Anda di halaman 1dari 10

Konsep Teater dalam pendidikan merupakan satu seni dalam persembahan yang

menggabungkan seni lakonan dengan pelbagai yang lain seperti seni muzik. Menurut Robert Cohen (1981) dalam bukunya Theatre, teater bermaksud satu bentuk kerja artistic skrip. Teater adalah sebuah pementasan lengkap yang boleh ditonton oleh umum. Pengajaran teater dalam pendidikan merupakan satu aktiviti yang berpusatkan murid dan pengajaran ini mampu menjadi medium untuk mencapai perpaduan kaum. Selain itu, pengajaran teater dalam pendidikan dapat menggalakkan murid untuk memahami dan menjiwai permasalahan dalam khalayak masyarakat dengan menjiwai watak atau skrip. Ini secara tidak langsung dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam diri murid dan mampu meningkatkan potensi dalam diri mereka. Tambahan pula, penguasaan daripada aspek bahasa dapat dipertingkatkan secara tidak langsung. Kemahirankemahiran bahasa dapat dikuasai dengan baik, antaranya adalah kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Teater dalam pendidikan juga dapat melatih kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul sebelum, semasa dan selepas sesebuah pementasan teater. Melalui aktiviti teater, murid-murid dapat dibimbing untuk berkomunikasi secara bersuara atau tanpa suara (body language) dengan berkesan. Mereka juga boleh dilatih dengan penggunaan laras bahasa mengikut konteks dan situasi yang sesuai melalui aktiviti simulasi, main peranan dan improvisasi. Di samping itu pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti teater ini akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih bermakna dan menyeronokkan. di mana para pelakon meniru watak ataupun perwatakan di dalam sebuah

bentuk persembahan secara langsung (bukan difilemkan) berdasarkan kepada sebuah

Jenis-jenis Teater Pengajaran teater dalam pengajaran dan pembelajaran dapat menghasilkan impak yang besar dalam diri murid. Keyakinan diri, keberanian dan semangat dapat dipupuk dalam diri murid dengan melakukan pelbagai jenis teater. Antara aktiviti yang dapat di jalankan dalam kelas ialah:

Aktiviti berbentuk pementasan karya tari.

Aktiviti berbentuk pementasan karya muzik atau lain-lain yang seumpama dengannya.

Aktiviti yang berkaitan dengan pementasan seperti penulisan skrip.

Touring atau persembahan bergerak

Perlaksanaan teater dalam sesi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah mampu meningkatkan daya kognitif dan kinestatik murid. Murid juga secara tidak langsung dapat memperbaiki hubungan sosial antara murid lain. Terdapat pelbagai jenis teater, antaranya:

Aktiviti-aktiviti Teater Aktiviti-aktiviti teater banyak memberikan kelebihan di dalam sesebuah pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana murid-murid akan berinteraksi secara spontan dalam kalangan mereka serta menggalakkan murid-murid untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Di antara aktiviti-aktviti teater yang dapat dilakukan sewaktu pengajaran dan pembelajaran adalah: a) main peranan murid melakonankan watak yang diberikan oleh guru mengikut kreativiti mereka. Aktivit ini dapat memberi peluang kepada murid untuk meluahkan perasaan mengikut situasi watak. Main peranan terbahagi kepada enam, antaranya:

MEMPERIHAL DEMONSTRASI

LATIHAN

CERMINAN MAIN PERANAN

KEPEKAAN

MENCIPTA

b) Improvisasi suatu aktiviti drama yang dihasilkan secara spontan dan menggalakkan imaginasi murid. Dengan melakukan aktiviti ini, murid secara tidak langsung dapat meningkatkan daya imaginasi dan mencerna idea. Selain itu juga, murid dapat menigkatkan keyakinan diri dengan melakonkan watak secara sponton dan dapt mencungkil bakat mereka. Aktiviti improvisasi dapat dibahagikan kepada enam iaitu: i. ii. iii. iv. v. vi. improvisasi berdasarkan objek improvisasi berdasarkan watak improvisasi berdasarkan bunyi improvisasi berdasarkan kesan bunyi improvisasi berdasarkan situasi atau idea improvisasi berdasarkan gambar

Contoh
meningkatkan daya imaginasi dan mencerna idea pembelajaran koloborasi melibatkan keyakinan diri penggunaan bahasa secara gramatis dan spontan
lakonan spontan aksi dan dialog sendiri oleh pelakon mencipta idea baharu berdasarkan idea sedia ada. permainan detektif

Peranan

c) teater simulasi Murid meniru gaya watak yang diberikan kepada mereka dengan menggunakan kreativiti mereka. Simulasi terbahagi kepada dua, iaitu: i. Pemusatan kepada masalah ii. Pemusatan kepada penerbitan

Matlamat

Menggunakan bahasa dengan lebih berkesan mengikut situasi Memahami bidang pengetahuan dan situasi yang dihadapi. Menajamkan fikiran dan meningkatkan daya kreativiti. Mengalami sendiri sesuatu situasi. Membina keyakinan diri.

Sebelum memulakan simulasi, guru hendaklah mengemukakan soalan mengenai jenis simulasi yang hendak dilakukan, siapakah yang mengambil bahagian, Cara dan apa yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan perlaksanaan selepas simulasi

d) teater bercerita Aktiviti luahan perasaan dan imaginasi murid-murid berdasarkan kehidupan mereka.

OBJEKTIF : 1) Menyampaikan bahan pengajaran dengan menarik perhatian. 2) Menyampaikan objektif pengajaran dengan mudah. 3) Teknik bercerita dianggap satu cabang tertua kerana menjadi sumber hiburan rakyat.

KEMAHIRAN YANG DIPERLUKAN : 1) Kemahiran dalam persediaan awal. 2) Kemahiran dalam menyampaikan cerita. 3) Kemahiran menjalankan aktiviti susulan.

TEATER BERCERITA

KEMAHIRAN YANG BOLEH DIKUASAI : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Meningkatkan kemahiran mendengar. Memperkaya perbendaharaan kata. Meningkatkan kemahiran bertutur. Memperkembang sikap positif terhadap pembacaan. Membawa murid ke situasi kehidupan yang sebenar. Memperkenalkan bahan-bahan kesusasteraan. Menggalakkan murid meminati alam fantasi.

e) teater membaca murid dikehendaki membaca skrip yang disediakan mengikut nada dan intonasi yang betul. f) permainan kata Aktiviti ini dapat membantu murid untuk mencipta sajak secara spontan. Murid-murid akan bermain dengan kata yang diberikan oleh guru

JENIS-JENIS MAIN PERANAN : 1) 2) 3) 4) 5) 6) Memperihal. Demonstrasi. Latihan. Cerminan. Kepekaan. Mencipta atau menyatakan.

PERMAINAN KATA

TUJUAN : 1) Memberi peluang murid melahirkan perasaan dengan bebas mengikut situasi watak. 2) Murid berpeluang membincangkan dan memikirkan masalah diri sendiri. 3) Membina keyakinan diri dan menggalakkan murid berkomunikasi secara berkesan.

RUMUSAN KESELURUHAN