Anda di halaman 1dari 49

PPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMI

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN MODUL


PPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMIPPSMI

MATA PELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK


(TAHUN 6, TINGKATAN 3 & TINGKATAN 4)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

Manual ini adalah untuk Pengendalian Modul U ian !iagno"tik #agi $ata %ela a&an'$ata %ela a&an #e&ikut(

Tahun ) Tingkatan *

Sain" Mate$atik Sain" Mate$atik Sain" Mate$atik Ta$#ahan

Tingkatan +

,i-ik Ki$ia .iologi

Kertas ini mengandungi 44 halaman bercetak

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN UJIAN DIAGNOSTIK PENGAJARAN-PEMBELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS (PPSMI) 2008

Pengenalan Pengenalan PPSMI dala$ "i"te$ %e%e&ik"aan a/a$ telah $eni$#ulkan #an0ak &eak"i da&i%ada i#u #a%a1 $a"0a&akat1 gu&u1 %a&a 2endekia/an "e&ta ahli %endidik3 Ada &eak"i 0ang $en0okong dan ada 0ang $e$%e&"oalkan langkah Ke$ente&ian Pela a&an $e$%e&kenalkan #aha"a Ingge&i" dala$ $ata %ela a&an Sain" dan Mate$atik3 Pe&"oalan 0ang "e&ing diti$#ulkan ialah tentang %e&"ediaan %ela a& untuk $engua"ai #aha"a Ingge&i"1 ke$a$%uan gu&u $enga a& dala$ #aha"a Ingge&i" dan ke#i$#angan tentang ke$e&o"otan %en2a%aian dala$ $ata %ela a&an #e&kenaan3 .e&tolak da&i "inilah dala$ tahun 24451 Ke$ente&ian Pela a&an Mala0"ia 6KPM7 telah $enga&ahkan Le$#aga Pe%e&ik"aan $en alankan u ian untuk $enge"an $a"alah atau halangan dala$ %e$#ela a&an $ata %ela a&an Sain" dan Mate$atik $enggunakan #aha"a Ingge&i" $engikut %e&ingkat'%e&ingkat %e&"ekolahan 0ang dikenali "e#agai U ian !iagno"tik 6U!73 .uat %e&$ulaan U! di alankan ke ata" $u&id'$u&id Tingkatan * %ada tahun 2445 0ang $engikuti %enga a&an' %e$#ela a&an $ata %ela a&an Sain" dan Mate$atik dala$ #aha"a Ingge&i" "e ak Tingkatan Satu3 U! itu dilak"anakan $enggunakan ha$%i& "e$ua %o%ula"i $u&id Tingkatan Tiga di "elu&uh nega&a untuk $enge"an $a"alah dan halangan 0ang dihada%i $u&id dala$ %e$#ela a&an "e#elu$ $enduduki %e%e&ik"aan PMR 24453 Maklu$at da&i%ada U! itu diguna oleh gu&u untuk $elak"anakan %e$ulihan ke ata" $u&id 0ang $enghada%i $a"alah3 8u&u'gu&u telah $elak"anakan %&o"e" %e$ulihan $engikut "e%e&ti di2adangkan dala$ $anual U! 0ang di#ekalkan dala$ tahun 24453 Pel#agai #entuk %endekatan dilak"anakan oleh gu&u dala$ kela" %e$ulihan itu "e%e&ti kela" ulangka i1 kela" ta$#ahan dan kela" inten"i93 Ha"iln0a1 di%e&2a0ai $en0u$#ang ke%ada ketidak atuhan $endadak %en2a%aian $u&id PMR 2445 0ang $e&u%akan koho&t %e&ta$a PPSMI PMR3 Ja/atankua"a PPSMI Le$#aga Pe%e&ik"aan telah $e$#uat #e#e&a%a %e&u#ahan da&i%ada a%a 0ang dilakukan %ada tahun 2445 dan 244) dengan tu uan untuk $e$%e&#aiki #e#e&a%a kele$ahan dan $ena$#ah #aik $ana'$ana a"%ek 0ang #elu$ $anta%3 Anta&a %e&u#ahan 0ang di#uat $ulai tahun 244: ialah U! di#uat dala$ #entuk $odul 0ang $eli%uti tia% ta uk $engikut "ukatan $ata %ela a&an dan tidak "e$ua %ula kon"t&uk 0ang diu i3 Tahun 244; uga gu&u di#ekalkan Modul U! dengan %ene&angan tentang $a"alah 0ang $ungkin dihada%i $u&id ika gagal $en a/a# "e"uatu "oalan dan 2adangan 2a&a $e$#uat %e$ulihan untuk $ata %ela a&an 0an g te&li#at3

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

Sekolah di#ekalkan dengan <"o9t 2o%0= in"t&u$en Modul U ian !iagno"tik1 Manual P&o"edu& Pengendalian dan ,o&$at Pela%o&an3 Pihak "ekolah han0a %e&lu $en2etak "oalan U! #e&da"a&kan #ilangan $u&id 0ang $ak"i$u$ dala$ "e"uatu kela" di "ekolah $a"ing'$a"ing3 8u&u $en alankan U! ke%ada "e$ua $u&id "e/aktu %enga a&an dan %e$#ela a&an $ata %ela a&an #e&kenaan3 U! uga #oleh di alankan "ele%a" ta$at "e"uatu to%ik %e$#ela a&an3 Se$ua $u&id di/a i#kan $enduduki U! ini3 Mu&id dikehendaki $en a/a# "oalan U! 0ang di#ekalkan dengan $e$ilih %ilihan a/a%an 0ang di#e&i dala$ "oalan dengan $enghita$kan &uang #e&kenaan dala$ #o&ang a/a%an o# ekti9 >MR 0ang di"e&takan dengan "etia% $odul3 Ke&ta" a/a%an o# ekti9 >MR %e&lu di%e&ik"a oleh gu&u "e2e%at $ungkin "u%a0a gu&u da%at $engenal%a"ti halangan $u&id dala$ %e$#ela a&an $ata %ela a&an #e&kenaan dan %e$ulihan te&u" da%at dilak"anakan $engikut 2adangan dala$ $odul Na"khah 8u&u3 Se%e&ti %engendalian U! tahun "e#elu$n0a1 "ekolah akan $entad#i& dan $e$e&ik"a u ian te&"e#ut #e&da"a&kan %anduan 0ang di"ediakan3 Maklu$at da&i%ada U! te&"e#ut hendaklah dihanta& ke%ada PP!?JPN dan "ete&u"n0a ke Le$#aga Pe%e&ik"aan untuk tu uan ka ian dan %ela%o&an3

O !e"#$% U!$an @3 23 Mengu$%ul data tentang ke$a$%uan $u&id $en a/a# ite$ u ian $ata %ela a&an Sain" dan Mate$atik dala$ #aha"a Ingge&i"3 Menda%atkan $aklu$at "e2a&a $en0elu&uh tentang $a"alah 0ang dihada%i $u&id dala$ %e$#ela a&an $ata %ela a&an Sain" dan Mate$atik $enggunakan #aha"a Ingge&i"3 Me$#antu $engenal %a"ti $u&id 0ang $e$e&lukan %e$ulihan dala$ PPSMI3 Me$#antu gu&u $elak"anakan %e$ulihan $enggunakan %e$ulihan 0ang di"0o&kan $elalui Modul U! 0ang di#ekalkan3 2adangan

*3 +3 53 )3

Men0ediakan %ela%o&an 0ang ko$%&ehen"i9 tentang $a"alah 0ang dihada%i $u&id dala$ PPSMI3 !a%at $en ela"kan dan $e$#e&ikan eAiden ke%ada %e&"oalan da&i %el#agai %ihak tentang ke#e&ke"anan %e&lak"anaan PPSMI dala$ "i"te$ %endidikan nega&a

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

U!$an D$agn&'#$" De%$n$'$ U ian 0ang di alankan oleh gu&u untuk $engenal %a"ti $a"alah atau halangan 0ang #e&#entuk ke"uka&an1 keku&angan dan ke"ila%an 0ang "e&ing kali dihada%i $u&id dala$ %e$#ela a&an "u%a0a gu&u tahu? "eda& ele$en %enting dala$ %enga a&ann0a 0ang "uka& dikua"ai oleh $u&id dan "ete&u"n0a gu&u da%at $e$#uat %e$ulihan (remedial) #e&da"a&kan $aklu$at 0ang di%e&oleh da&i%ada u ian itu3 ($)$-*$)$ M&+,l U!$an D$agn&'#$" PPSMI @3 Jika u ian %en2a%aian 6"e%e&ti UPSR1 PMR dan SPM7 adalah untuk $enda%atkan $aklu$at tentang %engua"aan $u&id dala$ %e$#ela a&an atau le#ih te&kenal dengan assessment of learning1 U! adalah untuk $e$%e&#aiki "e&ta $engenal %a"ti $a"alah $u&id dala$ %e$#ela a&an dan "ete&u"n0a untuk $e$%e&#aiki %e$#ela a&an 6 to improve learning7 atau assessment for learning3 U ian ini di&eka#entuk dan di#ina khu"u" untuk $u&id 0ang $engikuti PPSMI3 U ian ini #ukan u ian "tanda&d 0ang %e&lu di alankan "e&entak di "elu&uh nega&a teta%i u ian 0ang #oleh dilak"anakan oleh gu&u dala$ /aktu %enga a&an dan %e$#ela a&an 6PBP7 di #ilik da& ah #e&da"a&kan "oalan' "oalan 0ang di#ina untuk $enguku& halangan %ada kon"t&uk 0ang "a$a di "elu&uh nega&a3 Modul U! ini #oleh diguna #e&ulang kali %ada $u&id di tahun #e&ikutn0a1 ke&ana ian0a #e&9ung"i untuk $e$#antu gu&u $engenal %a"ti kele$ahan $u&id3 U ian ini $enguku& halangan %ada kon"t&uk'kon"t&uk uta$a 0ang #oleh $e$#e&i "u#"ko& #ukann0a "ko& tunggal3 Su#"ko& U! da%at $e$#e&i $aklu$at "e2a&a le#ih te&%e&in2i1 "e auh $ana $u&id $enghada%i $a"alah dala$ %e$#ela a&an "u%a0a %e$ulihan da%at dilakukan3 U ian ini $e$%un0ai ko&ela"i 0ang &endah anta&a "u#"ko& #agi "oalan'"oalan 0ang dike$ukakan 6iaitu ku&ang da&i%ada 43)573 Pe&ka&a ini untuk $e$a"tikan diagno"i" 0ang dilakukan $e$#e&i $aklu$at te%at tentang $a"alah 0ang dihada%i $u&id dala$ %e$#ela a&an3 Setia% halangan %ada kon"t&uk dide9ini"ikan atau dikon"e%"ikan dengan ela"1 "%e"i9ik1 #e&kaitan dengan $a"alah te&tentu dala$ %e$#ela a&an1 da&i%ada "egi "ko% %engu ian dan #oleh $e$#e&i $aklu$at %e$#ela a&an %el#agai eni" 2alon3 >leh itu1 ika gu&u'gu&u $enda%ati "oalan'"oalan dala$ $odul 0ang di"ediakan oleh LPM ku&ang "e"uai dengan a%a 0ang telah di%ela a&i oleh $u&id $e&eka1 $e&eka #oleh $engu#ah"uai atau $e$#ina "endi&i "oalan lain 0ang le#ih "e"uai a"alkan $aklu$at 0ang di%e&oleh $ene%ati kehendak diagno"i" 0ang di%e&lukan3 Ite$ 0ang digunakan $e"tilah da%at #e&9ung"i "e#agai alat untuk $endiagno"i" $a"alah atau halangan $u&id dala$ %e$#ela a&an3 Ini %e&lu di%a"tikan "u%a0a $u&id tidak $enghada%i $a"alah "e$a"a $en a/a# ite$ te&"e#ut3 Ini #e&$akna1 ika kita hendak $elihat "a$a ada $u&id $enghada%i

23 *3

+3

53

)3

:3

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

$a"alah $e$aha$i "oalan 0ang dike$ukakan dala$ #aha"a Ingge&i"1 $u&id tidak #oleh di#e#ankan dengan $a"alah teknikal 0ang "angat "uka&3 .egitu uga1 ika kita hendak $elihat "a$a ada $u&id $enghada%i $a"alah #e&kaitan %engetahuann0a dala$ $ata %ela a&an "ain" dan $ate$atik1 $u&id tidak "eha&u"n0a di#e#ankan dengan $a"alah $e$aha$i "oalan 0ang "t&uktu& a0atn0a "uka& di9aha$i3 ;3 Setia% ite$ 0ang diguna untuk $enguku& halangan %ada kon"t&uk 0ang #e&lainan $e"tilah #e&"i9at unidi$en"i iaitu han0a $enguku& halangan %ada kon"t&uk 0ang di$ak"udkan "aha a3 Ini adalah untuk $e$a"tikan tidak #e&laku ke"ila%an $endiagno"i" halangan atau kele$ahan $u&id dala$ %e$#ela a&an3 Hal ini %enting #agi $e$a"tikan ke"e&a"ian anta&a $a"alah 0ang dihada%i oleh $u&id dengan %e$ulihan 0ang akan di#e&ikan3 Ma"a %engu ian tidak diteta%kan teta%i angga&an $a"a ke#an0akan $u&id da%at $engha#i"kan "e$ua "oalan %e&lu ditentukan3 Pe&ka&a ini %enting untuk $e$a"tikan "etia% $u&id di#e&i $a"a "e2uku%n0a untuk $en a/a# "e$ua "oalan 0ang dike$ukakan3

C3

-&).a# U!$an Soalan'"oalan dala$ $odul U! dike$ukakan "a$ada dala$ #entuk o# ekti9 atau "u# ekti91 "e2a&a #e&tuli" atau "e2a&a li"an 6$u&id $endenga& "oalan 0ang dike$ukakan "e2a&a Ae&#al oleh gu&u7 $engikut ke"e"uaian dala$ $e$nge"an halangan %ada kon"t&uk 0ang hendak diu i dan tuga"an 0ang hendak dike$ukakan3 Soalan #e&#entuk o# ekti9 aneka %ilihan di a/a# di ata" Ke&ta" Ja/a%an ># ekti9 6>MR7 0ang di"e&takan #e&"a$a $odul3 Manakala "oalan #e&#entuk "u# ekti9 $enghendaki $u&id $en a/a# dala$ ke&ta" #e&a"ingan 0ang di"ediakan oleh gu&u3 Ma"a $en a/a# tidak dihadkan3 Mu&id di#e&i $a"a "e2uku%n0a untuk $en a/a# "e$ua "oalan3 Pe.e)$"'aan Ke)#a' Ja/a0an S&alan O !e"#$% Ane"a P$l$1an +an S, !e"#$%2 8u&u #oleh $e$e&ik"a "endi&i a/a%an $u&id 0ang ditanda %ada >MR dan uga ke&ta" #e&a"ingan #agi "oalan "u# ekti9 atau $e$inta #antuan $u&id lain dengan 2a&a $engagihkan ke&ta" a/a%an "u%a0a "eo&ang $u&id $enanda "atu ke&ta" a/a%an3 8u&u $e$#a2akan a/a%an $anakala $u&id $enandakan a/a%an #etul atau "alah %ada ke&ta" a/a%an3 8u&u #oleh $ene&i$a $ana'$ana %ilihan a/a%an #agi "oalan "u# ekti9 atau a/a%an lain 0ang $e$#e&i $ak"ud 0ang "a$a3 8u&u dikehendaki $e&ekodkan #ilangan "oalan 0ang "alah di a/a# oleh $u&id #agi "etia% kon"t&uk da&i%ada ke&ta" a/a%an o# ekti9 dan "u# ekti93

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

Re'0&n+en U!$an Re"%onden 0ang te&li#at $enggunakan $odul u ian ini ialah "e$ua $u&id Tahun )1 Tingkatan * dan Tingkatan + 0ang $enga$#il $ata %ela a&an te&"e#ut3 6Sekolah akan han0a di#ekalkan dengan "oalan untuk %e&ingkat 0ang #e&"e"uaian dengan PBP $u&id "ekolah #e&kenaan "aha a73 Mu&id 0ang $enga$#il $ata %ela a&an te&"e#ut dikenal%a"ti oleh gu&u untuk didiagno"i" dan di#e&ikan %e$ulihan3 Ma#a Pela!a)an +an Ta1,n3T$ng"a#an Mata %ela a&an dan Tahun?Tingkatan 0ang te&li#at dala$ $odul u ian ini "e%e&ti #e&ikut( Ma#a Pela!a)an Sain" Mate$atik Sain" Mate$atik Sain" Mate$atik Ta$#ahan ,i-ik Ki$ia .iologi Ta1,n3 T$ng"a#an Tahun ) Tingkatan *

Tingkatan +

Halangan Pa+a K&n'#)," Yang D$,!$ !i dala$ $odul U! ini1 halangan %ada kon"t&uk 0ang akan diu i adalah %e&ka&a' %e&ka&a 0ang $e&u%akan halangan dala$ %e$#ela a&an Sain" dan Mate$atik dala$ #aha"a Ingge&i"3 !i anta&an0a adalah( K@ ' Me$aha$i "oalan dala$ #aha"a Ingge&i" DK2' Me$aha$i "oalan dala$ #aha"a Mela0u K* ' Me$aha$i i"tilah Sain"? Mate$atik dala$ #aha"a Ingge&i" DK+' Me$aha$i i"tilah Sain"? Mate$atik dala$ #aha"a Mela0u K5 ' Mengua"ai kon"t&uk %engetahuan Sain"? Mate$atik K) ' Mengua"ai kon"t&uk ke9aha$an Sain"? Mate$atik K: ' Mengua"ai kon"t&uk ke$ahi&an Sain"? Mate$atik K; ' Mengungka%kan idea?in9o&$a"i dala$ #aha"a Ingge&i" DKC' Mengungka%kan idea?in9o&$a"i dala$ #aha"a Mela0u K@4 'Me$aha$i %enga a&an dan %e$#ela a&an Sain"? Mate$atik dala$ #aha"a Ingge&i" (Konstruk K2, K4 dan K9 tidak diuji dalam modul UD ini)

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

De%$n$'$ +an Pen!ela'an K&n'#)," K43K22 Me.a1a.$ '&alan +ala. a1a'a Ingge)$'3 a1a'a Mela5, Kon"t&uk ini untuk $engetahui "a$a ada $u&id #oleh $e$aha$i "oalan 0ang dike$ukakan dala$ #aha"a Ingge&i" atau tidak3 !ala$ "itua"i %e%e&ik"aan1 "e"eo&ang $u&id 0ang gagal $en a/a# "e"uatu "oalan $ungkin di"e#a#kan tidak $engua"ai %engetahuan dan ke$ahi&an 0ang "e%atutn0a atau $ungkin uga tidak $e$aha$i "oalan 0ang dike$ukakan3 Soalan'"oalan 0ang dike$ukakan untuk kon"t&uk K@ tidak "eha&u"n0a $eli#atkan i"tilah 6te&$inologi7 0ang khu"u" untuk Sain"? Mate$atik ke&ana %e&ka&a te&"e#ut di"oal dala$ kon"t&uk K*3 Soalan'"oalan untuk K@ tidak #oleh $eli#atkan %engetahuan dan ke$ahi&an Sain"? Mate$atik 0ang tinggi %engi&aan dan %en0ele"aian $a"alah1 2uku% dengan 0ang a"a" "aha a untuk $engelakkan $engu i kon"t&uk 0ang lain3 Jika "oalan #e&#entuk word problem1 a/a%an akhi& tidak di%e&lukan dan angka'angka 0ang di%ilih $udah dikendalikan3 K63K72 Me.a1a.$ $'#$la1 Sa$n'3 Ma#e.a#$" +ala. a1a'a Ingge)$'3 a1a'a Mela5, Se#ahagian $u&id gagal $en a/a# "oalan ke&ana gagal $e$aha$i i"tilah Sain"? Mate$atik dala$ #aha"a Ingge&i"3 Se%e&ti K@1 "oalan'"oalan tidak #oleh $eli#atkan %engetahuan dan ke$ahi&an tinggi dala$ Sain" dan Mate$atik ke&ana 0ang diu i ialah %e$aha$an i"tilah3 St&uktu& a0at 0ang digunakan untuk $enge$ukakan "oalan uga hendaklah $udah di9aha$i ke&ana %e&ka&a 0ang diu i han0alah i"tilah3 K82 Meng,a'a$ "&n'#)," 0enge#a1,an Sa$n'3 Ma#e.a#$" Soalan'"oalan dala$ kon"t&uk ini #e&tu uan untuk $engu i "a$a ada $u&id $engua"ai atau tidak %engetahuan dala$ Sain"? Mate$atik untuk ta uk'ta uk 0ang dia a& dala$ "ukatan %ela a&an3 Pengetahuan 0ang diu i te&$a"uk kon"e% a"a"1 %&in"i%1 %e&atu&an1 teo&e$ atau 9akta3 Soalan'"oalan tidak #oleh $ela$%au #ata" ke9aha$an dan ke$ahi&an3 Soalan'"oalan uga tidak #oleh $engu i %engetahuan tentang $akna "e"uatu %e&kataan atau i"tilah3 K92 Meng,a'a$ "&n'#)," "e%a1a.an Sa$n'3 Ma#e.a#$" Soalan'"oalan dala$ kon"t&uk ini #e&tu uan untuk $engu i %engua"aan ke9aha$an $u&id dala$ Sain"? Mate$atik untuk ta uk'ta uk 0ang dia a& dala$ "ukatan %ela a&an3 Ke9aha$an 0ang diu i te&$a"uk tentang kon"e%1 %&in"i%1 %e&atu&an1 teo&e$ atau 9akta3 Soalan'"oalan tidak #oleh $ela$%aui #ata" "ehingga $en adi "oalan untuk ke$ahi&an 6K:73 Soalan'"oalan uga tidak #oleh $engu i %engetahuan tentang $akna "e"uatu %e&kataan atau i"tilah3 K:2 Meng,a'a$ "&n'#)," "e.a1$)an Sa$n'3 Ma#e.a#$" Soalan'"oalan dala$ kon"t&uk ini #e&tu uan untuk $engu i "a$a ada $u&id $engua"ai atau tidak ke$ahi&an dala$ Sain"? Mate$atik untuk ta uk'ta uk 0ang dia a& dala$ "ukatan %ela a&an3 Ke$ahi&an 0ang diu i te&$a"uk ke$ahi&an $engi&a1 $en0ele"ai $a"alah1 $enga%lika"i &u$u" dan ke$ahi&an %&o"e" "ain"3 Soalan' "oalan tidak #oleh $engu i %engetahuan dan ke9aha$an tentang $akna "e"uatu

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

%e&kataan atau i"tilah3 .aha"a Ingge&i" 0ang digunakan uga 0ang $udah di9aha$i dengan %enggunaan %e&kataan "e$ini$u$ $ungkin3 K83K;2 Meng,ng"a0"an $+ea3$n%&).a'$ +ala. a1a'a Ingge)$'3 a1a'a Mela5, Soalan'"oalan dala$ kon"t&uk ini dike$ukakan dengan tu uan untuk $engu i "a$a ada $u&id $a$%u atau tidak $engungka%kan1 $en0atakan atau $engelua&kan "e"uatu %e$iki&an atau idea atau in9o&$a"i #e&kaitan Sain"? Mate$atik dala$ #aha"a Ingge&i"3 Ealau%un #a&angkali "e"eo&ang $u&id $e$%un0ai idea atau %e$iki&an atau in9o&$a"i #e&hu#ung teknikal "e%e&ti di"oal dala$ ke&ta" "oalan %e%e&ik"aan1 kegagalan $en a/a# "oalan itu $ungkin di"e#a#kan kegagalan $engungka%kan idean0a dala$ #entuk ko$unika"i Ae&#al "a$a ada dala$ #entuk tuli"an atau li"an3 Untuk $engelakkan kon"t&uk ini #e&ga#ung dengan kon"t&uk 0ang lain1 "e$a"a %e$#inaan "oalan %enggunaan "t&uktu& a0at 0ang $udah1 ke$ahi&an Sain"? Mate$atik 0ang le#ih $udah digunakan3 Selain itu $aklu$at 0ang di%e&lukan untuk diungka%kan di#ekalkan dala$ "oalan3 I"tilah atau &u$u" uga di#ekalkan #e&"a$a'"a$a "oalan3 K402 Me.a1a.$ 0enga!a)an +an 0e. ela!a)an +ala. a1a'a Ingge)$' Sa$n'3 Ma#e.a#$" Kegagalan $u&id dala$ %e%e&ik"aan $ungkin di"e#a#kan kegagalan $e&eka $e$aha$i %enga a&an 0ang di"a$%aikan oleh gu&u dala$ #aha"a Ingge&i"3 Tidak dina9ikan #aha/a ko$unika"i Ae&#al anta&a gu&u dan $u&id $e$ainkan %e&anan 0ang %enting dala$ %&o"e" %enga a&an'%e$#ela a&an3 Satu %e&kataan 0ang di"e#ut oleh gu&u dala$ %enga a&ann0a dan gagal di9aha$i $u&id #oleh $en0e#a#kan "elu&uh %&o"e" %enga a&an'%e$#ela a&an gagal di9aha$i $u&id3 !ala$ kon"t&uk ini1 "oalan'"oalan di#ina untuk $enge"an "a$a ada $u&id $enghada%i $a"alah atau tidak $e$aha$i %enga a&an'%e$#ela a&an dala$ #aha"a Ingge&i"3 Soalan dike$ukakan "e2a&a li"an oleh gu&u $anakala a/a%an di#e&i "e2a&a #e&tuli" oleh $u&id3 In'#),.en U!$an Modul U! $ata %ela a&an Sain"? Mate$atik $engandungi "et "oalan U! #agi to%ik' to%ik 0ang dia a& di dala$ kela" dan $engikut "ukatan %ela a&an 0ang #e&kenaan3 Setia% $odul $eli%uti "atu atau dua to%ik 0ang dia a&3 8u&u #oleh $enggunakan $ana'$ana $odul untuk $endiagno"i" $u&id $e&eka #e&da"a&kan ke%e&luan %e$#ela a&an "ele%a"?"e$a"a PBP3 6 R,!," T&0$"-#&0$" Pe. ela!a)an +ala. M&+,l) Ite$'ite$ #agi "etia% kon"t&uk tidak di"u"un $engikut a&a" ke&u$itan atau ke"uka&an "oalan 0ang diguna untuk $enguku& halangan %ada kon"t&uk'kon"t&uk te&"e#ut3 Se#alikn0a1 "oalan #agi "etia% kon"t&uk di"u"un $engikut a&a" ke"uka&an da&i%ada %aling $udah ke%ada %aling "uka&3 .agi "etia% kon"t&uk 0ang diu i1 ia $engandungi +4 %e&atu" ite$'ite$ a"a" 0ang $udah dan tidak ko$%lek"3 Jika $u&id'$u&id gagal $en a/a# )4 %e&atu" atau le#ih ite$1 $aka $u&id itu dikatego&ikan "e#agai $u&id 0ang $e$e&lukan %e$ulihan #agi kon"t&uk te&"e#ut3 8u&u di2adangkan $en alankan %e$ulihan 0ang "e/a a&n0a3

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

Kegagalan $en a/a# "oalan'"oalan te&tentu dala$ "etia% kon"t&uk $enandakan taha% halangan 0ang dihada%i $u&id dala$ %e$#ela a&an3 .e&da"a&kan halangan' halangan itu1 gu&u di2adangkan $en alankan %e$ulihan 0ang "e/a a&n0a3 Se$ua "oalan dala$ Modul U! dike$ukakan #e&da"a&kan kandungan "ukatan $ata %ela a&an %e&ingkat 0ang #e&kenaan3 Soalan'"oalan dike$ukakan #ukan "e$ata'$ata untuk $engu i %engetahuan1 ke9aha$an dan ke$ahi&an %ela a& teta%i uga lain'lain kon"t&uk "e%e&ti 0ang din0atakan di ata"3 >leh itu1 "oalan'"oalan 0ang dike$ukakan $ungkin tidak $engha&a%kan a/a%an atau %en0ele"aian akhi& #agi $a"alah?tuga"an 0ang dike$ukakan3 Hal ini $en0e#a#kan "oalan'"oalan 0ang dike$ukakan untuk U! #e&#e-a da&i%ada "oalan'"oalan untuk U ian Pen2a%aian "e%e&ti %e%e&ik"aan UPSR1 PMR dan SPM3 M&+,l UD Ta1,n 2008 Yang D$ e"al"an Modul U! tahun 244; $ata %ela a&an Sain"? Mate$atik $engandungi( @3@ Set Modul U! 244; te&#ahagi ke%ada Pe)$ng"a# Se"&la1 Menenga1 dan Se"&la1 Ren+a1 #agi $u&id(
Tahun? Tingkatan Tahun )

Mata Pela a&an Sain" Mate$atik Sain" Mate$atik Sain" Mate$atik Ta$#ahan

Tingkatan *

Tingkatan +

,i-ik Ki$ia .iologi

Setia% $odul U! $e$%un0ai 2 9ail( @3 Na'"1a1 M,)$+ (Students Copy)( ' $engandungi "et "oalan $engikut to%ik %e$#ela a&an #e&"e&ta >MR3 23 Na'"1a1 G,), (Teachers Copy)( ' $engandungi "et "oalan 0ang "a$a %ada Na"khah Mu&id #e&"a$a &ingka"an $odul 0ang $en2atatkan kon"t&uk #agi tia% "oalan1 a/a%an dan 2adangan %e$ulihan3

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

@4

@32

To%ik'to%ik %e$#ela a&an 0ang te&kandung dala$ Modul'$odul U! tahun 244; adalah "e%e&ti #e&ikut( 4<2<4 Ta1,n 9 M>!UL M>!UL @ M>!UL 2 M>!UL * M>!UL + M>!UL 5 T>PIK @3 23 *3 +3 53 LiAing Thing" ,o&2e and Ene&g0 Mate&ial" The Ea&th and the UniAe&"e Te2hnolog0 Ma#a Pela!a)an 2 Sa$n'

4<2<2 Ta1,n 9 M>!UL M>!UL @ M>!UL 2 M>!UL * M>!UL + M>!UL 5 M>!UL ) M>!UL : M>!UL ; M>!UL C M>!UL @4 M>!UL @@

Ma#a Pela!a)an 2 Ma#e.a#$" T>PIK @3 23 *3 +3 53 )3 :3 ;3 C3 @43 @@3 Ehole Nu$#e&" ,&a2tion !e2i$al" Pe&2entage Mone0 Ti$e Length Ma"" Folu$e Sha%e and S%a2e !ata Handling

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

@@

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

@2

4<2<6 T$ng"a#an 6 M>!UL M>!UL @ M>!UL 2 M>!UL * M>!UL + M>!UL 5 M>!UL ) M>!UL : M>!UL ; M>!UL C M>!UL @4 @3 23 *3 +3 53 )3 :3 ;3 C3 Re"%i&ation"

Ma#a T>PIK

Pela!a)an

Sa$n'

.lood Ci&2ulation And T&an"%o&t EG2&etion Re%&odu2tion 8&o/th Land And It" Re"ou&2e" Ele2t&i2it0 8ene&ation >9 Ele2t&i2it0 Sta&" And 8alaGie"

@43 S%a2e EG%lo&ation

4<2<7 T$ng"a#an 6

Ma#a Pela!a)an 2 Ma#e.a#$"

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

@*

M>!UL M>!UL @ M>!UL 2 M>!UL * M>!UL + M>!UL 5 M>!UL ) M>!UL : M>!UL ; M>!UL C M>!UL @4 M>!UL @@ M>!UL @2 M>!UL @*

@3 23 *3 +3 53 )3 :3 ;3 C3 @43 @@3 @23 @*3 @+3

T>PIK Line" and Angle" II Pol0gon" II Ci&2le" II Stati"ti2" Indi2e" Alge#&ai2 EG%&e""ion" III and Alge#&ai2 ,o&$ulae Solid 8eo$et&0 III T&an"9o&$ation" II Linea& EHuation" II Linea& IneHualitie" 8&a%h" >9 ,un2tion" Ratio"1 Rate" and P&o%o&tion" T&igono$et&0

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

@+

4<2<8 T$ng"a#an 7 M>!UL M>!UL @ M>!UL 2 M>!UL * M>!UL + M>!UL 5 M>!UL ) M>!UL :

Ma#a

Pela!a)an

Sa$n'

@3 23 *3 +3 53 )3 :3

T>PIK .od0 Coo&dination He&edit0 And Fa&iation Matte& And Su#"tan2e" Ene&g0 And Che$i2al Change Nu2lea& Ene&g0 Light1 Colou& And Sight Che$i2al" In Indu"t&0

4<2<9 Ta. a1an T$ng"a#an 7 M>!UL M>!UL @ M>!UL 2 M>!UL * M>!UL +

Ma#a Pela!a)an 2 Ma#e.a#$" T>PIK @3 23 *3 +3 ,un2tion" Iuad&ati2 EHuation" Iuad&ati2 ,un2tion" Indi2e" and Loga&ith$"

4<2<: T$ng"a#an 7

Ma#a

Pela!a)an

-$=$"

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

@5

M>!UL M>!UL @ M>!UL 2 M>!UL * M>!UL + M>!UL 5 @3 23 *3 +3 53 )3

T>PIK Int&odu2tion To Ph0"i2" ,o&2e" And Motion ,o&2e" And Motion ,o&2e" and P&e""u&e Heat Light

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

@)

4<2<8 T$ng"a#an 7 M>!UL M>!UL @ M>!UL 2 M>!UL * M>!UL + M>!UL 5

Ma#a

Pela!a)an

K$.$a

@3 23 *3 +3 53 )3 :3 ;3 C3

T>PIK Int&odu2tion To Che$i"t&0 The St&u2tu&e >9 The Ato$ Che$i2al ,o&$ulae and EHuation" Pe&iodi2 Ta#le >9 Ele$ent" Che$i2al .ond" Ele2t&o2he$i"t&0 A2id" And .a"e" Salt" Manu9a2tu&ed Su#"tan2e" In Indu"t&0

4<2<; T$ng"a#an 7 M>!UL M>!UL @ M>!UL 2 M>!UL * M>!UL + M>!UL 5 M>!UL ) M>!UL : M>!UL ; @3 23 *3 +3 53 )3 :3 ;3

Ma#a Pela!a)an 2 B$&l&g$ T>PIK Cell >&gani"ation MoAe$ent o9 Su#"tan2e" A2&o"" The Pla"$a Me$#&ane Che$i2al Co$%o"ition >9 The Cell Cell !iAi"ion Nut&ition Re"%i&ation !0na$i2 E2o"0"te$ Endange&ed E2o"0"te$

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

@:

@3*

-a$l Pela0&)an M&+,l UD dala$ #entuk %e&i"ian Mi rosoft !ffi e "# el di"ediakan #agi $e$#antu gu&u $e$antau %e&ke$#angan dan %en2a%aian $u&id dala$ kela" "ele%a" u ian dilak"anakan3 Pela%o&an Modul U! di#ahagikan $engikut %e&ingkat "ekolah1 loka"i "ekolah1 eni" "ekolah dan $ata %ela a&an3 8u&u han0a $enggunakan 9ail %ela%o&an 0ang "e"uai dengan kela" 0ang dia a& dan $ata %ela a&an3 Manakala1 "ekolah $engu$%ulkan data ke"elu&uhan #agi %e&ingkat 6Tahun?Tingkatan7 $u&id 0ang "a$a $e$e&lukan %e$ulihan $engikut eni" $ata %ela a&an $enggunakan 9ail lain di folder 0ang "a$a $engikut eni" "ekolah $a"ing'$a"ing3 ,ail Pela%o&an Modul U! 0ang dilengka%kan $engikut eni" "ekolah1 loka"i "ekolah1 $ata %ela a&an dan %e&ingkat $u&id 0ang $enga$#il u ian "aha a %e&lu dihanta& ke%ada PP!?PP83 !engan adan0a data ini da%at $e$#antu PP!?PP8 $e&an2ang dan $e$#uat %&og&a$ "u"ulan dala$ %&og&a$ PPSMI di dae&ah atau #ahagian $a"ing'$a"ing3 Pengguna 9ail %ela%o&an $odul U! %e&lu $e&u uk soft op$ Ga)$' Pan+,an Meng$'$ - Pela0&)an M&+,l UD #a1,n 2008 0ang #oleh dida%ati dala$ folder Modul U ian !iagno"tik 244;3

@3+

Manual P&o"edu& Pengendalian Modul U! 244; $enghu&aikan kaedah $elak"anakan $odul U! di "ekolah $enengah atau &endah3 Kandungan $anual uga di%enuhi dengan in9o&$a"i $engenai U ian !iagno"tik 0ang dilak"anakan dala$ PPSMI3 %older Pena#a)an M&+,l UD 2008 $engandungi %ene&angan $engenai %elak"anaan U! di "ekolah $elalui ga$#a&an g&a9ik dan &ower&oint' Pen0a$%aian dala$ Po/e&Point adalah $eli%uti kandungan $anual1 kaedah $en alankan U! di "ekolah dan #ahan $odul dala$ C!3

@35

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

@;

A)a1an Ke0a+a Se"&la1 A< A)a1an A. $< Selain untuk $e$#antu gu&u $engenal %a"ti $a"alah dan halangan $u&id dala$ %e$#ela a&an dan "ete&u"n0a gu&u $e$#uat %e$ulihan1 u ian ini uga $e&u%akan "atu u"aha KPM untuk $engu$%ul $aklu$at tentang PPSMI1 "ekolah di$inta $elak"anakann0a $engikut a&ahan dan %e&atu&an 0ang diteta%kan3 Ini $e$#antu KPM $engu$%ul data tentang $a"alah 0ang dihada%i $u&id 0ang $en alani %&o"e" PPSMI dengan te%at3 Kete%atan data te&"e#ut #oleh $e$#antu KPM $engka i dan $e$%e&#aiki "i"te$ %elak"anaan PPSMI dengan le#ih #e&ke"an3 Sekolah uga dikehendaki $e$#e&itahu $u&id tentang #ila dan kena%a u ian te&"e#ut di alankan3 Me$andangkan data 0ang akan diku$%ul $elalui u ian ini #e&tu uan $e$#antu KPM $e$#uat %enilaian tentang ke#e&ke"anan PPSMI1 "ekolah dikehendaki $e$a"tikan #aha/a 6"e#elu$ u ian ditad#i&7 ke&ta" "oalan #$+a" +$+e+a1"an "e0a+a g,),> .,)$+ a#a, &)ang 5ang #$+a" e)"enaan ke2uali untuk tu uan %e&2etakan "aha a3 U!$an $n$ 1en+a"la1 +$!alan"an .eng$",# "e'e',a$an .a'a ke%ada "e$ua $u&id 0ang $enga$#il $ata %ela a&an #e&kenaan3 Se.,a .,)$+ 5ang .en!alan$ PPSMI 1en+a"la1 +$g,na"an ,n#," #,!,an ,!$an $n$3 Sekolah tidak di#ena&kan $e$ilih $u&id untuk tu uan u ian ini ke&ana u ian ini #ukan u ian %en2a%aian teta%i U!3 U ian ini %e&lu dilak"anakan 0a+a /a"#, P@P .a#a 0ela!a)an e)"enaan e).,la 6 J,la$ 2008 ag$ Ta1,n 9> T$ng"a#an 6 +an T$ng"a#an 7< Jika %ihak "ekolah ke#e&atan untuk $en2etak ke&ta" "oalan1 u ian #oleh dikendalikan $enggunakan %&o ekto& LC! a"alkan da%at dikendalikan "e2a&a %&o9e"ional dan tidak $engganggu %e& alanan u ian3

$$< $$$

$?< ?<

?$<

?$$<

B< A)a1an K1,',' $< Me$andangkan in"t&u$en u ian ini di"ediakan dala$ #entuk soft op$ 0ang #oleh di#uka dengan .engg,na"an 0e)$'$an Microsoft Word(('do ) dan Acrobat Reader(('pdf) adalah $en adi #angg,ng!a/a 'e"&la1 ,n#," .en*e#a" 'al$nan .&+,l +an "e)#a' !a/a0an & !e"#$% 0ang di"ediakan untuk di%e&#an0akkan #e&da"a&kan #ilangan %ela a& 0ang akan $enga$#il u ian te&"e#ut3 Sekolah dikehendaki .en5e+$a +an .engg,na"an 1an5a "e)#a' !a/a0an & !e"#$% 0ang di"ediakan oleh KPM untuk $u&id $en a/a#3 Ealau #agai$ana%un1 $ana'$ana #o&ang >MR "elain da&i%ada 0ang di"ediakan oleh KPM #oleh digunakan3

$$<

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

@C

$$$<

Ke&ta" !a/a0an & !e"#$% UD 5ang #ela1 +$#a+ $) 1en+a"la1 +$",.0,l 'e.,la untuk di"i$%an "e$enta&a1 "ehingga "e$ua data'datan0a di&ekodkan dala$ &ekod gu&u3

Pen#a+ $)an U!$an A)a1an Ke0a+a G,), A< Se el,. U!$an $< Me$andangkan u ian ini #oleh diangga% "e#agai "e#ahagian da&i%ada u ian #e&a"a"kan "ekolah1 g,), "ela' a#a, g,), .a#a 0ela!a)an a+ala1 e)#angg,ng!a/a .en#a+ $) ,!$an $n$ $engikut ke"e"uaian $a"a dan te$%oh $a"a 0ang di#e&ikan< 8u&u hendaklah te&le#ih dahulu .e. e)$#a1, #a)$"1 0ela"'anaan ,!$an ini "u%a0a $u&id da%at $e$#uat %e&"ediaan 0ang "e2uku%n0a "e%e&ti $e$#a/a alat tuli" 'e0e)#$ Pen'$l 2B> 0e)ala#an ge&.e#)$> "al",la#&) (0ela!a) e)"enaan 'a1a!a)> 0e.a+a. atau a%a'a%a %e&alatan 0ang "e"uai digunakan untuk $en a/a# U! $ata %ela a&an #e&kenaan3 8u&u hendaklah #e&#in2ang dengan %engetua dan gu&u'gu&u lain "u%a0a +a0a# .ene#a0"an #a)$"1 5ang 'e',a$ untuk $elak"anakan %entad#i&an u ian ini3 U!$an .e'#$ +$!alan"an 0a+a /a"#, P@P .a#a 0ela!a)an e)"enaan e).,la 6 J,la$ 2008 ag$ Ta1,n 9> T$ng"a#an 6 +an T$ng"a#an 7< 6!ata U! %enting #agi "ekolah untuk tu uan %e$ulihan dan #agi KPM #agi tu uan ka ian dan %ela%o&an73 U ian #oleh di#uat dala$ kela" "e%e&ti "u"unan %e%e&ik"aan atau%un "e/aktu PBP3

$$<

$$$<

$?<

B< Se.a'a U!$an $< $$< $$$< $?< .uku "oalan atau $odul U! tidak #oleh di2onteng atau dituli" dengan a%a'a%a "ekali%un3 Mu&id dikehendaki .en!a/a 0a+a OMR ag$ '&alan & !e"#$% +an 0a+a "e)#a' e)a'$ngan 5ang +$'e+$a"an &le1 g,), ag$ '&alan ', !e"#$%< 8u&u dikehendaki $en2etak >MR $engikut #ilangan $u&id 0ang $enga$#il u ian3 Se#elu$ $u&id $ula $en a/a#1 gu&u dikehendaki $e$#e&itahu $u&id untuk .eng$'$ +an .e.a'#$"an .a"l,.a# 5ang #e)+a0a# +ala. "e)#a' !a/a0an<

(< Sele0a' U!$an $< 8u&u dikehendaki $engu$%ul "e$ua #uku "oalan? $odul U! untuk digunakan oleh kela" 0ang lain3

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

24

$$< $$$< $?<

8u&u hendaklah .eng,.0,l 'e.,a "e)#a' !a/a0an .,)$+ untuk tu uan anali"i"3 8u&u dikehendaki .enan+a"an !a/a0an *al&n e)+a'a)"an "e0a+a !a/a0an 5ang +$'e+$a"an +ala. Na'"1a1 G,),< 8u&u hendaklah $elengka%kan &uangan B$langan S&alan Gagal D$!a/a $engikut kon"t&uk 0ang di"ediakan dala$ >MR $u&id3 Contoh( Ke)#a' Ja/a0an O !e"#$% (+a)$ Na'"1a1 M,)$+)

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

2@

?<

Penting #agi gu&u $enganali"a >MR dan $engenal%a"ti $u&id $e$e&lukan %e$ulihan #e&da"a&kan J.ilangan "oalan gagal di a/a# 6untuk %e$ulihan7J "e%e&ti te&2atat di dala$ R$ng"a'an M&+,l Na"khah 8u&u "etia% $odul U!3 Contoh RINGKASAN MODUL 4 (+a)$ Na'"1a1 G,),) MATEMATIK TAMBAHAN TINGKATAN 7

K&n'#),"

Pene)angan "&n'#)," Me$aha$i i"tilah Mate$atik dala$ #aha"a Ingge&i" Mengua"ai kon"t&uk %engetahuan Mengua"ai kon"t&uk ke9aha$an Mengua"ai kon"t&uk ke$ahi&an Mengelua&kan $aklu$at?idea dala$ #aha"a Ingge&i"

N&. &) '&alan

J,.la1

B$l '&alan gagal +$!a/a (,n#," 0e.,l$1an) 'e",)ang",)angn5a + ) 5 5 *

K* K5 K) K: K;

@1 21 *1 +1 51 ) :1 ;1 C1 @41 @@1 @21 @*1 @+1 @5 @)1 @:1 @;1 @C1 241 2@1 22 2*1 2+1 251 2)1 2:1 2;1 2C1 *4 *@1 *21 **1 *+1 *5

) C : ; 5

?$<

Jika $u&id $enda%at #ilangan "oalan 0ang gagal di a/a# adalah "a$a atau le#ih da&i%ada 0ang din0atakan dala$ &uangan J B$langan S&alan Gagal +$!a/a (,n#," 0e.,l$1an) dala$ Na"khah 8u&uA1 $aka $u&id #e&kenaan adalah $e$e&lukan %e$ulihan #agi kon"t&uk te&"e#ut3 8u&u $elengka%kan &uangan AKeg,naan G,),A %ada >MR $u&id dengan nilai P atau 03 Contoh( Ke)#a' Ja/a0an O !e"#$% (OMR) .,)$+

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

22

P adalah tanda #agi $u&id %e&lu %e$ulihan3 0 adalah tanda $u&id tidak $e$e&lukan %e$ulihan atau telah $engua"ai kon"t&uk #e&kenaan3 ?$$< .agi tu uan gu&u $e&ekod dan $en0i$%an data U! $u&id 0ang $e$e&lukan %e$ulihan #agi tia% kela" dan $engikut $odul1 di"ediakan kaedah %ela%o&an $odul U! dala$ #entuk %e&i"ian Mi rosoft "# el 0ang #oleh dida%ati dala$ folder KPela0&)an M&+,l UDB'e"&la1A3 Contoh(

8u&u dan %engguna $odul U! #oleh $e&u uk Ga)$' Pan+,an Meng$'$ Pela0&)an M&+,l G,), 0ang di"ediakan dala$ folder Pela%o&an Modul U!L"ekolah te&"e#ut untuk tu uan %ela%o&an3 ?$$$< !ata da&i%ada >MR $u&id 6Tanda %ada &uangan Kegunaan 8u&u7 di%indahkan ke dala$ #o&ang A<Re"&+ M,)$+ Pe)l, Pe.,l$1an 3 6La$%i&an L2 dan L*7

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

2*

$C<

Tata2a&a $engi"i Re"&+ M,)$+ Pe)l, Pe.,l$1an hendaklah di&u uk ke%ada Ga)$' Pan+,an Meng$'$ Pela0&)an M&+,l G,), 0ang di"ediakan dala$ folder Pela%o&an Modul U!L"ekolah %ada tia% f)lder $ata %ela a&an3 8u&u akan %e&oleh u$lah $u&id dala$ "atu kela" 0ang $e$e&lukan %e$ulihan #agi "etia% kon"t&uk untuk "atu'"atu $odul3 Ini $e$udahkan gu&u $e&an2ang %&og&a$ %e$ulihan #agi tia% kon"t&uk ke%ada indiAidu atau ku$%ulan $u&id3

C<

8u&u #oleh #e&#in2ang "e2a&a indiAidu atau ku$%ulan ke2il $u&id'$u&id 0ang $enghada%i $a"alah 0ang "a$a #e&da"a&kan kegagalan $u&id $en a/a# "e"uatu "oalan3 Se#aik'#aikn0a1 %e$ulihan hendaklah te&u" dilakukan dala$ %e&#in2angan itu #e&da"a&kan 2adangan 0ang di"e&takan dala$ Na"khah 8u&u3 Selan utn0a1 g,), +$"e1en+a"$ .ela0&)"an #$a0 "ela' 5ang .e.e)l,"an 0e.,l$1an .eng$",# .&+,l "e0a+a 'e"&la1 #agi ke"elu&uhan $u&id 0ang $e$e&lukan %e$ulihan "atu "ekolah3 $langan .,)$+ +ala. ag$ 'e#$a0 "&n'#)," $e$#entuk #ilangan $engikut kon"t&uk #agi

C$<

C$$<

P$1a" 'e"&la1 1en+a"la1 .en*a#a#"an !,.la1 $langan .,)$+ 5ang .e.e)l,"an 0e.,l$1an ag$ 'e#$a0 "&n'#)," +ala. #$a0 .a#a 0ela!a)an e)"enaan ,n#," +$1an#a) "e PPD3G< P$1a" PPD3G .eng,.0,l .a"l,.a# 5ang +$1an#a) &le1 0$1a" 'e"&la1 ,n#," +$1an#a) "e0a+a JPN +an LPM< LPM a"an .e.0)&'e' .a"l,.a# +a)$0a+a PPD3G ,n#," +$la0&)"an "e0a+a Ke.en#e)$an< G,), T$+a" Pe)l, .eng,.,."an "e0,#,'an ,!$an "e0a+a .,)$+ la$n 'e*a)a "e'el,),1an "etelah %e$e&ik"aan "ia% dilakukan3 Se#ela1 '$a0 ,!$an> OMR 1en+a"la1 #e),' +$0e)$"'a &le1 g,), +an +$'$.0an "e#agai eAiden" #agi tu uan %e$ulihan3 Ke$udian >MR #olehlah dilu%u"kan3 Modul u ian #oleh digunakan ke%ada $u&id di kela" lain dan uga $u&id %ada tahun #e&ikutn0a "e#agai alat $e$#antu gu&u $endiagno"i" $u&id dala$ %e$#ela a&an to%ik #e&kenaan3 ,o&$at %ela%o&an di"ediakan dan di#ekalkan dala$ #entuk D'&%# *&05D #agi tu uan ke"e&aga$an3 Se"&la1 1en+a"la1 .eng1an#a) 0ela0&)an $n$ "e PPD3G $a"ing' $a"ing dala$ #entuk soft op$ dan *ard op$3

C$$$< C$?<

C?<

C?$< C?$$<

C?$$$< Pela%o&an PP!?8 ke%ada JPN? LPM hendaklah dala$ #entuk = '&%# *&05D $enggunakan 9o&$at 0ang di"ediakan3

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

2+

C$C<

Pela%o&an PP!?8 ke%ada LPM hendaklah dala$ #entuk D'&%# *&05D $enggunakan 9o&$at 0ang di"ediakan dan dihanta& ke ala$at ( Penga&ah Le$#aga Pe%e&ik"aan Mala0"ia Ke$ente&ian Pela a&an Mala0"ia A&a" @@1 .lok E@@1 Ko$%lek" Ke&a aan Pa&2el E1 Pu"at Pentad#i&an Ke&a aan Pe&"ekutuan )2)4+ Put&a a0a 6u3%3( Sekto& Pengu&u"an !a"a& dan Pe&ke$#angan7 atau $elalui ala$at e'$el( diagno"tikl%$M0ahoo32o$

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

25

(ARTA ALIR MENTADBIR UJIAN DIAGNOSTIK OLEH GURU


MODUL UD

MODUL 4

DT>PIK @ Pela a& Pe&lu Pe$ulihan Men alani P&og&a$ Pe$ulihan

.e& a0a

D Penga0aan D Pe$#ela a&an !ite&u"kan

MODUL 2

DT>PIK 2

D Pe$#ela a&an !ite&u"kan

.e& a0a

Pela a& Pe&lu Pe$ulihan

Men alani P&og&a$ Pe$ulihan

D Penga0aan D Pe$#ela a&an !ite&u"kan

MODUL 6
DT>PIK *

D Pe$#ela a&an !ite&u"kan

.e& a0a

Pela a& Pe&lu Pe$ulihan

Men alani P&og&a$ Pe$ulihan

D Penga0aan D Pe$#ela a&an !ite&u"kan

MODUL 7
DT>PIK + D Pe$#ela a&an !ite&u"kan

P&og&a$ !iagno"tik .e&te&u"an

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

2)

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

2:

(ARTA ALIR PENGUMPULAN DATA UJIAN DIAGNOSTIK

LPM SEDIA -ORMAT LAPORAN DALAM S !T C "#

(4) GURU MEREKOD DATA MURID PERLU PEMULIHAN

Menggunakan( >MR Rekod $u&id %e&lu %e$ulihan 6MS EG2el7

PEN8UMPULAN !ATA MURI! PERLU PEMULIHAN MEN8IKUT M>!UL !AN K>NSTRUK

Pihak "ekolah $engu$%ul !ata untuk "e$ua kela" $engikut Tahun? Tingkatan te&tentu

(2) SEKOLAH SEDIA LAPORAN DAN HANTAR KEPADA PPD3G

Menggunakan( .o&ang Ru$u"an U! ke"elu&uhan Mu&id %e&lu %e$ulihan 6MS EG2el7


PPD3G GABUNG DATA SEKOLAH DAN HANTAR KEPADA JPN3LPM

Menggunakan( .o&ang Ru$u"an U! ke"elu&uhan Mu&id %e&lu %e$ulihan 6MS EG2el7


LPM GABUNG DATA

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

2;

T$n+a"an Sele%a" gu&u'gu&u $entad#i&kan U!1 $en"ko& 6$e$e&ik"a dan $e$#e&ikan $aklu$at #ilangan $u&id 0ang gagal $en a/a# dengan #etul "oalan71 $ela%o& dan $e"tilah diikuti dengan tindakan %e$ulihan 0ang "e"uai dengan halangan dan kegagalan $u&id3Tindakan ini "ela&i dengan de9ini"i U! itu "endi&i3 .e&ikut dike$ukakan 2adangan %e$ulihan 0ang #oleh dilak"anakan di "ekolah anta&an0a(

KONSTRUK K@ N Me$aha$i "oalan dala$ #aha"a Ingge&i"

(ADANGAN REMEDIAL P&og&a$ kha" #aha"a Ingge&i" untuk $e$aha$i "oalan 6ASAS7 Me$aha$i "oalan Fo2a#ula&0 #ia"a 6Penggunaan #aha"a Ingge&i" #ia"a dala$ Sain" dan Mate$atik7 ,&a"a #ia"a A0at #ia"a 6Penggunaan #aha"a Ingge&i" #ia"a dala$ Sain" dan Mate$atik7

P&og&a$ Kha" untuk %eningkatan Latihan Latih tu#i P&og&a$ Penga0aan 6Su&e A P&og&a$7 K2 N Me$aha$i "oalan dala$ #aha"a Mela0u P&og&a$ kha" #aha"a Mela0u untuk $e$aha$i "oalan 6ASAS7 Me$aha$i "oalan Fo2a#ula&0 #ia"a 6Penggunaan #aha"a Ingge&i" #ia"a dala$ Sain" dan Mate$atik7 ,&a"a #ia"a A0at #ia"a 6Penggunaan #aha"a Ingge&i" #ia"a dala$ Sain" dan Mate$atik7

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

2C

KONSTRUK K* N Me$aha$i te&$inologi dala$ #aha"a Ingge&i"

(ADANGAN REMEDIAL P&og&a$ Kha" Sena&ai 8lo"a&i( Latihan Pendedahan 6,la"h 2a&d1 dinding1 tanda" dan kantin7 P&og&a$ "atu i"tilah "atu ha&i6one te&$ a da0 %&og&a$7 !ia&i Iui- on te&$ Cho2olate .a"ed P&og&a$6In"enti97

P&og&a$ Kha" Te&$inologi( Pe&#in2angan Klinik Te&$inologi

P&og&a$ Kha" untuk %eningkatan Te&$inologi Latihan Latih tu#i P&og&a$ Penga0aan 6Su&e A P&og&a$7

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

*4

K+ N Me$aha$i te&$inologi dala$ #aha"a Mela0u

P&og&a$ Kha" Sena&ai 8lo"a&i( Latihan Pendedahan6,la"h 2a&d1 !inding1 Tanda"1 Kantin7 P&og&a$ "atu i"tilah "atu ha&i6one te&$ a da0 %&og&a$7 !ia&i Iui- on te&$ Cho2olate .a"ed P&og&a$6In"enti97

P&og&a$ Kha" Te&$inologi( Pe&#in2angan Klinik Te&$inologi

KONSTRUK K5 N Mengua"ai kon"t&uk %engetahuan

(ADANGAN REMEDIAL P&og&a$ A"a" Pe$#ela a&an 6S%e2ial RL P&og&a$7 Pe$aha$an kon"e% a"a" Pne$onik Kui-

C&i""'C&o"" P&og&a$ ,a$il0 Lea&ning P&og&a$ Inte&net .a"ed Lea&ning P&og&a$ P&og&a$ Penga0aan 6Su&e A P&og&a$7 K) N Mengua"ai kon"t&uk ke9aha$an Con2&ete .a"ed N Lea&ning P&og&a$ 6C.LP7 P&og&a$ A"a" 6 $e$aha$i1 %&in"i%1 %&o"edu&1 9o&$ula1 kon"e%7

P&og&a$ Main Pe&anan6 Role Pla0 P&og&a$7 P&og&a$ Peningkatan 6Pe&9e2tion %&og&a$7 P&og&a$ Penga0aan 6Su&e A P&og&a$7 K: N Me$aha$i kon"t&uk Si$%le A%%li2ation P&og&a$

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

*@

ke$ahi&an Latih tu#i Latihan %enggunaan &u$u"1 %&in"i%1 %&o"edu&1 9o&$ula1 kon"e%

P&og&a$ Cinta Mak$al Pe&#in2angan P&og&a$ Me$%e&ka"a Ke$ahi&an 6Skill Enhan2ing P&og&a$7 P&og&a$ Penga0aan 6Su&e A P&og&a$7

K; N Mengungka% ? $engelua&kan idea dala$ #aha"a Ingge&i"

S2ien2e and Math Pu#li2 S%eaking P&og&a$ ETEMS !AY

P&og&a$ Cinta Mak$al Pe&#in2angan P&og&a$ Me$%e&ka"a Ke$ahi&an 6Skill Enhan2ing P&og&a$7 P&og&a$ Penga0aan 6Su&e A P&og&a$7 KONSTRUK KC N Mengungka% ? $engelua&kan idea dala$ #aha"a Mela0u K@4 N Me$aha$i %enga a&an dan %e$#ela a&an dala$ #aha"a Ingge&i" (ADANGAN REMEDIAL S2ien2e and Math Pu#li2 S%eaking P&og&a$ P&og&a$ Cinta Mak$al Pe&#in2angan Tea$ Tea2hing ,a$il0 lea&ning Mento& N P&otOgO P&og&a$ 6MPP7

.antuan 8u&u 8&ou% Lea&ning Coo%e&ation lea&ning

Pe&9e2tion %&og&a$ P&og&a$ Penga0aan 6Su&e A P&og&a$7

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

*2

GARIS MASA PELAKSANAAN JADUAL KERJA PENGENDALIAN MODUL UJIAN DIAGNOSTIK PPSMI TAHUN 9> TINGKATAN 6 DAN TINGKATAN 7 TAHUN 2008
AKTIEITI Penata&an Modul U! JPN Mene&i$a +soft copy3 (DJ Modul U! dan Manual P&o"edu& Pengendalian Modul U! da&i%ada LPM Penata&an Modul U! di %e&ingkat JPN?PP! JPN?PP! $e$#uat "alinan Jsoft copy3(DJ Modul U! dan Manual P&o"edu& Pengendalian Modul U! "e&ta $engeda&kann0a ke Sekolah Penata&an Modul U! di %e&ingkat "ekolah Me$#uat "alinan Modul U! dala$ #entuk Fsoft copyA atau Fhard copyJ Mentad#i& U! Sekolah Rendah 6SR7 Sekolah Menengah 6SM7 Me$#uat Anali"i" TARIKH TINDAKAN
'KS SPA JPN 'PP SPA 'PP!

(ATATAN

2* Jun 244;

'JPN? PP!

2+ Jun N *4 Jun 244;

@ Julai N * Julai 244;

'Pengetua 'Ketua .idang 'Ketua Panitia '8u&u Mata Pela a&an '8u&u Mata Pela a&an

Mulai * Julai

Mulai * Julai

Sele%a" Sele"ai $entad#i& U! dala$ kela"

'Ketua .idang? Ketua Panitia? 8u&u Mata Pela a&an 'Pengetua? Ketua .idang? 8u&u 'PP! 'Unit Ku&ikulu$ SPA? JPN

Menggunakan 9ail soft op$ J@ PELAP>RAN M>!UL 8URUL Kela"3Gl"J 6kegunaan gu&u7 Menggunakan 9ail soft op$ @3 2 PELAP>RAN M>!UL 8URUL!ata Sekolah3Gl" 23 * PELAP>RAN M>!UL U! PP!M8L!ata3Gl" *3 + PELAP>RAN M>!UL U! JPNL!ata3Gl"

Menghanta& La%o&an(

Sekolah ke PP! PP! ke JPN? LPM

SR( @; Se%t3 244; SM( @4 NoA3 244;

SR( 25 Se%t3 244; SM( @+ NoA3 244;

P&og&a$ Pe$ulihan

.e&$ula "ele%a" "e"i U!

'8u&u Mata Pela a&an

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

**

Pen,#,0 !iha&a% "e$ua %ihak te&uta$a JPN1 PP!1 Pengetua dan gu&u'gu&u 0ang te&li#at dengan PPSMI da%at $e$#e&i ke& a"a$a $elak"anakan %&o ek ini aga& $en2a%ai $atla$at 0ang diha&a%kan3 P&o ek ini adalah %&o ek Ke$ente&ian Pela a&an3 Se$ua %ihak "eha&u"n0a $e$ainkan %e&anan untuk $e$a"tikan ke a0aann0a3 Se#a&ang %e&tan0aan #e&kaitan dengann0a #olehlah dike$ukakan ke%ada LPM 6Sekto& Pengu&u"an !a"a& dan Pe&ke$#angan73 !ala$ %&o ek ini1 LPM #e&tindak "e#agai %e&eka #entuk $odul u ian1 %e$#ina $odul u ian dan %enilai ke#e&ke"anan $odul u ian3 8u&u #e&%e&anan $entad#i& u ian1 $en"ko& u ian dan $elak"anakan %e$ulihan ke%ada anak didik $a"ing'$a"ing di "ekolah3 Le$#aga Pe%e&ik"aan Mala0"ia Put&a a0a Jun 244;

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

*+

LAMPIRAN L4 Kan+,ngan (D M&+,l UD 5ang +$ e"al"an C! Modul U! $ata %ela a&an Sain"? Mate$atik $engandungi( @3 Modul U! tahun 244;

@3*3

Set Modul U! Pe&ingkat Sekolah Menengah

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

*5

@3@3@ @3@32 @3@3* @3@3+ @3@35 @3@3) @3@3:

Modul U! Tingkatan * N Sain" Modul U! Tingkatan * N Mate$atik Modul U! Tingkatan + N Sain" Modul U! Tingkatan + N Mate$atik Ta$#ahan Modul U! Tingkatan + N ,i-ik Modul U! Tingkatan + N Ki$ia Modul U! Tingkatan + N .iologi Setia% $odul U! $engandungi 2 9ail( @3 Na"khah Mu&id 6,tudent -op$7 23 Na"khah 8u&u 6.ea *ers+ -op$7

@32

Set Modul U! Pe&ingkat Sekolah Rendah

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

*)

@323@

Modul U! Tahun ) N Sain"

@3232

Modul U! Tahun ) N Mate$atik

Setia% $odul U! $engandungi 2 9ail( @3 Na"khah Mu&id 6,tudent -op$7 23 Na"khah 8u&u 6.ea *ers+ -op$7

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

*:

@3*

Pela%o&an Modul U! %older Pela%o&an Modul U! di da%ati dala$ %older tia%'tia% $ata %ela a&an #agi "et $odul U! %e&ingkat $enengah dan &endah3 DD Ru uk 8a&i" Panduan Mengi"i Pela%o&an Modul 8u&u tahun 244;3
@3*3@ Pela%o&an Modul U! Pe)$ng"a# Se"&la1

@3*3@3@ Setia% %ela%o&an $engandungi 2 9ail( @3

$odul

U!

%e&ingkat

"ekolah

Pela%o&an Modul U! kegunaan $uru #agi tia% kelas 0ang dia a& Pela%o&an Modul U! kegunaan Sekolah #agi "e'el,),1an kelas %ada %e&ingkat 0ang "a$a

23

@3*32 Pela%o&an Modul U! Pe)$ng"a# PPD3PPG


HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

*;

@3*323@ Pela%o&an Modul U! Pe&ingkat PPD3PPG #agi 'e"&la1 "a/a'an Ban+a) dan Lua& .anda& @3*323@3@ Pela%o&an Modul U! Pe&ingkat PPD3PPG #agi 'e"&la1 Menenga1 +$ "a/a'an Ban+a) dan Lua& .anda& /enis ,ekola*0 %older @3 Sekolah Menengah Ke#ang"aan 6SMK7? Sekolah Menengah 6SM7? Ha&ian 23 Sekolah .e&a"&a$a Penuh 6S.P7 *3 Sekolah Menengah Ke#ang"aan Aga$a 6SMKA7 +3 Sekolah Menengah Teknik 6SMT7 53 Sekolah Sukan )3 Sekolah Seni @3*323@32 Pela%o&an Modul U! Pe&ingkat PPD3PPG #agi Se"&la1 Ren+a1 +$ "a/a'an Ban+a) dan Lua& .anda& /enis ,ekola*0 %older @3 Sekolah Ke#ang"aan 6SK7 23 Sekolah Jeni" Ke#ang"aan Cina 6SJKC7 *3 Sekolah Jeni" Ke#ang"aan Ta$il 6SJKT7 @3*3* Pela%o&an Modul U! Pe)$ng"a# JPN Setia% %ela%o&an $odul U!LPP!?PP8 $engandungi "atu 9ail( @3 Pela%o&an Modul U! kegunaan ""%&""$ #agi tia% eni" sekolah $engikut %e&ingkat dan $ata %ela a&an

Setia% %ela%o&an $odul U!LPP!?PP8 $engandungi "atu 9ail( @3 Pela%o&an Modul U! kegunaan ""%&""$ #agi tia% eni" sekolah $engikut %e&ingkat dan $ata %ela a&an

@3*3*3@ Pela%o&an Modul U! Pe&ingkat JPN #agi 'e"&la1 "a/a'an Ban+a) dan Lua& .anda& @3*3*3@3@ Pela%o&an Modul U! Pe&ingkat JPN #agi 'e"&la1 Menenga1 +$ "a/a'an Ban+a) dan Lua& .anda&

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

*C

/enis ,ekola*0 %older @3 Sekolah Menengah Ke#ang"aan 6SMK7? Sekolah Menengah 6SM7? Ha&ian 23 Sekolah .e&a"&a$a Penuh 6S.P7 *3 Sekolah Menengah Ke#ang"aan Aga$a 6SMKA7 +3 Sekolah Menengah Teknik 6SMT7 53 Sekolah Sukan )3 Sekolah Seni

Setia% %ela%o&an $odul U!LPP!?PP8 $engandungi "atu 9ail( @3 Pela%o&an Modul U! kegunaan JPN #agi tia% eni" sekolah $engikut %e&ingkat dan $ata %ela a&an

@3*3*3@32 Pela%o&an Modul U! Pe&ingkat JPN #agi Se"&la1 Ren+a1 +$ "a/a'an Ban+a) dan Lua& .anda& /enis ,ekola*0 %older @3 Sekolah Ke#ang"aan 6SK7 Setia% %ela%o&an $odul U!LPP!?PP8 23 Sekolah Jeni" $engandungi "atu 9ail( Ke#ang"aan Cina @3 Pela%o&an Modul U! 6SJKC7 kegunaan JPN #agi tia% eni" sekolah *3 Sekolah Jeni" $engikut %e&ingkat Ke#ang"aan Ta$il dan $ata %ela a&an 6SJKT7

@3+ @35

Manual Pengendalian Modul U! 244; Penata&an Modul U! tahun 244; @353@ &ower&oint Penata&an @3532 &ower&oint Pengenalan ke%ada U ian !iagno"tik Pe&i"ian A2&o#at Reade&

@3)

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

+4

L2

Ke)#a' Ja/a0an O !e"#$% (OMR)

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KERTAS JAGAPAN OBJEKTIU!$an D$agn&'#$"


Nama Pelajar: Tahun/ Tingkatan : Nama Sekolah:
8UNAKAN PENSIL 2. ATAU .. SAHAJA3 TENTUKAN TIAP'TIAP TAN!A ITU HITAM !AN MEMENUHI KESELURUHAN RUAN83 PA!AMKAN HIN88A HA.IS MANA'MANA TAN!A YAN8 AN!A U.AH

Mata Pelajaran: Modul:

SCIENCE

SILA HITAMKAN A!APAN "I #A!AH MEN$IK%T H%&%' A!APAN (AN$ AN"A PILIH
@ 2 * + 5 ) : ; C @4 @@ @2 @* @+ @5
A A A A A . . . . . C C C C C ! ! ! ! ! E E E E E

*@ *2 ** *+ *5 *) *: *; *C +4 +@

A A A A A

. . . . .

C C C C C

! ! ! ! !

E E E E E

+) +: +; +C 54 5@

A A A A A

. . . . .

C C C C C

! ! ! ! !

E E E E E

A A A A A

. . . . .

C C C C C

! ! ! ! !

E E E E E

A A A A A

. . . . .

C C C C C

! ! ! ! !

E E E E E

A A A A A

. . . . .

C C C C C

! ! ! ! !

E E E E E

@ 52
5* 5+ 55 5) 5: 5; 5C )4 J,.la1 S&alan

A A A A A

. . . . .

C C C C C

! ! ! ! !

E E E E E

A A A A A

. . . . .

C C C C C

! ! ! ! !

E E E E E

A A A A A

. . . . .

C C C C C

! ! ! ! !

E E E E E

@ +2
+* ++ +5

@) @: @; @C 24 2@ 22 2* 2+ 25 2) 2: 2; 2C *4

A A A A A

. . . . .

C C C C C

! ! ! ! !

E E E E E

K&n'#),"

N&< S&alan

B$langan S&alan Gagal D$!a/a

Keg,naan G,),

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K@ K* K5 K) K: K@4

@'5 ) ' @4 @@ ' @5 @) ' 24 2@ ' 25 2) ' 2;

5 5 5 5 5 *

A A A A A

. . . . .

C C C C C

! ! ! ! !

E E E E E

A A A A A

. . . . .

C C C C C

! ! ! ! !

E E E E E

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

+@

L6

Pela0&)an M&+,l UD Bag$ Keg,naan G,),

A< REKOD MURID PERLU PEMULIHAN SEK>LAH( JENIS SEK>LAH( 6SK? SJKC? SJKT? SMK? SM? S.P? SMA? SMT? SEK SUKAN? SEK SENI? SEK M>!EL KHAS7 L>KASI SEK>LAH( 6.AN!AR? LUAR .AN!AR7 NAMA 8URU( TAHUN? TIN8KATAN? KELAS( MATA PELAJARAN( .ILAN8AN MURI! !ALAM KELAS( TAHUN( BIL< NAMA MURID

M>!UL(

K4

K2

KONSTRUK YANG MEMERLUKAN PEMULIHAN K6 K7 K8 K9 K: K8

K;

K40

@ 2 * + 5 ) : ; C @4 @@ @2 @* @+ @5 @) @: @; @C 24 2@ 22 2* 2+ 25 2) 2: 2; 2C *4 *@ *2 ** *+ *5 *) *: *; *C +4 +@ +2 +* ++ +5 +) +: +; +C 54 JUMLAH MURI! PERLU PEMULIHAN( .ILAN8AN MURI! MEN!U!UKI UJIAN? M>!UL INI( Nota( Tandakan P P P atau P 4 P %ada &uang K>NSTRUK YAN8 MEMERLUKAN PEMULIHAN #agi "etia% na$a $u&id3 P adalah tanda $u&id $e$e&lukan %e$ulihan 4 adalah tanda $u&id $engua"ai kon"t&uk atau tidak $e$e&lukan %e$ulihan

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

+2

L6

Pela0&)an M&+,l UD Bag$ Keg,naan G,),

B< RUMUSAN UJIAN DIAGNOSTIK BAGI KELAS SEK>LAH( JENIS SEK>LAH( 6SK? SJKC? SJKT? SMK? SM? S.P? SMA? SMT? SEK SUKAN? SEK SENI? SEK M>!EL KHAS7 L>KASI SEK>LAH( 6.AN!AR? LUAR .AN!AR7 NAMA 8URU( TAHUN? TIN8KATAN? KELAS( MATA PELAJARAN( .ILAN8AN MURI! !ALAM KELAS( TAHUN( BILANGAN MURID MENDUDUKI UJIAN3 MODUL JUMLAH MURID DALAM KELAS YANG MEMERLUKAN PEMULIHAN MENGIKUT KONSTRUK K4 K2 K6 K7 K8 K9 K:

MODUL @ 2 * + 5 ) : ; C @4 @@ @2 @* @+ @5

K8

K;

K40

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

+*

L6

Pela0&)an M&+,l UD Bag$ Keg,naan G,),

D< RUMUSAN UJIAN DIAGNOSTIK KESELURUHAN BAGI KELAS

MATA PELAJARAN TAHUN

SEKOLAH

JENIS SEKOLAH

LOKASI SEKOLAH

KELAS3 TAHUN3 TINGKATAN

BILANGAN MURID DALAM KELAS

MODUL

BILANGAN MURID MENDUDUKI UJIAN3 MODUL K4 Q K2

JUMLAH MURID DALAM KELAS DAN PERATUS YANG MEMERLUKAN PEMULIHAN MENGIKUT KONSTRUK

K6

K7

K8

K9

K:

K8

K;

K40

@ 2 * + 5 ) : ; C @4 @@ @2 @* @+ @5

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

++

L6

Pela0&)an M&+,l UD Bag$ Keg,naan G,), (Ke'el,),1an +$ Se"&la1)

RUMUSAN UJIAN DIAGNOSTIK KESELURUHAN (PERINGKAT SEKOLAH)

MATA PELAJARAN TAHUN

SEKOLAH

JENIS SEKOLAH

LOKASI SEKOLAH

KELAS3 TAHUN3 TINGKATAN

BILANGAN MURID DALAM KELAS

MODUL

BILANGAN MURID MENDUDUKI UJIAN3 MODUL K4 Q K2

JUMLAH MURID DALAM KELAS DAN PERATUS YANG MEMERLUKAN PEMULIHAN MENGIKUT KONSTRUK

K6

K7

K8

K9

K:

K8

K;

K40

@ 2 * + 5 ) : ; C @4 @@ @2 @* @+ @5

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

+5

L6

Pela0&)an M&+,l UD Bag$ Keg,naan PPD3 PPG3 JPN

RUMUSAN UJIAN DIAGNOSTIK KESELURUHAN (PERINGKAT PPD3G)

MATA PELAJARAN

TAHUN

PPD3 PPG

JENIS SEKOLAH

LOKASI SEKOLAH

KELAS3 TAHUN3 BILANGAN MURID TINGKATAN DALAM KELAS

MODUL

BILANGAN MURID MENDUDUKI UJIAN3 MODUL K4 Q K2

JUMLAH MURID DALAM KELAS DAN PERATUS YANG MEMERLUKAN PEMULIHAN MENGIKUT KONSTRUK

K6

K7

K8

K9

K:

K8

K;

K40

@ 2 * + 5 ) : ; C @4 @@ @2 @* @+ @5

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

+)

L6

Pela0&)an M&+,l UD Bag$ Keg,naan JPN

RUMUSAN UJIAN DIAGNOSTIK KESELURUHAN (PERINGKAT JPN)

MATA PELAJARAN

TAHUN

PPD3 PPG

JENIS SEKOLAH

LOKASI SEKOLAH

KELAS3 TAHUN3 BILANGAN MURID MODUL TINGKATAN DALAM KELAS

BILANGAN MURID MENDUDUKI UJIAN3 MODUL K4 Q K2

JUMLAH MURID DALAM KELAS DAN PERATUS YANG MEMERLUKAN PEMULIHAN MENGIKUT KONSTRUK

K6

K7

K8

K9

K:

K8

K;

K40

@ 2 * + 5 ) : ; C @4 @@ @2 @* @+ @5

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

+:

HAK CIPTA KERAJAAN MALAYSIA

+;