Anda di halaman 1dari 12

Zakat Maal: Ketentuan dan Kadar Penghitungan

Zakat Watch Bebagai ketentuan harta yang dikenakan zakat. Maal adalah bahasa Arab yang berarti harta benda, yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kelazimannya. Zakat Maal merupakan ketetapan Allah menyangkut harta yang telah diperoleh seseorang atau individu. eseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelan!akan sesuai dengan kehendak pemilik sebenarnya (Allah W") (Q.S. al-Maidah, 5: 6; al-Mukminun, 20: 6; al-An'am, 6: 12). Zakat maal merupakan salah satu mekanisme yang harus di!alankan terkait dengan penggunaan harta. #$an pada harta%harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian# (Q.S. adz-Dzariyaat, 51: 19). $alam kaitan ini kita akan membahas tentang hal%hal teknis yang terkait dengan zakat maal, antara lain& 'arta apa sa!a yang (a!ib terkena zakat) Apakah seluruh !enis harta, ataukah harta%harta tertentu) *ilamanakah suatu harta itu dapat dikenakan ke(a!iban zakat) +alu, bagaimana ukuran atau nishabnya masing%masing) Bilamanakah suatu kekayaan wajib zakat? 'al pertama sebelum masuk kepada !enis dan penghitungan harta, terlebih dahulu penting untuk dipastikan kondisi harta tersebut, terutama dalam hubungannya dengan si pemegang,pemilik harta. 'al ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan

suatu harta (a!ib zakat atau tidak. -etentuan dalam fi.h menyebutkan bah(a syarat suatu harta yang terkena ke(a!iban zakat adalah sebagai berikut& / Milik 0enuh (tamam al%milk), yaitu & harta tersebut berada dalam kontrol dan kekuasaa secara penuh, dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. 'arta tersebut didapatkan melalui proses pemilikan yang dibenarkan menurut syariat islam, seperti & usaha, (arisan, pemberian negara atau orang lain dan cara%cara yang sah. / Memiliki potensi dapat *erkembang, yaitu & harta tersebut dapat bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. / 1ukup 2ishab, yaitu& harta tersebut telah mencapai !umlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara3. / +ebih dari -ebutuhan 0okok, yaitu& bah(a -ebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang men!adi tanggungannya, untuk kelangsungan hidupnya. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak dapat hidup layak. -ebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum (-'M), misal, belan!a sehari%hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. / *ebas $ari hutang, yaitu & 4rang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada (aktu yang sama (dengan (aktu mengeluarkan zakat), maka harta tersebut terbebas dari zakat. / *erlalu atu "ahun (Al%'aul), yaitu adalah bah(a pemilikan harta tersebut sudah belalu satu tahun. 0ersyaratan ini hanya berlaku bagi ternak, harta simpanan dan perniagaan. edang hasil pertanian, buah%buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada syarat haul. Jenis Harta yang Wajib di Zakati dan kurannya / *inatang "ernak, yaitu& 'e(an ternak meliputi he(an besar (unta, sapi, kerbau), he(an kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung). / api, -erbau dan -uda

'itungan nishab kerbau dan kuda disetarakan dengan nishab sapi yaitu 56 ekor. Artinya !ika seseorang telah memiliki sapi (kerbau,kuda), maka ia telah terkena (a!ib zakat. 'adits yang diri(ayatkan oleh At "armidzi dan Abu $a(ud dari Muadz bin 7abbal r.a. menyebutkan bah(a, perhitungan zakat sapi dan yang se!enisnya adalah sebagai berikut& 7umlah "ernak(ekor) 56 % 58 :6 %; 8 Zakat 9 ekor sapi !antan,betina ta i' (a) 9 ekor sapi betina mu!innah (b)

<6 % <8 >6 % >8 ?6 % ?8

= ekor sapi ta i' 9 ekor sapi mu!innah dan 9 ekor ta i' = ekor sapi mu!innah

-eterangan & a. api berumur 9 tahun, masuk tahun ke%= b. api berumur = tahun, masuk tahun ke%5

elan!utnya setiap !umlah itu bertambah 56 ekor, zakatnya bertambah 9 ekor tabi3. $an !ika setiap !umlah itu bertambah :6 ekor, zakatnya bertambah 9 ekor musinnah. / -ambing,domba

2ishab kambing,domba adalah :6 ekor, artinya bila seseorang telah memiliki :6 ekor kambing,domba maka ia telah terkena (a!ib zakat. *erdasarkan hadits yang diri(ayatkan oleh @mam *ukhori dari Anas bin Malik menyebutkan bah(a, perhitungan zakat kambing , domba adalah sebagai berikut& 7umlah "ernak(ekor) :6%9=6 9=9%=66 =69%566 Zakat 9 ekor kambing (=th) atau domba (9th) = ekor kambing,domba 5 ekor kambing,domba

elan!utnya, setiap !umlah itu bertambah 966 ekor maka zakatnya bertambah 9 ekor. / "ernak Anggas (ayam, bebek, burung, dll) dan 0erikanan

2ishab pada ternak unggas dan perikanan tidak diterapkan berdasarkan !umlah (ekor), sebagaimana halnya sapi dan kambing. "api dihitung berdasarkan skala usaha. 2ishab ternak unggas dan perikanan adalah setara dengan =6 $inar (9 $inar B :,=; gram emas murni) atau sama dengan ?; gram emas. Artinya bila seorang beternak unggas atau perikanan, dan pada akhir tahun (tutup buku) ia memiliki kekayaan yang berupa modal ker!a dan keuntungan lebih besar atau setara dengan ?; gram emas murni, maka ia terkena ke(a!iban zakat sebesar =,; C 1ontoh & eorang peternak ayam, pada akhir tahun (tutup buku) terdapat laporan keuangan sbb& 9 Ayam broiler ?;66 ekor seharga =6,666,666

= 5 :

Aang -as,*ank setelah pa!ak tok pakan dan obat%obatan 0iutang (dapat tertagih) 7umlah

9;,=;6,666 <,566,666 ;,;66,666 !"#$%$#$$$ >,;66,666 &'#%%$#$$$

Atang yang !atuh tempo aldo

$ari laporan tersebut, maka besar Zakat B =,; C D Ep.58.;;6.666,% B Ep 8??.>;6 1atatan & -andang dan alat peternakan tidak diperhitungkan sebagai harta yang (a!ib dizakati. / Fmas $an 0erak

@slam memandang emas dan perak sebagai harta yang (potensial) berkembang. "ermasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada (aktu itu di masing% masing negara. egala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk kedalam kategori emas dan perak, karena penentuan nishab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. $emikian !uga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dll. yang melebihi keperluan menurut syara3 atau dibeli,dibangun dengan tu!uan menyimpan uang dan se(aktu%(aktu dapat diuangkan. ementara pada emas dan perak atau lainnya yang berbentuk perhiasan, asal tidak berlebihan, maka tidak di(a!ibkan zakat atas barang%barang tersebut. 2ishab emas adalah =6 dinar (?; gram emas murni) dan perak adalah =66 dirham (setara <>= gram perak). Artinya bila seseorang telah memiliki emas sebesar =6 dinar atau perak =66 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena (a!ib zakat, yakni sebesar =,; C. $emikian !uga segala macam !enis harta yang merupakan harta simpanan dan dapat dikategorikan dalam #emas dan perak#, seperti uang tunai, tabungan, cek, saham, surat berharga ataupun yang lainnya. Maka nishab dan zakatnya sama dengan ketentuan emas dan perak, artinya !ika seseorang memiliki bermacam%macam bentuk harta dan !umlah akumulasinya lebih besar atau sama dengan nishab (?; gram emas) maka ia telah terkena (a!ib zakat (=,; C).

Zakat profesi Zakat 0rofesi dikeluarkan setelah dikurangi dengan biaya kebutuhan hidup secara (a!ar, seperti untuk kebutuhan pangan, sandang, perumahan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, transportasi dan lain sebagainyaG apabila dalam !angka satu tahun mencapai !umlah uang seharga ?; gram emas murni (=: karat), maka dikeluarkan zakatnya =,; CH. % ee more at& http&,,(((.sangpencerah.com,=695,6>,adakah%dalil%zakat%profesi% yangI;56?.htmlJsthash.:DE<A>M+.dpuf

Menyegerakan zakat

Artinya& "#ah$a A a! in A dul Muthalli %rtanya k%&ada 'a!ulullah !a$ dalam m%ny%(%rakan )m%m&%r*%&at+ &%n(%luaran zakatnya !% %lum datan( $aktu halalnya )!atu tahun+, lalu ,a i !a$ m%n(izinkan hal itu.- K'E. lima ahli hadis kecuali an%2asa3iL % ee more at& http&,,(((.sangpencerah.com,=695,6>,adakah%dalil%zakat%profesi% yangI;56?.htmlJsthash.:DE<A>M+.dpuf 7adi, !ika mempunyai penghasilan tetap yang bisa diprediksi !ika dihitung untuk (aktu satu tahun ke depan telah mencapai nisab, maka bisa dikeluarkan zakatnya pada saat mendapatkan penghasilan itu. % ee more at& http&,,(((.sangpencerah.com,=695,6>,adakah%dalil%zakat% profesi%yangI;56?.htmlJsthash.:DE<A>M+.dpuf ()nt)h Perhitungan Zakat Pr)*esi Ma!i seorang pega(ai sebuah perusahaan s(asta nasional adalah Ep. 5.;66.666,% per bulan. etelah dipotong biaya hidup sehari%hari seperti biaya dapur,makan, pendidikan, kesehatan, listrik, pembayaran hutang dan kebutuhan pokok lainnya ternyata masih tersisa Ep. 9.?;6.666,% 7ika dikalkulasi, dalam setahun ia mendapat Ep. 9.?;6.666,% D 9= B Ep. ==.=66.666,%. 2ishab zakat profesi adalah setara harga ?; gr emas murni =: karat. 7ika harga emas murni =: karat per gram adalah Ep. =;6.666,%, maka nishab zakat profesi adalah Ep. =9.=;6.666. $engan demikian, ga!i pega(ai tersebut sudah mencapai nisab dan ia (a!ib mengeluarkan zakat sebesar =,; C D Ep. 9.?;6.666,% B Ep. :<.=;6,% !ika dikeluarkan per bulan, atau 9= D =,; C D Ep. 9.?;6.666,% B Ep. ;;;.666,% !ika dikeluarkan per tahun. % ee more at& http&,,(((.sangpencerah.com,=695,6>,adakah%dalil%zakat%profesi% yangI;56?.htmlJsthash.:DE<A>M+.dpuf

Menurut Nusuf Oardha(i perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara& 9. ecara langsung, zakat dihitung dari =,;C dari penghasilan kotor seara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. 1ontoh& eseorang dengan penghasilan Ep 5.666.666 tiap bulannya, maka (a!ib membayar zakat sebesar& =,;C P 5.666.666BEp >;.666 per bulan atau Ep 866.666 per tahun.

=.

etelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung =,;C dari ga!i setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas%pasan. 1ontoh& eseorang dengan penghasilan Ep 9.;66.666,% dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Ep 9.666.666 tiap bulannya, maka (a!ib membayar zakat sebesar & =,;C P (9.;66.666%9.666.666)BEp 9=.;66 per bulan atau Ep 9;6.666,% per tahun.

Adakah Dalil Zakat Profesi yang dibayarkan per Bulan ?

ZAKAT PROFESI DAN GAJI PENSIUN

Pertanyaan Dari: Pimpinan Cabang Muhammadiyah Moga Pemalang Jawa Tengah

Pertanyaan :

1. Bagaimana ketentuan penghitungan zakat profesi/ ga i pensiun! "#al ini berkaitan dengan adanya perbedaan antara yang tertulis di $uara Muhammadiyah dan Buku Petun uk Praktis Penghitungan %akat& '. Mana yang benar( nishab zakat profesi di)iyaskan pada perdagangan atau pertanian!

Jawaban :

*edua pertanyaan saudara akan kami rangkum dalam satu awaban. +amun sebelumnya( untuk memper elas permasalahan berikut ini kami kutipkan kembali se,ara ringkas ketentuan zakat profesi yang telah dimuat dalam $uara Muhammadiyah dan yang dimuat dalam Buku Petun uk Praktis Penghitungan %akat yang disusun PCM Moga Pemalang. *etentuan zakat profesi yang dimuat dalam $uara Muhammadiyah adalah sebagai berikut- Zakat Profesi dikeluarkan setelah dikurangi dengan biaya kebutuhan hidup secara wajar, seperti untuk kebutuhan pangan, sandang, perumahan, biaya pendidikan, biaya kesehatan, transportasi dan lain sebagainya; apabila dalam jangka satu tahun mencapai jumlah uang seharga 8 gram emas murni !"# karat$, maka dikeluarkan %akatnya ", &'. $ementara ketentuan zakat profesi yang dimuat dalam buku Pedoman %akat Praktis yang dikeluarkan oleh .ewan $yariah /azis Muhammadiyah yang di adikan ru ukan oleh PCM Moga dalam menyusun buku Petun uk Praktis Penghitungan %akat adalah sebagai berikut- (asil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan )iyas atas kemiripan !syabbah$ terhadap karakteristik harta %akat yang telah ada, yakni: *odel bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang yang nisabnya adalah senilai dengan beras, jika di)iyaskan dengan %akat pertanian, atau 8 sedangkan besarnya %akat yang harus dibayar adalah ", &'. .ari kedua keterangan tersebut memang terlihat ada perbedaan( yaitu pada peng)iyasan zakat profesi dan pada ketentuan dikeluarkannya0 apakah setelah dipotong biaya hidup atau sebelumnya. $ebenarnya 1atwa Tar ih mengenai zakat profesi tidak hanya dimuat sekali dalam $uara Muhammadiyah( tetapi tidak ada salahnya kami pertegas kembali. %akat profesi memang merupakan hasil i tihad para ulama mutaakhir yang belum pernah ada di zaman 2asulullah saw( sehingga wa ar ika ter adi banyak perbedaan pendapat. +amun demikian( Musyawarah +asional Tar ih 334 tahun '555 di Jakarta telah menetapkan bahwa zakat profesi itu hukumnya wa ib( dengan ketentuan nisab setara dengan 67 gram emas '8 karat( dan kadarnya sebesar '(79. .alam hal ini berarti zakat profesi di)iyaskan kepada zakat mal "harta&. $edangkan mengenai pengeluarannya( sebagaimana telah dibahas dan dimuat dalam Tanya Jawab :gama Jilid ;;; ,etakan ke<= halaman 17><17?( dan Jilid 4 ,etakan ke<' halaman ?7<?@( Tim saat ini masih ,enderung berpendapat bahwa zakat profesi dikeluarkan setelah dikurangi biaya hidup yang ma+ruf "layak&( yaitu yang benar<benar biaya kebutuhan pokok atau kebutuhan primer( seperti kebutuhan pangan( sandang( " kg gram emas jika di)iyaskan dengan %akat emas,

perumahan( biaya pendidikan( kesehatan( transportasi dan sebagainya. .an ukurannya adalah sesuai dengan +urf masing<masing daerah. #al ini didasarkan pada firman :llah:rtinya- ,*ereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan- .atakanlah: ,yang lebih dari keperluan-, Demikianlah /llah menerangkan ayat0ayat01ya kepadamu supaya kamu berfikir., "A$. :l<Ba)arah- '1?& ;bnu *atsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa menurut ;bnu :bbas( al0+/fw adalah Bsesuatu yang lebih dari kebutuhan keluargaB. .emikian uga diriwayatkan dari ;bnu Cmar( Mu ahid( D:tha( ;krimah( $aDid bin Jubair( Muhammad bin *aDab( #asan( Aatadah( Aasim( $alim( D:tha *hurasani( 2abiDah bin :nas( dan lainnya berpendapat bahwa arti al0+/fwu dalam ayat tersebut adalah BlebihB. #al ini uga ditun ukkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ;bnu Jarir yang bersumber dari :bu #urairah-

"# ! & $ % ! )( ' . * + !


:rtinya- 2eorang laki0laki berkata: 3ahai 4asulullah, saya memiliki satu dinar- 5alu 4asulullah saw menjawab: 1afkahkanlah untuk dirimu sendiri- 6a berkata lagi: 2aya mempunyai yang lain lagi- 4asulullah saw menjawab: 1afkahkanlah kepada keluargamu- 6a berkata lagi: 2aya mempunyai yang lain lagi- 4asulullah saw menjawab: 1afkahkanlah kepada anakmu- 6a berkata lagi: 2aya mempunyai yang lain lagi- 4asulullah saw menjawab: .au !berarti sudah$ mempunyai kelapangan-, #adis ini uga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab 2hahihnya. #al ini menun ukkan bahwa kebutuhan seseorang( istri( dan anaknya lebih didahulukan daripada kebutuhan orang lain. Muslim uga meriwayatkan dari Jabir( bahwa 2asulullah saw berkata kepada seorang laki<laki-

2 34 ) 0 1) 5 $ 7

+ # / , * . ) + $ 6 2 0 ) ) 1)

. + . + 2 4 7 )3 ) 0 1) 9 8 5 :$& :#) .8 8 4 3 5
[<]&; =

/rtinya: ,7erikanlah terlebih dahulu untuk kepentingan dirimu; bila lebih, maka untuk istrimu; bila masih lebih, maka untuk keluarga terdekatmu; bila masih lebih lagi, berikanlah untuk lain0lain-, E#2. MuslimF Meskipun hadis<hadis ini adalah tentang sedekah sunnah( tetapi se,ara umum memberikan petun uk tentang etika ;slam dalam berinfak( dan bahwa sasarannya adalah Bsesuatu yang lebihB( sebagaimana yang dipahami oleh Jumhur Clama. Pengambilan zakat dari pendapatan atau ga i bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup seseorang dan yang men adi tanggungannya bisa dikeluarkan( karena biaya hidup terendah merupakan kebutuhan pokok seseorang. $ehubungan zakat profesi di)iyaskan kepada emas( maka disyaratkan adanya haul. Jadi( semua harta yang didapat selama satu tahun ber alan digabungkan( dan ika ada sisa harta dalam satu tahun yang men,apai nisab maka wa ib dikeluarkan zakatnya. Tetapi dalam hal ini boleh uga memper,epat pengeluaran zakat. #al ini berdasarkan hadis dari :li r.a.-

(@ - AB ? 7+ > "?0 - C 4 ? - - 4) < / & " E - /D


;& ]

9 4) ? . ) F E 0 . C G -

[4 - - JK H B I L M

:rtinya- 7ahwa /bbas bin /bdul *uthallib bertanya kepada 4asulullah saw dalam menyegerakan !mempercepat$ pengeluaran %akatnya sebelum datang waktu halalnya !satu tahun$, lalu 1abi saw mengi%inkan hal itu-' E#2. lima ahli hadis ke,uali an<+asaDiF :sy<$yaukani dalam kitab 1ailul /uthar menyebutkan bahwa sanad hadis ini ada komentar( tetapi dikuatkan oleh hadis<hadis lain( di antaranya riwayat :bu .awud dan Thayalisi dari hadis :bu 2afiG-

B " < & / C 4 ? 0 - N - K : - > H C D - " - " E = ? P O . & :rtinya- 2esungguhnya 1abi saw- berkata kepada 8mar: 2esungguhnya kami telah mempercepat pengeluaran %akat harta /bbas pada tahun pertama-' Jadi( ika mempunyai penghasilan tetap yang bisa diprediksi ika dihitung untuk waktu satu tahun ke depan telah men,apai nisab( maka bisa dikeluarkan zakatnya pada saat mendapatkan penghasilan itu.

Contoh Perhitun an Za!at Pro"e#i Ha i seorang pegawai sebuah perusahaan swasta nasional adalah 2p. =.755.555(< per bulan. $etelah dipotong biaya hidup sehari<hari seperti biaya dapur/makan( pendidikan( kesehatan( listrik( pembayaran hutang dan kebutuhan pokok lainnya ternyata masih tersisa 2p. 1.675.555(< Jika dikalkulasi( dalam setahun ia mendapat 2p. 1.675.555(< I 1' J 2p. ''.'55.555(<. +ishab zakat profesi adalah setara harga 67 gr emas murni '8 karat. Jika harga emas murni '8 karat per gram adalah 2p. '75.555(<( maka nishab zakat profesi adalah 2p. '1.'75.555. .engan demikian( ga i pegawai tersebut sudah men,apai nisab dan ia wa ib mengeluarkan zakat sebesar '(7 9 I 2p. 1.675.555(< J 2p. 8@.'75(< ika dikeluarkan per bulan( atau 1' I '(7 9 I 2p. 1.675.555(< J 2p. 777.555(< ika dikeluarkan per tahun.

3allahu a9lam bish0shawab. putmK&

- See more at: http://www.sangpencerah.com/2013/07/adakah-dalil-zakat-pro esiyang!"30#.html$sthash.%&'()7M*.n+,0-./m.dp0

Latar belakang masalah


Adapun orang orang yang mensyariatkan zakat profesi memiliki alasan sebagai berikut& *erbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. 4leh karena itu pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak dapat di!umpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. 2amun bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan. Eeferensi dari Al Our3an mengenai hal ini dapat ditemui pada surat Al *a.arah ayat =<>&
"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memi ingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bah!a Allah "aha Kaya lagi "aha #erpuji1

Waktu Pengeluaran
*erikut adalah beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai (aktu pengeluaran dari zakat profesi&
1. +endapat 2s-Sya i3i dan 2hmad mensyaratkan ha0l 4s0dah c0k0p setah0n5 terhit0ng dari kekayaan it0 didapat

2. +endapat 2/0 6ani ah7 Malik dan 0lama modern7 seperti M0h 2/0 8ahrah dan 2/d0l 9aha/ :hala mensyaratkah ha0l tetapi terhit0ng dari awal dan akhir harta it0 diperoleh7 kem0dian pada masa setah0n terse/0t harta di;0mlahkan dan kala0 s0dah sampai nisa/nya maka wa;i/ mengel0arkan zakat. 3. +endapat 0lama modern seperti <0s0 =ardhawi tidak mensyaratkan ha0l7 tetapi zakat dikel0arkan langs0ng ketika mendapatkan harta terse/0t. Mereka meng>iyaskan dengan 8akat +ertanian yang di/ayar pada setiap wakt0 panen. 4haul$lama pengendapan harta5

Nisab
2isab zakat pendapatan,profesi mengambil ru!ukan kepada nisab zakat tanaman dan buah% buahan sebesar ; (asa. atau <;=,? kg gabah setara dengan ;=6 kg beras. 'al ini berarti bila harga beras adalah Ep :.666,kg maka nisab zakat profesi adalah ;=6 dikalikan :666 men!adi sebesar Ep =.6?6.666. 2amun mesti diperhatikan bah(a karena ru!ukannya pada zakat hasil pertanian yang dengan frekuensi panen sekali dalam setahun, maka pendapatan yang dibandingkan dengan nisab tersebut adalah pendapatan selama setahun.

Kadar Zakat
0enghasilan profesi dari segi (u!udnya berupa uang. $ari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman, dan lebih dekat dengan emas dan perak. 4leh karena itu kadar zakat profesi yang di.iyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu =,;C dari seluruh penghasilan kotor. 'adits yang menyatakan kadar zakat emas dan perak adalah&
%&ila engkau memiliki '( dinar emas, dan sudah men apai satu tahun, maka )akatnya setengah dinar (',*+)? 46'. 2hmad7 2/0 @aw0d dan 2l-.aiha>i5.

$i tulis oleh MA-'+@ , .0d

Perhitungan Zakat
Menurut Nusuf Oardha(i perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara&
1. Secara langs0ng7 zakat dihit0ng dari 27"A dari penghasilan kotor seara langs0ng7 /aik di/ayarkan /0lanan ata0 tah0nan. Metode ini le/ih tepat dan adil /agi mereka yang dil0askan rezekinya oleh 2llah. Bontoh: Seseorang dengan penghasilan 'p 3.000.000 tiap /0lannya7 maka wa;i/ mem/ayar zakat se/esar: 27"A C 3.000.000D'p 7".000 per /0lan ata0 'p E00.000 per tah0n. 2. Setelah dipotong dengan ke/0t0han pokok7 zakat dihit0ng 27"A dari ga;i setelah dipotong dengan ke/0t0han pokok. Metode ini le/ih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Bontoh: Seseorang dengan penghasilan 'p 1."00.0007- dengan pengel0aran 0nt0k ke/0t0han pokok 'p 1.000.000 tiap /0lannya7 maka wa;i/ mem/ayar zakat se/esar : 27"A C 41."00.000-1.000.0005D'p 12."00 per /0lan ata0 'p 1"0.0007- per tah0n.

http://zakat.or.id/cara-menghit0ng-zakat-mal/ di akses pada hari senin " ag0t0s 2013 p0k0l 12:22

http://m0slim.or.id/ i>h-dan-m0amalah/syarat-wa;i/-dan-cara-mengel0arkan-zakat-mal.html di akses pada hari senin " ag0t0s 2013 p0k0l 12:22 http://www./eritasat0.com/ke0angan/(2733-zakat-maal-ketent0an-dan-kadarpenghit0ngan.html di akses pada hari senin " ag0t0s 2013 p0k0l 13:00 http://eskampi0n.wordpress.com/2012/0#/1(/zakat-mal-zakat-harta-apa-ketent0an/ di akses pada hari senin " ag0t0s 2013 p0k0l 13:00 http://id.wikipedia.org/wiki/8akat!+ro esi