (atan) /oton)an da/at didesain se8a"a sede"hana.ent"i'u)al da/at di&lasi'i&asi&an.h"oud di(atasi untu& me"edam sua"a )aduh dan melindun)i moto" da"i &e"usa&an @am(a" 4*$ Pum/ .ha't Ke(an a&an /om/a mem/un ai (atan) /oton)an an) ditem/at&an di(atan) moto" untu& men))a(un)&an te&anan.h"oud and 6e)s Ke(an a&an .(e"dasa"&an : .ent"i'u)al Pom/a .amin /en)a"ahan metode untu& men)u"an)i sua"a )aduh dan )eta"an* Entu& /om/a sent"i'u)al multi1sta)e /an.(4)* Me8hani8al .

a Mesin .in)le sta)e : !e"di"i da"i satu im/elle" dan satu 8asin) I Multi sta)e : !e"di"i da"i (e(e"a/a im/elle" an) te"susun se"i dalam satu 8asin)* I Multi Im/elle" : !e"di"i da"i (e(e"a/a im/elle" an) te"susun /a"alel dalam satu 8asin)* I Multi Im/elle" LM3 Multi sta)e : Kom(inasi multi im/elle" dan multi sta)e* 4* Posisi Po"os : I Po"os te)a& I Po"os mendata" $* .am 4* !e&anan Dis8ha")e : I !e&anan Rendah J $ K) B 8m4 I !e&anan menen)ah $ 1 $0 K) B 8m4 I !e&anan tin))i K $0 K) B 8m4 3* .adi le(ih tin))i &a"ena men)alami /e"8e/atan* .oleh do"on)an sudu1sudu da/at (e"/uta"* Ka"ena tim(ul )a a sent"i'u)al ma&a 7at 8ai" men)ali" da"i ten)ah im/elle" &e lua" melalui salu"an dianta"a sudu1sudu* Disini head te&anan 7at 8ai" men.u8tion : I .in)le .umlah B .usunan Im/elle" dan !in)&at : I .am I Ka/asitas menen)ah 40 1 60 m3 B .umlah .am I Ka/asitas tin))i K 60 m3 B .1* Ka/asitas : I Ka/asitas "endah J 40 m3 B .u8tion 6* +"ah ali"an &elua" im/elle" : I Radial 'lo# I +Gial 'lo# I MiGed 'llo# 4*$ P"insi/ Ke".ent"i'u)al Pom/a sent"i'u)al mem/un ai se(uah im/elle" ((alin)1(alin)) untu& men)an)&at 7at 8ai"an da"i tem/at an) le(ih "endah &e tem/at an) le(ih tin))i* Da a da"i lua" di(e"i&an &e/ada /o"os /om/a untu& memuta"&an im/elle" di dalam 7at 8ai"* Ma&a 7at 8ai" an) ada didalam im/elle".u8tion I Dou(le .adi le(ih tin))i* Demi&ian /ula head &e8e/atann a men.

ent"i'u)al +)a" /om/a da/at (e"o/e"asi den)an (ai&.sea"ah den)an a"ah ali"an &elua"an /om/a* .istem P"ote&si Pom/a .elas (ah#a /om/a sent"i'u)al da/at men)u(ah ene") me&ani& dalam (entu& &e".head &e8e/atan dan head /otensial /ada 7at 8ai" an) men)ali" se8a"a 8ontinue* Pada &elilin) lua" &i/as.a /o"os men.adi head te&anan* .a /ada 7at 8ai" sehin))a ne") an) di&andun)n a men.adi le(ih (esa"* .Nat 8ai" an) &elua" melalui $ im/elle" ditam/un) oleh salu"an (e"(entu& :olut (s/i"al) di&elilin)i im/elle" dan disalu"&an &elua" /om/a melalui nosel* Didalam nosel ini se(a)ian head &e8e/atan ali"an diu(ah men.elisih ne") /e" satuan (e"at atau head total 7at 8ai" anta"a 'lens isa/ dan 'lens &elua" dise(ut head total /om/a* Da"i u"aian diatas .adi ene")i 'luida* Ene")i inilah an) men)a&i(at&an /e"u(ahan head te&anan .&olom 7at 8ai" dalam salu"an &em/a di)e"a&&an* Nat 8ai" ini (e")e"a& dalam ali"an an) ta& te"/utus1/utus da"i salu"an isa/ melalui /om/a &e salu"an &em/a* gambar 2.adi im/elle" /om/a (e"'un)si mem(e"i&an &e".alan satu a"ah.7at 8ai" men)ali" dalam "umah /om/a den)an te&anan dan &e8e/atan te"tentu* Dalam "umah /om/a ini 7at 8ai" disalu"&an sedemi&ian "u/asehin))a te"da/at /e"u(ahan &e8e/atan &e dalam te&anan an) sem/u"na* Oleh &a"ena ini.6 prinsip ker a pompa 4*6 .te"da/at /"osedu" /"ote&si standa" an) dite"a/&an /ada /om/a sent"i'u)al* 5e(e"a/a standa" minimum /alin) tida& te"di"i da"i: 1* P"ote&si te"hada/ ali"an (ali&) +li"an &elua"an /om/a dilen)&a/i den)an check valve an) mem(uat ali"an han a (isa (e".

suatu unit /en)um/ul 'luida da"i sumu" /"odu&si se(elum diolah dan di/asa"&an.se(a)ian (esa" /om/a an) di)una&an dalam 'asilitas gathering station.dan semua la"utan 8ai" an) (e"8am/u" den)an /a"ti&el /adat* d) Pom/a sent"i'u)al dan "e8i/"o8atin) RE>REMPE2 untu& (e"(a)ai .ali"an &elua"an /om/a tida& a&an men)ali" dan 'luida te"a&umulasi dalam /om/a* 5e(e"a/a /e"alatan safety an) ditam(ah&an /ada sistem /om/a ialah level switch low (6.te"utama /ada (idan) indust"i* .ialah /om/a (e"ti/e sent"i'u)al* () Pada indust"i /e"&a/alan /om/a sent"i'u)al (an a& di)una&an untu& meme/e"lan8a" /"oses &e".enis a/li&asise/e"ti: indust"i /"oses.6).>).6)* 4*7 Pen))unaan Pom/a .do8& O le/as /antai./e"&a/alan.'lo# s#it8h lo# (%.a dan (e"&emun)&inan me"usa& /om/a* 5e(e"a/a alat an) ditam(ah&an untu& men)hinda"i :i("asi (e"le(ihan ialah vibration switch dan vibration monitor* 4* P"ote&si te"hada/ minimum flow) Pe"alatan se/e"ti /"essu"e s#it8h hi)h (P.4* P"ote&si te"hada/ o:e"load* 5e(e"a/a alat se/e"ti pressure switch low.ent"i'u)al Dalam &ehidu/an seha"i1ha"i /om/a sent"i'u)al (an a& mem(e"i&an (e"(a)ai man'aat (esa" (a)i manusia.flow switch high.oil O )as dan a/li&asi umum lainn a* .>a an) 8u&u/.dan overload relay /ada moto" /om/a di/asan) /ada sistem /om/a untu& men)hinda"i overload* 3* P"ote&si te"hada/ :i("asi) Vi("asi an) (e"le(ihan a&an men))an)u &ine".a di &a/al* 8) Pom/a sent"i'u)al 0+RM+2 di"an8an) &husus untu& memom/a&an lum/u"(ahan &imia.6) dan pressure switch low (P.e8a"a umum /om/a sent"i'u)al di)una&an untu& &e/entin)an /emindahan 'luida da"i satu tem/at &e tem/at an) lainn a 5e"i&ut ini (e(e"a/a 8ontoh lain /eman'aatan /om/a sent"i'u)aldianta"an a: a) Pada indust"i min a& (umi.dan "etu"n line an) dilen)&a/i den)an 8ont"ol :al:e di/asan) /ada sistem /om/a untu& melindun)i /om/a da"i &e"usa&an a&i(at tida& te"/enuhin a minimum flow* $* P"ote&si te"hada/ low NPSH available) +/a(ila /om/a tida& memili&i 2P.

an a sede"hana (* Mem/un ai (an a& .u)a tida& lu/ut da"i an) naman a &elemahan* +da/un &elemahan da"i /om/a ini adalah: a* Dalam &eadaan no"mal /om/a sent"i'u)al tida& da/at men)hisa/ sendi"i (tida& da/at memom/a&an uda"a)* .enis /ilihan &a/asitas out/ut de(it ai" e* Po"os moto" /en))e"a& da/at lan)sun) disam(un) &e /om/a '* Pada umumn a untu& :olume an) sama den)an /om/a dis/la8ement.4*< Keun))ulan dan Kelemahan Pom/a .ha")a /em(elian /om/a sent"i'u)al le(ih "endah* )* !ida& (an a& (a)ian1(a)ian an) (e")e"a& (tida& ada &atu/ dan se(a)ain a)- sehin))a /emeliha"aann a mudah* h* 6e(ih sedi&it meme"lu&an tem/at* i* ./om/a ini mem(e"i&an e'isiensi an) le(ih (ai& di(andin)&an /om/a .ent"i'u)al Pada (e(e"a/a &asus /eman'aatan /om/a sent"i'u)al.enis dis/la8ement* >al ini di&a"ena&an /om/a ini memili&i &eun))ulan da"i /om/a lainn a* Keun))ulan1&eun))ulan te"se(ut dianta"an a : a* P"insi/ &e".alann a tenan).* .enis 8* Konst"u&sin a &uat d* !e"sedia (e"(a)ai .sehin))a mem(e"i &emun)&inan untu& /e")e"a&an lan)sun) oleh se(uah ele&t"omoto" atau tu"(in* .sehin))a 'ondasi da/at di (uat "in)an* &* 5ila &onst"u&sin a disesuai&an.a&an 7at 8ai" an) men)andun) &oto"an* l* +li"an 7at 8ai" tida& te"/utus P /utus* m* E'isiensin a (a)us n* Da/at di)una&an untu& suhu tin))i 2amun disam/in) memili&i &eun))ulan /om/a sent"i'u)al ini .umlah /uta"an tin))i.mem(e"i &emun)&inan untu& men)e".

(* Ku"an) 8o8o& untu& men)e".e(ut&an /a"amete" a/a sa.adi sel' /"imin)* d* !ida& 8o8o& untu& &a/asitas an) &e8il $A$ III SOAL * PEM$AHASAN 1* .enis /om/a9 .#alau/un den)an desain &husus da/at di(uat men.elas&an (a)aimana an) /e"lu di/e"hati&an dalam /emilihan suatu 4* .a /om/a9 Ka"a&te"isti& an) di/e"hati&an dalam /emilihan suatu /om/a adalah : • • • • • Ke8e/atan "otasi De(it an) dihasil&an !e&anan /om/a Da a an) dihasil&an E'isiensi /om/a an) dima&sud den)an s/esi'i8 s/eed9 Dan .a&an 7at 8ai" &ental.elas&an a/a a/li&asin a dalam /emilihan .te"utama /ada ali"an :olume an) &e8il* 8* !ida& sel' /"imin)./esi'i8 s/eed adalah &om(inasi da"i ti)a /a"amete" utama aitu &e8e/atan "otasi- de(it an) dihasil&an dan te&anan* s/esi'i8 s/eed adalah standa" inte"nasional an) di)una&an unut& menilai &a"a&te"isti& suatu /om/a* .emua /om/a memili&i s/esi'i8 s/eed1n a masin)1masin)* %itu" te"tentu da"i &e8e/atan s/esi'i& adalah se(a)ai (e"i&ut : .

u)a memili&i nilai e'isiensi an) le(ih "endah da"i/ada (atas &e8e/atan s/esi'i& standa"* 8* Pada semua &e8e/atan s/esi'i&.e(uah /om/a lain an) se"u/a se8a"a )eomet"i& diamete" 40H dio/e"asi&an den)an e'isiensi an) sama dan tin))i te&an se(esa" 60 't* >itun)lah (e"a/a &e8e/atan dan /o#e" an) dihasil&an 9 .an) mana &etentuan dalam men)atu" hu(un)an anta"a /a"amete" P /a"amete" an) te"masu& dalam /om/a atau 'an &e8e/atan ali"an "ata P "ata.e(uah model /om/a diamete" $H men)hasil&an tena)a 0-$ h/ /ada &e8e/atan =0 "/m den)an tin))i te&an (head) 3-$ 't* ..ha't s/eed held 8onstant 4* .a* 2ilai e'isiensi mulai menu"un se8a"a d"astis &eti&a &e8e/atan s/esi'i8 di (a#ah 1000* (* Ke8e/atan s/esi'i& tin))i di atas $000 .sha't s/eed dan da a* Ketentuan (e"dasa"&an : • • Im/elle" diamete" held 8onstant .enis /om/a adalah /ada /emilihan Pom/a.&a/asitas /om/a an) le(ih &e8il memili&i e'isiensi an) le(ih "endah di(andin)&an den)an /om/a &a/asitas an) le(ih tin))i* • Pom/a sent"i'u)al "adial memili&i &e8e/atan s/esi'i& anta"a $00 sam/ai 3$00 dan 8o8o& untu& de(it "endah di (a#ah te&anan an) "elati' tin))i* • Pom/a ali"an 8am/u"an da"i &e8e/atan s/esi'i& dalam "entan) 3$0017$00 di)una&an untu& a"us le(ih da"i 1000 )/m* • Pom/a ali"an a&sial den)an &e8e/atan s/esi'i& anta"a 7$00 dan 1$*000 mem(e"i&an de(it tin))i le(ih da"i $000 )/m +/li&asi dalam /emilihan .i&a &ita mem(utuh&an a"us an) le(ih da"i 1000 )/m den)an nilai &e8e/atan s/esi'i8 7000ma&a /om/a an) di/ilih adalah /om/a ali"an 8am/u"an* 3* .elas&an a/a an) dima&sud den)an a'init la#s9 +''init la#s di)una&an dalam hid"auli& dan >+VF an) te"masu& didalam aitu : te&anan- 8ent"i'u)al dan aGial 'lo#.

$* >asil da"i /en)u.adi 1<H.Po#e" D 1=N h/* !entu&anlah /e"'o"ma /om/a te"se(ut /ada 1$NQ "/m* Kemudian .i&a diamete" im/elle" di&u"an)i da"i 40H men.head D 4NR 't.ian se(uah /om/a di/e"oleh &a/asitas D $QRN "/m.tentu&anlah &a"a&te"isti& /om/a an) (a"u te"se(ut* a) Pe"'o"ma /om/a .

adi* Hp Discharge (Q) ♣ Ka/asitas sema&in (esa".() Ka"a&te"isti& /om/a 6* .P.head /o#e".adi sema&in (esa" dan e'isiensi an) te".ma&a /o#e" an) te".ema&in (esa" de(it ma&a sema&in (esa" /ula te&anan (head) an) te".>.E''i8ien8 ♣ .adi (e)itu (esa" /ula* .elas&an hu(un)an anta"a &a/asitas de(it.dan e'isiensi /ada suatu /om/aS T.

Me8hani8al .minimum 'lo#.eal./"ote&si te"hada/ ali"an (ali&.ada/to"* 8) .ha't.istem /"ote&si /om/a sent"i'u)al te"di"i da"i.h"oud and 6e)s.$A$ I( PENUTUP KESIMPULAN 5e"dasa"&an /ada (a)ian isi ma&alah da/at diam(il (e(e"a/a (uah &esim/ulan: a) Pom/a sent"i'u)al /e"tama &ali di(uat /ada tahun 16<= oleh Denis Pa/in di e"o/a dan di&em(an)&an di +me"i&a .Kasin) /om/a.Pum/ .dan /"ote&si te"hada/ lo# 2P.e"i&at () Pom/a sent"i'u)al te"di"i da"i (e(e"a/a &om/onen1&om/onen an) utama dianta"an a- im/elle".'i("asi.5a8& Plate.> a:aila(le* d) Man'aat da"i /om/a sent"i'u)al (an a& di/a&ai di (idan) indust"i./"ote&si te"hada/ o:e"load.se/e"ti /e"min a&an/e"&a/alan dan lain1lain ..

a"ah1/om/a1sent"i'u)al?04*html htt/:BB(e)o&mild*8omB4010B03B/om/a1sent"i'u)alB htt/:BB###*s8"i(d*8omBdo8B47<04$44B/om/a1sent"i'u)alU htt/:BBindust"i&imia*8omBtuto"ialBmen)enal1&om/onen1dalam1/om/a18ent"i'u)al ###*8he"esou"8es*8omB8ent"i'u)al***s3*shtml htt/:BBme1/olte&&a/al*in'oB4010B04Banalisis1/om/a1sent"i'u)alB .e) Pom/a sent"i'u)al le(ih un))ul di(andin) /om/a lainn a dalam (e(e"a/a hal* DAFTAR PUSTAKA htt/:BB(/om/a*(lo)s/ot*8omB400=B0=Bse.