Anda di halaman 1dari 11

T4 : Bab 1

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA


(SOALAN STRUKTUR)

Zaman
Paleolitik

Zaman
Neolitik

Zaman
X

Zaman
Y

Rajah di atas menunjukkan empat tahap utama dalam Zaman Prasejarah.

(a)

Namakan Zaman X dan Zaman Y.

(b)

(c)

(i)

Zaman X

(ii)

Zaman Y

[2 markah]

Senaraikan empat ciri penting Zaman Paleolitik.


(i)

(ii)

(iii)

(iv)

[4 markah]

Bagaimanakah masyarakat Zaman Prasejarah berubah daripada Zaman X kepada Zaman


Neolitik?
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

[4 markah]

T4 : Bab 1
Jawapan Soalan 1
(a) -

Mesolitik

[1M]

Logam

[1M]
[ Mak. 2 Markah ]

(b) -

Manusia hidup secara nomad (berpindah-randah)


Penempatan di tepi tasik / tepi sungai / di dalam gua.
Manusia hidup dalam kelompok yang kecil (keluarga)
Manusia menyara hidup dengan memungut hasil hutan / berburu
binatang / menangkap ikan.
Alatan batu yang dicipta lebih mengutamakan fungsi
daripada nilai estetika atau seni.
Alatan batu yang digunakan agak kasar.

[1M]
[1M]
[1M]
[1M]
[1M]
[1M]

[Mak. 4 Markah]

(c)

Manusia mula hidup secara menetap di sesuatu tempat /


[1M]
tidak berpindah-randah.
Bercucuk tanam dan menternak binatang.
[1M]
Hidup secara berkelompok dan membina kediaman yang
lebih kukuh
[1M]
Kesuburan tanah di lembah sungai membolehkan mereka
mengusahakan tanaman makanan untuk keperluan harian.
[1M]
Perkampungan berubah menjadi bandar, seterusnya wujud sistem
undang-undang atau peraturan bagi menjamin kestabilan dan
keharmonian hidup mereka.
[1M]
Seorang ketua dilantik untuk menguatkuasakan
peraturan-peraturan bagi kesejahteraan hidup.
[1M]
Kehidupan yang lebih tersusun menyebabkan manusia
mempunyai lebih banyak masa untuk memikirkan cara-cara
meningkatkan kehidupan mereka
[1M]
Menghasilkan pelbagai ciptaan seperti roda, bajak, peralatan
tembikar dan sebagainya.
[1M]
Hasil ciptaan alatan membolehkan lebihan makanan
dikeluarkan dan mendorong kepada aktiviti perdagangan dengan
kawasan-kawasan lain melalui pertukaran barangan (sistem
T4 : Bab 1
barter). [1M]
[ Mak. 4 Markah ]

Tamadun awal manusia mempunyai ciri-cirinya


yang tersendiri dan bermula di lembah sungai.
2
(a)

Apakah yang anda faham tentang tamadun?

[2 markah]

(b)

(c)

Berdasarkan petikan di atas, senaraikan empat ciri tamadun awal manusia.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

[4 markah]

Mengapakah tamadun awal bermula di lembah sungai?


(i)

(ii)

(iii)

(iv)

[4 markah]

T4 : Bab 1

Jawapan Soalan 2
(a)

(b) -

(c) -

Taraf kemajuan manusia dalam kebendaan


perkembangan pemikiran dan pencapaian atau kejayaan manusia dalam aspek
rohaniah.
[2 M]
[ Mak. 2 Markah ]
Petempatan kekal
sistematik
Kehidupan berorganisasi
Sistem pemerintahan
Pengkhususan pekerjaan
Agama dan kepercayaan
Bahasa dan sistem tulisan

sumber ekonomi asas.


kawasan pertanian subur
sumber bekalan air untuk pertanian
sumber protein
Kesuburan tanah

[1M]
[1M]
[1M]
[1M]
[1M]
[1M]
[ Mak. 4 Markah ]
[1M]
[1M]
[1M]
[1M]
[1M]
[ Mak. 4 Markah ]

T4 : Bab 1

Tamadun Mesir Purba mempunyai beberapa buah


pusat pentadbiran di sepanjang Sungai Nil dan
memberi sumbangan dalam ketamadunan manusia.
Firaun merupakan raja yang berkuasa mutlak serta
dianggap suci.

(a)

(b)

(c)

Namakan dua bandar yang


dalam kerajaan Mesir Purba.

menjadi

pusat

pemerintahan

penting

(i)

(ii)

[2 markah]

Jelaskan peranan firaun dalam bidang pemerintahan.


(i)

(ii)

[4 markah]

Senaraikan empat pencapaian tamadun Mesir Purba dalam bidang perubatan.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

[4 markah]

T4 : Bab 1

Jawapan Soalan 3
(a) -

Bandar Thinis
Bandar Memphis
Bandar Thebes

(b) -

raja berkuasa mutlak dan dianggap suci.


Ketua pendeta, pemilik semua tanah, ketua hakim dan ketua
pahlawan.
Jawatan Firaun diwarisi secara turun-temurun
Firaun dianggap sebagai jelmaan Tuhan Horus
Firaun digelar Raja Matahari kerana dipercayai anak
Tuhan Matahari iaitu Amon-Re.

[1M]
[1M]
[1M]
[ Mak. 2 Markah ]

[2M]
[2M]
[2M]
[2M]
[2M]
[ Mak. 4 Markah ]

(c) -

Pengamal perubatan diberikan status tinggi oleh masyarakat Mesir


dan berkhidmat di istana.
Kebolehan mengubati penyakit, memberikan rawatan kecantikan
Mengawetkan mayat menjadi mumia
Mahir daalam ilmu pembedahan

[1M]
[1M]
[1M]
[1M]

[ Mak. 4 Markah ]

T4 : Bab 1
4. a.Berikan dua kegiatan ekonomi pada zaman Neolitik
i. ..................................................................................................
ii. ................................................................................................
( 2 markah )
b. Senaraikan ciri-ciri epik Gilgamesh
i.

.................................................................................................

ii.

.................................................................................................

iii.

.................................................................................................
( 3 markah )

c. Nyatakan peranan Raja Mesopotamia


i.

................................................................................................

ii.

..............................................................................................

iii.

..............................................................................................
( 3 markah )

d. Berikan kepentingan Kod Undang-undang Hammurabi kepada masyarakat Mesopotamia.


i.
ii.

.............................................................................................
.............................................................................................
( 2 markah )

T4 : Bab 1
Jawapan soalan 4

4. a.Berikan dua kegiatan ekonomi pada zaman Neolitik

i.
ii.
iii.

bercucuk tanam
menternak binatang
mencari hasil hutan

( 2 x 1 = 2 markah )
b. Senaraikan ciri-ciri epik Gilgamesh
i.
ii.
iii.

mengandungi falsafah dan cara hidup orang Mesopotamia


menceritakan tentang pemerintah, percintaan, kehidupan yang kekal abadi dan
kesaktian
epik tertua di dunia
( 3 x 1 = mak 3 markah )

c. Nyatakan peranan Raja Mesopotamia


i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Raja dianggap tuhan atau wakil tuhan


Pemilik negara kota
Menjadi ketua pentadbir
Ketua negara
Ketua pendeta yang berkuasa dalan hal keagamaan / agama
Menentukan bentuk pentadbiran
Berkuasa dalam soal tanah, cukai, hasil pertanian dan perniagaan
( 7 x 1 =Mak 3 markah )

d. Berikan kepentingan Kod Undang-undang Hammurabi kepada masyarakat Mesopotamia.


i.
ii.
iii.
iv.

Berjaya mengelakkan wujudnya permasalahan di kalangan masyarakat pelbagai kaum


dan di kalangan susun lapis masyarakat itu sendiri
Mewujudkan perpaduan
Mengukuhkan sistem organisasi dalam masyarakat
Membantu peradaban Mesopotamia bertahan lama
( 4 x 1 = mak 2 markah )

5. Kewujudan tamadun awal manusia biasanya terbentuk di kawasan lembahlembah sungai.

T4 : Bab 1

a) Berikan tiga sebab lembah sungai dipilih sebagai lokasi petempatan kekal

i)

......................................................................................................

ii)

......................................................................................................

iii)

......................................................................................................
( 3 markah )

b) Nyatakan dua peranan bahasa dan tulisan kepada masyarakat tamadun awal

i)

........................................................................................................

ii)

........................................................................................................
( 2 markah )

c) Senaraikan tiga sumbangan tamadun Mesir Purba kepada tamadun manusia


i)
.
ii)

......................................................................................................
......................................................................................................
( 3 markah )

d) Sebutkan dua kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho


i)

......................................................................................................

ii)

.......................................................................................................
( 2 markah )

Jawapan 5
a) Berikan tiga sebab lembah sungai dipilih sebagai lokasi petempatan kekal
-

T4 : Bab 1

Kesuburan tanah untuk pertanian


Sumber bekalan air / minuman / keperluan harian
Makanan / ikan / protein
Kemudahan pengangkutan
Perhubungan
( 3 markah ) ms 8

b) Nyatakan dua peranan bahasa dan tulisan kepada masyarakat tamadun awal
-

perkembangan ilmu pengetahuan / pendidikan


perhubungan masyarakat / komunikasi
urusan pentadbiran
penyimpanan rekod
penulisan undang-undang
keagamaan
menyampaikan idea
( 2 markah ) ms 8

c) Senaraikan tiga sumbangan tamadun Mesir Purba kepada tamadun manusia


-

seni bina piramid


teknik pembinaan bangunan dari batu bata
ciptaan kertas daripada pokok papyrus
sistem tulisan hieroglif / hieratic / demotik
mewujudkan sistem pendidikan
ilmu perubatan /pembedahan /memumiakan mayat
sistem pengairan / terusan
sistem pengawalan banjir
menebus guna tanah
perkembangan bidang ilmu / geometri / astronomi
klender
( 3 markah ) ms 21 22

d) Sebutkan dua kepercayaan masyarakat tamadun Hwang Ho


-

animisme
politiesme
penyembahan roh nenek moyang
tuhan syurga / shang ti
tuhan bumi / tu
meramal nasib tulang oracle

( 2 markah ) ms 31