GARIS PANDUAN UNTUK TUGASAN 1

1. 2. ". &. Baca dan faham arahan yang diberikan sebelum memulakan tugasan anda. Jenis dan saiz fon: Times New Roman bersaiz 12 langkau 1.!. #etak tugasan anda $ada sebelah muka surat kertas bersaiz %&. Bagi tugasan ini' kokot semua helaian kertas termasuk helaian muka hada$an tugasan ()am$iran 1* dan kemaskan dengan $ita $engikat hitam. !. +uat naik tugasan tersebut ke bahagian ASSIGNMENT, COURSE TOOLS bagi kursus ,-J".2" dalam MyGuru3. /. Tarikh akhir serahan adalah tidak lewat dari$ada tarikh yang dinyatakan dalam butiran tugasan.

SENARAI TUGASAN
Ru0uk mukasurat 1"1 modul 2ungsi +uskuloskeletal dan 3ergerakan +anusia dan lengka$kan tugasan yang diberikan. )akukan satu analisis bagi setia$ lakuan yang berikut. 4ntuk analisis anda sila gunakan garis $anduan cara menganalisis $ergerakan yang telah dinyatakan di awal unit $ela0aran ini. 5ila sertakan gambar atau ra0ah bagi analisis $ergerakan tersebut.

1. Tekan tubi 6 2asa $ersediaan' fasa menurun dan fasa $emulihan. TEKAN TUBI Senaman tekan tubi ini merupakan senaman yang berkesan ke atas bahagian atas tubuh. Ianya boleh menampilkan susuk badan yang lebih menarik, membina otot bahagian atas torso dan lengan. Tekan tubi adalah senaman yang paling berkesan untuk membina bahagian atas torso kerana ia menggunakan berat badan itu sendiri sebagai rintangan. Tekan tubi menguatkan otot bahagian atas badan terutama deltoids, pectoralis major, dan triceps.

alam !asa persediaan ini. sendi yang terlibat adalah " #.FASA PERSEDIAAN. Sendi Bahu jenis lesung $ Sendi %esung merupakan permukaan artikular tulang berbentuk bulat dan boleh dimasukkan ke dalam soket tulang lain yang berbentuk seperti cawan. Kaki dirapatkan serta selari. • 3emerihalan $ergerakan yang dilakukan. tangan diletakkan selari dengan dada. Bahagian torso badan diturunkan secara mendatar ke lantai. $ Sendi ini boleh bergerak dalam tiga satah" i ii iii pergerakan !leksi dan ekstensi& abduksi dan aduksi& putaran dan sirkumduksi . Bahagian siku berada tinggi sedikit berbanding bahu. Pada waktu ini bahagian tulang-tulang ditangan digunakan untuk menahan berat badan kita • 5atah dan $aksi ru0ukan bagi $ergerakan yang dilakukan • 5endi dan 0enis sendi yang digunakan untuk $ergerakan tersebut.

• 7tot agonis yang terlibat dalam $ergerakan.2. Pergerakan terbatas kepada satu satah sahaja. . 5endi Radioulnar 6 $angsi (3ergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut. DELTOID TRAPIZIUS • Jenis $enguncu$an otot agonis. ".* Sendi engsel . Pergerakan ini menyerupai pergerakan pada engsel pintu iaitu tutup '!leksi( dan buka 'ekstensi(.* )empunyai satu paksi yang membolehkan pergerakan putaran tulang. 5endi siku 6 engsel (3ergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut. *ontoh " putaran kepala radius pada sendi radioulna proksimal.Bentuk sendi ini mirip engsel pintu.

Trapezius.. Rhomboids dan Rotator Cuff Tricep brochii.58N9: Bahu J8N:5 58N9: )esung 38R-8R%. Eksentrik Bicep brochii dan Brachial Pronator teres. Eksentrik Brachioradialis J8N:5 38N-4#43% N Eksentrik . %N 58N9: 2leksi 7T7T %-7N:5 5iku Radioulnar 8ngsel 3angsi 8kstensi 2leksi Deltoid.

Sendi / Jenis Bahu (lesung) Pergerakan Sendi leksi Otot Agonis Deltoid. Selepas itu kita menggunakan otot-otot dan tulang-tulang pada bahagian tangan untuk menolak badan kita ke atas.. Jenis $enguncu$an otot agonis. 7tot agonis yang terlibat dalam $ergerakan. 3ergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut. • 5atah dan $aksi ru0ukan bagi • • • • $ergerakan yang dilakukan 5endi dan 0enis sendi yang digunakan untuk $ergerakan tersebut. Rhomboids. Trapezius. Rotator Jenis Penguncupan !onsentrik . -kan berlaku pengembangan dan pengecutan pada otot-otot agar tulang-tulang kita mengalami pergerakan.+asa )enurun . %nalisis anda hendaklah meli$uti $erkara berikut: • 3emerihalan $ergerakan yang dilakukan.

Pastikan bahagianpinggang dan kaki di kunci atau tidak digerakkan Sendi / Jenis Bahu (lesung) Pergerakan Sendi Ekstensi Otot Agonis Deltoid. • 5atah dan $aksi ru0ukan bagi $ergerakan yang dilakukan • 5endi dan 0enis sendi yang digunakan untuk $ergerakan tersebut. • 7tot agonis yang terlibat dalam $ergerakan. Bahagian tangan telah sepenuhnya mengangkat beban badan kita sendiri. Tangan telah dilunjurkan atau diluruskan ke permukaan lantai. Rotator Cuff dan Pektralis ma"or Tricep brochii Bicep brochii Pronator teres. • Jenis $enguncu$an otot agonis. Trapezius. ..#iku (engsel) #iku (engsel) Radioulnar $ Pangsi leksi leksi leksi Cuff dan Pektralis ma"or Tricep brochii Bicep brochii Pronator teres. Bersedia untuk menurunkan badansecara mendatar. Brachioradialis Jenis Penguncupan Esentrik #iku (engsel) #iku (engsel) Radioulnar $ Pangsi Ekstensi leksi leksi Esentrik Esentrik Esentrik %nalisis anda hendaklah meli$uti $erkara berikut: • 3emerihalan $ergerakan yang dilakukan. Rhomboids. Brachioradialis Esentrik !onsentrik !onsentrik +asa Pemulihan . • 3ergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut.

• Jenis $enguncu$an otot agonis.2. • 3ergerakan yang dihasilkan di sendi tersebut. . Naik Turun Bangku 6 2asa $ersedian' fasa melangkah naik dan fasa $emulihan ". %nalisis anda hendaklah meli$uti $erkara berikut: • 3emerihalan $ergerakan yang dilakukan. +endagu 6 2asa $ersediaan' fasa mendagu dan fasa $emulihan. • 7tot agonis yang terlibat dalam $ergerakan. • 5atah dan $aksi ru0ukan bagi $ergerakan yang dilakukan • 5endi dan 0enis sendi yang digunakan untuk $ergerakan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful