Anda di halaman 1dari 57

Definisi, Tujuan, Ciri, Pendekatan dan Etika

Dalam kehidupan kita sering dilanda pelbagai masalah dan persoalan yang memerlukan kita berfikir tentangnya. Berfikir, membuat pemerhatian, membuat analisis dan akhirnya membuat rumusan bagi mengatasi masalah dan persoalan tersebut. Semua proses ini ialah penyelidikan informal Penyelidikan informal kerana tidak ditadbir dengan baik, Cth; Tiada dokumentasi, tiada pengukuran yang tepat, tiada keesahan, tiada kebolehpercayaan.
2

Pengenalan

Pengenalan Penyelidikan
Penyelidikan yang baik memerlukan proses yang ditadbir dengan bersistematik. Bagi membolehkan kita memahami sesuatu masalah/persoalan dengan lebih baik, kita perlu terlebih dahulu memeriksanya dengan cara yang bersistematik. Soal selidik, eksperimen, data, dapatan atau carta perkara yang barkaitan dalam penyelidikan. Penyelidikan bersistematik, berstruktur, dan terbuka. Boleh dirujuk dan disemak
3

Definisi Penyelidikan / Kajian

APAKAH PENYELIDIKAN ?
Penyelidikan ialah suatu inkuiri yang sistematik, terkawal, empirikal dan kritikal mengenai fenomena-fenomena. Ia dipandu oleh teori dan hipotesis mengenai hubungan yang dianggap wujud antara fenomenafenomena tersebut (Kerlinger, 1986)

Mouly (1978) Research is best conceived as the process of arriving at

dependable solutions through the planned and systematic collection, analysis and interpretation of data. It is a most important tool for advancing knowledge, for promoting progress and for enabling man to relate more effectively to his environment, to accomplish his purposes, and to resolve his conflicts.

Proses Penyelidikan
1. Bentuk Soalan 2. Mengumpul data untuk menjawab soalan. 3. Menyampaikan jawapan kepada soalan.

Tujuan penyelidikan

Tujuan Penyelidikan
1. Menambah kepada ilmu pendidikan yang sedia ada berkaitan dengan isu-isu pendidikan. 2. Menyelesaikan masalah pendidikan. 3. Menambahbaik amalan dalam pendidikan (menilai pendekatan semasa dan saranan idea baru.)

Tujuan Penyelidikan
4. Membentuk perkaitan dengan pengamal pendidik yang lain untuk wahana intelek dan praktikal. Menjadi bahan rujukan ilmiah. 5. Menyumbang perspektif berasas dalam perdebatan polisi pendidikan untuk pembangunan dunia pendidikan.

10

Reporting / Exploring to collect initial or background information. Descriptive Answers questions relating to who, what, when, where and how by describing or defining the subject. Explanatory Answers questions relating to why and how by explaining the reasons. Predictive Predicts when and in what situation a phenomenon is likely to occur for control purposes.
11

Purposes of research

Ciri-Ciri Penyelidikan

12

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN
Masalah penyelidikan Empirikal Sistematik Mengikut langkah-langkah logikal Mematuhi kaedah saintifik

13

Masalah Penyelidikan
Setiap Penyelidikan pendidikan berasaskan kepada keinginan untuk menyelesaikan masalah.
Walau bagaimanpun terdapat penyelidikan yang berasaskan penambahbaikan. Terdapat juga penyelidikan bertujuan untuk mencari faktor faktor keberjayaan sesuatu perkara.

Masalah penyelidikan harus dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang jelas dan spesifik.

14

Jelas Dapat memberi arah bagaimana masalah itu selayaknya diselesaikan melalui prosedur dan langkah-langkah penyelidikan.

Masalah Penyelidikan

Spesifik Dapat memberi lingkupan batasan bagi penyelidikan Apakah masalah itu? Siapakah yang terlibat masalah itu? Di manakah masalh itu terjadi? Cth : Masalah Merokok dalam kalangan pelajar SMK Seri Pantai
15

Melibatkan pemerhatian secara langsung dan tidak langsung. Data empirikal sebagai bukti untuk menyokong sesuatu tuntutan atau dakwaan ilmu baru.

16

Pemboleh ubah
Masalah penyelidikan juga berhubungkait dengan pemboleh ubah. Pemboleh ubah adalah ciri-ciri yang diperlukan dan nilainya sentiasa berubah-ubah. Ciri-ciri tersebut dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Contohnya : Masalah Merokok dalam kalangan pelajar SMK Seri Pantai Pelajar = umur, jantina, pencapaian pelajar, tahap ekonomi pelajar dll.
17

Pemboleh ubah
Pemboleh ubah yang menunjukkan sifat atau ciri-ciri individu seperti sikap, jantina, usia dan agama dikenali sebagai atribut Pembolehubah yang sengaja diadakan seperti Kempen Bahaya Merokok, Sesi Kaunseling, penggunaan media pengajaran dikenali sebagai pemboleh ubah aktif Pemboleh ubah/Atribut itu perlu di kategori agar senang di ukur. Cth : Jantina= Lelaki, perempuan Sesi Kaunseling = Kekerapan sesi sentiasa, kadang kala, tidak pernah
18

Dalam penyelidikan terdapat dua jenis pemboleh ubah Pemboleh ubah bebas/ramalan (x) Penyebab yang diduga memberi pengaruh atau kesan kepada peristiwa lain. Pemboleh ubah bersandar/respons (y) Adalah pemboleh ubah yang diketengahkan atau kesan daripada pembolehubah bebas Cth : sesi kaunseling (x) mempengaruhi kekerapan pelajar merokok (y)
19

Pemboleh ubah

Hipotesis
Hipotesis atau dengan kata lain jawapan sementara ataupun saranan sementara. Hipotesis penting bagi menjawab pertanyaan pendidikan. Ia penting dalam olahan data terutamanya dalam menentukan instrumen yang hendak digunakan. Contoh Hipotesis: Terdapat hubungan antara jantina pelajar dengan masalah merokok. Kajian Tindakan tidak menggunakan hipotesis
20

Sistematik
Kajian dirancang dengan rapi dan tersusun. Ia mengikuti prosedur yang meningkatkan kemungkinan mendapat kesimpulan yang boleh percaya (reliable) dan sah (valid).

21

Langkah-Langkah Logikal
Mengenal pasti masalah Melakukan tinjauan literatur Mengumpul data Menganalisis data Membuat kesimpulan/generalisasi

22

Saintifik
Mengintegrasikan keterangan induktif dan deduktif.

23

Metodologi berkaitan dengan prosedur dan cara pengolahan data bagi menyelesaikan atau menjawab persoalan penyelidikan. Kaedah Penyelidikan Reka bentuk Penyelidikan Instrument Penyelidikan Sampel Analisis data

Metodologi Kajian

24

Sorotan Literature
Soroton Literature merupakan rujukan kajian lepas yang dibuat oleh pengkaji bagi memantapkan lagi penyelidikan. Berdasarkan rujukan daripada kajian lepas pengkaji dapat membuat perbandingan seterusnya membuat pengubahsuaian dan penambah baikan.

25

Pendekatan inkuiri dalam kajian

26

Fahaman Inkuiri
Interpretive Critical Mencari pola dan makna dari data naratif dan visual. Kaedah mixedmethod untuk membawa perspektif kritis dari pelbagai sudut terhadap sesuatu isu.

Positivist

Kaedah Saintifik yang berdasarkan data kuantitatif (bernombor dan berstatistik)

27

Pendekatan Penyelidikan

Pendekatan positivis (kuantitatif) Pendekatan interpretatif (Kualitatif)


28

Pendekatan Positivis (Kuantitatif) Pendekatan kuantitatif berhubungkait dengan numeral dan

statistik. Dalam pendekatan ini setiap perkara yang dikaji dapat ditunjukkan melalui bilangan atau ukuran. Contoh Bilangan pelajar, markah pelajar, kos perbelanjaan pelajar, ketinggian pelajar. Walaupun terdapat beberapa perkara yang tidak dapat diukur seperti motivasi dan sikap pelajar. Kajian jenis ini akan menukarnya kepada sesuatu yang dapat diukur atau dinilai dengan numeral menggunakan skala pengukuran bagi membuat generalisasi: Cth: Motivasi Pelajar 1= tidak bermotivasi 2= kadang kala bermotivasi 3= bermotivasi 29 4= sangat bermotivasi

Pendekatan Positivis (Kuantitatif) Dalam kajian menggunakan pendekatan

kuantitaif responden/sampel mempengaruhi dapatan kajian. Sesuai digunakan untuk penyelidikan yang mempunyai sampel bersaiz besar. Data daripada penyelidikan ini dapat meyakinkan penyelidik dan pengguna tentang fenomena secara logik Walau bagaimanapun tidak semua perkara dapat ditunjukkan secara berkesan dengan numeral dan statistik. Perkara subjektif sukar untuk diukur Cth: persepsi, perasaan dll.
30

bilangan

Contoh Kuantitatif Didapati tahap motor pembelajaran paling bermasalah

ialah motor perancangan iaitu 18 orang responden iaitu 86% bermasalah diikuti oleh motor memori seramai 16 orang responden sebanyak76%, seterusnya motor tindakan seramai 13 orang responden 62% dan dikuti oleh 11 orang responden 52% bermasalah dalam motor logik.

31

Pendekatan Interpretatif (Kualitatif)


Pendekatan kualitatif memberi penekanan kepada makna dalam membuat kefahaman tentang sesuatu masalah. Tidak memerlukan numeral dan statistik. Pendekatan ini dibuat secara langsung. Perkara yang subjektif dapat diterang atau dijelaskan dengan lebih tepat. Cth perasaan pelajar dapat dihuraikan melalui analisa temuramah.

32

Pendekatan interpretatif (Kualitatif)

Pendekatan digunakan kepada penyelidikan yang mempunyai sampel bersaiz kecil. Temuramah, pemerhatian dalam pendekatan ini yang dibuat disimpan dalam bentuk dokumen bertulis, rakaman audio atau rakaman video. Dokumen itu dianalisis itu bagi menghurai fenomena yang dikaji.

kualitatif sesuai

33

Rakaman Motor Perancangan 1 menunjukkan responden yang mempunyai masalah dalam motor perancangan kelihatan sukar untuk menulis sesuatu secara bebas apabila diminta. Dalam rakaman tersebut responden melukis gambar muka apabila diminta menulis sesuatu secara bebas. Apabila diberitahu oleh penguji bahawa aktiviti itu ialah melukis bukan menulis barulah responden menulis perkataan mama dikertas tersebut.
34

Contoh Kualitatif

Perbezaan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitaif


Kuantitatif

Tujuan
Reka Bentuk Pendekatan Alat-alat Sampel Analisis Analisis data Berkomputer

Meneyelidik hubungan dan kesan


Dibentuk dijalankan sebelum

Kualitatif

sebab Memahami fenomena sosial


semasa kajian

kajian Dibentuk dijalankan

Deduktif, menguji teori Menggunakan alat-alat piawai Menggunakan sampel besar

Induktif, menjana teori Menggunakan bersemuka dan interaksi

Menggunakan sampel kecil interpretasi

Analisis statistik ke atas data Deskripsi numerik naratif SPSS, Systat, BMDP, Epistat Statgraphics NUD*IST

35

Quantitative Research
Quantitative Research: Collection of numerical data to explain, predict and/or control phenomenon (traditional research) often through the testing of hypothesis.

36

Qualitative Research
Collection of extensive narrative data to gain insights into phenomenon of interest.

37

Contrasting Approaches
QUANTITATIVE QUALITATIVE

A theory or proposition is being validated


An explanation guides the research Creative work precedes the research (data collection)

A theory or proposition is being constructed.


An explanation emerges from the research Creative work follows the data collection

Concerned with a reality or meaning that is objective or out there to be discovered


38

Concerned with how individuals perceive their world and construct a reality/meaning based on that view

CRITERIA FOR GOOD RESEARCH


QUANTITATIVE
Scientific Rigor

QUALITATIVE
Trustworthiness

Internal Validity
External Validity

Credibility
Transferability

Reliability
Objectivity
39

Dependability
Confirmability

Action Research
Collection of a combination of qualitative and/or qualitative data by the practitioner with some specific action taken to improve practice.

Research Design Decision-Making Chart

40

The Scientific Method of Enquiry

Theory Driven: A theory is a coherent set of general propositions used as principles to explain apparent relationships of certain observed phenomena. Rooted in Concepts: Concepts and constructs are used at the theoretical level, whole variables are used at the empirical level.

41

The Two Models


The Inductive Model The Deductive Model

Dr. Ng Kee Chuan Research Fundamentals

42

The Inductive Model


Moves from specific observations to general principles through the discovery of patterns.

Dr. Ng Kee Chuan Research Fundamentals

43

The Deductive Model


Moves from the general principles to the verification of specific practices through the testing of hypotheses.

Dr. Ng Kee Chuan Research Fundamentals

44

Criteria of Good Research


a) Clearly-defined research purpose. b) Clearly-explained research process c) Systematic planning and execution. d) High ethical standards e) Clearly-articulated findings f) Limitations frankly revealed.

Dr. Ng Kee Chuan Research Fundamentals

45

Identification of the Research Problem

Data Collection

Data Analysis

Summarizing results.
Formulation of Hypotheses Identification of necessary Data Drawing conclusions and Implications.

Review of Related Information

Related Theory Existing Body of Knowledge Relative to the Research Problem


Dr. Ng Kee Chuan Research Fundamentals

Expanded, Revised and New Theory Sequential Pattern for Conducting Research
46

47

Tujuan Etika Kajian


Untuk melindungi kepentingan mereka yang melibatkan diri dalam kajian supaya tidak bertindak tindak balas negatif terhadap mereka. Untuk menggalakkan suasana kepercayaan dan keyakinan supaya semua yang terlibat boleh memberi pendapat mereka dengan bebas dan terbuka.

48

Garis Panduan
Penghujungnya tidak menjustifikasikan caranya. (The ends do not justify the means.) Keadaan sampel tidak boleh dijejaskan secara fizikalm emosi atau mental. Memalsukan data untuk menyamakannya dengan hipotesis dan anggapan awal adalah tidak profesional, tidak beretika dan tidak boleh diampuni.

49

Etika Kajian
KEBENARAN KERAHSIAAN

INTEGRITI

Beritahu dan terangkan kepada sampel tujuan kajian. Dapatkan kebenaran dan persetujuan mereka.

Informasi yang diterima adalah rahsia.

Dapatan dan laporan kajian mesti sah dan boleh percaya. Pengkaji mesti objektif.

50

Kebenaran mesti didapati daripada sampel yang memberi maklumat sebelum data itu boleh digunakan. Sebarang data yang dikumpulkan adalah milik guru atau pengkaji yang melaksanakan kajian itu. Guru itu akan menentukan suapa yang boleh menggunakan data itu, bila menggunakanya dalam dalam bentuk apa. Perbincangan yang formal atau tidak formal adalah rahsia kepada sampel sehingga mendapat kebenaran.
51

Etika Kajian

Etika Kajian Murid mempunyai hak yang sama untuk

menentukan sama ada data boleh atau tidak boleh digunakan. Ketanpanamaan murid dijaga sepanjang kajian. Sebarang persetujuan tentang prosedur mengumpul data dan pelaporan mesti dipatuhi. Informasi berkaitan dengan sekolah hanya boleh dijadikan maklumat umum jika mendapt persetujuan pihak pentadbir sekolah.
52

Etika dalam Penyelidikan


Peserta kajian Keizinan daripada peserta kajian (bawah 12 tahun keizinan daripada ibu bapa/penjaga) Penyertaan secara sukarela dan hak peserta untuk menarik diri daripada sebahagian atau sepenuhnya Kerahsiaan peserta kajian Kerahsiaan data peserta kajian Menjaga keselamatan peserta mengelak daripada menyebabkan kemudaratan dan kecederaan fizikal mahupun mental
53

Etika dalam Penyelidikan


Pengkaji Tingkah laku dan keobjektifan penyelidik Mencerap tingkah laku tersembunyi Membohongi responden/ peserta kajian Plagiat Memalsu atau merahsiakan data.

54

Jenis-Jenis Penyelidikan
Berdasarkan tujuan & matlamat Berdasarkan Kaedah

55

Berdasarkan tujuan & matlamat


Penyelidikan Asas Penyelidikan Gunaan Penyelidikan Tindakan

56

Berdasarkan Kaedah
Penyelidikan bersejarah Penyelidikan diskriptif Kajian korelasi Penyelidikan Ujikaji/Eksperimental Kajian Ex-pos Facto

Types of Research
57