Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 1

Minggu 1 '

Tajuk

Kandungan/Kemahiran

Ca a an/A!M

Pengena"an ajuk# ajuk dan $rien a%i &e"ajar ingka an 1 Surah A"#!a(arah ) 1#* K$n%e& Tak+a 1,mem-a.a a/a dengan -e u" dan -er aj+id, ',menge ahui k$n%e& ak+a dan .iri $rang -er ak+a, # # mem-a.a a/a &er-in.angan da"am kum&u"an /akini A"# 1uran inga dan aa i A""ah -er ak+a

# #

Akidah ) K$n%e& Akidah

1,menge ahui k$n%e& akidah0 nama dan ujuan mem&e"ajari i"mu akidah 1,mem-a.a a/a dengan -e u" dan -er aj+id ',men/a akan &anduan $rang /ang -er ak+a 1,menge ahui k$n%e& 5ardhu ain dan 5ardhu ki5a/ah %er a ke&en ingann/a

Surah A"#!a(arah ) 1#* 3K$n%e& Tak+a4

# mem-a.a a/a # &er-in.angan

I-adah ) K$n%e& 5ardhu ain dan 5ardhu ki5a/ah %er a im&"ika%in/a ke&ada indi6idu0 ma%/araka dan Negara 7 Surah A"#!a(arah ) 1#* Ha5a8an

1,mem-a.a dan mengha5a8 a/a

# mem-a.a a/a # mengha5a8 a/a %e.ara -erkum&u"an # &enerangan dan %$a" ja+a# mem-a.a a/a # -er.eri a

Sirah ) Ri+a/a hidu& Ra%u"u""ah * Surah A"#!a(arah ) 27# 29

1,men.eri akan ri+a/a hidu& Ra%u"u""ah 1,mem-a.a a/a dengan -e u" dan -er aj+id ',men.eri akan ki%ah Adam dan Ha+a di %/urga hingga di urunkan ke -umi 1,Penger ian I%"am0 Iman dan

Akidah ) A%a% Akidah

# &er-in.angan

I%"amiah Surah A"#!a(arah ) 27# 29

Ih%an %er a hu-ungann/a 1,mem-a.a a/a dengan -e u" dan -er aj+id ',%/ai an mu%uh u ama manu%ia0 au-a dan hikmahn/a 1,&enger ian0 jeni%0 .ara men/u.i naji% dan hikmahn/a

# mem-a.a a/a # %um-ang%aran

I-adah ) K$n%e& -er%u.i !er%u.i dari Naji%0 .ara dan hikmahn/a 9 Surah A"#!a(arah ) ;2

# &enerangan # unjuk .ara # -er%ih # mem-a.a a/a # men/enarai i%i &erjanjian

1,mem-a.a a/a dengan -e u" dan -er aj+id ',i%i &erjanjian dan %ika& !ani I%rae" dengan A""ah 1,Ra%u"u""ah &em-a+a rahma %e"uruh a"am

Sirah ) Perjuangan Ra%u"u""ah di Mekah da"am mengukuhkan akidah I%"amiah Surah A"#!a(arah ) ;2

# &er-in.angan kum&u"an

1,mem-a.a a/a dengan "an.ar dan -er aj+id ',hu-ungan %e%ama manu%ia I-u -a&a Kaum kera-a <rang mi%kin Anak /a im 1,menge ahui &enger ian0 .ara0 hikmah dan &erkara /ang -erkai an dengan +uduk 1,mem-a.a a/a dengan -e u" dan -er aj+id ',ujian A""ah %e-agai anda ke-e%aran 1,menge ahui &enger ian0 .ara0 hikmah dan &erkara /ang -erkai an dengan +uduk 1,mem-a.a a/a dengan -e u" dan -er aj+id ',ujian A""ah %e-agai anda ke-e%aran 1,menge ahui &er-e8aan hidu&

I-adah ) I% injak

Surah A"#!a(arah ) 1**# 1*:

I-adah ) >uduk dan hikmahn/a

1?

Surah A"#!a(arah ) 1**# 1*:

Sirah ) Ma%/araka

Ara- %e-e"um dan %e"e&a% ke"ahiran Ra%u"u""ah 11 Surah A"#!a(arah ) 1**# 1*:

ma%/araka Ara- %e-e"um dan %e"e&a% ke"ahiran Ra%u"u""ah

1,mem-a.a a/a dengan 5a%ih dan -er aj+id ',menge ahui -en uk ujian /ang A""ah -erikan

1'

Akh"ak ) Ada- menjaga 5i rah "e"aki dan &erem&uan Ada- -erka+an Surah A"#!a(arah ) 1**# 1*:

1,menge ahui .ara menjaga 5i rah "e"aki dan &erem&uan ',menge ahui .ara menjaga ada- -erka+an 1,mem-a.a a/a dengan 5a%ih dan -er aj+id ',me"a5a8 dan mengha5a8 u.a&an ke ika menerima mu%i-ah 1,memahami .ara -eradadengan i-u -a&a 1,mem-a.a a/a ',menje"a%kan ada- makan dan minum 1,menge ahui a a.ara mem-a.a A"#1uran

12

Akh"ak ) Ada- dengan i-u -a&a Surah A"#!a(arah ) 1:;

Akh"ak ) Ada- mem-a.a A"#1uran 17 Surah A"#!a(arah ) 1:;

1,mem-a.a a/a ',mengha5a8 d$a %e-e"um dan %e"e&a% makan 1,menge ahui &erkara /ang -erkai an dengan mandi +aji1,mem-a.a a/a ',.iri makanan /ang ha"a" dan -erkua"i i %er a haram 1,menge ahui &enger ian0 .ara dan hikmah a//amum

# mem-a.a a/a # mengha5a8 a/a

I-adah ) Mandi dan hikmahn/a 1* Surah A"#!a(arah ) 1:;

# &enerangan # "a ihan # mem-a.a a/a # &er-in.angan

I-adah ) Ta//amum0 .ara dan hikmahn/a

# &enerangan # dem$n% ra%i dan ama"i

1:

Hadi% ) Pengena"an hadi%

1,menge ahui k$n%e& hadi% ',hadi% %e-agai %um-er hukum 2,men/a akan &er-e8aan an ara hadi% dan A"#1uran 1,menge ahui &er-e8aan %er u dan %amak %er a .ara me"akukann/a SDA 1,men/a akan hikmah -er%u.i ke&ada indi6idu dan ma%/araka

# &enerangan # kaji%e"idik

I-adah ) Ser u0 %amak dan .ara me"akukann/a 19 Hadi% ) SDA I-adah ) Hikmah -er%u.i ke&ada indi6idu dan ma%/araka 1; Akh"ak ) Ada- -ergau" dengan kaum ke"uarga

# &enerangan # unjuk.ara SDA # &er-in.angan kum&u"an dan &er-en angan # %$a"ja+a-

1,menje"a%kan ada- dan ke-aikan -eada- dengan ke"uarga 1,menge ahui %ejarah hidu&0 %um-angan ke&ada I%"am ULANGKA@I PEPERIKSAAN SEMESTER 1 1,mem-a.a a/a ',menghuraikan mak%ud ke-aikan dunia dan akhira %er a .ara menda&a kann/a 1,menge ahui hu-ungan an ara rukun iman dan .ara mengukuhkan iman 1,mem-a.a dan mengha5a8 a/a dengan "an.ar 1,menge ahui &enger ian0 %/ara +aji- %/ara %ah0 -a a"0 rukun %$"a 1,mem-a.a a/a dengan "an.ar0 5a%ih dan -er aj+id ',menge ahui mak%ud arak dan judi %er a -aha/a kedua#duan/a 1,menge ahui % ra egi &erjuangan Ra%u"u""ah 1,mem-a.a a/a dengan "an.ar dan -er aj+id

Sirah ) o Si i Khadijah o A-u !akar 1= '? '1

# men.ari mak"uma # &er-en angan

Surah A"#!a(arah ) '?1

# mem-a.a a/a # &enerangan

Akidah ) Akidah -er era%kan rukun iman '' Surah A"#!a(arah ) '?1 Ha5a8an I-adah ) S$"a Aardhu

# &er-in.angan # "a ihan # mem-a.a dan mengha5a8 a/a # %um-ang%aran # mem-ua n$ a # mem-a.a a/a # "a ih u-i

'2

Surah A"#!a(arah ) '1=

'7

Sirah ) S ra egi Perjuangan Ra%u"u""ah Surah A"#!a(arah ) '1=

# &er-in.angan # mem-a.a a/a

',menge ahui hukuman &eminum arak dan kaki judi %er a ke%an -urukn/a ke&ada indi6idu ma%/araka Akh"ak ) Ada- -erguru '* Surah A"#!a(arah ) '** 1,menge ahui gari% &anduan ada- -erguru 1,mem-a.a a/a dengan "an.ar ',menge ahui ke-e%aran dan kekua%aan A""ah 1,menge ahui k$n%e& mukmin dan mu%"im 1,mem-a.a a/a ',men/a akan ke"e-ihan mem-a.a a/a kur%i 1,menge ahui mak%ud0 %/ara %ah %er a &erkara /ang -erkai an

# mem-a.a a/a

':

Akidah ) K$n%e& mukmin dan mu%"im Surah A"#!a(arah ) '**

# &er-in.angan # mem-a.a a/a # kaji %e"idik

I-adah ) S$"a @emaah dan ke&en ingann/a

# &enerangan

'9

Surah A"#!a(arah ) '** Ha5a8an Sirah ) Aak $r keja/aan dan % ra egi &erjuangan dak+ah Ra%u"u""ah di Mekah Surah A"#!a(arah ) '*:

1,mem-a.a dan mengha5a8 a/a kur%i dengan "an.ar 1,menge ahui 5ak $r keja/aan dan % ra egi &erjuangan dak+ah Ra%u"u""ah di Mekah 1,mem-a.a a/a dengan -e u" dan -er aj+id ',menge ahui i%i kandungan a/a er%e-u 1,menge ahui .ara meme"ihara har a %ek$"ah 1,mem-a.a dan mengha5a8 a/a

# mem-a.a dan mengha5a8 a/a # -er.eri a

';

# mem-a.a a/a # &enje"a%an i%i a/a

'=

Akh"ak ) Ada- Menjaga Har a di Sek$"ah Surah A"#!a(arah ) '*: Ha5a8an Akidah ) Da"i" en ang ke+ujudan A""ah

# mem-a.a dan mengha5a8 a/a

2?

Surah A"#!a(arah ) ';7#';:

1,menge ahui -uk i ke+ujudan A""ah me"a"ui da"i" ak"i dan nak"i %e&er i kejadian manu%ia0 a"am dan hai+an 1,mem-a.a dengan 5a%ih dan -er aj+id ',men/a akan %i5a #%i5a A""ah

# mem-a.a a/a # menge"uarkan i%i &en ing a/a

dan anggungja+a- Ra%u" I-adah ) S$"a @umaa 0 k$n%e&0 %/ara +aji-0 %ah dan .ara 21 Surah A"#!a(arah ) ';7#';: 1,menge ahui &erkara /ang -erkai an dengan %$"a @umaa %e&er i %/ara +aji-0 %ah dan .ara me"ak%anakann/a 1,mem-a.a a/a dengan "an.ar dan -er aj+id 'menge ahui anda A""ah Maha Adi" 1,menge ahui rukun khu -ah dan ada- makmum # &er-in.angan # "a ih u-i

# mem-a.a a/a

2'

I-adah ) o S$"a @umaa o Rukun Khu -ah o Ada- Makmum Surah A"#!a(arah ) ';7#';: Ha5a8an Akh"ak ) Ada- menun u i"mu Hadi% ) Ga"akan menun u i"mu

# %um-ang%aran

1,mem-a.a a/a dan mengha5a8 a/a

# mengha5a8 a/a

22

1,menge ahui k$n%e& menun u i"mu dan ke&en ingann/a 1,mem-a.a ek% hadi% dengan "an.ar ',menge ahui mak%ud hadi% %e.ara men/e"uruh 1,menge ahui er i0 ma%a dan hikma %$"a %una ra+a i- dan ahi/a u" ma%jid 1,mem-a.a ek% hadi% dengan "an.ar ',menge ahui mak%ud hadi% %e.ara men/e"uruh 1,menge ahui &enger ian0 %e-adan &erja"anan &eri% i+a hijrah 1,men.eri akan ri+a/a hidu&0 -en uk %ek%aan dan %um-angan $k$h 1,menge ahui .ara khu%/uk da"am %$"a

# "ak$nan # mem-a.a hadi% # "a ihan

27

I-adah ) S$"a %una ra+a i- dan %$"a %una ahi/a u" ma%jid Hadi% ) Panduan hidu& mukmin

# dem$n% ra%i

mem-a.a hadi%

2*

Sirah ) Hijrah Ra%u"u""ah ke Madinah dan &engajarann/a Sirah ) o !i"a" o Sumai/a h I-adah ) Cara khu%/uk da"am %$"a

# -er.eri a # mem-ua n$ a # -er.eri a

# mem-ua n$ a