Anda di halaman 1dari 23

Topik 1

Pertimbangan Moral & Teori Etika

1.1 Pertimbangan Moral & Teori Etika Pertimbangan Moral - proses dimana gelagat manusia, institusi-institusi atau polisi-polisi dinilai sama ada ia telah menepati atau melanggar piawaian (standard) moral. - idea, keperca aan atau tuntutan ang bertu!uan untuk men!elaskan "akta-"akta atau peristiwa-peristiwa berdasarkan hu!ah-hu!ah ang betul. - #a!ian moral $ prinsip-prinsip moral kelakuan indi%idu ang boleh diterima dan keperca aan peribadi mereka mengenai apa ang di anggap sebagai kelakuan ang betul atau salah. Etika bersi"at& 'ndi%idu - manusia mempun ai etika, manakala organisasi tidak( #elakuan beretika berbe)a-be)a di antara indi%idu( Etika adalah relati", mengikut norma sesebuah mas arakat. 'a bukan sesuatu ang mutlak.

Teori Etika

1.1.1 Maksud Etika

1.1.* Maksud Etika $ aplikasi nilai-nilai etika dan idea mengenai isu-isu ang Perniagaan timbul dalam konteks perniagaan 1.1.+ Etika Pro"essional - Etika pro"essional adalah nilai-nilai moral ang dibentuk oleh sekumpulan manusia ang terlatih dalam bidang ang sama untuk mengawal prestasi sesuatu ker!a atau kegunaan sumber. 1.1., Mengapa Perniagaan - Pengaruh signi"ikan perniagaan ke atas persekitaran dan -arus .eretika/ pemegang kepentingan -Pertingkatkan prestasi perniagaan 1.1.0 Pembentukan Etika 'ndi%idu - 1aktor-"aktor ang instrumental adalah& - Pengaruh keluarga - Pengaruh rakan seba a2setara - Pengalaman hidup - 3ilai dan moral peribadi - 1aktor situasi

1.* 1alsa"ah 3ormati" & - 1alsa"ah normati" adalah ka!ian mengenai kaedah pemikiran 4elati%isme Etika kelakuan, iaitu bagaimana kita harus bergelagat dengan betul.

dan

- 4elati%isme Etika adalah standard-standard moral gelagat ang berbe)a-be)a di antara kumpulan ang berlainan, sama ada di dalam sesebuah buda a, di antara buda a serta pada masa-masa ang berlainan. 1.+ 5ima Prinsip Etika dan .atasann a 1.+.1 6ndang-undang abadi (7Thomistic23atural2Eternal 5aw8) - 9ekiran a seseorang mempun ai hak untuk terus hidup, mempun ai kebebasan dan inginkan kebahagiaan, maka mereka !uga bertanggung!awab untuk membenarkan hak ang sama kepada orang lain (7:olden 4ule8). - .atasann a &- Terlalu ban ak interpretasi terhadap apa dianggap benar, terbaik atau betul. 1.+.* 6tilitarianisme (Teleo-logical) - Mementingkan akibat atau kesudahan sesuatu perkara. - Man"aat ang terban ak bagi bilangan ang terban ak. ang

- .atasann a &- #on"lik dalam menentukan !umlah man"aat ang terban ak serta bilangan manusia ang terban ak( #epentingan golongan minorit !uga diabaikan. 1.+.+. 6ni%ersalisme (;eonto-logical) - Mementingkan niat seseorang - Menganggap orang lain sebagai suatu matlamat ang harus dihargai, bukan sebagai alat untuk mencapai matlamat. - .atasann a &- Tidak mempun ai keutamaan atau tahap-tahap ang berbe)a. 9ukar untuk mengamalkann a setiap masa. 1.+., <dil Pembahagi (7;istributi%e =ustice8) - #eadilan sebagai satu-satun a nilai utama( -Mengagihkan beban dan "aedah dalam mas arakat berdasarkan kesamarataan, keperluan, usaha, sumbangan atau keupa aan. - .atasann a &- .ergantung sepenuhn a kepada ker!asama dalam sesebuah mas arakat. 6saha indi%idu diabaikan. 1.+.0 #ebebasan peribadi

- #ebebasan sebagai satu-satun a nilai utama - 'nstitusi atau undang-undang ang mencabuli kebebasan indi%idu akan ditolak walaupun ia dapat memberi kebahagiaan atau "aedah kepada pihak lain. - .atasann a &- ;e"inisi kebebasan ang sempit kerana kebebasan dilihat sebagai suatu hak negati", iaitu hak supa a tidak diganggu atau disukarkan oleh pihak lain.

1., #esimpulan

a. 9etiap teori men atakan han a satu aspek2sebahagian daripada kebenaran keseluruhan. 'a tidak lengkap dan tidak memadai untuk menghukumkan sesuatu tindakan sebagai bermoral atau tidak bermoral. b. Tiada suatu sistem ang ber!a a memberi panduan lengkap dalam pembuatan keputusan oleh pihak pengurusan.

<pakah implikasi kesimpulan terhadap para pengurus/ - Tidak terdapat satu sistem tunggal ang boleh di!adikan panduan lengkap dalam membuat keputusan etika ang sukar <pa ang boleh kita lakukan/ - >leh itu, kita harus menggunakan kesemua lima sistem dalam usaha mencari pen elesaian ang saksama. ;ua perspekti" signi"ikan etika ang perlu diberi perhatian& 1.,.1 7:olden 4ule8 - ?5akukan kepada orang lain sepertimana anda ingin orang lain melakukan kepada anda.@ --ak membenarkan (atau tidak membenarkan) --ak kebersendirian --ak kebebasan mengikut suara hati --ak mengkritik --ak mendapat keadilan

1.,.* -ak-hak #antian

Topik * Perhubungan Pemegang #epentingan *.1 #onsep Pemegang #epentingan ;e"inisi - 'ndi%idu-indi%idu atau kumpulan-kumpulan ang boleh men!e!askan atau di!e!askan oleh tindakan, keputusan, polisi, amalan atau matlamat sesebuah organisasi. *.1.1 #lasi"ikasi Pemegang #epentingan * kategori pemegang kepentingan& - Primer atau pasaran 9ekunder atau bukan-pasaran

5ihat 4a!ah *.1. *.1.* 9okongan Terhadap #onsep Pemegang #epentingan + hu!ah ang men okong konsep& a. ;eskripti" $ Men!elaskan bagaiaman organisasi mengurus dan berinteraksi dengan pemegang kepentingann a b. 3ormati" $ >rganisasi memiliki kuasa dan sumber ang besar. >leh itu, men!aga pemegang kepentingan adalah perkara ang sepatutn a dilakukan.

c. 'nstrumental $ 9 arikat ang mengambil berat tentang pemegang kepentingann a biasan a akan mencapai prestasi ang lebih baik dalam !angka pan!ang. *.*. Pengurusan Pemegang #epentingan - Merupakan proses mengurus harapan indi%idu-indi%idu dan kumpulan-kumpulan ang mempun ai kepentingan atau akan ter!e!as oleh akti%iti organisasi. + langkah pengurusan& #enalpasti pemegang kepentingan ang rele%an Tanggung!awab terhadap pemegang kepentingan Mengurus hubungan dengan pemegang kepentingan

5angkah 1 $ Mengenalpasti pemegang kepentingan ang rele%an Terdapat + elemen& a. #uasa pemegang kepentingan $ kebolehann a menggunakan sumber untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai hasratn a. -+ !enis kuasa - Aoerci%e $ guna kuasa2keganasan "isikal

- 6tilitarian $ mengawal sumber-sumber organisasi - 9imbolik $ kebolehcapaian atau kebolehan menggunakan s mbol atau presti! b. #esahan pemegang kepentingan $ sama ada perkara ang dituntut oleh pemegang kepentingan boleh di!usti"ikasi atau pun betul dalam konteks ang disebut -Tuntutan dianggap sah apabila perkara ang dituntut ditakri"kan sebagai munasabah oleh pemegang kepentingan lain serta mas arakat. c. #esegeraan pemegang kepentingan $ kepantasan "irma bertindak balas terhadap keperluan pemegang kepentingan -9ensiti%iti masa $ tempoh kelewatan bertindak balas -Tahap kritikal $ kepentingan tuntutan atau perhubungan *.+ Tanggung!awab 1irma Terhadap Pemegang #epentingan 5angkah * - 5ihat 4a!ah *.*. Tanggung!awab Penerangan Ekonomik #euntungan $ maksimumkan !ualan, minimumkan kos Pulangan pelaburan ang memadai Perundangan Patuh kepada undang-undang dan peraturan, seperti persekitaran, peker!aan dan pengguna Etika 5akukan ang betul, adil dan saksama Tekankan kepimpinan etika Patuhi kehendak minimum undang-undang #edermawanan Men!adi warga korporat negara ang baik $ terlibat dalam kesukarelaan,

men ediakan program pendidikan, kebuda aan dan seni, khidmat kesihatan 5angkah + - Mengurus hubungan dengan pemegang kepentingan + strategi& i. 'ntegrasikan pengurusan pemegang kepentingan dengan "alsa"ah, nilai dan %isi "irma ii. iii. .entuk ken ataan %isi dan nilai ang merangkumi pemegang kepentingan 5aksanakan sistem pengurusan prestasi pemegang kepentingan

Topik + 9i"at Etika dalam Perniagaan Moden +.1 Masalah Etika 9ebagai - 9uatu dilema kepada pengurus untuk mencapai keseimbangan (7balance8) Masalah Pengurusan ang betul, sesuai dan saksama di antara prestasi ekonomi dengan prestasi sosial. +.* Airi2si"at Masalah Etika dalam Pengurusan

+.*.1 <kibat ang berpan!angan $ Memberi impak ke atas pihak lain, sama ada di dalam mahupun di luar organisasi( atau di luar kawalan pihak pengurus. +.*.* <lternati" ang pelbagai $ Terdapat ban ak alternati" dalam memilih pen elesaian dilakukan, mana ang tidak harus dilakukan.

ang beretika $ mana

ang harus

+.*.+ #esudahan ang berlawanan - 9etiap alternati" membawa kos dan "aedah sosial berbe)a-be)a. +.*., <kibat ang tidak pasti $ <kibat setiap alternati" tidak !elas.

ang

+.*.0 'mplikasi peribadi $ <lternati"-alternati" mempun ai kos serta "aedah ang membri kesan peribadi kepada indi%idu. +.+ Aontoh-Aontoh Masalah Etika ;alam Pengurusan -Perletakan harga $ suatu keputusan ekonomi ang boleh memberi kesan negati"2mudarat kepada pengguna. -Pengiklanan $ tahap kebenaran2memperda a ang berbe)a-be)a, contohn a di antara iklan ang seluruhn a benar, sebahagian saha!a ang benar atau seluruhn a tidak benar. -Promosi produk $ tawaran promosi kadangkala mengakibatkan pihak lain terpaksa menanggung kosn a. -#eadaan tempat ker!a $ ruang ker!a ang lembab2tidak selesa, bising, kurang caha a, pengalihan udara tidak memadai, asap dan debu, tidak selamat dsb.

-#hidmat pelanggan $ kualiti produk ang menurun, rosak atau cacat. -Pemberhentian peker!a $ untuk mengurangkan sai) operasi. -Pencemaran alam sekitar $ pembuangan toksik pencemaran dan pemupusan air2udara2kawasan. ang tidak selamat,

-Perhubungan komuniti $ "irma gunakan kuasa ekonomi (contohn a memindahkan operasi) sebagai tekanan untuk mendapatkan kelonggaran2keistimewaan. -Perhubungan pembekal $ guna kuasa ekonomi terhadap para pembekal kcil dalam komuniti mereka.

+., <nalisis Masalah Etika dalam Pengurusan

6ntuk mencapai keseimbangan di antara prestasi ekonomi dan prestasi sosial& -<nalisis ekonomi $ sama ada sesuatu keputusan2tindakan dapat menggunakan sumber ang terhad dengan paling e"isien serta e"ekti". -<nalisis Perundangan $ sama ada sesuatu keputusan2 tindakan telah melanggar mana-mana undang-undang. Mas arakat akan mewu!udkan undang-undang dan peraturan untuk dipatuhi dan dila ani secara adil. =ika tidak, undang-undang baru akan digubal bagi menangani keadaan. -<nalisis etika $ sama ada sesuatu keputusan2tindakan diambil secara rasional berdasarkan prinsip konsistensi serta prinsip keba!ikan $ supa a ahli mas arakat dapat di la ani dengan cara ang paling adil.

+.0 Etika dalam 'slam

-9uatu mese! uni%ersal kesepaduan dengan& Tuhan 9esama manusia <gama

(pendekatan

holistik)

dalam

mencapai

-9 ari8ah $berasaskan <l-Bur8an( suatu sistem perundangan ang komprehensi" ang mengatur kesemua aspek kemas arakatan( peraturan-peraturan ang dita"sirkan berdasarkan "ahaman beberapa ma)hab. -Perdagangan dan perniagaan $ telah men ebarkan 'slam melalui orangorang muslim <rab ang mahir dalam mengemudi pela aran, membina kapal, astronomi dan alat-alat pengukuran sainti"ik. <malan etika perniagaan dalam akti%iti perdagangan mereka turut tersebar.

-<!aran-a!aran amalan ekonomi (9 ari8ah dan -adith)& .ercirikan perusahaan bebas, pendekatan ekonomi pasaran sektor swasta -ak memiliki harta persendirian #euntungan dibenarkan, tetapi tidak mengatasi tanggung!awab persaudaraan, perpaduan dan amal !ariah -ukum halal dan haram, contohn a "aedah tetap

-#ewa!ipan kepada Tuhan, dalam& .erbelan!a2bersedekah demi cinta terhadap Tuhan Menunaikan s arat kontrak dengan sempurna #ebenaran dan ke!u!uran Topik , Etika Pengurusan dan 74ule o" 5aw8 ,.1 74ule o" 5aw8 -.ermaksud $ #ita harus meru!uk kepada undang-undang apabila menghadapi kon"lik di antara prestasi ekonomik dengan prestasi social. 6ndang-undang merupakan& 9atu set peraturan ang dibentuk oleh ahli mas arakat untuk mentadbir2mengawal gelagat (7beha%iour8) dalam mas arakat mereka. Menggambarkan hukum-hukum moral kolekti" ang dipegang oleh ahli sesebuah mas arakat, terutaman a dalam mas arakat demokrasi.

,.* 6ndang-undang - 9ekiran a kita tidak setu!u dengan sesuatu tindakan "irma, 9ebagai Panduan maka kita harus mengambil langkah mewu!udkan undang-undang Moral mengenain a, sama ada untuk menghalang tindakan "irma atau menggalakkan supa a tindakan alternati" di ambil. - <ndaikata undang-undang ang diingini tidak dapat diluluskan melalui proses demokratik, maka keadaan tersebut harus diterima. ,.+ Aontoh Pilihan Moral Aontoh (a) <kti%iti pin!aman bank - 9ama ada meluluskan pin!aman berisiko tinggi kepada sebuah kepada sebuah "irma kecil tempatan ang kadar aedah2pulangan n a dihadkan oleh undang-undang, atau memberi pin!aman berisiko rendah kepada sebuah "irma luar ang besar dengan kadar pulangan ang sama/ ;ilema etika $ pilihan di antara prestasi ekonomi dan tanggung !awab sosial men!adi rumit disebabkan oleh& <kibat2konsekuen ang berpan!angan #esudahan ang tidak pasti

'mplikasi ker!a a peribadi

Telitikan !uga contoh-contoh (b)-(d) ,.,.6ndang-undang -;alam sebuah mas arakat berdemokrasi, kta tidak boleh 9ebagai #ombinasi melampaui batas undang-undang, kerana ia bermakna bahawa -ukuman Moral kita tidak mematuhi standard-standard moral ma!oriti mas arakat - 9ekiran a kita tidak men ukai sesuatu perkara, dapatkan suara2sokongan ramai ma!oriti untuk mengubah undang-undang. 9ebelum ber!a a melakukan sedemikan, kita harus mematuhi kehendak ma!oriti. ,.0 ;e"inisi 6ndang6ndang -9atu set peraturan untuk mentadbir2mengawal bagaimana rak at perlu bertindak dalam perhubungan mereka dalam sesebuah mas arakat. - 9i"at-si"at2ciri-ciri utama undang-undang& #onsisten 9e!agat (uni%ersal) ;iterbitkan (published) ;iterima (accepted) .erkuatkuasa (en"orced) ;isokong oleh suatu rangkaker!a ang terdiri daripada institusi-institusi sosial berikut (4a!ah ,.1)& .adan perundangan (legislature)$ menggubal undang-undang Peguam dan pembantu-pembantun a$ men!elaskan undang-undang Makhamah dan agensi-agensi perundangan $ menter!emah undangundang Pasukan polis $ menguatkuasakan undang-undang

,.C Perhubungan di - .ertindih dengan standard moral $ + situasi berbe)a antara undang - .ersi"at negati", manakala standard moral bersi"at positi" undang dan - .ersi"at terkemudian berbanding standard moral. 9tandard moral ,.D Pembentukan - Melalui beberapa proses seperti berikut& 6ndang-undang i. Proses indi%idu $ berasaskan norma, keperca aan dan nilai. ii. Proses #umpulan $ berdasarkan konteks-konteks buda a2 agama, sosial2politik dan teknologi. iii. Proses sosial $ berdasarkan perkaitan2perhubungan dengan kumpulan ang lebih besar. i%. Proses politik $ berdasarkan institusi (pembentukan) undang-undang.

,.E #esimpulan

- 74ule o" 5aw8 sebagai asas dalam membuat pilihan moral, iaitu sama ada undang-undang benar-benar dapat menggabungkan standard-standard moral peribadi untuk di!adikan suatu undang $undang uni%ersal/ 5ihat 4a!ah ,.0& 9tandard moral adalah berasaskan maklumat ang tidak lengkap. 9tandard moral men!adi lemah apabila berpecah kepada kumpulankumpulan kecil 9tandard moral mungkin tidak disampaikan dengan tepat disebabkan oleh pengaruh organisasi besar. 6ndang-undang ang dibentuk mungkin tidak mengikut standard moral dengan tepat. 6ndang-undang adalah tidak lengkap2tidak tepat, maka ia memerlukan makhamah2agensi-agensi untuk menta"sir2 men!elaskann a.

Topik 0 Pendekatan >rganisasi #earah Memperbaiki :elagat Etika 0.1 Memperbaiki 9uasana Etika dalam >rganisasi 5angkah-langkah perlindungan etika& 0.1.1 #od Etika -#en ataan-ken ataan mengenai norma dan keperca aan sesebuah organisasi& - 3orma meru!uk kepada piawaian gelagat - #eperca aan meru!uk kepada piawaian pemikiran - ;icadang, dibincang dan di!elaskan oleh pihak pengurus atasan, dan diterbitkan2diedarkan kepada ahli-ahli organisasi. - <dakah #od Etika ber!a a/ 0.1.* >mbudsman - seorang pegawai kanan ang dihormati dan dilantik men!alankan tugas kaunseling berkenaan ker!a a peker!a, isu-isu organisasi serta etika. - <dakah sistem ombudsman ber!a a/ 0.1.+ 7-otline8 Etika-Talian komunikasi untuk peker!a melapurkan isu etika kepada pihak pengurusan atau rakan ker!a tanpa nama mereka diketahui 0.1., 5atihan Etika - Airi latihan ang berkesan& ;ikaitkan kepada situasi sebenar dialami peker!a serta pen elesaian etika ang mungkin dicapai Menun!uk a!ar kakitangan mengenai polisi dan harapan "irma, undang-undang dan peraturan, serta standard sosial ang umum Men edarkan kakitangan mengenai sumber-sumber dan kemudahan, sistem-sistem sokongan dan kakitangan ang boleh membantu dalam memberi nasihat etika dan perundangan

+ matlamat latihan etika& o Mengenalpasti situasi ang memerlukan keputusan etika o Memahami nilai dan buda a organisasi o Peker!a menilai impak keputusan etika terhadap "irma

0.* 9truktur sebagai Punca :elagat Tidak .eretika - Aontoh-contoh penipuan2pen elewengan terhadap kera!aan dan bank boleh dilihat dalam s arikat-s arikat besar seperti :eberal Electric, :eneral ; namics, E.1. -utton dan .ahagian Thorp di 9 arikat 'TT. ?Pengurus s arikat-s arikat ini telah menipu kera!aan, bank dan pelanggan. Falaubagaimanapun, mereka tidak menerima "aedah secara langsung dari kelakuan tidak beretika mereka. 'a bukan merupakan perlakuan ketidak!u!uran kerana tidak melibatkan sebarang ba aran, hadiah percutian atau pemberian-pemberian lain. Falaubagaimanapun, indi%idu-indi%idu tersebut telah mendapat man"aat tidak langsung. >leh itu, adalah penting untuk memahami man"aat tidak langsung ini kerana ia adalah punca struktur berlakun a gelagat tidak beretika dalam organisasi.@ Terdapat masalah dalam si"at kepelbagaian dan struktur bahagian-bahagian s arikat besar hari ini di mana kuasa pengurusann a lebih terpencar dan diserahkan kepada pengurus-pengurus bahagian ang dipertanggung!awabkan. Masalah dengan bahagian-bahagian dan organisasi& pemencaran dalam struktur

.ahagian ang berasingan2terasing mengakibatkan ketidakupa aan menggunakan perhubungan antara bahagian untuk mencapai ekonomi bidangan serta skop. Pemencaran mengakibatkan kurang kawalan pengurus korporat ke atas bahagian-bahagian.

0.+ Pen elesaian - Tiada sesuatu sistem ang sempurna, tiada pen elesaian ang #pd Masalah dapat men!amin ian a diterima oleh semua pihak 9truktur dalam- Etika pengurusan timbul akibat kon"lik di antara prestasi :elagat Tidak ekonomi dengan prestasi sosial( .eretika - Para pengurus mementingkan prestasi ekonomi kerana masa depan mereka bergantung kepada pertimbangan ekonomi 0., Tanggung!awab - Men!adikan etika sebagai sebahagian daripada proses etika pengurus perancangan strategik - Memilik perwatakan2keperibadian ang kuat untuk menghadapi isu-isu serta dapat menghargai kos ang terdapat pada sesuatu pilihan bermoral

-#eberanian untuk menilai seterusn a sanggup berkorban2menanggung kos tersebut, berdasarkan pertimbangan ekonomi, perundangan dan moral. Topik C Tanggung!awab 9osial dan >rganisasi Pengenalan Tanggung!awab 9osial -;e"inisi - satu set tanggung!awab2kewa!ipan ang harus organisasi pertahankan, sebar dan amalkan dalam mas arakat di mana mereka beroperasi. 5ihat 4a!ah C.1. C.1 9e!arah Tanggung!awab 9osial i. Era #eusahawanan (1EGGs-1H+G) - Perhubungan penting di antara perniagaan, kera!aan dan mas arakat mula diperakui( bahawa perniagaan mempun ai peranan kemas arakatan selain memaksimumkan keuntungan. - Meluluskan undang-undang untuk mengawal amalan perniagaan. 5ihat =adual C.1 untuk contoh-contoh ang diamal. ii. Era #emelesetan (1H+G-1HCG) - #uasa dan pengaruh organisasi-organisasi besar serta amalan tidak bertanggung!awab sehingga mengakibatkan ke!atuhan pasaran saham pada 1H*H. - 6ndang-undang diluluskan untuk melindungi pelabur dan perniagaanperniagaan kecil. - Tindakan baru kera!aan ang menuntut supa a organisasi memainkan peranan akti" dalam mempertingkatkan kese!ahteraan umum. iii. Era 9osial (1HCGs) - Era pergolakan sosial, pergerakan akti%is awam dan bantahan terhadap Perang Iietnam - Pendapat awam ang lantang terhadap nilai, keutamaan serta matlamat 3egara - Pengis tiharan , hak asasi pengguna oleh =. 1. #enned & -ak menggunakan produk ang selamat -ak diberitahu mengenai aspek-aspek rele%an sesuatu produk -ak men ampaikan rungutan -ak memilih apa ang mereka beli C.* 9kop Tanggung!awab i.#onstituen $ pihak ang menerima kesan langsung akibat 9osial s arikat amalan sesuatu organisasi serta mempun ai kepentingan dalam prestasin a. Aontohn a, kera!aan, pemiutang, pembekal, peker!a dan pelabur. ii. Persekitaran alam semula !adi iii. #eba!ikan2kese!ahteraan umum mas arakat

C.+ -u!ah-hu!ah ang -u!ah-hu!ah men okong& Men okong atau a.Perniagaan ang menimbulkan masalah, maka mereka Membantah harus membantu men elesaikann a. Tanggung!awab 9osial b..adan korporat sebagai warga mas arakat c.Perniagaan memiliki sumber untuk men elesaikan masalah. d.Tanggung!awab sosial dapat meningkatkan keuntungan. -u!ah-hu!ah membantah& a.Tu!uan perniagaan adalah untuk men!ana keuntungan kepada pemilikn a, bukan bertanggung!awab sosial. b.Penglibatan perniagaan dalam program sosial akan memberi terlalu ban ak kuasa kepada perniagaan. c.Potensi wu!udn a kon"lik kepentingan. d.Perniagaan tiada2kurang kepakaran untuk mengurus programprogram sosial. C., Empat Pendekatan2 i.-alangan 9osial$ Melakukan seberapa sedikit ang boleh, Tahap >rganisasi tidak mengakui atau men embun ikan amalan salah dalam Tanggung!awab 9osial ii. Tanggung!awab 9osial $ 5akukan han a setakat ang dituntut oleh undang-undang, tidak lebih dari itu. iii. 4esponsi" 9osial $ 5akukan perkara-perkara melebihi kehendak undang-undang atau etika. i%. 9umbangan 9osial $ Mencari-cari peluang secara proakti" untuk men umbang kepada mas arakat. C.0 #era!aan dan Tanggung!awab 9osial C.C Pengaruh #era!aan - 5ihat 4a!ah C.D.

.agaimana kera!aan dapat mempengaruhi organisasi& -Melalui peraturan langsung- mengarah, memantau dan mengawal apa ang dibenarkan atau dilarang, seperti& Melindungi alam sekitar Melindungi pengguna Melindungi peker!a 6ndang-undang sekuriti (seperti pemilikan, cagaran, !aminan)

- Melalui peraturan tidak langsung, seperti& 6ndang-undang percukaian sebagai insenti" untuk mempengaruhi arah perbelan!aan organisasi

C.D Pengaruh >rganisasi ->rganisasi mempengaruhi kera!aan melalui& #enalan peribadi - pergaulan sosial dan 7networking8 Melobi $ indi%idu2kumpulan cuba pengaruhi pembentukan undangundang =awatankuasa .ertindak Politik $ mengumpul dan mengagihkan wang kepada calon politik (di <merika 9 arikat terutaman a) .antuan (7"a%ours8) $ guna pengaruh bantuan ang telah diberi untuk dapatkan sokongan.

C.E .agaimana >rganisasi Pendekatan "ormal& Mengurus Tanggung- - Perundangan $ mematuhi undang-undang tempatan, =awab 9osial& negeri, persekutuan dan antarabangsa. =angkauan Mematuhi - Etika $ mematuhi standard asas gelagat beretika Etika - 9umbangan "ilantropik $ pemberian wang2hadiah dalam akti%iti dan program amal. Pendekatan tidak "ormal& - #epimpinan dan buda a organisasi $ membina buda a dan kepimpinan dengan men!elaskan tanggung!awab sosial organisasi supa a dapat diterap oleh warga organisasi - Men okong peniupan wisel $ Peker!a mendedahkan salahlaku ( ang tidak beretika atau men alahi undang-undang) dalam organisasi kepada pihak berkuasa awam serta media.

C.H Menilai Tanggung!awab 9osial

- :aris panduan atau #od Etika

C.H.1 <udit sosial korporat $ Meru!uk kepada suatu analisis "ormal dan men eluruh terhadap keberkesanan prestasi sosial "irma. - 9uatu alat2kaedah untuk menilai tanggung!awab sosial $5angkahlangkahn a& - Menganalisis sumber-sumber ang diperuntukkan bagi setiap matlamat - Men!elaskan bagaimana matlamat-matlamat dicapai - Mencadangkan perkara-perkara ang perlu perhatian tambahan - <udit sosial boleh dilihat debagai suatu proses menilai dan melaporkan prestasi ekonomi, perundangan dan kedermawanan "irma dari sudut tanggung!awab sosial.

5ihat ringkasan '9>*CGGG&*G1G sebagai satu panduan serta galakkan agar organisasi melakukan ang lebih baik daripada ang dikehendaki undang-undang. #aedah-kaedah lain ang disenaraikan& - Triple .ottom 5ine - 9iJ-9igma - .alanced 9corecard 1aedah-"aedah audit sosial& 6ntuk mencapai prestasi sosial ang terbaik 6ntuk memudahkan penambahbaikan dan pembela!aran organisasi 6ntuk meningkatkan perhubungan dengan pemegang kepentingan melalui dialog 6ntuk membantu mengenalpasti potensi risiko dan liabiliti 6ntuk menkoordinasi program dalam seluruh organisasi 6ntuk membolehkan organisasi menilai impakn a ke terhadap persekitaran, komuniti dan mas arakat 5aporan sosial $ boleh berpandukan 7The :lobal 4eporting 'nitiati%es8 - 1aedah laporan sosial Meningkatkan reputasi pengurusan Mempromosikan akauntabiliti Meningkatkan ketelusan Pemegang kepentingan dan para pelabur akan dapat membuat keputusan ang lebih baik sama ada sesebuah organisasi itu mencapai matlamat-matlamat mengikut nilai-nilai ang ditetapkan sebagai penting. Topik D 6rus Tadbir #orporat D.1 <pakah ang dimaksudkan dengan 6rus Tadbir #orporat/ 'a merupakan satu sistem "ormal pen eliaan, akauntabiliti dan kawalan ke atas keputusankeputusan, operasi, dan tindakan korporat ang perlu wu!ud untuk mendapat komoditi ang sangat diperlukan oleh s arikat korporat, iaitu& keperca aan ang berterusan. D.1.1 #omponen-#omponen 6rus Tadbir #orporat Pen eliaan $ Memeriksa dan menimbang keputusan pengurusan untuk mengelak risiko kesilapan. <kauantabiliti (atau kebertanggung!awaban) $ Memastikan keputusan pengurusan selaras dengan misi dan %isi, serta !an!i-!an!i ang dibuat kepada orang ramai, untuk mengelak hilang keperca aan. #awalan $ Proses audit dan menambahbaik keputusan-keputusan dan tindakan organisasi, di mana prestasi sebenarn a akan diukur berbanding sesuatu ba!et, standard atau matlamat.

D.* Perspekti" 6rus Tadbir #orporat ;ua perspekti" o Perspekti" pemegang saham Pemegang saham adalah pemilik s arikat 9 arikat harus bertanggung!awab dan dipertanggunga!wabkaan pemegang saham #epentingan pemegang kepentingan lain adalah sekunder o Perspekti" pemegang kepentingan #eputusan2tindakan s arikat boleh member kesan kepada kepentingan, dan sebalikn a Aontoh $ ;alam kes 7insider trading8& Pemegang saham kerugian Peker!a hilang peker!aan Pelanggan menerima khidmat ang kurang memuaskan -ilang sokongan peker!a2pelanggan ang setia

oleh

pemegang

D.+ Tugas 6rus Tadbir #orporat ;engan Pengurus <tasan Tanggung!awab urus tadbir korporat terletak pada pihak pengurus atasan o 5embaga Pengarah dan pengurus atasan adalah mereka diamanahkan untuk men!aga dan berlaku setia demi men!aga kepentingan s arikat. D., #eperluan Mempela!ari 6rus Tadbir #orporat <dalah men!adi tanggung!awab korporat s arikat untuk melaksanakan amalan-amalan ang dianggap sesuai 'nsiden-insiden salahlaku mendedahkan s arikat kepada perhatian semua pihak, termasuk bakal pelabur, kera!aan, media dan industri (selain pemegang saham) 9 arikat tidak boleh membenarkan reputasi mereka serta sokongan terhadap mereka ter!e!as dalam suasana persaingan ang sengit D.C #od 6rus Tadbir #orporat Mala sia 9uruhan!a a 9ekuriti merupakan agensi kera!aan dengan memastikan& Pasaran saham dikendalikan dengan adil Maklumat pelaburan dibekalkan dengan lengkap

ang melindungi hak pemegang saham

1ungsi pen elarasan 9uruhan!a a 9ekuriti $ 5ihat =adual D.+. #od 6rus Tadbir #orporat Mala sia, *GGG (pindaan *GGD) bertu!uan untuk mencapai rangkaker!a urustadbir ang optimum dan terbahagi kepada dua bahagian $ Pertama, prinsip urus tadbir korporat dan kedua, amalan terbaik dalam urus tadbir korporat. 'a merangkumi tiga perkara& Pengarah $ perlantikan, "ormalit dan ketelusan Pemegang saham $ menekankan maklumat untuk membuat keputusan pelaburan serta mes uarat agung tahunan

<kauntabiliti dan audit $ meru!uk kepada kawalan dalaman dan !uruaudit

#epatuhan kepada kod bukan perkara ang mandator , tetapi bertu!uan menggalakkan "leksibiliti dan kawalan-kendiri. Falaubagaimanapun, s arikat perlu memaklumkan cara-cara ia telah mematuhi kod. Terdapat ;6< organisasi lain ang men okong amalan terbaik urus radbir korporat di Mala sia& i. The Mala sian 'nstitute o" Aorporate :o%ernance ('nstitut 6rus Tadbir #orporat Mala sia) - Mempromosi amalan terbaik dan pembangunan urus tadbir korporat melalui program pendidikan berterusan untuk pengarah, ketua pegawai eksekuti", setiausaha s arikat, dll. 5ihat 4a!ah D.,. ii. The Mala sian 'nstitute o" Ahartered 9ecretaries and <dministrators ('nstitut 9etiausaha dan Pentadbir .erkanun Mala sia) - Menghasilkan setiausaha s arikat ang berkela akan serta pro"essional( dan mengekalkan tahap integriti dan etika tertinggi anggota pro"essionn a. 5ihat 4a!ah D.0. D.D 6rus Tabdir #orporat ;i Masa ;epan 6rus tadbir korporat akan men!adi satu bahagian pengurusan korporat ang penting. >leh itu, "aedah-"aedah amalan ang baik urus tadbir korporat dalam aspek-aspek berikut perlu diketahui& (a) Penglibatan 5embaga Pengarah (b) 5akukan penilaian sendiri (c) Peningkatan peranan !awatankuasa pencalonan (d) Penerangan ang !elas (e) <n!akan kepada model pihak berkepentingan (") =alankan latihan dan seminar (g) 9okongan pihak pengurusan ang lebih besar (h) Pemegang saham dan pemegang kepentingan ang lebih berpengetahuan (i) Penglibatan kera!aan ang lebih besar

Topik E ;imensi-;imensi Moral 9esuatu 9istem Ekonomi E.1 9istem ekonomi memberi kemudahan kepada orang ramai untuk mendapatkan sumber-sumber, bertukar dan mengedar barangan serta perkhidmatan. 9esebuah sistem ekonomi ang mempun ai nilai moral ang tinggi akan& #eadilan dalam mencapai sumber-sumber, dalam pertukaran serta dalam pengagihan barangan2perkhidmatan Melarang kewu!udan halangan-halangan palsu, seperti diskriminasi, ang mengganggu kemudahan orang ramai untuk mendapatkan sumber. Memastikan agar tidak wu!ud golongan ang membolot sebahagian besar sumber secara tidak adil $ semua orang berhak memiliki sumber secara adil.

E.* Peker!aan dan - #epentingan peker!aan kepada& 6pah - Para peker!a $ untuk memenuhi keperluan mereka. - Para ma!ikan $ menarik minat peker!a, mengurangkan pusing ganti peker!a, mendapatkan kesetiaan, mengekalkan2meningkatkan produkti%iti. - 'su moraln a $ Pen alahgunaan dalam amalan pengurusan, mengakibatkan kecederaan atau ketidakadilan kepada peker!a E.*.1 -ak Moral - .ergantung kepada sistem ekonomi, seperti& 6ntuk ;iberi - #apitalis (ekonomi pasaran bebas)( atau Peker!aan/ - 9osialis2#omunis (ekonomi arahan) - ;i bawah sistem kapitalis& - Ma!ikan tidak bertanggung!awab untuk mengambil sebarang !umlah peker!a minimum. Peker!a tidak boleh menuntut bahawa mereka mesti diambil beker!a. - Ma!ikan berhak mengambil peker!a ang sesuai mengikut keperluan e"isiensi mereka. - Melalui proses demokrasi, orang ramai boleh memilih sistem ekonomi mana ang mereka inginkan. E.*.* Pengambilan - <malan diskriminasi berdasarkan bangsa, !antina, umur, agama Peker!a 9ecara - Terdapat pandangan ang berbe)a di antara& <dil - Moralis 6ndang-6ndang <badi - 6tilitarian - 4elati%isme .uda a E.*.+ Tindakan <"irmati"2 5a anan 'stimewa - Tindakan <"irmati" $ men ediakan peluang untuk semua, tanpa mengira bangsa, !antina, umur atau agama. - 5a anan 'stimewa $ mengambil atau memberi keutamaan (contohn a kenaikan pangkat) kepada golongan minoriti, berbanding golongan bukan minoriti. - .erapa !umlah upah ang sesuai/ - 9eberapa ban ak ang perlu untuk menarik minat serta mengekalkan peker!a ang produkti". - Memastikan tara" hidup ang minimal tetapi memuaskan. E.*.0 .a aran 6pah- Prinsip upah sama bagi ker!a ang sama& 9ama bagi - Mereka ang melakukan !enis peker!aan ang sama harus #er!a ang diba ar upah ang sama

E.*., 6pah

9ama

- Peker!a ang boleh melakukan ker!a dengan lebih pantas serta e"isien berbanding peker!a lain2baru, maka mereka harus di beri ba aran tambahan.

E.*.C .a aran 6pah - Prinsip upah sama bagi ker!a ang setara& 9ama bagi - Peker!a ang men!alankan tanggung!awab berbe)a tetapi #er!a 9etara memerlukan tahap pendidikan, kemahiran, pengetahuan dan pengalaman ang sama secara relati" (contohn a setiausaha dengan !uruteknik) harus diba ar ga!i ang sama. - 9ebagai tambahan kepada prinsip-prinsip di atas, kehendak moral !uga memerlukan supa a& - Pertimbangan harus diberikan kepada !angka masa ker!a pan!ang, risiko serta persekitaran "isikal. ang

- Tiada sesiapa ang harus mendapat ga!i lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan pertimbangan2kriteria ang tidak rele%an, contohn a kaum wanita berbanding kaum lelaki. E.*.D Pengagihan - Pengagihan harus bergantung kepada& Pulangan2 -#eupa aan s arikat mengurus sumber mereka. -asil 9umber -Tahap produkti%iti peker!a. - Pengurus serta peker!a berhak menerima !umlah2pembahagian berdasarkan sumbangan mereka. ang adil

- Pemegang saham berhak diberi keutamaan bagi menuntut pulangan serta bahagian terbesar ang diagihkan. E.+ Pangkat dan -Penilaian prestasi peker!a , potensi kenaikan pangkat serta Pemeringkatan gan!aran ang akan diterima bergantung kepada& -Pendapat pen elia tentang mutu ker!a berdasarkan penilaian prestasi, sama ada secara "ormal atau pun tidak "ormal. E., 'mplikasi Etika - Peker!aan menggambarkan maruah dan harga diri seseorang Penilaian - Pendapat 7boss8 tentang ker!a ang dilakukan adalah penting Prestasi - >leh itu, pengurus mempun ai tanggung!awab moral untuk melaksanakan penilaian prestasi dengan betul, kerana& Penilaian prestasi, ang diukur berdasarkan pendapat pen elia, membawa impak kepada persepsi peker!a terhadap harga diri mereka(

Penilaian prestasi merupakan suatu kontrak moral $ iaitu menilai se!auh mana peker!a telah mencapai sesuatu standard, dan !umlah gan!aran ang akan diterima.

=adual E.1 Perkara-perkara Penting dalam Penilaiaan Prestasi

.agi memastikan proses penilaian ang beretika, garis panduan berikut perlu dipatuhi& -Tetapkan ob!ekti" - Peker!a harus mengetahui dengan !elas2tepat tentang ob!ekti" ang harus di capai dan dapat memberi 7input8 kepada ob!ekti" berkenaan( -;apatkan maklumbalas - Peker!a berhak menerima maklum balas mengenai prestasi mereka $ !ika dimaklumkan han a pada akhir tempoh adalah tidak adil( -:una criteria ang sah - Prestasi harus diukur menggunakan kriteria ang sah( -9ediakan maklumat penting berkenaan kakitangan - Pen elia harus men ediakan maklumat anekdot ang memadai mengenai pencapaian atau kegagalan peker!a( --ak menambahbaik - Pen elia harus memaklumkan kepada peker!a sekiran a prestasi mereka lemah2tidak memuaskan, dan berikan kaunseling, tun!uk a!ar serta latihan supa a mereka dapat mempertingkatkan diri.

Topik H Peker!a dan 9uasana #er!a H.1 Menghormati -ak - 9 arikat mempun ai hak untuk melindungi diri daripada #ebersendirian penipuan, kehilangan maklumat-maklumat proprietari, rahasia Peker!a dagang, atau sebarang ancaman terhadap "asiliti mereka, peker!a, pelanggan serta orang awam $ di mana peker!a sendiri berpotensi men!adi punca. >leh itu, ma!ikan akan men!alankan& 6!ian-u!ian pra-pengambilan ker!a (contohn a, u!ian poligra" dan lainlain untuk mengesan calon peker!a ang menipu $ kini u!ian tersebut adalah salah dari segi undang-undang) Memantau2mengekang cara hidup peribadi peker!a

- 9e!auh manakah pengurus boleh mencabuli kehidupan peribadi peker!a demi melindungi kepentingan s arikat/ - <dakah hak s arikat melindungi kepentingan mereka mengatasi hak kebersendirian peker!a/ H.* Pen alahgunaan - 9 arat-s arat ang perlu dipatuhi sebagai !usti"ikasi moral bagi .ahan .aha a s arikat men!alankan u!ian mengesan pen alahgunaan bahan baha a& .agi calon peker!a, s arikat perlu memastikan bahawa& - 6!ian adalah tepat. 9ekiran a terdapat penggunaan dadah, ia perlu mempun ai preskripsi doktor ang sah. - #eputusan u!ian perlu disimpan sebagai maklumat sulit. .agi peker!a sedia ada, u!ian harus berdasarkan& -Pen elia perlu diberi latihan menggunakan teknik-teknik ang betul untuk mengesan pen alahgunaan. -Men!alankan u!ian 7a"ter the "act8, iaitu setelah berlaku sesuatu kemalangan berkaitan ker!a, memudaratkan orang lain atau kerosakan harta, ang melibatkan peker!a berkenaan. 6!ian rawak ke atas semua peker!a (iaitu bagi !enis peker!aan keselamatann a berisiko tinggi) boleh disokong sekiran a& ang

- 9 arikat menges aki peker!a serta mempun ai maklumat sah bahawa peker!a terlibat( - 9ekiran a terdapat bukti statistik bahawa pen alahgunaan dadah di kalangan peker!a adalah signi"ikan( -Prinsip 7probable cause8 (sebab paling berkemungkinan), di mana u!ian han a boleh di!alankan !ika terdapat maklumat sah bahawa pen alahgunaan dadah telah mengakibatkan prestasi ker!a menurun. ;ari segi moraln a, semua peker!a harus tidak terkecuali daripada dipilih untuk men!alani u!ian. -Pengurus28boss8 naik berang, memarahi, mengancam dan menghina peker!a, sekiran a peker!a enggan& Memalsukan akaun agar memberi gambaran palsu bahawa kedudukan kewangan s arirkat kukuh. Mela ani gangguan seksual. Mengelak menunaikan tugas !uri atau berbohong dalam makhamah bagi pihak s arikat.

H.+ Pengania aan Peker!a

- 9etiap orang berhak mempun ai reputasi umum ang baik, ketenangan hati dan tidak menghadapi sebarang ancaman undang-undang.

Topik 1G #esetiaan #epada 9 arikat Ma!ikan 1G.1 #esetiaan - <pabila seseorang diambil beker!a, maka ia harus setia kepada s arikat ma!ikan. ;alam situasi tertentu, peker!a perlu terus setia walaupun selepas meninggalkan s arikat. - #esetiaan adalah sesuatu ang dihargai serta diharapkan oleh ma!ikan daripada para peker!a mereka. -<dalah men!adi tanggung!awab moral peker!a untuk& Men empurnakan tugas mengikut tahap kompetensi ang sesuai( Mematuhi arahan-arahan ang sah dari pihak atasan( Merahsiakan maklumat dan rahasia dagang s arikat( Mengelak kelakuan2tindakan ang bertentangan dengan kepentingan s arikat ang sah. - Peker!a ang melanggar s arat-s arat di atas boleh dikenakan tindakan disiplin atau dipecat.

1G.* Peniupan Fisel - .ermaksud menuduh rakan seker!a, pen elia dan2atau pengurus telah bertindak2berlaku tidak bermoral atau melanggar undang-undang, seperti& Memalsukan akaun, menerima rasuah, mengguna sumber s arikat bagi kepentingan peribadi, mencuri hakmilik2harta s arikat, men!alankan tugas sambilan diluar pengetahuan s arikat.

1G.*.1 Peniupan Fisel ;alaman

-.ermaksud membuat tuduhan mengikut saluran dalaman s arikat dengan melapurkan kepada pen elia2pihak atasan. <dakah seseorang peker!a itu mempun ai tanggung!awab moral untuk meniup wisel dalaman/ =awapann a adalah a, setelah s arat-s arat berikut di mana peniupan wisel dalaman dibenarkan dapat di!usti"ikasikan dari segi moral (5ihat =adual 1G.1)& <pabila !elas dan terbukti bahawa sesuatu perkara itu akan membawa akibat buruk ang signi"ikan kepada s arikat. Peniup wisel telah pasti dan mempun ai "akta ang tepat. 9ama ada pihak atasan pengurusan telah pun maklum mengenai salahlaku tersebut.

Kakin bahawa peniupan wisel akan dapat menghalang2 menghentikan salahlaku. <kibat buruk kepada reputasi serta prospek peniup wisel perlu dipertimbangkan terlebih dahulu.

9ama ada salahlaku berkenaan dapat dihentikan melalui teguran scara terus kepada pesalahlaku.

1G.*.* Peniupan Fisel 5uaran

-.ermaksud melaporkan salahlaku kepada pihak luar s arikat, seperti media dan pihak berkuasa. - 9 arat-s arat di mana peniupan wisel luaran dibenarkan dan di!usti"ikasikan sebagai bermoral adalah #E9EM6< E3<M s arat peniupan wisel dalaman, ;'T<M.<- dengan s arat berikut& 6saha telah pun dibuat untuk melapurkan salahlaku mengikut saluran dalaman. #eadaan !elas menun!ukkan bahawa agensi luar seperti auditor mahu pun badan-badan lain berkenaan tidak dapat atau tidak sanggup melaporkan salahlaku tersebut. 9alahlaku berkenaan boleh memudaratkan pihak pemegang saham, peker!a atau orang awam secara signi"ikan. #eburukan akibat daripada peniupan wisel haruslah setimpal dengan keburukan akibat salahlaku. <dakah peker!a mempun ai tanggung!awab moral untuk meniup wisel luaran/ Peker!a ang mempun ai tanggung!awab ang lebih besar dalam operasi s arikat, maka lebih besar tanggung!awab moraln a untuk meniup wisel. Pen elia2pengurus ang bertanggung!awab gagal menghalang salahlaku tersebut.

1G.+ <lasan Moral .agi Memecat Peniup

Pemecatan boleh di!usti"ikasikan !ika peniup wisel& -9enga!a berbohong mengenai kes salahlaku, dengan membesarbesarkan kes untuk memberi gambaran ang lebih serius dari ang sebenarn a. -Meniup wisel sebagai membalas dendam terhadap kakitangan atau pen elia -9ebagai menun!ukkan bantahan terhadap polisi s arikat -.ertu!uan merosakkan reputasi rakan ang sama-sama menge!ar kenaikan pangkat. Pemecatan tidak dapat di!usti"ikasikan !ika& -Peker!a telah meniup wisel untuk menghalang akibat buruk.

-9 arikat ingin membalas dendam ke atas peniup wisel. 1G., 9alah Ta"sir #esetiaan mempun ai batasan, .6#<3 bermaksud kita harus #esetiaan men embun ikan kesilapan serius atau salahlaku undang-undang. 9esuatu usaha untuk menutupi2mengaburi salahlaku atau tindakan-tindakan ang mendatangkan mudarat ang serius adalah suatu kegagalan dalam menunaikan tanggung!awab.

Anda mungkin juga menyukai