Anda di halaman 1dari 51

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH

KOPERASI SMK PUTERI AMPANG BERHAD, D/A SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PUTERI AMPANG, JALAN AMPANG 55000 KUALA LUMPUR

28 Jun 2011 KREATIVITI DAN INOVASI MEMPERKASAKAN KOPERASI SEKOLAH

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | ii

ISI KANDUNGAN PERKARA


ISI KANDUNGAN SETITIS TINTA DARI PENGETUA MAKLUMAT KOPERASI 1.0 AKTIVITI WAJIB 1.1 PERASMIAN HARI KOPERASI SEKOLAH 2011 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1. 1.1." 1.2 1.3 WAKTU PERHIMPUNAN LAGU KOPERASI TETAMU JEMPUTAN PEMBACAAN PERUTUSAN MENTERI PELAJARAN MALAYSIA PEMBACAAN PERUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DALAM NEGERI! KOPERASI DAN KEPENGGUNAAAN PEMBACAAN PERUTUSAN YANG DIPERTUA ANGKASA 3 4 PENANAMANAN POKOK AKTIVITI BONUS 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 2.0 AKTIVITI PILIHAN 2.1 AKTIVITI PENDIDIKAN 2.1.1 PROJEK PENDIDIKAN 2.1.1.1 KUI% KOPERASI DAN HKS 2.1.1.2 CERAMAH KESIHATAN 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 JUMLAH PESERTA YANG TERLIBAT JUMLAH PENGLIBATAN DARI LUAR & PROJEK EKONOMI 2.2.1.1 BA%AR KOPERASI 2.2.1.2 CAR WASH MENGHASILKAN PRODUK # AKTIVITI KREATI$ DAN INOVASI UJI RASA DAUN STEVIA 4 PENGIKTIRA$AN KOPERATOR TERBAIK KOPEASI SEKOLAH EDARAN TANDA PERINGATAN PENYAMPAIAN SUMBANGAN KEPADA PELAJAR TERPILIH " 1

MUKA SURAT
v ii iv

AKTIVITI TAMBAHAN

AKTIVITI EKONOMI

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | iii

2.2.1.3 CARBOOT SALE 2.2.2 2.2.3 2.3 JUMLAH PESERTA YANG TERLIBAT JUMLAH PENGLIBATAN PIHAK LUAR 1"

AKTIVITI SOSIAL DAN BUDAYA 2.3.1 PROJEK SOSIAL DAN BUDAYA 2.3.1.1 GOTONG'ROYONG SURAU DAN SUMBANGAN DERMA 2.3.1.2 GOTONG ROYONG SEMPENA HKS 2.3.2 2.3.3 JUMLAH PESERTA JUMLAH PENGLIBATAN LUAR

3.0

PROGRAM PEMBUDAYAAN KEUSAHAWANAN KOPERASI SEKOLAH (PPKKS) 3.1 3.2 3.3 PELAKSANAAN PPKKS BILANGAN KUMPULAN DAN PROJEK PENERANGAN PROJEK 3.3.1 3.3.2 3.3.3 KEREPEK UBI SIRA DAUN STEVIA KERING SEBAGAI PEMANIS MAKANAN DAN MINUMAN IKAN KELI SEGAR

1&

4.0

PENUTUP 1 2 3 4 " * & + BORANG BLSO"#HKS#10 BROSUR HKS 2011 EDARAN PENANDA BUKU RINGKASAN PENYATA KEWANGAN SAMBUTAN HKS 2011 PETA LOKASI KEDUDUKAN GERAI BA%AR KOPERASI JAWATAN KUASA INDUK DAN JAWATAN KUASA PELAKSANA PROSES PENGELUARAN PROJEK PPKKS KEREPEK UBI SIRA VCD SAMBUTAN HKS 2011 SAMPEL PRODUK PPKKS DAUN KERING STEVIA SEBAGAI PEMANIS

23

LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN LAMPIRAN

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | iv

SETITIS TINTA DARI PENGERUSI KOPERASI SMK PUTERI AMPANG BERHAD

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh


Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana limpah kurnia dan rahmat-Nya, saya diberi peluang untuk merakamkan sepatah dua kata dalam laporan sambutan Hari Koperasi Sekolah (HKS) tahun 20 !

"erlebih dahulu ingin saya mengu#apkan tahniah kepada Ahli $embaga %engarah Koperasi dan semua Ahli Koperasi S&K%A kerana telah men'ayakan semua akti(iti sambutan HKS 20 dengan baik dan bersungguh-sungguh ! Sesuai dengan keadaan semasa di mana bidang keusaha)anan telah menun'ukkan peningkatan daya usaha dan minat penduduk dunia hari ini dengan pelbagai kema'uan selaras dengan pemodenan serta teknologi yang kian membangun! Saya sebagai %engetua S&K %*"+,I A&%AN- merangkap %engerusi Koperasi Sekolah ini sentiasa memberi tumpuan dan sokongan yang tidak berbelah bagi dalam usaha men#apai matlamat koperasi sekolah! Konsep per'alanan koperasi ini yang se#ara asasnya banyak menggunakan kemudahan dan akti(iti sekolah dalam men'anakan keuntungan koperasi se#ara tidak langsung menun'ukan peranan sekolah dalam membentuk 'ati diri keusaha)anan pada setiap pela'ar yang terlibat dengan sambutan HKS 20 !

Akhir kata, saya mendoakan agar semua )arga sekolah gembira sepan'ang sambutan men#apai matlamat HKS ini! Setelah banyak tenaga dan masa serta modal ahli koperasi
LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

Muka Surat|v

dikeluarkan, saya berharap usaha mereka selama ini tidak sia-sia dan mereka dapat menempa nama sebagai koperasi terbaik di Kuala $umpur, insyaAllah! Syabas dan tahniah sekali lagi saya u#apkan. Sekian,

PN NAZIPAH BINTI NOR %engerusi, Koperasi S&K %uteri Ampang /erhad, Kuala $umpur!

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | vi

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH SMK PUTERI AMPANG, JALAN AMPANG 55000 KUALA LUMPUR 2011

MAKLUMAT SYARIKAT KOPERASI NAMA KOPERASI JUMLAH PELAJAR ALAMAT KOPERASI NO. TELE!ON NO. !A% NO. PENDA!TARAN TARIKH DA!TAR NO. KEAHLIAN KATEGORI JUMLAH ALK GURU TARIKH SAMBUTAN : KOPERASI SMK PUTERI AMPANG SDN. BHD. : 73 ORANG : SMK PUTERI AMPANG. JALAN AMPANG 55000 KUALA LUMPUR : 03"21 #77$7 : 03"21 575#5 : 5 # : 13/05/1$70 : 1 7/&P01'7

TARIKH MENJADI AHLI ANGKASA : 2#/11/1$#$ : SEKOLAH HARIAN : 13 ORANG DAN PELAJAR 27 ORANG : 2# JUN 2011 (ISNIN)

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH (HKS) PERINGKAT SEKOLAH 2011


SMK PUTERI AMPANG, JALAN AMPANG

1.0 AKTIVITI WAJIB


1.1 PERASMIAN HARI KOPERASI SEKOLAH 2011 1.1.1 Waktu Pe !"#$u%a% Hari Koperasi Sekolah (HKS) merupakan antara a#ara terpenting dalam tak)im sekolah bagi S&K %uteri Ampang se'ak 0 tahun yang lepas! Semua )arga sekolah amat teru'a dengan HKS dan disambut sepan'ang minggu tersebut dengan dipenuhi dengan pelbagai akti(iti ekonomi dan keba'ikan! %englibatan pela'ar yang ramai dan akti(iti ekonomi berskala besar memerlukan peran#angan yang teliti dan semangat ker'asama yang tinggi dalam akti(iti minggu HKS ini! %ihak koperasi dan sekolah tidak menghadapi masalah besar dan akti(iti dapat di'alankan dengan lan#ar kerana sokongan semua ahli koperasi yang sangat proakti1 dan penuh semangat!

N&a%&"a% La'u Ne'a aku (a% Ba%%e HKS Se(a%' Te 'a%tu%' 2leh itu satu $e !"#$u%a% k!a) sempena ma'lis perasmian Hari Koperasi Sekolah peringkat sekolah telah diadakan pada hari Isnin, 23 4un 20 bermula dari pukul 5!60 pagi hingga 7! 8 pagi di $aman -emilang! Semua guru dan pela'ar yang terdiri daripada pela'ar peralihan, tingkatan satu, dua, tiga, empat dan lima terlibat dalam ma'lis yang gilang gemilang ini!

U*a$a% Pe a)#"a% (a " Pua% Pe%'e u)" K+$e a)"

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

Muka Surat|2

Selepas nyanyian lagu Negaraku, ikrar dan doa, ma'lis men'emput %uan %engetua sekolah merangkap %engerusi Koperasi bagi meyampaikan u#apan perasmian dan seterusnya merasmikan sambutan HKS sepan'ang minggu ini! %engerusi memaklumkan kepada pela'ar tentang sambutan HKS dan tu'uan diadakan! %engerusi 'uga memaklumkan tentang pelbagai akti(iti koperasi sekolah kepada pela'ar dan pentingnya koperasi sekolah kepada pela'ar! %engerusi Koperasi mengumumkan akti(iti-akti(iti yang akan di'alankan sepan'ang minggu HKS iaitu 9Isnin (23 4un ) : %erasmian HKS Selasa (27 4un) : Akti(iti %endidikan - ;eramah dan kui< ,abu (60 4un ) - Akti(iti +konomi - /a<ar Koperasi Khamis ( 4ulai) : Akti(iti Sosial - &embersihkan Surau 4alan =amai - -otong ,oyong HKS : Akti(iti %endidikan - ;eramah Kesihatan 4umaat (2 4ulai) : ;ar >ash dan ;ar /oot Sale 1.1.2 La'u K+$e a)" &a'lis kemudiannya diserikan dengan koir nyanyian lagu sempena HKS oleh pela'ar tingkatan ? Anggerik berta'uk @Semangat KoperasiA! Semasa nyanyian koir ini berlangsung telah diedarkan brosur HKS kepada semua guru!

, A%''e "k Me%&a%&"ka% La'u -Se#a%'at K+$e a)". 1.1./ 1.1., Teta#u Je#$uta% "etamu 4emputan bagi a#ara perasmian HKS 20 ialah %engerusi Koperasi, %n! Na<ipah bt! Nor

Pe#0a*aa% Pe utu)a% Me%te " Pe1a2a a% Ma1a&)"a &a'lis perasmian kemudian diteruskan lagi dengan pemba#aan perutusan tokoh-tokoh penting sempena HKS! Antaranya ialah pemba#aan perutusan &enteri %ela'aran &alaysia, Bang /erbahagia "an Sri &uhyiddin Ha'i &ohd Bassin yang diba#akan oleh ;ik Nurul Arina /t! ,id)an dari 8 Kek)a!

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

Muka Surat|3

Pe#0a*aa% Pe utu)a% 1.1.3 Pe#0a*aa% Pe utu)a% Me%te " Pe (a'a%'a% Da1a# Ne'e "4 K+$e a)" Da% Ke$e%''u%aaa% %erutusan &enteri %erdagangan =alam Negeri, Koperasi =an Kepenggunaaan diba#akan oleh ;ik $iyana &ardiani bt! 4onaidi dari 8 =ahlia Pe#0a*aa% Pe utu)a% 6a%' D"$e tua A%'ka)a %erutusan Bang =ipertua AN-KASA diba#akan oleh ;ik &ai<atul ACilah bt! &eor ,oslan dari 8 ;empaka! PENANAMANAN POKOK A#ara penanaman pokok sebagai a#ara kemun#ak perasmian sambutan HKS ditanam oleh %engerusi Koperasi iaitu %n! Na<ipah /t! Nor diiringi oleh guru-guru penolong kanan! 4enis pokok yang ditanam ialah pokok Ste(ia sebanyak tiga batang! %okok ini adalah merupakan pokok pro'ek %rogram %embudayaan Keusaha)anan Koperasi Sekolah (%%KKS) iaitu pro'ek penghasilan daun kering Ste(ia sebagai pemanis penganti gula! %enanaman pokok ini 'uga ialah sebagai simbolik baha)a Koperasi S&K %uteri Ampang komited untuk menghi'aukan bumi!

1.1.5

1.2

Pe%a%a#a% P+k+k Ste7"a O1e! Pe%'e u)" K+$e a)" D"0a%tu O1e! Gu u8'u u Pe%+1+%' Ka%a%

Semasa a#ara penanaman ini berlangsung, -uru %embimbing %ro'ek iaitu +n! "uan Aidil memberi penerangan tentang pro'ek penanaman pokok Ste(ia oleh koperasi sekolah, produk hasil tanaman dan #ara menggunakan daun ste(ia sebagai pemanis makanan dan minuman!

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

Muka Surat|

1./ 1./.1

AKTIVITI BONUS Me%'!a)"1ka% P +(uk 9 Akt"7"t" K eat": Da% I%+7a)" Koperasi menghasilkan produk peket daun ste(ia dalam beg plastik lut sinar seberat 80 gram berharga ,&?!00 untuk kegunaan seminggu serta 'ualan kerepek ubi sira keluaran koperasi!

1./.2

U2" Ra)a Dau% Ste7"a /eberapa pela'ar di'emput ke pentas untuk merasai sendiri kemanisan daun Ste(ia Kering dan memberi pendapat kepada umum terhadap rasa daun Ste(ia kering!

1., 1.,.1

AKTIVITI TAMBAHAN Pe%'"kt" a:a% K+$e at+ Te 0a"k K+$ea)" Sek+1a! /agi mengiktira1kan dan mengenang 'asa petugas-petugas koperasi atau koperator yang tekun dan berdedikasi dengan tugas dalam organisasi koperasi ini, beberapa anugerah di)u'udkan! %engerusi Koperasi di'emput bagi menyampaikan hadiah berbentuk plak, si'il dan )ang tunai kepada koperator berkenaan! %emilihan adalah berdasarkan merit dari semua guru koperasi! Anugerah Koperator terbaik Koperasi Sekolah diberikan kepada ;ik Siti Dulaikha bt! &ohd 4asni "ingkatan 8 Anggerik! Sementara bagi anugerah Koperator =edikasi dimenangi oleh ;ik Siti Eatimah bt! $alkali dan Koperator %aling &esra dimenagi oleh ;ik A<ura bt! Sa1arudin

Pe%'!a 'aa% (a% Pe%'"kt" a:a% Ke$a(a K+$e at+

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

Muka Surat|!

1.,.2

E*+,+- T+-*+ P.,/-0+1+%engerusi Koperasi kemudiannya sudi menyerahkan #enderamata sempena HKS iaitu penanda buku untuk semua ahli koperasi! %engerusi menyampaikan %enanda /uku sebagai edaran tanda peringatan sambutan HKS kepada semua guru tingkatan! Seterusnya guru tingkatan mengedarkan penanda buku tersebut kepada semua pela'ar mengikut kelas masing-masing! Sebanyak 3 ? %enanda /uku telah di edarkan kepada pela'ar-pela'ar dan guru-guru!

Pe%'e u)" K+$e a)" Me%&e a! Pe%a%(a Buku Se#$e%a HKS Ke$a(a Gu u T"%'kata%

B +)u (a% Pe%a%(a Buku HKS 2011 1.,./ Pe%&a#$a"a% Su#0a%'a% Ke$a(a Pe1a2a Te $"1"! Koperasi 'uga menyampaikan sumbangan derma kepada pela'ar dari kalangan keluarga yang susah bagi tu'uan membantu pela'ar miskin! Sumbangan ini adalah hasil daripada akti(iti ekonomi HKS dan disampaikan oleh %engerusi Koperasi, %n! Na<ipah bt! Nor! Seramai ? orang telah disenaraikan sebagai penerima sumbangan!

Pe%e "#a Su#0a%'a% Se#$e%a Ha " k+$e a)" Sek+1a!.


LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

Muka Surat|"

2.0 AKTIVITI PILIHAN


2.1 AKTIVITI PENDIDIKAN 2.1.1 PROJEK PENDIDIKAN

2.1.1.1 Ku"; HKS Kui< ini di'alankan semasa perhimpunan pagi 27 4un 20 dan terbuka kepada semua ahli koperasi yang hadir iaitu pela'ar tingkatan satu hingga lima! 4umlah pela'ar terlibat dalah seramai 5?5 pela'ar! Soalan-soalan berdasarkan tentang tadbir urus koperasi sekolah, #iri-#iri utama koperasi dan pengetahuan am tentang koperasi! Soalan diba#akan oleh %n! "usiah &usa se#ara langsung mengunakan konsep Fsiapa #epat dia dapatF! Sebanyak 20 soalan ber'aya di'a)ab oleh ahli koperasi dan menerima hadiah yang disampaikan oleh %n! ;hin ;han Heng, -uru %enolong Kanan !

Pe%'e%(a1"a% Ku"; (a% Pe%&a#$a"a% Ha("a! Ku"; HKS 2011 2.1.1.2 <e a#a! Ke)"!ata% = Ke)a% Pe%&ak"t Ak"0at Pe%''u%a Gu1a 6a%' Be 1e0"!a% Sempena pelan#ara produk daun Ste(ia kering telah disampaikan satu #eramah kesihatan yang di sampaikan oleh +n! /alyan &uhammad )akil dari %I/- S&K%A pada perhimpunan pagi hari Khamis 4ulai 20 ! +n! /alyan men'elaskan %enggunaan -ula berlebihan dalam badan akan men'adi salah satu 1aktor pun#a diabetes (ken#ing manis) dan obesiti (kegemukan)! Kesan dari diabetes dan obesiti 'uga boleh menyebabkan pelbagai implikasi kesihatan yang lain seperti penyakit 'antung, darah tinggi, kerosakan sara1, pengumpulan kolestrol dan lain-lain!

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

Muka Surat|#

2.,+3+4 K.5/4+1+-

2.2

Ju#1a! Pe)e ta 6a%' Te 1"0at 4umlah peseta yang terlibat untuk akti(iti kui< HKS 20 ialah 5?3 orang sementara untuk #eramah kesihatan hanya di hadiri oleh pela'ar "ingkatan , 2 dan ? saha'a iaitu seramai 880 orang saha'a! Ju#1a! P"!ak Lua 6a%' Te 1"0at Hanya satu saha'a pihak yang terlibat dengan akti(iti pendidikan sempena HKS 20 S&K%A iaitu %I/-

2./

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

Muka Surat|8

2.2

AKTIVITI EKONOMI

2.2.1 PROJEK EKONOMI 2.2.1.1 Ba;a K+$e a)" Kemun#ak sambutan HKS yang ditunggu-tunggukan oleh semua )arga sekolah ialah akti(iti /a<ar Koperasi yang diadakan pada hari ,abu, 60 4un 20 bermula 'am 3!60 pagi hingga !80 petang! %ada tahun ini pihak sekolah meminta kepada semua ahli koperasi untuk menun'ukan kreati(iti dan ino(asi dalam akti(iti /a<ar Koperasi pada tahun ini sempena tema HKS! 4adikan /a<ar Koperasi ini sebagai platform atau )adah untuk menun'ukkan kreati(iti dan ino(asi masingmasing! &ungkin dari akti(iti ini me)u'udkan idea bagaimana pihak sekolah dapat memperkasakan koperasi terutama dalam segmen 'ualan barangan dan perkhidmatan! %ihak koperasi telah mendirikan tiga khemah dan menyediakan 60 tapak gerai 'ualan! "ahun ini, koperasi ber'aya memohon tiga buah khemah dari =/K$ berbanding lima buah pada tahun lepas! 2leh itu koperasi terpaksa meletakkan sebahagian gerai di luar khemah iaitu di koridor hadapan makmal Sains!

K4.3+4 B+6+, K78.,+5/

K+9+5+- J:+;+- */ K7,/*7, M+<3+; S+/-5

Akti(iti 'ualan adalah mengikut kelas pela'ar! Semua kelas dari tingkatan -8 telah men'alankan pelbagai 'ualan! =i antara gerai- gerai dan makanan yang ada ialah nasi lemak, mihun, Bong Eau Eu, puding, spaghetti, laksa, pelbagai 'enis kuih, burger, minuman dan pelbagai 'enis makanan lain! -erai-gerai yang bukan men'ual makanan 'uga mendapat sambutan yang sangat baik antaranya ialah rumah hantu, rumah air, permainan dan permintaan lagu! Semua 'ualan semasa ba<aar koperasi menggunakan sistem kupon, di mana setiap satu set kupon bernilai ,&8! Setiap pela'ar di)a'ibkan untuk membeli sekurang-kurangnya satu set kupon! %ihak koperasi 'uga menyediakan kemudahan sambungan pun#a kuasa elektrik serta pin'aman dapur dan tong gas kepada mana-mana kelas yang memerlukannya!

Pe )e("aa% Ge a"
LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

Muka Surat|$

Akt"7"t" Jua1a% Se(a%' a%*ak Be 2a1a% Koperasi sekolah telah membuka dua gerai 'ualan! &elihat kepada trend 'ualan gerai-gerai lain yang banyak men'ual makanan yang ringan dan santai pada tahun lepas, maka pada tahun ini koperasi sekolah membuat strategi untuk men'ual pelbagai 'enis makanan yang agak berat seperti nasi lemak ayam, bihun serta mee goreng isteme)a, soto, #endol dan ais krim &alaysia! "ernyata strategi ini sangat berkesan di mana )arga sekolah agak kelaparan dan mahu makan makanan yang agak berat sebelum memulakana akti(iti di gerai masing-masing! 2leh itu mereka telah menyerbu gerai koperasi untuk membeli makanan! Sambutan amat yang baik sekali sehingga tidak menang tangan di gerai koperasi!

Pe )e("aa% Ge a" K+$e a)"

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | 10

T"(ak Me%a%' Ta%'a% %ro'ek rumah hantu yang di'alankan oleh pela'ar 8 Anggerik telah mendapat sambutan yang luar biasa! Kutipan 'ualan mereka sehingga melebihi angka ,& 000! &ereka telah ber'aya menun'ukkan satu hasil ker'a yang kreati1 dan ino(ati1 yang luar biasa dalam penghasilan laluan hantu yang lebih menakutkan! /egitu 'uga pro'ek rumah air oleh "ingkatan 8 ;empaka di mana ino(asi laluan permainan air yang lebih men#abar dan menyeronokkan telah memenuhi tuntutan tema HKS 20 iaitu FKreati(iti dan Ino(asi &emperkasakan Koperasi SekolahF! Hasilnya, ramai pela'ar berulang kali masuk ke rumah hantu dan rumah air! %ela'ar 'uga terpaksa beratur pan'ang menunggu giliran masing-masing dengan sabar dan berasa berbaloi untuk menunggu )alaupun mengambil masa yang agak lama!

Pe1a2a Be atu Pa%2a%' Me%u''u G"1" a% Me#a)uk" Ru#a! Ha%tu (a% Ru#a! A"

Pa a Ha%tu (a1a# Ru#a! Ha%tu

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | 11

Ino(asi dan kreti(iti lain yang dapat dikesan sepan'ang ba<ar koperasi ini ialah pro'ek yang dilakukan oleh Kelas 6 =ahlia, 2 Anggerik dan 2 =ahlia! Kelas 6 =ahlia men'alankan perkhidmatan menyimpan beg setelah memahami masalah pela'ar yang bergerak akti1 pada hari tersebut dan menghadapi risiko kehilangan beg serta barang peribadi yang berharga! /ayaran yang dikenakan adalah ,& seunit beg dan mendapat sambutan yang baik sekali! Kelas 2 Anggerik menyediakan perkhidmatan studio 1otogra1i bersama teddy bear! Sementara kelas 2 =ahlia menyediakan Games House yang menempatkan pelbagai 'enis permainan antaranya ialah permainan menembak belon serta tin minuman, mengaup belon dalam air dalam masa 0 saat, #abaran men#ari harta karun dalam air batu, meneka bilangan syiling dalam bekas dan sebagainya! %eserta yang ber'aya melakukan rutin permainan dalam masa yang telah ditentukan akan diberi hadiah!

Pe k!"(#ata% Me%&"#$a% Be'

Ga#e) H+u)e

Stu("+ >+t+' a:"

Tatu >I>A 2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | 12

Akibat dari demam musim %iala =unia EIEA 20 di A1rika Selatan, menimbulkan inisiati1 kelas 6 Kek)a untuk mena)arkan perkhidmatan melukis tatu berasaskan air bendera pasukan pilihan masing-masing! %ihak $uar yang menyertai /a<ar Koperasi untuk segmen 'ualan ialah Kelab -uru dan %I/-! Kelab -uru men'ual -oreng %isang Spe#ial dan %I/- men'ual pakaian lama! ,ombongan program ,an#angan Intergrasi %ela'ar (,I&*%) dari S&K Seri Ampang 'uga di'emput bagi sama-sama memeriahkan /a<aar Koperasi 20 !

Ge a" P")a%' G+ e%' Ke1a0 Gu u

La?ata% (a " Gu u (a% Pe1a2a (a " SMK Se " A#$a%'

/agi memeriahkan lagi /a<aar Koperasi, pihak koperasi mengan'urkan akti(iti #abutan bertuah! Setiap set kupon mengandungi keratan nombor siri kupon! %ela'ar dihendaki menulis nama dan kelas di atas keratan tersebut dan memasukkan keratan itu ke dalam tong #abutan bertuah! A#ara ;abutan /ertuah di'alankan pada pukul 2!00 petang dengan men'emput beberapa orang pentadbir sekolah untuk melakukan #abutan dan menyampaikan hadiah #abutan!

P.;+=+, 3.-:;/5 N+3+ 8+*+ K.,+1+- K:87-

P.;+=+, M.-:-00: 2+>:1+-

H+*/+4 2+>:1+-

P.-?+38+/+- H+*/+4

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | 13

Setiap kelas akan mengira 'umlah kupon hasil 'ualan mereka pada hari itu 'uga dan mengisi borang tuntutan )ang tunai dari koperasi! >ang tunai akan dibayar pada hari Khamis, G5G20 ! Setiap hasil 'ualan akan ditolak sebanyak 0H dan diserahkan kepada Koperasi S&K %uteri Ampang sebagai sumbangan pengurusan mengan'urkan /a<aar Koperasi! &ana-mana kelas yang gagal mengemas gerai dengan baik, tidak memulangkan peralatan yang dipin'am dan tidak men'aga kebersihan ka)asan gerai 'uga akan ditolak ,&20 dari hasil 'ualan mereka! /erikut adalah penyata 'ualan kupon dan pendapatan dari akti(iti /a<ar Koperasi HKS 20

T/-0<+1+1 %an P&ra'i(an 2 3 ! *uru %an P&+a,at Ju-'a( .&/ar

B/;+-0+- <:87- */=:+; 1!3 1!1 13 1#1 1 " 1#2 $2# Ju-'a( ku01n .aki2Ti%ak t&r+ua' Ku01n 3an4 %i+ua' J:3;+4 9+-0 5.8+1:1-?+ RM $, $#0.00

J:+;+- <:87- (RM) #"!)00 #!!)00 "#0)00 8!!)00 #30)00 8"0)00 "3!)00 21#0)00 1# )00 1$$")00 $,$#0.00 6"3!)00 !)3 !)00 $,$#0.00

Kuti0an Jua'an Ku01n Ju-'a( +ua'an ku01n Jua'an ku01n %i kaunt&r J:3;+4 <.5.;:,:4+-

$2# 5 ! 10"$ 5 ! RM

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

Muka Surat|1

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | 1!

T"%'

Ku$+% RM 2

Ku$+% RM 1

Ju#1a! Jua1a%

10A ( $( 2ua1a% 00!30 20!30 80!80 60!00 25!00 0!70 2?!30 80!?0 6!00 ?0!?0 60! 0 25!70 6! 0 7!60 2!30 60!80 68!00 3!00 8! 0 7!20 28!30 26! 0 2?! 0 !60 7!?0 22!50 ?2!20 8?!20 0!50 %endapata n koperasi

U%tu%' Be )"!

B"1
8 Ang 8 ;emp 8 =ahlia 8 Kek)a 8 &a)ar 8 S," 8K% ? Ang ? ;emp ? =ahlia ? Kek)a ? &a)ar ? K% ? S," 6 Ang 6 ;emp 3 =ahlia 6 Kek)a 2 Ang 2 ;emp 2 =ahlia 2 Kek)a 2 &a)ar Ang ;emp =ahlia Kek)a &a)ar K!-uru 28? 235 38 88 70 2? 67 20 28 53 57 68 ? 5 28 ?5 50 ?2 25 63 63 68 68 ? 3 25 3? 3 0 22

Ju#
803!00 85?!00 50!00 0!00 30!00 ?3!00 53!00 2?0!00 80!00 80!00 83!00 50!00 23!00 6?!00 80!00 7?!00 82!00 3?!00 8?!00 50!00 50!00 50!00 50!00 23!00 60!00 8?!00 03!00 260!00 2!00 2??!00

B"1
800 06? 668 283 50 0 5 62? 30 2?3 206 207 06 87 53 2 20? 70 75 0 32 3 2 38 83 56 28? 600 88 200

Ju#
800!00 06?!00 668!00 283!00 50!00 0 !00 5 !00 62?!00 30!00 2?3!00 206!00 207!00 06!00 87!00 53!00 2 !00 20?!00 70!00 75!00 0!00 32!00 3 !00 2 !00 38!00 83!00 56!00 28?!00 600!00 88!00 200!00 003!00 203!00 808!00 603!00 250!00 07!00 2?3!00 80?!00 60!00 ?0?!00 60 !00 257!00 6 !00 76!00 23!00 608!00 680!00 30!00 8 !00 72!00 283!00 26 !00 2? !00 6!00 7?!00 225!00 ?22!00 8?2!00 05!00 ?80!00 70 !20 035!20 ?8?!80 66 !20 2?3!?0 73! 0 226!20 805!00 5!00 606!00 62?!70 28 ! 0 5!70 36!50 8!20 25?!80 620!?0 02!00 68!70 52!30 262!20 205!70 2 0!70 0 !50 3?!00 20?!60 657!30 ?35!30

KOPERASI

Ju#1a!

1@3,

/4@0B.00

3C,,

3C,,.00

@532.00

@2,.@0

B4253.50

4umlah %endapatan Koperasi sekolah melalui akti(iti /a<ar Koperasi ini ialah RM @2,.@0 4umlah %endapatan /ersih selepas ditolak dengan pembelan'aan dan Kos bagi sambutan minggu HKS 20 ditun'ukan pada Ru#u)a%!

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | 1"

2.2.1.2 <a B++t Sa1e ;ar boot sale telah dilaksanakan pada hari 4umaat iaitu pada 2 4ulai 20 ! %elbagai 'enis 'ualan barangan lama dan baru telah di'ual! Semua barangan 4ualan mesti diletak di boot kereta!

Jua1a% Da " B+%et Ke eta 2.2.1./ <a Wa)! Se 7"*e %erniagaan #u#i kereta ini 'uga telah dilaksanakan pada 2 4ulai 20 (4umaat )! Seramai 0 orang pela'ar yang terdiri dari Ahli koperasi telah bersama : sama membersihkan kereta guru-guru yang telah membuat tempahan!

M.3>+5:4 K.,.1+ A1+: B.,3+/- A/,@

2.2.2 Ju#1a! $e)e ta &a%' te 1"0at

Seramai 307 orang terlibat dengan akti(iti /a<ar Koperasi, 00 orang terlibat dengan ;arboot Sale dan sementara %ro'ek ;ar >ash melibatkan ahli koperasi seramai 0 orang 2.2./ Ju#1a! Pe%'1"0ata% Lua %ihak luar yang terlibat dalam akti(iti ekonomi HKS 20 ialah sebanyak 8 pihak iaitu %I/-, Kelab -uru, )akil pela'ar dan guru dari S&K Seri Ampang dan pihak Kantin Sekolah serta ibubapa yang sempat singgah membeli belah di ba<ar sebelum bertolak ke tempat ker'a!

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | 1#

2./ AKTIVITI SOSIAL DAN BUDA6A 2./.1 P +2ek S+)"a1 (a% Bu(a&a 2./.1.1 Su#0a%'a% De #a Sumbangan derma kepada pela'ar yang kurang bernasib baik telah diadakan semasa ma'lis %erasmian HKS 20 pada 23 4un 20 ! Sumbangan ini adalah hasil daripada akti(iti ekonomi HKS dan disampaikan oleh %n! Na<ipah bt! Nor!

Sa#$u1 Su at Me%'a%(u%'" Wa%' Su#0a%'a% 2./.1.2 Akt"7"t" (" Su au Ja1a% Da#a" Ahli-ahli koperasi 'uga telah membuat ker'a keba'ikan dengan mengadakan akti(iti membersihkan surau 4alan =amai! Seramai 0 orang pela'ar dan 2 orang guru terlibat dalam akti(iti ini! Selepas akti(iti membersihan surau, pihak koperasi turut memberi sumbangan dalam bentuk )ang tunai

kepada pihak pengurusan surau!

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | 18

Me#0e )"!ka% Ha1a#a% Su au

Se1e$a) Me#0e )"! Su au4 A!1" K+$e a)" Me%&a#$a"ka% Su#0a%'a% Wa%' Tu%a" 2./.1.2 G+t+%'8 +&+%' Sek+1a! %ada 4ulai 20 semua ahli koperasi bersama-sama membersihkan ka)asan sekolah, bilik dar'ah dan bilik-bilik khas! bergotong royong

G+t+%' R+&+%' Ke1a) Da% Ka?a)a% Sek+1a! Te1a! Be 1aku

2./.2Ju#1a! $e)e ta &a%' te 1"0at

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | 1$

Seramai ? orang pela'ar menerima sumbangan derma sempena HKS 20 , 3 orang terlibat dengan akti(iti membersihkan Surau 4alan Ampang dan 5?5 pela'ar terlibat dengan gotong royong perdana sempenaa HKS 20 ! 2././ Ju#1a! Pe%'1"0ata% Lua %ihak luar yang terlibat dalam akti(iti sosial sempena HKS 20 iaitu %I/- dan pihak Surau 4alan =amai! ialah sebanyak 2 pihak

/.0 PROGRAM PEMBUDA6AAN KEUSAHAWANAN KOPERASI SEKOLAH DPPKKSE /.1 PELAKSANAAN PPKKS Koperasi menyahut #abaran AN-KASA dengan komited untuk melaksanakan %rogram %embudayaan Keusaha)anan Koperasi Sekolah (%%KKS)! /eberapa pro'ek telah diran#ang dan semua pro'ek-pro'ek ini dinilai oleh pihak %engurusan Koperasi Sekolah (%KS)! Setelah pro'ekpro'ek ini telah diputuskan oleh %KS dalam mesyuarat koperasi %ertama tahun 20 bersama semua koperator sekolah maka kumpulan yang terpilih akan mengerakkan pro'ek tersebut! Selain 1aktor berpotensi bersaing dalam pasaran di sekolah, produk dari pro'ek ini dapat memberi pilihan dan penyelesaian isu-isu semasa di dalam dan di luar sekolah

3.2 BILANGAN KUMPULAN DAN PROJEK


/agi men'ayakan program %embudayaan Keusaha)anan Koperasi Sekolah ( %KKS), pihak koperasi sekolah telah membentuk sebanyak tiga pro'ek ekonomi bersama dengan tiga kumpulan A4K Koperasi! Senarai %ro'ek dan kumpulan pela'ar yang men'alankan pro'ek tersebut adalah seperti berikut9 ! EF*e1e%t Tee%a'e ) 9 Kerepek *bi Sira a! Siti Dulaikha /t! Ahmad 4asni (%engurus /esar) b! Siti rahana bt! Syed ,o<ali #! Amiera bt! &isnan d! Nor'auhara bt! -u1ran e! %n! Noraini bt! 4amal (-uru %embimbing %ro'ek) 2! Sta L"te II 9 =aun Ste(ia Kering Sebagai %emanis &inuman =an &akanan a! Shahira bt! Shahruna (%engurus besar) b! &ai<atul ACilah bt! &eor ,oslan #! Abidah Ha<imah bt! Ahmad Had<im d! Aina A1iCah bt! Ahmad ,om<i e! +n! "uan Aidil Khairuddin (-uru %embimbing %ro'ek) 6! S?eet 1C 9 Ikan Keli Segar a! A<ura bt! Sa1aruddin (%engurus besar) b! Eatimah bt! $alkali #! Homseya bt! 4ak1ar d! Eatin Solehah bt! Abd! ,ashid

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | 20

e! +n! /alyan b! &uhammad (-uru %embimbing %ro'ek) Semua pro'ek ekonomi ini akan menghasilkan produk akhir yang meliputi sebagai makanan ringan yang berkhasiat, makanan tambahan berasaskan kesihanan dan makanan sumber protin! %roses penghasilan produk bermula dari proses a)al dari perolehan dari sumber produk #ontohnya proses pro'ek kerepek ubi sira adalah bermula dari akti(iti menanam pokok ubi di persekitaran sekolah, pen'agaan pokok dan menuai ubi kayu! %roses pro'ek daun kering ste(ia bermula dari penanaman pokok ste(ia dan pro'ek ikan keli segar bermula dari melepaskan benih ikan keli ke dalam Kolam 4epun sekolah!

3.3 PENERANGAN PROJEK 3.3.1 K.,.8.< U>/ S/,+


Idea pro'ek kerepek ubi sira ter#etus dari 1enomena 'ualan kerepek ubi yang dibekalkan oleh pembekal sentiasa kehabisan! %ara pela'ar sangat suka makan kerepek ubi! &ungkin disebabkan kesedaran tentang khasiat makanan yang tinggi di kalangan pela'ar, pela'ar lebih memilih kerepek ubi berbanding makanan ringan yang lain! Eenomena ini memperlihatkan potensi 'ualan kerepek ubi! Kebiasaannya koperasi sekolah membeli se#ara pukal kerepek ubi dan kemudian membuat proses pe#ah pukal dan pembungkusan di kedai koperasi! %roses pembungkusan yang agak memakan masa dan stok kerepek yang selalu putus, maka %KS bersama koperator terpilih memutuskan untuk membuat sendiri kerepek ubi kayu!

7,i Ka3u Ditana- S&kitar S&k1'a(

7,i Ka3u 8an4 T&'a( Dituai Dan Diti-,an4

Hiri/an 7,i Di+&-ur Di P&nta/ P&r(i-0unan

K&r&0&k 7,i Sira Di Kaunt&r K10&ra/i

3.3.2 D+:- S1.A/+ <.,/-0 5.>+0+/ 8.3+-/5 3+<+-+- *+- 3/-:3+LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | 21

/egitu 'uga dengan idea pro'ek daun Ste(ia kering sebagai pemanis ter#etus dari isu-isu dalam negara yang mengalami kekurangan bekalan gula se'ak akhir tahun 2007 lagi! Isu ini men'adi tanda tanya samada bekalan gula pasir sememangnya berkurangan ataupun pembekal menyorokan gula bagi menaikan harga gula! ,asa manis sememangnya men'adi kemestian dan 1enomena dalam makanan dan minuman rakyat malaysia! &engikut laporan terbaru Kementerian Kesihatan &alaysia menyatakan baha)a akibat dari penggunaan gula yang berlebihan menyebabkan pesakit diabetes dan obesiti dalam negara meningkat mendadak se'ak akhir-akhir ini! 2leh itu selepas beberapa siri penyelidikan dan pen#arian maklumat oleh kumpulan Starlite ini maka lahirlah pro'ek penghasilan daun kering ste(ia sebagai pemanis makanan dan minuman! =aun ste(ia ini boleh menghasilkan rasa manis 600 kali ganda berbanding dengan gula pasir di pasaran! Kelebihan terbesar pemanis dari daun Ste(ia ini ialah ianya tidak mengandungi glukosa! 2leh itu memakan pemanis dari daun Ste(ia tidak akan menambah paras glukosa dalam darah dan tiada penambahan kalori makanan! Ini sangat sesuai untuk pesakit diabetes dan pengguna yang sedang menga)al pemakanan mereka sekaligus dapat menyelesaikan isu-isu kesihatan dalam sekolah dan negara!

T+8+< S.3+/+- P7<7< S1.A/+ D+,/ B/=/ B.-/4.

%eringkat permulaan, pokok Ste(ia #uba ditanam melalui kaedah penanaman bi'i benih yang dibeli dari Ste(ia Sugar ;orporation Sdn! /hd! 4alan Ampang, Kuala $umpur pada pertengahan bulan Eebruari! Namun ke'ayaannya adalah si1ar peratus! &aklumat internet menyatakan sukar untuk menanam Ste(ia melalui bi'i benih!

P.3>.<+; P7<7< M.-:-=:< 2+,+ M.-+-+3

P7<7< S1.A/+ D/5:5:- D/ P+,+ N:,5.,/ S.<7;+4

2leh itu kaedah penanaman anak benih pokok ste(ia yang dibeli dari Nusa Nursery Sdn! /hd! pula #uba ditanam di Nurseri Sekolah dan membuahkan hasil yang membanggakan! Sebanyak 60 pokok Ste(ia /er'aya ditanam dalam pasu dan ber'aya menghasilkan 8 kg daun Ste(ia kering sehingga kini!
LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | 22

=aun Ste(ia boleh digunakan sebagai pemanis sama ada dalam bentuk daun segar atau daun kering! =aun ste(ia di#elup dalam minuman seketika dan minuman tersebut bolehlah diminum dan mendapat kesan rasa manis serta merta! Namun untuk 'ualan koperasi, daun Ste(ia dikeringkan dahulu selama 2 'am diba)ah #ahaya matahari terik bagi membolehkan ia disimpan dalam bekas dan tahan lama! >alaupun kumpulan ini sedar terdapat %emanis Ste(ia dalam bentuk serbuk di pasaran namun kumpulan ini yakin pada penilaian kos e1ekti1 dan tidak terlibat dengan pelbagai proses bahan kimia, maka daun Ste(ia kering adalah pilihan terbaik dan lebih menyihatkan dan bakal men'adi pilihan 'ika strategi pemasaran berkesan diamalkan!

P7<7< S1.A/+ D.9+5+ S/+8 U-1:< D/1:+/

2.;:8 D+:- S1.A/+ D+;+3 M/-:3+-

D+:- S1.A/+ Y+-0 T.;+4 D/<.,/-0<+-

D+:- S1.A/+ S.;.8+5 P,75.5 P.3>:-0<:5+-

3.3.3 I<+- K.;/ S.0+,


%ro'ek ikan keli ter#etus dari laporan akbar tentang pengusaha ikan keli tempatan yang tidak men'aga pemakan an ikan keli dengan baik menimbulkan rasa 'i'ik dan tidak yakin oleh pengemar ikan keli )arga sekolah! 2leh itu %KS mengambil inisiati1 untuk membela sendiri ikan keli! >alaupun pro'ek ini nampak seperti #uba mengambil keuntungan tetapi 1aedah terbesar diperolehi oleh )arga sekolah ialah ikan keli yang diperolehi nanti pastinya bersih dan nyata halal! Sasaran pelanggan utama pro'ek ini ialah kantin sekolah kerana se'ak dua tahun lepas, kantin sekolah menyediakan menu ikan keli setiap hari! 2leh itu soal pasaran tidak men'adi isu dalam pro'ek ini!

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | 23

H+5/; I<+- K.;/ ?+-0 1.;+4 */ =:+;

K7;+3 J.8:- Y+-0 M.-0+-*:-0/ I<+- K.;/ D.9+5+

Semua pro'ek dapat dilaksanakan sehingga 8 4un 20 dan semua kumpulan berusaha menyiapkan $aporan %elaksanaan %ro'ek ($%%) serta powerpoint pembentangan kumpulan pada 27 4un 20 ! Namun begitu malang tidak berbau di mana kumpulan +I#elent "eenagers mengalami kerosakan komputer riba sementara kumpulan S)eet 5 terkena serangan (irus sehinggakan dokumentasi dan laporan mereka turut musnah! *ntuk memulakan semula laporan dan mengumpul semula maklumat agak mustahil pada masa yang singkat! 2leh itu pihak pengurusan koperasi sekolah mengistiharkan Kumpulat Starlite II sebagai )akil sekolah tanpa bertanding!

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

Muka Surat|2

,.0 PENUTUP Sesuai dengan tema HKS 20 JKreati(iti =an Ino(asi &emperkasakan Koperasi SekolahF, segala akti(iti HKS 20 dilakukan ke arah tema tersebut! Hasil usaha gigih dan bersungguhsungguh anggota koperasi menyertai akti(iti HKS terutama dalam segmen 'ualan ba<aar koperasi dan %%KKS, para anggota telah menun'ukkan kreati(iti dan ino(asi masing-masing! &alah dengan kreati(iti dan ino(asi baru itu telah memberi mereka lebih banyak keuntungan 'ualan! -ambaran yang 'elas sebegini akan menyakinkan ahli anggota koperasi baha)a dua #iri tersebut sangat membantu sesebuah perniagaan! =engan pandangan yang sudah berubah dan bukti yang kukuh ini membolehkan mereka berterusan menyumbang kepada koperasi sekolah melalui kreati(iti dan ino(asi mereka serta seterusnya memperkasakan koperasi sekolah! %endedahan seperti program ini 'uga membolehkan anggota koperasi dapat merasai sendiri betapa baik dan beruntungnya men'adi ahli koperasi! =engan keistime)aan dan peluang-peluang yang baik semasa menyertai koperasi sekolah menyebabkan mereka bera<am dan bertekad untuk menyertai pula koperasi de)asa apabila mereka tamat pela'aran mereka dan apabila berada dalam alam peker'aan! Syabas diu#apkan kepada AN-KASA kerana ber'aya mengan'urkan program yang sangat bermana1aat ini! Ianya bukan saha'a dapat membantu membangunkan ekonomi masyarakat bahkan membangunkan 'uga minda dan pemikiran rakyat supaya sama-sama mengembleng tenaga dan usaha meningkatkan ekonomi masing-masing dengan #ara berkoperasi! Kami )arga sekolah dan ahli koperasi S&K %uteri Ampang /erhad sangat mengalu-galukan program ini agar dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang! Kami yakin tema JKreati(iti =an Ino(asi &emperkasakan Koperasi SekolahF sangat bertepatan dan amat baik untuk Koperasi S&K %uteri Ampang /hd! khasnya dan men'ayakan hasrat AN-KASA amnya

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAMPIRAN 1
Borang BLS02-HKS/10

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | II

KOPERASI SEKOLAH MENEN*AH KE.AN*SAAN P7TERI AMPAN* SDN) .HD) SEKOLAH MENEN*AH KE.AN*SAAAN P7TERI AMPAN* # # ORAN*

D9A SMK P7TERI AMPAN*6 JALAN AMPAN* !!000 K7ALA L7MP7R 03-21 8##$# ! 8 2891191$8$ 03-21 !03#! 1390!91$#0 1 #9:P01"#

B
!# ORAN* # # ORAN* 80 ORAN*

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | III

28 J7N 2011

B B
PEN*ET7A PN) NA;IPAH .T NOR

B
N7R7L ARINAN.T) RID:AN

B
LI8ANA MARDIANI .T JONAIDI

B
MAI;AT7L A<ILAH .T) MEOR ROSLAN

B
POKOK STEVIA SE.AN8AK TI*A POKOK

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | IV

B
MEN*HASILKAN PEKET KE=IL DA7N STEVIA KE=IL MAMP7 .ELI .ERHAR*A RM2 7NT7K KE*7NAAN SEMIN**7 DAN J7ALAN KEREPEK 7.I SIRA KEL7ARAN KOPERASI

B
;7LAIKHA MOHD) JASNI

KOPERATOR TER.AIK

B
PENANDA .7K7

-PEN8AMPAIAN DERMA KE.AJIKAN SEMPENA HKS 2011 -PENERAN*AN PROD7K INOVASI PEKET KE=IL DA7N STEVIA

B
- K7I; KOPERASI - =ERAMAH KESIHATAN

# # ORAN* PI.*

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

Muka Surat|V

B
.A;AR KOPERASI =AR .OOT SALE =AR :ASH J7ALAN KEREPEK 7.I SIRA KOPERASI 80$ ORAN* PI.*6 KELA. *7R7 SMKPA6 PELAJAR SMK SERI AMPAN*

B
- S7M.AN*AN DERMA KEPADA PELAJAR - KHIDMAT .AKTI DAN DERMA S7RA7 JLN DAMAI - *OTON*-RO8ON* SEKOLAH - LA:ATAN RIM7P PELAJAR SMK SERI AMPAN* - 2 ORAN* 26 PIHAK S7RA7 JLN DAMAI DAN SMK SERI AMPAN*

B
0 3 0 3

1) EF*e1e%t Tee%a'e ) 9 Kerepek *bi Sira 2) Sta L"te II 9 =aun Ste(ia Kering Sebagai %emanis &inuman =an &akanan 3) S?eet 1C 9 Ikan Keli Segar

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | VI

T7SIAH .INTI M7SA #$102#-01-!1#8

1 J7LAI 2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | VII

LAMPIRAN 2

BROSUR SAMBUTAN HKS SMK PUTERI AMPANG 2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | VIII

LAMPIRAN 3

CENDERAMATA HKS 2011: PENANDA BUKU

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | I>

LAMPIRAN 4

RINGKASAN PENYATA KE ANGAN SAMBUATAN HKS 2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

Muka Surat|>

LAMPIRAN 5

KEDUDUKAN GERAI BA!AR KOPERASI

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | >I

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | >II

LAMPIRAN 6

"A ATAN KUASA INDUK DAN "A ATAN KUASA PELAKSANA

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | >III

A#$% "a&a'an %n()* HKS 2011


%enasihat %engerusi %n! Na<ipah bt! Nor %n! Suribah bt! Salleh %n! ;hin ;han Heng

Naib %engerusi
SetiausahaG

%n! Shabariah bt &ohd Sidek


%n! "usiah bt! &usa

=okumentasi
%enyelaras

%n! Eae<ah Hanim /endahariG


%n! Norrani bt 4amal

A#$% "a&a'an P+$a*,ana HKS 2011 ! %ersiapanGalat siaraya


-uru bertugas mingguan

2 ! HadiahGedaran penanda buku %n! Daharah Salleh 6! /rosur %n! "usiah bt! &usa ?! Eotogra1i +n! /adruddin Syah ;ik Siti Nadya bt Dynuddin 8! &ultimedia "uan Aidil Khairuddin b! "n Abdulla +n! >an &ohammad b! >an Sha1ei 0! /anner %n! Norrani bt 4amal A! Akti(iti +konomi %enyelaras %n! Daharah bte Salleh +n! /alyan bin &uhammad %n! Hasli<a bt &at Alin ! 4ualan Semua guru tingkatan -8 dan pela'ar kelas 2! %enyediaan tempat +n! >an &ohamad bin >an Sha1ei +n! /alyan bin &uhamad 6! %eralatan %n! Norli<a bt Saidin ;ik Nurul Syahida Syahira! ?! 4ualan G-erai +n! A<i<ul Id<)an bin Abdul ,ahm
LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | >IV

%n! Eae<ah Hanim 8! Kupon %n! Da)iah bt! Abd -hani %n! "hayalini aGp ,amanathan %n! Ali<a bt! Abdullah %n! Easidah 2thman %n! Harma bt Samsudin %n! Anis Syuhada
%n ;he ,obiah bt! ,amli 0! Kebersihan dan disiplin %n! Haslina &d =rus %n! Nurul Aishah ;ik Nor Sabrina bt A<mi ;ik Nurul =elina %n! Saidah bt! &ohd Noor

%n! Sri +l1imardiana ;ik Herita Ahmad h, ;ik Siti Eatimah ;ik Amelia %n! "g! &aslinda 5! Keselamatan ;ik Ban >ai Eong %n! Salina bt =eraman 3! -erai Koperasi %n Norrani bt 4amal %n "usiah bt! &usa %n! Daharah bt! Salleh %n! Eae<ah Hanim +n! >an &ohamad "uan Aidil Khairuddin +n! A<i<ul Id<)an /! Akti(iti %endidikan Pe%&e1a a) %n! "usiah /t &usa "uan Aidil Khairuddin ;! Akti(iti Sosial %enyelaras +n! >an &ohamad +n! A<i<ul Id<)an %enyelia %n! ,uslina =ar)ish %n! ;hu $i $in %n! ,oslina bt "armi<i %n! >an Hanisah -

Kebersihan dan disiplin Eotogra1i dan &ultimedia %enyediaan tempat 4ualanG gerai =okumentasi dan Kupon Keselamatan dan peralatan

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | >V

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | >VI

LAMPIRAN 7
CARTA PROSES PENGELUARAN PRO"EK PPKKS KEREPEK UBI SIRA

T A M AAMPANG, KL LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI T

M U L A

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | >VII

U0" Ka&u 6a%' Te1a! D"tua"

Ke e$ek D" K+$e a)" Sek+1a!

U0" Ka&u D"$+t+%' 2 I%*"

Ke e$ek S"a$ D"0u%'ku)

U0" Ka&u U0" Ka&u D" e0u)

Ke e$ek D")" a

U0" Ka&u D"0"a ka% Se2uk

Ke e$ek D"'+ e%'

U0" Ka&u D"$+t+%' N"$")

Ke e$ek D"2e#u D" TARMA<

P+n-a'a *+&angan HKS 2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | >VIII

Pe%(a$ata% Hasil 4ualan Kupon ;u#i Kereta 4ualan ;ar/oot Sale 4ualan Koperasi (HKS) K %endapatan se)a gerai 0H daripada 'ualan setiap gerai 4ualan %roduk Kerepek *bi Sira 4ualan %eket Ke#il Ste(ia JUMLAH PENDAPATAN 8 Pe 0e1a%2aa% %enanda /uku %iala Koperator "erbaik, =edikasi, %aling &esra 2 batang pokok bunga =erma kepada Surau =arui Aman Sumbangan derma kepada 8 orang pela'ar anak yatim JUMLAH PERBELANJAAN PENDAPATAN BERSIH

RM 623!00 80!00 60!00 ?00!00


72?!70

02! 0 82!00 2032.10 38!00 ?8!00 ?0!00 00!00 00!00 /C0.00 145B2.10

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | >I>

LAMPIRAN 8

.CD SAMBUTAN HKS 2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | >>

LAMPIRAN 9
SAMPEL PRODUK PPKKS DAUN KERING STE.IA SEBAGAI PEMANIS

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

M u k a S u r a t | >>I

PIHAK JURI BOLEH MEN<UBA PRODUK INI SE<ARA TERUS DARI PEMBUNGKUS INI MASUKKAN 182 HELAI DAUN KE DALAM MULUT DAN HISAP AIRN6A BOLEH DITELAN UNTUK MENDAPAT KHASIAT TAMBAHAN DAUN STEVIA PRODUK INI DIJAMIN HALAL DAN BERSIH PILIH DAUN HALUS UNTUK MENDAPAT RASA 6ANG LEBIH BAIK TARIKH DAUN DIPETIK = 13 JUN 2011 TARIKH LUPUT = 13 DISEMBER 2011 SILA TUTUP PLASTIK PEMBUNGKUS DENGAN BAIK SELEPAS MENGAMBIL SAMPEL

LAPORAN SAMBUTAN HARI KOPERASI SEKOLAH PERINGKAT SEKOLAH, SMK PUTERI AMPANG, KL

2011