Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 1 KARANGSEMBUNG


Jalan Raya Karangsuwung No. 29 Kabupaten Cirebon Telp (0231) 635093 e-mail : smpn1_karangsembung@yahoo.co.id KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 KARANGSEMBUNG Nomor : 422 / 000 / SMPN1 Krsb / 2013 Tentang PENGANGKATAN GURU SEBAGAI KEPALA LABORATORIUM KOMPUTER SMP NEGERI 1 KARANGSEMBUNG TAHUN PELAJARAN 2013/2014 KEPALA SMP NEGERI 1 KARANGSEMBUNG KAB. CIREBON Menimbang a. b. Bahwa kegiatan menejemen sekolah di SMP Negeri 1 Karangsembung tahun pelajaran 2013/2014 harus berjalan tertib dan lancar; Bahwa dalam pelaksanaan menejemen sekolah pada SMP Negeri 1 Karangsembung tahun pelajaran 2013/2014 perlu diadakan pengangkatan guru sebagai wakil kepala sekolah; Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala SMP Negeri 1 Karangsembung ; Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Keputusan Dirjend Dikdasmen nomor 541/c.c3/Kep/MN/2004, tanggal 30 Desember 2004 tentang Pedoman Tipe Sekolah Menengah Pertama; Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157); Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 dan 23 tahun 2006; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan; Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Pendidikan; Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 84 tahun 1993 tanggal 24 Desember 1993; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 15 tahun 2010, tanggal 9 Juli 2010, tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN nomor 0433/P/1990 dan nomor 25 tahun 1993; Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 481/22522/2011, tentang Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2013/2014; Rapat kerja/ Dinas SMP Negeri 1 Karangsembung, tanggal 19 Juni 2013;

c.

Mengingat

1.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

Memutuskan Menetapkan PERTAMA ; : Berdasarkan lampiran II Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 1 Karangsembung nomor : 424/283/ 2011 tanggal 15 Juli 2013 tersebut nama di bawah ini diangkat sebagai Kepala Laboratorium Komputer tahun pelajaran 2013/2014; 1. 2. 3. 4. KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA Nama NIP Pangkat / Gol Jabatan Guru : : : : MOH. IKHSAN JUBAEDI, S.Kom -

: Masing-masing guru setelah melaksanakan tugas segera melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Sekolah secara tertulis dan berkala ; : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai ; : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya ; ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Kepala Sekolah

Drs. H. AGUS MULYANA C, M.Pd NIP. 19570817 198303 1 012

Anda mungkin juga menyukai