Anda di halaman 1dari 8

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM NILAM 1.

PROJEK PUKAL Tarikh Pelaksanaan : Januari hingga November Kumpulan Sasaran : Pelajar tingkatan 1,2 dan 3 Tindakan : 1! "uru kelas 2! "uru #ata Pelajaran $ktiviti : 1! #urid%murid dibenarkan meminjam buku setiap hari seban&ak &ang termampu! 2! 'ahan &ang diba(a akan di(atat dalam rekod ba(aan N)*$#! 3! Sinopsis akan disemak oleh guru bahasa! +! Telah dan masih dilaksanakan! ,bjekti- Program : 1! #enggalakkan murid%murid memba(a setiap hari! 2! #eningkatkan pengetahuan murid%murid tentang isu%isu semasa! 3! #enggalakkan murid mengikuti program se(ara akti-!

02. PROJEK CAKNA Tarikh pelaksanaan : Tempat Tindakan 1 .ebruari hingga 3 $pril : Kelas Permata 'estari : 1! Pen&elaras Permata 'estari 2! "uru Kaunseling 3! "uru%guru &ang terlibat $ktiviti : 1! "uru pembimbing membantu murid &ang tidak boleh mengeja dan men&ebut perkataan! 2! #urid diminta men(eritakan semula untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap bahan &ang diba(a! 3! Telah dilaksanakan! ,bjekti- program : 1! #engatasi masalah murid &ang tidak tahu memba(a! 2! #enggalakkan murid memba(a!

Kumpulan Sasaran : / orang pelajar

03. PROGRAM SEPATAH KATA Tarikh pelaksanaan : Januari hingga November Tempat Tindakan $ktiviti : 0uang paparan 1 papan ken&ataan 2 : : 1! Program ini dijalankan dua minggu sekali mengikut jadual &ang telah disediakan! 2! 4akil kelas menulis sepatah kata berserta maksud pada papan ken&ataan untuk dipamerkan! 3! Telah dan masih dilaksanakan! ,bjekti- Program: 1! #enambah pengetahuan kosa kata5 perbendaharaan kata murid! 2! #emahami maksud kosa kata &ang jarang didengar tetapi sering digunakan dalam media massa pada masa kini! Senarai $ktiviti: Kelas 2 #uns&i 3 #uns&i 7 )bnu Sina 1 $! 'aki + 9aaba 3 $tas 1 Tarikh 11! 1!2 1 27! 1!2 1 /! 2!2 1 22! 2!2 1 /! 3!2 1 22! 3!2 1 Perkataan Elegi 6 Sajak atau puisi &ang pendek Respon 0eaksi, sambutan atau ja8apan bagi Tindakan Pn! 0osmah 4ati Pn! Kasiah Pn! 9aharah Pn! :jh :apsa ;n! $g $lli Pn! 9aharah 1! Semua "uru 'ahasa Kumpulan sasaran : Semua pelajar 1 Tingkatan 1 hingga 3 $tas 2

sesuatu perkara! Me!"#$ng g$%$! &e l$#'% #embuat pekerjaan &ang tidak mendatangkan -aedah Ani!is!e 6 Keper(a&aan &ang mengakui adan&a semangat dan roh! E%$si(% Sikap mengelak diri daripada sesuatu tanggungja8ab5 tindakan! Kl$#s$ 6 Sekelompok kata &ang mempun&ai subjek dan predikat tetapi tidak mempun&ai intonasi &ang sempurna serta tanda ba(a &ang lengkap! Inspi%$si) )lham, idea, -ikiran! Pi*is$n) 0endah mutun&a5 kualiti

2 9aaba 7 #uns&i

7! +!2 1 1<! +!2 1

Pn! 0osmah 4ati Pn! :asnah

+ )bnu Sina 1 )bnu Sina 3 $tas 2 1 #uns&i + #uns&i 7 9aaba 1 9aaba 3 9aaba 2 $! 'aki

3! 7!2 1 1=! 7!2 1 1! 3!2 1 1+! 3!2 1 2/! 3!2 1 12! =!2 1 23! =!2 1 1 ! /!2 1 23! /!2 1

Ani!$si 6 #enjadikan kartun kelihatan hidup L$!"$&$n 6 *onggokan K$n*$+%Perkara%perkara 5 anasir Me%e$lis$si&$n 6 #enjadikan ken&ataan He,onis!e 6 Perbuatan &ang mementingkan

Pn! Suri&ah Pn! Noradillah Pn :asnah Pn! :jh :apsa Pn! Nordalillah

keseronokan Al'e%n$'i(% Pilihan &ang merupakan kemestian ;n! $g $lli 1 keharusan 2 han&a ada satu! Me%$i+ 6 #endapat A*$p&$li 6 seringkali Je%i+ p$-$+ 6Penderitaan Pn! 0osmah 4ati Pn! Kasiah Pn! 0osmah 4ati

0.. Slo' NILAM ,$l$! Pe%+i!p#n$n Tarikh pelaksanaan : Januari hingga November Tempat Tindakan $ktiviti : Tapak perhimpunan : "uru 'ahasa #ela&u : 1!Program ini akan dilaksanakan semasa perhimpunan sebulan sekali! 2! Pelajar akan memba(a sinopsis (erita selama 3%7 minit dalam perhimpunan! 3!Telah dan masih dilaksanakan! ,bjekti- program : 1! #elatih murid supa&a berani men&ampaikan u(apan di khala&ak ramai! 2! #elatih murid merumus hasil dapatan atau ba(aan mereka! Senarai aktiviti : Kelas 2 )bnu Sina 2 9aaba 3 #uns&i 1 #uns&i 2 #uns&i 3 9aaba 1/! 17! 12! 1 ! 7! 2! Tarikh 1!2 1 3!2 1 +!2 1 7!2 1 =!2 1 /!2 1 Tajuk 'uku )bnu Sina #ahaln&a bunga kantan #an-aatkan masa >iari sebuah hati Selumbar Kasih Nasib mon&et &ang tamak haloba Tindakan Pn! Kasiah Pn! 0osmah 4ati Pn! Kasiah Pn! :jh :apsa Pn! 0osmah 4ati Pn! Kasiah Kumpulan sasaran : Pelajar tingkatan 1,2 dan 3

>isediakan oleh, ???????????????????????? 10,S#$: 4$T) #;N$N" Pen&elaras N)*$#

LAPORAN PROGRAM /ICARA MIN0A Tarikh Pelaksanaan : Januari hingga November Tempat Kumpulan sasaran Tindakan : Tapak perhimpunan : Pelajar 6pelajar sesi petang : 1! Pn! :jh :apsa binti @a(ob 2 $ktiviti : 1! >ilaksanakan pada 8aktu rehat selama 3 hingga 7 minit! 2! 'oleh dilaksanakan se(ara individu, berpasangan atau berkumpulan 1 3 orang 2! 3! :an&a pelajar dibenarkan men&ertai A 'i(ara #inda, guru berperanan memberi bimbingan! +! Tajuk disediakan, 8alau bagaimanapun pelajar boleh memilih tajuk &ang sesuai! ,bjekti: 1! #eningkatkan pengetahuan pelajar tentang isu%isu semasa &ang terkini! 2! #e8ujudkan semangat berpasukan dalam kalangan pelajar! 3! #enggalakkkan pelajar supa&a berani dan berka&akinan tinggi ketika berkomunikasi di khala&ak ramai! Pn! 0osmah 4ati binti #enang

Senarai aktiviti: 'il 1 2 3 + 7 3 Kelas 2 #uns&i 2 9aaba 2 $ 'aki 1 #uns&i 1 9aaba 1 $! 'aki Tajuk Kepentingan pengurusan masa #akanan segera dan keburukann&a Keburukan aktiviti melepak *angkah%langkah membuat nota Kebaikan kempen tandas bersih Bara belajar &ang berkesan Tarikh 2 ! 1!2 1 3! 2!2 1 1=! 2!2 1 3! 3!2 1 =! +!2 1 =! =!2 1 Tindakan Pn! 0osmah 4ati Pn! 0osmah 4ati Pn! 0osmah 4ati Pn! :apsa Pn! 0osmah 4ati Pn! :apsa

>isediakan oleh ?????????????????????? 10,S#$: 4$T) #;N$N"2 Pen&elaras 'i(ara #inda Sesi Petang

LAPORAN MAJLIS SAM/UTAN HARI KOPERASI SEKOLAH 2001 Tarikh Tema : 2+ Jun 2 < : )ntegrasi Koperasi Sekolah dan >e8asa Teras Ke(emerlangan

Tempat : Tapak Perhimpunan dan Padang Sekolah #asa : =! pagi hingga selesai! Jabatan Pembangunan Koperasi, Ja8atankuasa Perhubungan $ngkasa Negeri, semua pelajar dan mas&arakat setempat! $ktiviti : 1! Perhimpunan khas % % % % % % % *agu Negaraku *agu Sabah Tanah $irku 'a(aan >oa C(apan pengetua Perutusan daripada @ang >ipertua $ngkasa Perutusan daripada Pengerusi ;ksekuti- Suruhanja&a Koperasi #ala&sia! Perutusan daripada @' #enteri Pelajaran #ala&sia! 2! ;daran Tanda Peringatan :ari Koperasi Sekolah! % Pen&ampaian (enderahati kepada pihak $ngkasa! 3! Perasmian pembukaan gerai! +! Penanaman pokok sebagai simbol sambutan :ari Koperasi Sekolah! 7! Pelajar ke gerai jualan dan ruang pameran mengikut kelas dan masa &ang >itetapkan! ,bjekti- : 1! #emberitahu kepada 8arga sekolah dan mas&arakat setempat akan ke8ujudan koperasi sekolah! 2! #endidik para pelajar supa&a mempun&ai jati diri &ang murni selaras dengan prinsip, nilai dan amalan koperasi! 3! #emberi pendedahan kepada pelajar (ara%(ara berurusniaga! +! #enggalakkan pelajar membeli di koperasi sekolah! >isediakan oleh, ?????????????????????? 1 0,S#$: 4$T) #;N$N" 2 Pihak &ang terlibat : Koperasi sekolah, Jabatan Pelajaran Negeri, $N"K$S$ pusat,