Anda di halaman 1dari 10

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

( lulu"an

Makluman

KERTAS KERJA KURSUS ETIKET DAN PROTOKOL KOLEJ 10 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

Disediakan oleh

Disahkan oleh

Dil!l!skan oleh

Tanda"an#an

Na$a

Mohamad Hamidi Bin Shufi

Prof. Madya Dr. Ab Latif Bin Ibrahim

Yg. Bhg. Prof. Datuk Dr. Mohd. Tajudin Bin Hj. Ninggal Timbalan Naib !an" lor #Hal $h%al Maha"i"%a dan AL&MNI'

Ja%a"an

P ngarah Program

P ng tua

Ta&ikh

KURSUS ETIKET DAN PROTOKOL KOLEJ 10 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

TARIK' (( JANUARI (011)SA*TU+

TEMPAT N(,UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

ANJURAN *IRO AKADEMIK DAN KAUNSELING- JKM KOLEJ 10 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
ULASAN PENASI'AT MENGENAI PROGRAM

Ta.!k P&o#&a$

(&)S&S $TI($T DAN P)*T*(*L

Ta&ikh P&o#&a$

++ ,anuari +-.. #Sabtu'

Te$/a"

N+/0 &ni1 r"iti T knologi Malay"ia

Ulasan Penasiha" ,a%atankua"a (ol j Maha"i"%a #,(M' m ru2akan tunggak utama " " buah kol j. *rgani"a"i ini b r2 ranan m n ra2kan nilai3nilai murni di dalam k hidu2an kam2u" dari " g na2 a"2 k. S lain itu0 m r ka juga 2 rlu m l takkan k 4 m rlangan akad mik dan 2 mbangunan "ah"iah maha"i"%a " bagai ag nda utama. ,(M 2 rlu b rg rak " bagai "atu 2a"ukan dalam m l ngka2kan akti1iti maha"i"%a di kol j. S lain itu0 k bajikan bagi 2 nghuni (ol j .- juga dititik b ratkan. *l h itu0 (ur"u" $tik t dan Protokol %ajar diadakan k 2ada ahli ,(M dalam m ningkatkan maklumat m ng nai tika dan 2rotokol. Bagi m r ali"a"ikan 2 rjuangan 4u4uk 2im2inan ,a%atankua"a Maha"i"%a (ol j .-0 2rogram " 2 rti ini 2atut dijalankan " bagai 2 l ngka2 k 2ada mi"i dan 1i"i ,(M (ol j ini.

Na$a Penasiha"

PM Dr Ab Latif B Ibrahim

Tanda"an#an

Ta&ikh

0o/ Ras$i

RINGKASAN EKSEKUTI1

Na$a K!&s!s Ta&ikh

K!&s!s E"ike" dan P&o"okol ++ ,AN&A)I +-.- #Sabtu'

Te$/a" An.!&an

N+/0 &ni1 r"iti T knologi Malay"ia BI)* A(AD$MI( DAN (A&NS$LIN50 ,(M (*L$, .-0 &NI6$)SITI T$(N*L*5I MALAYSIA

Pen2e&"aan Ma"la$a"

Ahli ,a%atan(ua"a Maha"i"%a (ol j .-0 &ni1 r"iti T knologi Malay"ia M mb ri 2 nd dahan dan 2 ng tahuan k 2ada 2ara 2 " rta m ng nai k 2 ntingan tik t dan 2rotokol dalam " "uatu majli". S lain dari m mb ri 2 ng tahuan dan k mahiran a"a" yang 4uku2 dalam bidang 2 nguru"an majli" dan a"a" tika dan 2rotokol majli"0 kur"u" ini juga m mb ri 2 nd dahan dan bimbingan bagaimana 4aranya m nguru"kan majli" d ngan 4 ka2 dan " m2urna.

O3.ek"i4

M mb ri 2 ng tahuan 2 ntingnya tika dan 2rotokol dalam " "uatu majli". M m2 lajari t ori dan amali m nguru"kan majli" " rta k mahiran 2rotokol0 tik t dan komunika"i. M m2 lajari 2 nguru"an majli" ra"mi dan tidak ra"mi0 formal dan tidak formal di 2 ringkat organi"a"i0 n g ri0 k bang"aan dan 2 ringkat antarabang"a. M ng nal2a"ti k "ila2an yang " ring b rlaku " ma"a m nguru" dan m ng ndalikan majli" " rta yang " ring dilakukan ol h " " orang indi1idu.

An##a&an Kos

RM 500600

KERTAS KERJA KURSUS ETIKET DAN PROTOKOL 160 Pen#enalan (ur"u" $tik t dan Protokol m ru2akan "atu 2rogram yang dianjurkan ol h Biro Akad mik dan (aun" ling0 ,(M (ol j .- &TM. (ur"u" ini b rtujuan untuk m mb rikan 2 nd dahan dan 2 ng tahuan k 2ada 2ara 2 " rta m ng nai k 2 ntingan tik t dan 2rotokol dalam " "uatu majli". S lain dari m mb ri 2 ng tahuan dan k mahiran a"a" yang 4uku2 dalam bidang 2 nguru"an majli" dan a"a" tik t dan 2rotokol majli"0 kur"u" ini juga m mb ri 2 nd dahan dan bimbingan bagaimana 4aranya m nguru"kan majli" d ngan 4 ka2 dan " m2urna. D ngan adanya 2rogram " 2 rti ini0 Ahli ,(M (ol j .- akan l bih b r2 ngalaman d ngan " tia2 2rotokol yang ada dalam " "uatu majli" di ma"a akan datang. Di"am2ing itu0 ia dir kab ntuk agar da2at m mu2uk " mangat k rja"ama di kalangan 2 " rta "u2aya m r ka da2at b rg rak dalam "atu organi"a"i yang dinamik. (60 T!.!an Tujuan k rta" k rja ini adalah untuk m nda2atkan k lulu"an dan 2 rb lanjaan dari2ada P jabat Hal $h%al Maha"i"%a 7 AL&MNI0 &TM b rhubung 4adangan m ngadakan (ur"u" $tik t dan Protokol. 760 O3.ek"i4 *bj ktif kur"u" ini adalah untuk8 9.. M mb ri 2 ng tahuan 2 ntingnya tik t dan 2rotokol dalam " "uatu majli". 9.+ M m2 lajari t ori dan amali m nguru"kan majli" " rta k mahiran 2rotokol0 tik t dan komunika"i. 9.9 M m2 lajari 2 nguru"an majli" ra"mi dan tidak ra"mi0 formal dan tidak formal di 2 ringkat organi"a"i0 n g ri0 k bang"aan dan 2 ringkat antarabang"a.

9./ M ng nal2a"ti k "ila2an yang " ring b rlaku " ma"a m nguru" dan m ng ndalikan majli" " rta yang " ring dilakukan ol h " " orang indi1idu.

,60 Te$a /&o#&a$ :$TI($T DAN P)*T*(*L YAN5 B$)($SAN SIMB*L ($MATAN5AN MAHASIS;A< 860 An.!&an Biro Akad mik dan (aun" ling0 ,a%atankua"a (ol j Maha"i"%a (ol j .-. 960 Ta&ikh ++ ,anuari +-.. # Sabtu '. :60 Te$/a" Bilik3bilik kuliah dan d %an di N+/0 &ni1 r"iti T knologi Malay"ia. 560 Ja%a"ank!asa Pelaksana ,a%atankua"a 2 nguru"an 2rogram adalah " 2 rti dalam LAMPIRAN A ;60 Pese&"a S ramai 80 o&an# 2 " rta yang m ngikuti 2rogram. 1060 Ten"a"i4 /&o#&a$ T ntatif 2rogram " 2anjang kur"u" ini " 2 rti dalam LAMPIRAN *6 1160 Pe&3elan.aan P rb lanjaan bagi m njayakan 2rogram ini ditanggung " 2 nuhnya ol h 2 jabat Hal $h%al Maha"i"%a 7 AL&MNI #H$MA'. Butiran 2 nuh " 2 rti dalam LAMPIRAN 06 1(60 Pen!"!/ Dihara2kan 2rogram ini da2at dijalankan d ngan lan4ar "u2aya obj ktif yang diran4ang b rjaya di4a2ai. S moga d ngan t rlak"ananya 2rogram ini da2at m ningkatkan maklumat m ng nai tik t dan 2rotokol " tia2 ahli ,a%atankua"a Maha"i"%a (ol j .-0 In"ya3Allah.

LAMPIRAN A JA<ATANKUASA EKSEKUTI1 PENAUNG Y. BH5. P)*=. DAT&( D). M*HD. TA,&DIN BIN H,. NIN55AL Timbalan Naib !an" lor #Hal $h%al Maha"i"%a dan AL&MNI #H$MA''0 &TM PENASI'AT PM. Dr. AB. LATI= BIN IB)AHIM P ng tua0 (ol j .-0 &TM 1ELO PENASI'AT Dr NI( AHMAD NI>AM BIN NI( MAL$( = lo P na"ihat0 (ol j .-0 &TM Dr DA6ID IAN =*)SYTH = lo P na"ihat0 (ol j .-0 &TM PENGERUSI KOLEJ 10 M*HAMAD A)I== BIN MA(H=&D> P ng ru"i ,(M0 (ol j .-0 &TM PENGARA' M*HAMAD HAMIDI BIN SH&=I TIM*ALAN PENGARA' M&HAMAD MI>;AN HA(IMI$ BIN M&STA=A

LAMPIRAN * TENTATI1 PROGRAM (( Jan!a&i (011 )Sa3"!+ ?..@ 2agi ?.9- 2agi ?.9- 2agi A.-- 2agi 8 8 8 8 P ndaftaran P " rta. ( tibaan 6IP. Para P " rta Sara2an Pagi B r"ama 6IP. Modul .8 .+.9- t ngah hari ...@ 2 tang +.-- 2 tang 8 8 8 $tik t So"ial. ( "o2anan Dalam P rbualan So"ial. Pakaian Ti . ( raian.

Makan T ngah Hari. Solat >uhur B rj maah. Modul + 8 Su"unan ( utamaan P r" kutuan. P ny dian Atur4ara P ntadbiran. Protokol Dalam P nguru"an Majli". P ny diaan S narai , m2utan dan T rtib di m ja makan.

@.-- 2 tang

&4a2an P nghargaan Dari2ada P ng tua (ol j .-0 Prof Madya Dr Ab Latif Bin Ibrahim. P nyam2aian ! nd rahati Dari2ada P ng tua (ol j .( 2ada P n4 ramah.

@.-@ 2 tang

Minum P tang. B r"urai.

LAMPIRAN 0 P$NDAPATAN Hal $h%al Maha"i"%a 7 AL&MNI #H$MA' ,&MLAH *il ..Makanan ... Sara2an Pagi ..... 6IP ....+ P " rta ..+ Makan T ngah Hari ..+.. 6IP ..+.+ P " rta ..9 Minum P tang ..9.. 6IP +.9...9.+ P " rta *a2a&an Pen=e&a$ah P&o"okol +.. ! nd rahati P n4 ramah @ @. . 9.-9.-+--.-@-.-.@.-.@-.-+--.-@-.-500600 @ @/.-/.-+-.-+--.-@ @9.-9.-.@.-.@-.-Pe&ka&a

RM 50060 )M?--.-'a&#a Se!ni" )RM+ J!$lah )RM+

K!an"i"i

J!$lah Kesel!&!han

Di" diakan *l h0 ........................................................................ #MO'AMAD 'AMIDI *IN S'U1I ' P ngarah Program0 (&)S&S $TI($T DAN P)*T*(*L0 ,(M (ol j .Di" mak *l h0 ....................................................... #MO'AMAD ARI11 *IN MAK'1UD>' P ng ru"i ,(M (ol j .-. Di" mak *l h0 ............................... #MU'AMMAD S'A1I? *IN IT'NIN' B ndahari ,(M (ol j .-. Di" mak *l h0 ......................................................................... #D& NIK A'MAD NI>AM *IN MALEK' = lo (ol j .-. Di" mak *l h0 ......................................................................... #D& DAVID IAN 1ORSYT'' = lo (ol j .-.

Anda mungkin juga menyukai