Anda di halaman 1dari 5

07-23617tl

JAB,\fAN PILA]ARANjOI]OR, IAI AN',tttN RT)(lt R^ZAK


80604 IOTI0R^ B IIRT I IoIIOR DARIi] TA'ZIM

07-2-r6t 6i3 {t] 2332244 07-23ir5789 07-2378319 07-2361979 07-2369084


o h

or(q)j

o h.

o c.

xo

11

\)

JPNI.S UKAN [3

,!.

9]/1r0f912(
APRII,2
D]IE

Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Johor. ( u.p Penyelia Kanan/Penyelia Sukan

2 1 t,"t zolt

B 1/I4A

Tuan,

JEMPUTAN PENYERTAAN KURSUS KEPENGADILAN SESI 1 TAHUN 2014 NEGERI JOHOR

MGBI MRU TAHAP

,I

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2, 3.

Bersama'sama ini dikepilkan surat UTHM/P(K/6 OO-4/g lJfid l4[l}4] bertarikh 16 April 2014 dengan sendjdnya ada menerangkan maksud untuk makluma[, perhatian dan tindakan tuan,

Sehubungan dengan dipohon jasa baik pihak tuan untuk memanjangkan su.at maklull1a! ini kepada guru-guru yang berminat untuk menyertai hursus di-atas. Sebarang pertanyaan atau kemuskilan, pihak tuan

itq

boleh berhubung terus dengan Shaiful Rizal Bin Masrol


0197352010.

di

talian

Kerjasama pihak tuan memastikan festival di atas berjalan dengan lancar adalah sangat dihargai dan didahuiui dengan ucapan terima kasih. " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "
Saya yang me

4.

rut perintah,

(HJY
Ketua S Sektor Pe

,AMSIR)
Kernanusiaan,

n Negeri ]ohor. Jabatan b.p Pengarah Pendidikan Johor.

s.k

1.

Timbalan Pengarah Pendidikan fohor.

SMAIL
didikan Oaelah
tlS ISO
1)0110

Sildn liru|i|i

lSO 9000

tt.srtitfur C. ji.nt.

Qttlir\

Sra?"l

^,lS t Makt\lit Pok|th nxr) Ar\

' Apt 2014 2:54PM

HP

Fa<

APR 2014

UNIVERSITI TUN HUSSI MALAYSIA

NN

v)

't
Rujukan Tuan.

Pus,tt

Kolucrruruu
(

{ENDID
Tarikh

u'rltM/PKlt6 0o+t9 Jirid 14 16 Apti 2414

Jabalan Pehdldikan Nege Johor Wisina Pendidikan JalEn Tun Abdul Razak 80604, Johor Bahru Johor (u/p: Ketua Unit Sukan)
Tuan,

A^'

?ttP

JEMPUTAN PENYERTMN KURSUS KEPENGADILAN RAGBI I RU TAHAP 1 SE TAHUN 2014 NEGERI JOHOR DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
De,rgan segala homatnya saya merujuk kBpada perkara di atas

,r\v,

2.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kursus Koklrikulum Ragbi (UQS11701) Semester ll 2013/2014, Pusat KokurikuJum, UTHlr, akan menganjurkan Kurcus Kepengadilan Ragbi Tahap 1 dengal kerjasama Kesatuan Ragbi Negeri Johor (JRU) dan Pusat Sukan UTHM EkBn diadakan seperti ketetapan berikut

Tarikh Tempat Peserta Yutah

iiei 2014 (Jumaal)- 3 Mel 2014(Sabtu) l UniversitiTun HuBseln Onn Mahysia

25 orang pssarta
RM'100"00
J

3. 4.

Sehubungan dengan itu, pihak kamiingin menjemput guru-guru di seluruh negeri

untuk menyertai korsus ini, Adalah dimaklur.kan tedapat 12 koko.ongan tempat yang diperunhrkkan bagi mencungkil bakat-bakat bru pengadil Ragbi dari kalangaf guru{Llru sel
negeri Johor.

Adaiah dimaklumkan bayaGn yura0 penyeriaan kos penginapan, perjalanan dan yang berkaiiEr adalah ditanggung oleh peserh sendiri. Dilampiftan borang penyerEan, kursls dan dokumen berkalbn untuk disalurkan oieh pihak tuan kepada semla sekoah guru-guru yang beBninaL Seberans pe(anyaan lanjut pihak tuan boleh berhubung dengan Shaiful Rizal gin Mas.ol di taLian 0197352010. Semoga mendapat pertimbangan kerjasama sowajarnya dadpada pihak tuan demi kemajLran sukan Ragbi di negeii Johoa.
Sekian, Terima Kasih

"BERKHIOMAT UNTUK NEGARA"

/d*^, 7
EC!IVEO
1 APR 201'
)

DR:flORASHIDAH EINTI ABD RAHMAN Ketua Jabatan Kokurikulum (Sukan, Kebudayaan dan
Pusat Kokurikulum Universlti Tun Hussein Onn Maiaysia 86400, Parit Raja Batu Pahai, Johor

ii', 8Iiiffi

:ffi;C,

'::[:s]t*Y,:*Jial1"trJ' I

rr,ts

no

mq 1:2008

(P

IM

\N\r'G-<eiG((\E

) At

2014

Lampirah A: Borang

rl.n4dd rb

UTHM
Hq*b oin
at

iria

siErJt(l- UfiTUta pEesAri^RrN !!, iEITUrrrp p*E^l RAlrr, 23 aFGrL 2At4)

KI'RSUS IGPEIISTOILqT RAGBI HBU


AN:,URTI{

'AIfAP xuRsus ro!ruErKttLUH R*GEI SEM II2013/2014 (uQs1i.7o1) I,I{IYERSITI TUN HI'$EIN O MAI.*YSIA (uT}*fi)
KESarUAit RAc,Br nEtrRr IOHSR pIrsAT srrKAI{ uxrvERsrrr rul{ HUSsEIH {rRU) & onr imt*ysra
T.d,6r ,umnr& A !H 2Ot4 - Slbts,
3 lrt{ trS*4 Lokari{ Unlyerrtu Ttrn *uEein Onn }l.l.y3la yu.an pend *aran: RI410O.(X! Eil F.Ee a I lE pEEerta

DETIBIi* rcnJASI}IA

P6Eerie.E&hh U.{LI3 nrodE.fulrt ,pr.ihi.a.t realE ordin., Eilil onlirE E3t rhr dihDnEr aror 3aEp{a nG'i.ya_ nEt.p.si sr'i.|l, SEI (btrln Dnbrk.Eoft.nfl/ dfi ,hrrd coDv, wsfib .rranEr Ej.9 n4ru.n ku?sr6 t!il. Slli h[6ri wwryjrbprl6mrt.Eost ErAd( odine #L _ dar

6tb pEh*t

rf..d Erb
l!+.+FErii

kel.yden m:*Eum:
bedlqrG

LEftrt orittha

L IEA BqgLy R.rdy 2, 1ft8 t.iw of tsl! GaEE


Borarg pend!ftaBn Klrsus Kopengadllan Ragul un- T5hap 2 Mei 2Ot4 - 3 Mt 2014 Univerr]lt Tun Husrein Onn Malaylia

1-

Negerl /Negara/ XolablSckolah/IPT sila emailkar satinan'soft Rizal BIn Mastol di a,anat emai, berikut sh.rlanacgZ@gmilt.com atau ft;ke -iusat uTHl4 :-07-4536ao8. SetEranq perhnyaan sita huuungfen. srriff.f niiai iin ii.sror teleron 019-7352O1O. r+serta fang Lerpflth alGn dimakiurnkan dengan

co@s

ti"-r
a

Ecgera.

t,

AF

2014 2:54Ft1 HP

Fax

TENTATIF KURSUS ASAS KEPENGADII-AN RAGBUTIFIU TAHAP ,' UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) TAHI,JN 2014 Tarikh/Masa
3.50 pm - 6.00 pm

Flari Pertama (Khaml!,

Mei 2Ol4)

Sesi Ujian Orlire Test (Rugby Ready dan Law of The Gan1d, bagi peserE yang maslh tidak menghantar siill online test

Tarikh/Masa 08.30arr - 0g.00am 09.00am - 09.30am 09.30am - 10.30am 10.30am - 10 45em 10.45am - 11.30am

Hari Pertama (Jumaat , 2 Mei

201

Pendaft refi
Penqenalan Modul Kepenqedilan KRM Game Knowladee

- 12.300m 12.30Drn - 02.30om


11 .30am

Rssf The Role of Refaree Communicltion


Pasilionirrg Ro/e oF Assrsfarl Rgreree rAR) Tea

02.30pm - 03.30pm
03.30Dm - 05.ooom 05.00brn - 05.1sDm

05.1spm - 06.00pm 08.00 om -selesei ?arlkh/Maaa


08.004m 08.30am
09-45am 10.45arn

Review Persediaan tempat

Hari Kedu. (Sabtu, 3 Mei 2oll+)


Quick Test Pmctbal: Rastart with Kick Practical: ODsn Plav Rest Pftcticdl: Advantaqe Predical: Tackle, Ruck & Maul Lunch Break& PEy Pradlcal : scrum Pradical : Lina out Practical : safety and spiit
Tge

11.00am

08.30em 0g.45am

f0.45am l1.00am

1'1.30am

12.45om 01.45pm 02.45pm 03.30om 04.30pm


06.00Drn

- 11.30am - 12.30em
Ol

.45on

02.45pm 03.300m
04.o0Dm

04.ooom- 04-3

06.00pm
06-30bflr

Exam Majlis Penqtup

3,/4

tl ti

APr 2014 2t54PY HP Fax

LampinD C: KAEDAH UJIAN ONUNE TEST IRBPASSPORT,

ffi# ffiro

ffi ffi

rYceh. t

InB

P-Fon