Anda di halaman 1dari 3

M.5.

ANASHIRUD DAKWAH

Sasaran :
 Memahami wajibnya tandzim dalam dakwah yang terstruktur.
 Memahami unsur-unsur utama dalam tandzim dakwah dalam rangka meralisasikan sasaran
Islam.

Ringkasan:
Anasir dakwah (unsur-unsur dakwah) ini diambil dari surat 12:108. Dengan ayat ini kemudian ditafsirkan
oleh ulama dakwah melalui tafsir dakwahnya sehingga ayat surat ini menggambarkan bagaimana minhajdakwah
yang disebutkan oleh Allah SWT di dalam surat Yusuf tersebut..
Terdapat beberapa unsur dakwah : Qul misalnya yang mengawali surat ini bermakna katakanlah, tetapi juga
dalam kaitannya dengan dakwah merupakan syar’iyyatud dakwah, karena ini merupakan firman Allah dan terdapat
di dalam Al Qur’an sehingga fungsinya adalah sebagai syar’iyah atau cara/minhaj dakwah. Kemudian Allah
menyebutkan hadzihi sabili (inilah jalanku) berarti juga sebagai risalatud dakwah (menyampaikan dakwah), hal ini
menunjukkan bagaimana pentingnya jalan dakwah.
Ad’u (menyeru manusia) adalah perintah dakwah yang bersifat terus-menerus karena ayat
ini bermakna fiil mudhari yang berarti kata kerja yang berlaku hari ini, esok, dan masa depan,
oleh karena itu dakwah dapat dikatakan sebagai harakatul mustamirah (gerakan yang terus-
menerus). Ilallah (kepada Allah) memberi makna ghayatu shahihah (inilah tujuan yang benar),
karena hanya kepada Allah saja tujuan dakwah ini bukan berdakwah mengajak kepada kumpulan
dan pribadi tetapi kepada Islam.
‘Ala bashirah (keterangan atau bukti yang jelas) berarti juga dakwah berjalan berdasarkan
minhajul wadhihah. Ana (saya disini Nabi SAW) adalah sebagai pemimpin yang ikhlas
(qiyadatul mukhlishah). Wamanittaba’ani (orang yang mengikutinya) sebagai jundiyah muthi’ah
(tentara yang patuh dan taat). Kemudian sunnatullah menunjukkan tajarrud dan wama ana minal
musyrikin adalah tauhid yang berarti menghindarkan diri dari kemusyrikan.
Dapat disimpulkan bahwa dakwah harus mengikuti syariat di dalam menyampaikan
dakwahnya. Dakwah harus bersifat sesuatu program yang terus-menerus tidak pernah cuti dan
berhenti dengan tujuan yang benar dan berdasarkan minhaj yang jelas. Dakwah harus dibawa
oleh pengikut yang taat dengan ciri-ciri tajarruddan mentauhidkan Allah.

Hasiyah
1. Anashir dakwah
Syarah
 Terdapat beberapa anasir atau komponen dakwah yang disebutkan di dalam surat 12:108.
Anasir ini menggambarkan minhaj dakwah. Panduan dakwah dapat diambil dari ayat ini
misalnya perlunya pemimpin yang ikhlas dan pengikut yang taat, tujuan dan minhaj yang
jelas, adanya aktivitas dan pesan, kemudian pelaku dakwah harus beriman bersikap tajarrud.
Beberapa anasir dapat dilihat di bawah ini.

2. Qul-syar’iyyatud dakwah
Syarah
 Qul atau katakanlah berarti suatu perintah syara yang langsung berasal dari Allah dan
RasulNya. Perintah atau arahan yang disebutkan setelah perkataan qul ini berarti sesuatu
yang perlu diperhatikan dan mempunyai kepentingan bagi kita. Dalam surat 12 :108
menjelaskan bagaimana dakwah yang perlu dilalui yaitu harus memenuhi beberapa anasir
misalnya ada pemimpin, pengikut, tujuan, minhaj, dan sikap.
3. Hadzihi sabili-risalatud dakwah
Syarah
 Inilah jalanku didalam surat tersebut merupakan pesan dakwah. Dakwah yang dilakukan
Nabi adalah jalan yang perlu juga dilalui oleh setiap muslim. Dakwah itu sendiri merupakan
pesan yang perlu kita tunaikan. Namun demikian, jalan dakwah yang dikehendaki Islam
adalah dakwah yang lengkap dan mempunyai beberapa anasir.

4. Ad’u-harakatul mustamirah
Syarah
 Ad’u artinya aku menyeru. Di dalam ayat ini yang perlu diperhatikan adalah kalimat ad’u
adalah kalimat mudhari’ berarti kalimat yang berlaku saat ini dan akan terjadi seterusnya di
masa depan. Dengan pengertian ini maka mufasir dakwah menyebutkan bahwa sifat dakwah
adalah aktivitas atau gerakan yang terus-menerus, tiada henti walau bagaimanapun
keadaannya baik dalam keadaan susah ataupun senang. Dakwah yang senantiasa berjalan
adalah sunnahnya dakwah Islam, siapa yang mengikuti jalan ini harus menjadikan
kehidupannya adalah kehidupan dakwah. Oleh karena itu dakwah berjalan maka tidak akan
mungkin muncul pemandulan atau tidak ada pengikut. Kekurangan pengikut dan mandulnya
potensi dakwah disebabkan karena dakwah tidak berjalan. Walaupun dakwah berjalan sedikit
maka dapat dipastikan memperoleh hasil.

5. Ilallah-ghoyatu shahihah
Syarah
 Dakwah yang ilallah adalah dakwah yang mempunyai tujuan kepada Allah, hal ini
merupakan tujuan yang benar. Apabila tujuan dakwah bukan kepada Allah maka dakwah
tidak bertujuan baik, ia akan menyimpang. Dakwah yang bertujuan tidak baik ini misalnya
adalah dakwah yang mengajak kepada kumpulan (jamaah) atau dakwah yang membawa
kepada pribadi (syakhshiyah). Jamaah atau syakhshiyah da’i adalah wasilah atau pintu untuk
berdakwah tetapi nilai yang disampaikan adalah nilai Islam. Selain itu dakwah ilallah adalah
dakwah yang mengajak mad’u dekat dengan Al Qur’andan sunnah sehingga mereka
mencintai dan membelanya.

6. ‘Ala bashirah-minhajul wadhihah


Syarah
 Dakwah yang dijalankan juga harus berdasarkan keterangan yang jelas dengan petunjuk yang
benar dan panduan yang lengkap. Al Qur’an dan Sunnah merupakan bagian dari rujukan dan
utama dalam dakwah. Bashirah adalah yang berasal dari Islam maka dengan demikian
dakwah juga harus berdasarkan minhajul wadhihah (panduan yang jelas). Beberapa contoh
minhaj yang wadhih di dalam dakwah adalah dakwah harus dengan hikmah, hasanah, dan
marhamah, dakwah mengikuti anasir seperti jama’ah, pemimpin, dan pengikut. Dakwah
harus mengikuti marhalah, dakwah memiliki tujuan dan berbagai wasilah yang dapat
diterima oleh mad’u dan sebagainya.

7. Ana-qiyadatul mukhlishah
Syarah
 Saru anasir penting di dalam dakwah yang tidak boleh dilupakan adalah adanya pemimpin.
Pemimpin ini berarti orang yang membawa jamaah beserta pengikutnya. Ciri utama yang
perlu dimillki oleh qiyadah adalah ikhlas (qiyadah mukhlishah). Dengan keikhlasan ini,
qiyadah dapat membawa jamaah dengan baik walaupun banyak cobaan, tantangan, fitnah
dari dalam maupun dari luar. Dengan ikhlas qiyadah dapat menerima kenyataan yang berlaku
serta dapat menghadapi masalah dengan baik. Qiyadah yang tidak ikhlas akan membawa
pengikutnya kepada kepentingan pribadi dan memperturutkan hawa nafsunya saja. Pemimpin
yang demikian banyak terjadi pada beberapa contoh di dalam gerakan Islam atau bukan,
dimana gerakan menjadi terabantukan.

8. Wamanittaba’ani
Syarah
 Adanya qiyadah harus diikuti dengan adanya jundiyah (pengikut). Apabila qiyadah
mukhlishah maka jundiyah harus muthi’ah. Pengikut yang tidak taat, maka akan
menghentikan proses dakwah dan akan menghancurkan dakwah itu sendiri. Pengikut yang
tidak taat tidak akan dapat diarahkan untuk mengerjakan program gerakan. Kehadiran,
keterlibatan, dan partisipasi yang kurang ke dakwah adalah ciri dari tidak taatnya jundi
kepada qiyadah. Program yang baik, sasaran yang menarik, dan wasilah yang canggih tidak
akan tercapai apabila pengikut tidak taat. Keberadaan pengikut di dalam dakwah sangatlah
diperlukan bagi perkembangan dakwah itu sendiri, tetapi yang lebih penting lagi adalah
pengikut yang setia.

9. Subhanallah-tajarrud
Syarah
 Maha suci Allah adalah sikap tajarrud pengikut ataupun pemimpin dakwah. Pelaku dakwah
harus senantiasa mensucikan Allah dengan perbuatan, pemikiran dan akhlaknya. Dengan
membebaskan diri dari kejahiliyahan, kekotoran, kemusyrikan, dan kebatilan akan membawa
kita kepada kejayaan dakwah. Mensucikan Allah maka akan mendukung dan membela kita.

10. Wama ana minal musyrikin


Syarah
 Sikap berikutnya dari pelaku dakwah adalah tidaklah dirinya menjadi orang yang musyrik.
Pelaku dakwah harus melakukan tauhid saja. Bentuk tauhid diantaranya adalah meninggalkan
segala bentuk pengabdian selain kepada Allah dan juga menghindari segala tingkah laku
bukan Islam. Tauhid dari segi uluhiyah ini mempunyai kesan yang tinggi kepada semua
aspek kehidupan kita. Dengan tauhid juga maka akan mewarnai pemikiran, akhlak, dan
ruhani dengan Islam.

Dalil
12:108 ; Katakanlah (wahai Muhammad) ini jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku
mengajak kamu kepada (agama) Allah dengan hujjah yang nyata. Mha suci Allahsan aku tiada
termasuk orang-orang yang musyrik

Anda mungkin juga menyukai