Anda di halaman 1dari 15

25 SEPTEMBER 2012

[UNIT KOKURIKULUM_KERTAS KERJA]

SEKOLAH KEBANGSAAN SRI TUMPAT 2, 16200 TUMPAT, KELANTAN

KERTAS KERJA PERKHEMAHAN AGUNG KO-KURIKULUM

TEMPAT: PADANG SEKOLAH SK SRI TUMPAT 2

TARIKH : 2,3 DAN 4 OKTOBER 2012

ANJURAN: UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH SK SRI TUMPAT 2

25 SEPTEMBER 2012 1.0 PENDAHULUAN

[UNIT KOKURIKULUM_KERTAS KERJA]

Perkhemahan Bersepadu ini adalah salah satu aktiviti kokurikulum yang dianjurkan oleh Unit Beruniform dan Persatuan SK Sri Tumpat 2. Program ini disertai oleh pelajar yang menjadi ahli daripada setiap badan-badan unit beruniform SK Sri Tumpat 2. a akan diadakan di Padang SK Sri Tumpat 2 pada 2!" dan # $ktober 2%&2. 'ktiviti ini dilaksanakan selaras dengan kehendak Kementerian Pendidikan (alaysia yang ingin me)ujudkan modal insan yang seimbang dari segi intelek! rohani! emosi dan jasmani melalui penyertaan dalam bidang kokurikulum. Seseorang pelajar itu )ajib menyertai aktiviti kokurikulum untuk menyeimbangkan tahap sosial mereka dalam melangkah ke alam kehidupan yang lebih men*abar. Pengalaman yang ditimba melalui aktiviti perkhemahan ini bakal diaplikasikan oleh mereka apabila menempuhi alam kede)asaan kelak. 2.0 MATLAMAT (atlamat program ini adalah untuk memberi pendekatan berkaitan kepimpinan dan disiplin yang perlu ada dalam setiap pelajar. a bertujuan untuk meningkatkan keyakinan diri serta menguji ketahanan fi+ikal dan mental setiap peserta. Pelbagai aktiviti disusun dalam program ini agar sifat kepimpinan dalam diri peserta dapat ditonjolkan dan dapat diaplikasi dalam menempuh *abaran yang mendatang. Program ini juga diselitkan dengan aktiviti kerohanian untuk membina keyakinan diri dan mengukuhkan rohani agar dapat membentuk modal insan yang seimbang selaras dengan pembangunan negara yang mampan. 3.0 OBJEKTIF ".& (emberi peluang kepada pelajar merasai pengalaman dalam menyertai program kepimpinan. ".2 (embentuk pelajar yang mampu berdikari dan mampu menyesuaikan diri dalam setiap situasi. "." (elatih para pelajar untuk memupuk sikap toleransi! bertanggungja)ab dan menghargai alam sekitar. ".# (eningkatkan keberanian dan keyakinan diri semasa menyertai aktiviti yang disediakan.

25 SEPTEMBER 2012

[UNIT KOKURIKULUM_KERTAS KERJA]

"., (elahirkan para pelajar yang berupaya untuk mengeluarkan idea-idea yang bernas semasa mereka menyertai aktiviti dalam kumpulan. ".- (emupuk semangat bekerjasama antara kumpulan serta mengikis sikap mementingkan diri sendiri. ".. (elahirkan pelajar yang seimbang dari segi intelek! rohani! emosi dan sosial. 4.0 TARIKH DAN TEMPOH PERLAKSANAAN #.& #.2 #." #.# Tarikh yang diran*ang ialah pada 2! " dan # $ktober 2%&2 /ilaksanakan selama " hari 2malam 0Selasa!1abu dan Khamis2. (asa pelaksanaan melibatkan )aktu siang dan malam. Tentatif program adalah seperti dalam 3ampiran &

5.0 KUMPULAN SASARAN PEN!ERTAAN ,.& 4umlah peserta 5 &-- orang 0senarai nama peserta adalah seperti 3ampiran 22 6.0 JA"ATANKUASA PENGURUSAN Penasihat Pengerusi 7aib Pengerusi & 7aib Pengerusi 2 Kem Komandan Setiausaha Pen. Setiausaha Bendahari Penyelaras 5 67.($8/.S'U9 B ('8($$/ 5 67. ($8/ ;'( 7 B 7 '3 5 67. 8'S8 ( B 7 ($8'('/ 5 67. ($8/ 1$S3 B 8'SS'7 5 P7.7 S'8 BT =86 (U/' 5 UST>.9' >'8 BT (UST'9' 5 P7. <'7 8'S7 BT <'7 '8('/ ? <'7 7 K 5 67. 1$S/ B 7 'B/. ('4 / 0:U1U B6S'1 SKST 22 0PK K$KU1 KU3U(2 0PK P67T'/B 1'72

5 67.($8/.7$1S B ($8/.S /6K 0PK 8'3 68<'3(U1 /2

Pen. Kem Komandan 5 P7.1$S3 7/'<'T BT S(' 3

25 SEPTEMBER 2012

[UNIT KOKURIKULUM_KERTAS KERJA]

#.0 JA"ATANKUASA PELAKSANA U$%& &'()* P'$+,'-*,*. AJK P'$&'/*$*. P7. 8'7 S'' BT ;US$9 0K2 P7. 6S'8 BT. 4US$8 P7. ('> 3' BT ('T > 7 P7. 7$17 >'8' BT K'('1U// 7 P7. 7$1(' 7 BT 'B/U33'8 AJK P'.0*1(*$*. P7. 7 K 8'S9'8 BT 8'SS'7 S$B1 0K2 P7. 1$S3 ' >>'T BT 'BU B'K'1 AJK S'2*.0%+ 67. ($8/. >'<'< B =86 ;US$99 J%$%*3*$* P7. ('> 3' BT ('T > 7 AJK H*0)*, P'$(*.0)./*. P7. 1'(3'8 BT. S(' 3 0K2 P7. <'7 8'S7 BT <'7 '8('/ AJK B%+% P$4/$*P7. 7 S'8 BT. =86 (U/' AJK K'$4,*.)*. 1U(' > B 7 ($8'(6/ 0K2 K8' 1U3 8'K ( 7 B 7 'B. 1'8('7 9' >'8 BT. (UST'9' UST>. 7$1(' 7 BT 'BU B'K'1

25 SEPTEMBER 2012 AJK S)*$*5*

[UNIT KOKURIKULUM_KERTAS KERJA]

67. '>U'1 B 7 =86 ('T 0K2 67. ($8/. >'<'< B =86 ;US$99 AJK K'&'6*-*(*. 67. 'B. ('7'9 B 7 'B. :8'7 0K2 P7. 7 K 7$1 >'( BT 7 K 8'S'7 T7. 84. 8'SBU33'8 B ;US$99 AJK P'$*6*(*. 67. ($8/ 1$S3 B 7 8'SS'7 0K2 67. K8' 1U3 8'K ( 7 B 'B. 1'8('7 T7.84.8'SBU33'8 B ;US$99 67. '>U'1 B =86 ('T Semua Ketua Penasihat Semua 'hli-ahli Pasukan T$'*&%$' H%.( 67. <'7 ($8/. >'(1 B 7 <'7 'B. K'/ 1 0K2 P7. <'7 8'S7 BT. <'7 '8('/ ? <'7 7 K 67. ($8/. >'<'< B 7 =86 ;US$99 AJK K'7'$&),*. P7. 8'7 S'' BT. ;US$9 0K2 67. K8' 1U3 8'K ( 7 B 7 'B. 1'8('7 P6K614' S6K$3'8 S'.*-*. P*/) 8 S'.*-$47)+ 67. ($8/. >'<'< B 7 =86 ;US$99 0K2 P7. 7 K 8'S9'8 BT 8'SS'7 S$B1 AJK K'7'$&),*. P7. 848. =86 1' 7 BT 'B/.1'8('7 0K2 67. <'7 ($8/ >'(1 B <'7 'B/.K'/ 1

25 SEPTEMBER 2012 D4+%-'.(*&)

[UNIT KOKURIKULUM_KERTAS KERJA]

UST. K8' 1U3 8'K ( 7 B 'B/. 1'8('7 0K2 UST. 1U(' > B ($8'(6/

9.0

KOS PERBELANJAAN

Berikut merupakan perbelanjaan yang diperlukan untuk program ini5 BIL &. 2. PERKARA Ubatan (akanan @ minuman KUANTITI &-- orang A 1(B.,% A 2 hari ". #. ,. 8adiah pertandingan Peralatan Sepanduk J%-6*, 0C atau " hari2 B a*ara & 1( &,% 1( &#% 1( B% RM3242 JUMLAH :RM; 1( ,% 1( 2B22

4umlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh setiap peserta untuk program ini ialah sebanyak 1(&".

R%-%&*.

&. 4umlah perbelanjaan D 1( "2#2. 2. Pungutan daripada peserta perkhemahan 1(&" A &-- orang D 1( 2&,B. ". Sumbangan P B: SKST 2. #. Perbelanjaan Sebanyak 1( E%% di tanggung oleh Pihak Sekolah.

<.0 TENTATIF PROGRAM H*$) S'6*&* :02 10 2012;

25 SEPTEMBER 2012 &%.%% pagi &&.%% pagi &2.%% tengah hari &.%% tengah hari 2."% petang #.%% petang ,.%% petang ..%% malam B.#, malam &&.%% malam &&."%malam

[UNIT KOKURIKULUM_KERTAS KERJA]

5 Pendaftaran 5 (endirikan khemah dan taklimat kem komanden 5 Persiapan diri dan makan tengahari 5 Solat >ohor berjemaah 5 'ktiviti & 0Simpulan @ katan2 5 (inum petang dan Solat 'sar berjemaah 5 'ktiviti 2 5 Persiapan diri! makan malam! Solat (aghrib dan syak berjemaah serta ba*aan ;aasin 5 'ktiviti " 5 (inum 5 Tidur

H*$) R*7% :03 10 2012; ,.%% pagi -.#, pagi ..&, pagi B.%% pagi &%.%% pagi &%."% pagi &2.%% tengah hari 2."% petang "."% petang #.%% petang ,.%% petang ..%% malam E.%% malam &2."% malam 5 Bangun dan persiapan diri serta Solat Subuh berjemaah dan kuliah Subuh 5 Senamrobik 5 Sarapan pagi 5 'ktiviti # @ , 5 (inum pagi 5 'ktiviti - 0Pertandingan melukis F me)arna 3ogo2 5 Persiapan diri! makan tengahari dan Solat >ohor 5 'ktivit . 5 (inum petang 5 Persiapan diri untuk Solat 'sar 5 1iadah 5 Persiapan diri! makan malam! Solat (aghrib dan syak berjemaah @ ta+kirah. 5 'ktiviti B 0BBG2 5 Tidur

H*$) K,*-)& :04 10 2012; ,.%% pagi 5 Bangun dan persiapan diri serta Solat Subuh berjemaah dan kuliah Subuh

25 SEPTEMBER 2012 -.#, pagi ..&, pagi B.%% pagi &%.%% pagi &%."% pagi &2.%% tengah hari &.&, petang

[UNIT KOKURIKULUM_KERTAS KERJA]

5 Senamrobik 5 Sarapan pagi 5 'ktiviti E 5 (inum pagi 5 (embersih ka)asan F tapak perkhemahan 5 Perasmian penutup 5 Pulang

10.0

PENUTUP

/iharapkan agar apa yang diran*ang ini dapat dilaksanakan dengan lan*ar dan berkesan. Semoga segala ilmu dan pelajaran yang kami sampaikan di dalam aktiviti perkhemahan bersepadu ini akan dipraktikkan dalam kehidupan seharian mereka demi untuk melahirkan modal insan yang *emerlang! gemilang dan terbilang. $leh itu! Kerjasama daripada pihak Tuan amat kami hargai dan didahului dengan u*apan terima kasih. /isediakan oleh!

HHHHHHHHHHHHHH. 06n. 1osdi bin 'bd. (ajid2 Penyelaras Perkhemahan ! Unit Kokurikulum Sk Sri Tumpat 2 /isemak oleh! /isahkan oleh!

................................................ 06n. (ohd. ;amin bin 'li2 PK Kokurikulum! Sk Sri Tumpat 2

..................................................... 06n (ohd. Saufi bin (ahmood2 :uru Besar Sk Sri Tumpat 2 3'(P 1'7 2

25 SEPTEMBER 2012

[UNIT KOKURIKULUM_KERTAS KERJA]

SENARAI NAMA PESERTA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM S6K$3'8 K6B'7:S''7 S1 TU(P'T 2

PERALATAN !ANG PERLU DIBA"A OLEH PELAJAR SEMASA PERKHEMAHAN AGUNG

25 SEPTEMBER 2012

[UNIT KOKURIKULUM_KERTAS KERJA]

&. T-Shirt yang berlambangkan sekolah se*ukupnya 2. T-Shirt Uniform mengikut unit masing-masing ". Seluar se*ukupnya #. Peralatan solat ,. Peralatan tidur -. Pinggan! gelas! sudu .. Tikar B. (akanan-makanan sampingan E. Kasut &%. Selipar &&. Kain basahan &2. Peralatan mandi &". ;aasin &#. Keperluan lain yang dirasakan perlu

PERALATAN-PERALATAN PERKHEMAHAN 2012

25 SEPTEMBER 2012

[UNIT KOKURIKULUM_KERTAS KERJA] SEMAKAN PERALATAN

BIL
& 2 " # , . B E &% && &2 &" &# &, &&. &B &E 2% 2& 22 2" 2#

PERALATAN !ANG PERLU DIBA"A


T$7: :'S 0" BU'82 K67/ 0. BU'82 B6S67 B6K'S P67UTUP # S6: 0" BU'82 4': ' 1 T$7: ' 1 02 BU'82 S67/UK P 7::'7F:63'SFSU/U /'PU1 :'S 6(61:67=; 3'(P 3'(PU SU3U8 3'(PU K'3 ('7T'7: <';'1 636KT1 K K86('8 B6S'1 T K'1 K86('8 0B 1U2 T'3 K6S63'('T'7 B6361'7: B6K'S P$3 ST61 7 ' 1 B'TU P 7::'7 @ :63'S P$3 ST61 7 3=/! 3'PT$P @ SK1 7 PUT 8 P' S;ST6( P61'3'T'7 (6(BU'T ' 1 S6P'7/UK 9 1ST ' /

SEBELUM SELEPAS DIGUNAKAN DIGUNAKAN

PERALATAN GURU PENASIHAT UNIT BERUNIFORM UNTUK KEGUNAAN PESERTA PERKHEMAHAN AGUNG 2011 &. 4': ' 1 2. K67/ ". S67/UK #. P61'3'T'7 (6(BU'T ' 1 ,. ('K'7'7-('K'7'7 S'(P 7:'7 -. P S'U

25 SEPTEMBER 2012

[UNIT KOKURIKULUM_KERTAS KERJA]

.. T K'1 B. UB'T-UB'T'7 E. P61'3'T'7-P61'3'T'7 3' 7 ;'7: / 1'S'K'7 P613U Senarai makanan yang disediakan oleh urus setia 5 &. 8ari Selasa I 2. 8ari 1abu I ". 8ari Khamis I

*Makanan dan minuman sepanjang perkhemahan disediakan oleh urus setia*

JADUAL BERTUGAS URUS SETIA BIL PETUGAS SLOT

25 SEPTEMBER 2012

[UNIT KOKURIKULUM_KERTAS KERJA] S63'S'F%2.&%.2%&2

& i. ii. i. ii.

Petang

(alam

2 i. ii. i. ii.

1'BUF%".&%.2%&2 Petang

(alam

" i. ii. i. ii.

K8'( SF%#.&%.2%&2 Pagi

Petang

JADUAL BERTUGAS URUS SETIA BIL PETUGAS SLOT

25 SEPTEMBER 2012

[UNIT KOKURIKULUM_KERTAS KERJA] S63'S'F%2.&%.2%&2 Petang

&

(alam

1'BUF%".&%.2%&2 Petang

(alam

"

K8'( SF%#.&%.2%&2 Pagi

Petang

3'(P 1'7 &


JADUAL PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM

M*&*

5.00

6.45

#.15

9.00

10.00

10.30 0&&.%%2

12.00

2.30

3.30

5.00

#.00

<.00

12.30

HARI PERTAMA 02.10.2012 (andi! solat @ kuliah Subuh (andi! solat @ kuliah Subuh Senamrobik Sarapan 'ktiviti E (inum pagi Senamrobik Sarapan 'ktiviti #@, (inum pagi /aftar

/iri khemah @ taklimat

(andi! makan @ solat

'ktiviti &

(inum @ solat

'ktiviti 2

(andi! makan @ solat

0B."%2 'ktiviti "

0&&."%2 Tidur

HARI KEDUA 03.10.2012

'ktiviti -

(andi! makan @ solat

'ktiviti .

(inum @ solat

(andi! 1iadah makan @ solat

'ktiviti B

Tidur

HARI KETIGA 04.10.2012

:otong royong

Perasmian Penutup

0&.&,2 Pulang

Anda mungkin juga menyukai