Anda di halaman 1dari 8

Salam Sejahtera Atas Kelahiran Isa al Masih Dalam Al Quran..!!!

Diposting Senin, 21-12-2009 | 10:53:40 WIB

PENDAHULUAN Pada era 1980-an u at Is!a dian"ur#an o!e$ pi$a#-pi$a# tertentu untu# engi#uti pera%aan &ata! 'ersa a dengan da!i$ engidup#an to!eransi dan #eru#unan u at 'eraga a( )n"uran terse'ut tentu sa"a eresa$#an #a!angan u at Is!a (1 *en%ataann%a an"uran itu 'u#ann%a e!a$ir#an se'ua$ to!eransi ter$adap u at aga a !ain na un "ustru e i+u #etegangan dan dis$ar oni di #a!angan interna! u at Is!a #a!a itu( ,ata +ara dan aturan peri'adatan da!a Is!a erupa#an #onsep %ang otenti# dan te!a$ -ina! se"a# asa .asu!u!!a$ sa/, ter asu# en%ang#ut po!a $u'ungan u at Is!a dengan u at aga a !ain( Da!a di ensi peri'adatan Is!a , se'agai ana te!a$ dia"ar#an o!e$ .asu!u!!a$, "uga en+a#up #onsep al-wala dan albara, di ana #au us!i in dituntut untu# dapat ene pat#an diri se+ara tepat da!a #erang#a se'ua$ !o%a!itas dan anti-!o%a!itas( Dari segi !o%a!itas, seorang us!i %ang taat tida# di ung#in#an untu# eng$adiri i'ada$ u at 'eraga a !ain( 0a#a 0a"e!is 1!a a Indonesia 201I3 se'agai representasi u at Is!a #a!a itu, segera enga 'i! tinda#an untu# engatasi #eru/etan %ang ter"adi dengan e!a$ir#an -at/a ter#ait dengan peristi/a terse'ut( ,epatn%a, pada 1 4u adi! )/a! 1401 5 atau 6 0aret 1981, se+ara res i 01I enge!uar#an -at/a tentang $ara n%a engi#uti pera%aan &ata! 'ersa a( 5a! ini di!a#u#an o!e$ 0a"e!is 1!a a se'agai upa%a agar u at Is!a tida# ter"e'a# da!a per#ara %ang syubhat 2 eragu#an3 dan ter"eru us #e da!a !arangan )!!a$( &ata! 'ersa a te!a$ 'an%a# disa!a$ engerti o!e$ u at Is!a seperti era%a#an au!id na'i 0u$a ad, se$ingga tida# sedi#it #a!angan us!i %ang engi#utin%a( Pada$a! pera%aan nata! 'agi u at *risten erupa#an i'ada$ ritua!(2 0us!i 'u#an!a$ u at tanpa to!eransi, "ustru Is!a !a$, satu-satun%a a"aran %ang te!a$ enga"ar#an to!eransi dari teori sa pai pra#te#n%a( Per asa!a$ann%a apa#a$ eng$adiri pera%aan &ata! 'ersa a erupa#an satu-satun%a ani-estasi dan 'u#ti #eru#unan antar u at 'eraga a, da!a $a! ini Is!a dan *risten 7 0enteri )ga a pada /a#tu itu 8et"en 2Purn(3 )( )!a s%a$ Pra/iranegara, en%ata#an #e'eratan atas -at/a %ang di#e!uar#an 01I dan e intan%a untu# di+a'ut( )!asann%a, tida# "au$ 'er'eda, -at/a terse'ut dianggap 'erpotensi se'agai pe anti# #on-!i# %ang pada gi!iran se!an"utn%a a#an erusa# #eru#unan u at 'eraga a( *eru/etan terse'ut pada a#$irn%a 'eru"ung pada pengunduran diri Pro-( Dr( 2Bu%a3 5)0*) se'agai #etua 01I(3 Be!iau !e'i$ e i!i$ e!eta##an "a'atan dari 01I #eti 'ang en+a'ut -at/a %ang 'ertu"uan en"a in #e as!a$atan #e%a#inan u at Is!a terse'ut( Be'erapa ta$un si!a , dengan eng$asung s!ogan to!eransi dan #eru#unan u at 'eraga a %ang sa a, #au !i'era! di Indonesia en%eru#an u at Is!a engu+ap#an Se!a at &ata!

#epada u at *risten %ang era%a#ann%a( )ga#n%a seruan ini "uga erupa#an tinda# !an"ut dari upa%a-upa%a 9 e 'ina: #au us!i in, %ang se'e!u n%a %ang dianggap #urang 'er$asi!( Seruan terse'ut tere#a da!a se'ua$ 'u#u ;#$usus< 'erna a 9=i>$ 8intas )ga a:( Bu#u terse'ut en%ata#an 'a$/a dengan tu"uan #e as$!a$atan dan tentu sa"a tanpa engor'an#an a#ida$, engu+ap#an 9se!a at &ata!: ada!a$ diper'o!e$#an(4 Pendapat terse'ut diper#uat dengan argu entasi teo!ogis 'a$/a u at Is!a $enda#n%a engenang dan eng$a%ati u+apan se!a at nata! %ang diu+ap#an o!e$ &a'i Isa da!a )! ?uran se'agai 'eri#ut : 9Salam sejahtera untukku pada hari kelahiranku, wafatku, dan kebangkitanku kelak:( 2?S( 19:333(5 =a#ta--a#ta di atas erupa#an ge"o!a# %ang 'er#e 'ang di #a!angan #au us!i in sendiri( *e'an%a#an disuara#an o!e$ inte!e#tua! us!i %ang te!a$ terpengaru$ o!e$ pe i#iran 'arat se#u!er( &a un upa%a enari# u at Is!a #e da!a #etegangan antar u at 'eraga a terse'ut na pa#n%a 'u#an $an%a 'ersa! dari #a!angan Is!a ( Berdasar#an o'ser@asi %ang te!a$ penu!is !a#u#an dan serang#aian penga atan ter$adap edia assa dan -a#ta di !apangan, se"u !a$ gere"a "uga e!a#u#an upa%a %ang #urang !e'i$ sa a( Be'erapa gere"a turut ter!i'at engundang #au us!i in %ang a/a untu# engi#uti #e'a#tian da!a pera%aan &ata!( Ba$#an tida# "arang dengan i ing-i ing i 'a!an %ang 'ersi-at ateri( Ba$#an 'e'erapa /a#tu !a pau se'agian u at Is!a "uga te!a$ endapat#an 'u#u tu!isan dari Pendeta Poerno o Winangoen %ang 'er"udu! 9Se!a at &ata! da!a )! ?uran:( Isin%a tida# ter!a!u "au$ dari apa %ang te!a$ ditu!is #au !i'era!is di Indonesia( Se'ua$ peragaan pena-siran )! ?uran %ang gega'a$ dan sarat uatan #epentingan( =a#ta--a#ta !apangan %ang de i#ian "e!as 'u#an !agi erupa#an /i!a%a$ netra! atas na a to!eransi dan #eru#unan u at 'eraga a( &a un te!a$ en"urus #e da!a $ege oni atau !e'i$ tepatn%a tirani sa!a$ satu aga a atas u at aga a %ang !ain( Pertan%aan 'esar %ang enge u#a ada!a$ apa#a$ peno!a#an 01I ter#ait #ei#utsertaan eng$adiri undangan prosesi &ata! 'ersa a dan pe 'erian u+apan Se!a at nata!, !antas endudu##an #au us!i in se'agai into!eran 7 Se'a!i#n%a, apa#a$ dengan e!a#u#an #edua $a! terse'ut, !antas #au us!i in a#an endapat#an persdi#at se'agi u at %ang to!eran 7 ,entu sa"a "a/a'an untu# #edua pertan%aan terse'ut ada!a$ tida#( Se+ara nor ati-, a!asan #e'eratan u at is!a engi#uti ritua! nata! dan peno!a#an ere#a untu# e 'eri#an u+apan se!a at nata! "uga $arus dia#o odasi dan endapat porsi pen+er atan !e'i$ enda!a ( Dengan de i#ian tida# ter"adi pen%udutan se+ara sepi$a# ter$adap u at Is!a se'agai pi$a# anti-to!eransi dan #ontra ter$adap #eru#unan antar u at 'eraga a( )pa!agi "i#a a!asan se'enarn%a "ustru ter!eta# pada #e%a#inan %ang endasar ter$adap a"aran aga an%a( ,er#ait dengan #e$adiran da!a pera%aan &ata! 'ersa a, u at Is!a te!a$ e pero!e$ status $u#u aga a %ang tegas e!a!ui -at/a u!a a 01I 'a$/a $u#u eng$adiri a+ara terse'ut ada!a$ $ara ( =at/a terse'ut 'e!u di+a'ut $ingga $ari ini, se$ingga #onse#uensi $u#u n%a 'agi seorang us!i tetap 'er!a#u( )#an tetapi ter#ait dengan pengu+apan se!a at &ata! e ang 'e!u endapat#an penegasan 'erupa -at/a se'agi ana pera%aan nata! 'ersa a( &a un de i#ian 'u#an 'erati 'a$/a $u#u n%a tida# ada atau tida# dapat di"e!as#an( 0a#a, #e$adiran tu!isan ini di a#sud#an se'agai se'ua$ usa$a untu# e apar#an #esu!itan u at Is!a %ang en%e'a'#an ere#a ter!arang untu# engu+ap#an se!a at &ata! #epada penganut aga a *risten( Di$arap#an tu!isan ini 'u#an $an%a a#an e 'eri#an pe a$a an ter$adap #a!angan us!i %ang asi$ a/a ter$adap $a! terse'ut se#a!igus e 'eri#an pengertian ter$adap u at &as$rani 'a$/a si#ap us!i %ang eno!a# e 'eri u+apan se!a at &ata! se ata- ata erupa#an 'entu# #onse#uensi !ogis u at Is!a atas #ei anann%a ter$adap su 'er $u#u Is!a , %aitu )! ?uran( Se#a!i !agi, 'u#an #arena u at is!a 'erusa$a e posisi#an diri se'agai u at %ang anti to!eransi dan anti #eru#unan(

KELAHIRAN NABI ISA DALAM AL QURAN Para penu!is 'u#u 9=i>i$ 8intas )ga a: e i!i#i asa!a$ ter#ait dengan #e+er atan ere#a da!a engetenga$#an )! ?uran Surat 0ar%a a%at 33 se'agai pi"a#an teo!ogis 'a$/a engu+ap#an se!a at &ata! ter$adap penganut *risten ada!a$ diper'o!e$#an 'agi u at Is!a ( )%at %ang di a#sud ada!a$ se'agi 'eri#ut: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari Aku dilahirkan, pada hari Aku meninggal dan pada hari Aku dibangkitkan hidup kembali9(A )%at terse'ut $an%a dia 'i! se'agai se'ua$ pengga!an dengan e!upa#an $u'ungan a%at terse'ut dengan a%at-a%at se'e!u n%a( Pada$a! e!i$at $u'ungan antar a%at da!a )! ?uran guna eng$asi!#an se'ua$ pena-siran ada!a$ pende#atan %ang ut!a# $arus di!a#u#an( 0e!epas#an $u'ungan antar a%at, se'agai ana di!a#u#an o!e$ para penggagas 9=i>i$ 8intas )ga a: terse'ut, a#an eng$asi!#an ta-siran %ang #urang #o pre$ensi- atau 'a$#an sangat di ung#in#an a#an eng$asi!#an ta-sir en%esat#an( ,er'u#ti pena-siran %ang di!a#u#an o!e$ #a!ngan !i'era! terse'ut eng$asi!#an pe a$a an %ang -rag entati- #arena tida# e perti 'ang#an sibaq 2pra3, lihaq 2pas+a3, dan siyaq 2suasana3( )dapun #eter#aitan antar a%at terse'ut a#an dita pi!#an se'agi 'eri#ut: ( !". Berkata Isa !Sesungguhnya Aku Ini hamba Allah, dia memberiku Al "itab #Injil$ dan dia menjadikan Aku seorang nabi, ( #". Dan dia menjadikan Aku seorang yang diberkati di mana saja Aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku #mendirikan$ shalat dan #menunaikan$ %akat selama Aku hidupB ( $"( Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan Aku seorang yang sombong lagi &elaka' ( ". Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari Aku dilahirkan, pada hari Aku meninggal dan pada hari Aku dibangkitkan hidup kembali(') )%at #e-30 terse'ut en"e!as#an #edudu#an &a'i Isa se'agai seorang $a 'a dan &a'i %ang eneri a #ita' dari )!!a$( Da!a #onsep Is!a , na'i dan rasu!, ter asu# &a'i Isa, ada!a$ anusia 'iasa %ang en"adi $a 'a dan utusan )!!a$, 'u#ann%a se'agai ,u$an( Se entara itu u at *risten en%a#ini 'a$/a Cesus ada!a$ sa!a$ satu o#nu dari #etu$anan trinitas atau dengan #ata !ain Cesus ada!a$ ,u$an itu sendiri( Bagi pe e!u# aga a *risten, Cesus ada!a$ anusia dan dia "uga seorang na'i, na un dia "uga erupa#an =ir an ,u$an %ang pada $a#i#atn%a Cesus ada!a$ satu dengan ,u$an(8 Dari sini te!a$ "e!as per'edaan #onsep antara #edua aga a terse'ut( 0a#a pertan%aan 'esar %ang se$arusn%a enge u#a ada!a$ : 9)pa#a$ u at *risten a#an 'ersedia eneri a "i#a di'eri u+apan se!a at nata! 'agi Cesus %ang di!a$ir#an $an%a se'agi anusia 'iasa, 'u#ann%a ,u$an 7:( De i#ian "uga se'a!i#n%a, 9)pa#a$ u at Is!a a#an 'ersedia e 'eri#an u+apan se!a at &ata! dengan #onse#uensi enganggap Cesus se'agai ,u$an 7 0enurut I'nu *atsir, a#sud a%at 33 Surat 0ar%a terse'ut erupa#an se'agian dari #etetapan &a'i Isa atas dirin%a se'agai $a 'a )!!a$ dan dia $an%a erupa#an a#$!u#, se'agi ana a#$!u# )!!a$ !ainn%a( Be!iau enga!a i $idup, ati, dan di'ang#it#an #e 'a!i se'agai ana a#$!u# !ainn%a pu!a(9 Pro-( D.( 2Bu%a3 5a #a en%oroti 'a$/a a#sud a%at terse'ut pada dasarn%a erupa#an se'ua$ doa %ang dipan"at#an o!e$ &a'i Isa agar di'eri#an #ese!a atan dan #ese"a$teraan u!ai da!a #e$idupan di dunia %ang ditandai dengan se"a# #e!a$irann%a, #eti#a te!a$ ati %aitu saat 'erada di a!a #u'ur, dan pada $ari #ia at pada asa #e'ang#itan(10 ,eng#u 5as'i )s$ S$iddie>% e a#nai 'a$/a a%at #e 33 Sura$ 0ar%a terse'ut a#sudn%a ada!a$ pene#anan pada pe 'e!aan &a'i Isa %ang i'un%a, 0ar%a , te!a$ ditudu$ se'agai /anita peDina o!e$ #a!angan Ca$udi( 0as%ara#at Ca$udi tida# dapat eneri a 'a$/a Isa ada!a$ seorang utusan 'agi ere#a(11 Senada dengan Bu%a

5a #a, 0( ?urais$ S$i$a' ena-sir#an 'a$/a a%at terse'ut erupa#an doa &a'i Isa 'a$/a sa!a %a#ni #ese!a atan 'esar dan #ese"a$teraan se purna ter+ura$ atas diri 'e!iau serta ter$indar#an dari ai' dan 'en+ana serta #e#urangan pada $ari #e!a$iran, pada $ari eningga! dunia, dan pada $ari #e'ang#itan #e!a# di padang 0a$s%ar( 8e'i$ !an"ut ?urais$ S$i$a' enegas#an 'a$/a a%at terse'ut sa a se#a!i tida# ter#ait dengan u+apan 9Se!a at &ata!:( Pengu+apan 9Se!a at &ata!: terse'ut ter#ait dengan *etu$anan Cesus *ristus, se'agi ana di%a#ini #au *risten, "e!as 'ertentangan dengan #ei anan #arena enga'ur#an #e%a#inan aDasi Is!a (12 ?urais$ S$i$a' na pa#n%a asi$ e 'eri#an #e!onggaran 'erupa 'atasan 'a$/a u+apan 9Se!a at &ata!: terse'ut asi$ sesuai dengan se angat )! ?uran a#a $a! terse'ut tida# en"adi asa!a$( 0engenai $a! ini a#a a#an penu!is 'a$as !e'i$ !an"ut(13 Dari pe 'a$asan di atas e ang te!a$ tegas 'a$/a #edua aga a terse'ut e i!i#i #onsep %ang 'er'eda ter$adap soso# %ang #urang !e'i$ ada!a$ sa a( Dengan #ata !ain dapat ditegas#an pu!a 'a$/a se ua aga a tida# sa a dan #onse#uensin%a tida# se ua aga a 'enar( &a un per'edaan terse'ut tida# $arus di un+u!#an se'agai potensi #on-!i#( 4ustru per'edaan #onsep teo!ogis antara #edua aga a terse'ut $enda#n%a dipa$a i se+ara enda!a ( 4i#a per asa!a$an%a ter#ait $u'ungan antar u at 'eraga a, a#a persoa!ann%a 'u#an ter!eta# pada u+apan se!a at $ari ra%a antar aga a( *eru#unan terse'ut se$arusn%a !e'i$ erupa#an #esadaran setiap u at 'eraga a se'agai sesa a ras anusia( Is!a disatu sisi te!a$ e i!i#i su 'er-su 'er teo!ogis %ang +u#up untu# en%usun se'ua$ #erang#a #eru#unan antar u at 'eraga a( Piaga 0adina$, isa!n%a, erupa#an material sour&e %ang te!a$ +u#up a adai guna eng$asi!#an #onsep terse'ut( )pa!agi #etentuan .asu!u!!a$ S)W da!a Piaga 0adina$ terse'ut te!a$ se+ara e%a#in#an a pu di'u#ti#an untu# engatur pe erinta$an 0adina$ %ang u!ti etnis dan u!ti-aga a( Di !ain pi$a# per'edaan tida# se!a!u en"adi su 'er #on-!i# "i#a si#ap sa!ing pengertian te!a$ ter'ina se"a# a/a!( Da!a 'an%a# #e"adian, upa%a eng$i!ang#an se"u !a$ per'edaan antar aga a dengan enga'ur#an ni!ai-ni!ai aga a %ang 'ersang#utan "ustru erupa#an su 'er rentan pe i+u #on-!i#( &a'i Isa da!a pandangan Is!a erupa#an sa!a$ satu &a'i %ang di%a#ini diantara na'i-na'i )!!a$ !ainn%a( Be!iau "uga erupa#an sa!a$ satu &a'i da!a *ulul a%mi( ,er#ait dengan proses #e!a$iran &a'i Isa, )! ?uran e i!i#i in-or asi tersendiri se+ara andiri %ang se+ara dia etra! sangat 'er'eda dengan #eterangan dari Per"an"ian Baru, #ita' su+i u at *risten( Proses #e!a$iran %ang tida# sa a ini, $arus disadari se"a# a/a!, "uga a#an e!a$ir#an #onsepsi %ang 'er'eda pu!a( )! ?uran e 'eri#an in-or asi 'a$/a Isa alaihi as salam di!a$ir#an o!e$ i'undan%a, 0ar%a , di 'a/a$ po$on *ur a %ang sedang asa# 'ua$n%a( In-or asi ini a#an dapat diguna#an untu# ere#onstru#si /a#tu #e!a$iran 'erdasar#an @ersi Is!a ( )dapun )%at )! ?uran terse'ut ada!a$ se'agai 'eri#ut:
($ "' +aka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia #bersandar$ pada pangkal pohon kurma, dia berkata !Aduhai, alangkah baiknya Aku mati sebelum ini, dan Aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan(' ($%"' +aka ,ibril menyerunya dari tempat yang rendah !,anganlah kamu bersedih hati, Sesungguhnya -uhanmu -elah menjadikan anak sungai di bawahmu' 2$&"' Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, nis&aya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu,

Dengan asu si 'a$/a &a'i Isa !a$ir di /i!a%a$ Bet!e$e , Pa!estina, a#a #e!a$iran terse'ut te!a$ ter"adi pada usi #ur a sedang asa#( Po$on #ur a ter asu# po$on usi an dan #e atangan 'ua$ #ur a 'iasan%a e ang tida# 'isa serenta# pada /a#tu %ang sa a( Wa!aupun tida# asa# 'ersa aan #ur a di pa!estina, se+ara u u , te!a$ enga!a i pun+a# #e atangan pada usi panas( *eterangan %ang !e'i$ "e!as ada!a$ #ur a tida# ung#in asa# pada usi dingin atau peng$u"an( Berdasar#an $a! ini a#a

te!a$ "e!as, )! ?uran engis%arat#an 'a$/a #e!a$iran Isa ter"adi pada usi panas( Wa#tu tepat untu# #e atangan #ur a itu sendiri ada!a$ antara 'u!an Maret sa pai 'uni( 4adi da!a inter@a! #edua 'u!an itu!a$ &a'i Isa te!a$ di!a$ir#an o!e$ 0ar%a #e dunia( Penggunaan inter@a! /a#tu da!a #edua 'u!an terse'ut te!a$ e perti 'ang#an #e atangan #ur a %ang tida# sere pa#( &a un asi$ 'erada da!a satu usi panas( Se entara u at *risten te!a$ e%a#ini 'a$/a Cesus !a$ir pada tangga! 25 Dese 'er di ana setiap ta$unn%a $ari terse'ut diperingati se'agi $ari &ata!( Pada 'u!an Dese 'er terse'ut, ata$ari 'erada pada titi# 'a!i# usi dingin( Dengan #ata !ain Bet!e$e sedang enga!a i usi dingin( Sedang#an #ur a tida# ung#in asa# pada usi dingin terse'ut( Dengan de i#ian, se a#in "e!as suda$ 'a$/a #onsep #e!a$iran &a'i Isa da!a )! ?uran dan #e%a#inan u at *ristiani tentang $ari &ata! ada!a$ dua $a! %ang 'er'eda dan su#ar di#o pro i#an( Bagi u at Is!a , engu+ap#an se!a at nata! #epada penganut aga a *risten sa a artin%a dengan enging#ari in-or asi %ang di'eri#an o!e$ #ita' su+in%a sendiri( Di !ain sisi, pada saat %ang sa a u at Is!a di!arang untu# 'er enta! $ipo#rit 2 una-i#3( 0a#a, dengan a!asan 'a$/a u+apan se!a at &ata! terse'ut $an%a se#edar untu# en"aga $u'ungan erat dan tida# per!u en"adi #e%a#inan pun, isa!n%a se#edar se'agi 'asa 'asi, tetap $arus di$indari( Se'a' #onse#uensin%a 'er$u'ungan dengan #e%a#inan pa!ing endasar %aitu ter$adap #e'enaran in-or asi dari )!!a$ da!a )! ?uran( 0enurut $e at penu!is, dengan pen"e!asan %ang de i#ian, #a!angan *risten se#a!i pun a#an eng$argai dan eng$or ati #e%a#inan u at Is!a da!a en"a!an#an a"aran aga a %ang 'erasa! dari #ita' su+in%a( 5a! ini!a$ tinda#an 'i"a#sana %ang $arus di!a#u#an apa'i!a isu to!eransi dan #eru#unan u at 'erga a e ang 'u#an se#adar retori#a atau peng$ias 'i'ir 'e!a#a atau 'a$#an #a u-!ase #epentingan %ang di'ung#us dengan e an-aat#an isu terse'ut( Se#a!i !agi, engan"ur#an u at Is!a untu# engu+ap#an se!a at &ata! dengan enga'ai#an #e%a#inann%a, "ustru erupa#an tinda#an anti-to!eransi dan erusa# #eru#unan antar u at 'eraga a( Se+ara enge"ut#an, te uan penu!is tentang #e!a$iran Cesus da!a Per"an"ian Baru sangat 'er'eda dengan #e%a#inan *risten %ang e per+a%ai 25 Dese 'er se'agi $ari &ata!( *eterangan Per"an"ian Baru tentang !a$irn%a Cesus, senada dengan in-or asi %ang di'eri#an o!e$ )! ?uran, ditengarai ter"adi pada usi panas( Dengan de i#ian 'u#an ter"adi pada 'u!an Dese 'er di ana ter"adi usi dingin( Per"an"ian Baru da!a 8u#as 2 : 8-11 en+erita#an suasan #e!a$iran terse'ut se'agi 'eri#ut: (("( Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam'()".-iba-tiba berdirilah malaikat -uhan di dekat mereka dan kemuliaan -uhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan'(#!"( .alu kata malaikat itu kepada mereka !,angan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa'(##"( /ari ini telah lahir bagimu ,uruselamat, yaitu "ristus, -uhan, di kota Daud'14 Berdasar#an #eterangan 8u#as 2 : 8-11, Cesus !a$ir pada saat para pengge 'a!a terna# 'erada di padang Cudea untu# en"aga #a/anan terna# %ang ere#a ge 'a!a#an pada suatu a!a ( *e"adian terse'ut tida# ung#in ter"adi pada 'u!an Dese 'er( Se'a' /i!a%a$ Cudea, setiap 'u!an Dese 'er e asu#i usi peng$u"an dan $a/a a!a $arin%a sangat dingin( =a#tan%a, pa!ing !a 'at tangga! 15 E#to'er, terna# %ang dige 'a!a#an di padang Cudea suda$ $arus 'erada di #andangn%a untu# eng$indari $u"an dan $a/a dingin %ang enusu# tu!ang(15

Per"an"ian 8a a da!a FDra 10 : 9 dan 13 se+ara tersendiri te!a$ en"e!as#an 'a$/a 'i!a usi dingin ti'a, $a/a %ang diti 'u!#an sa pai e 'uat tu'u$ enggigi! dan tida# e ung#in#an orang, ter asu# pengge 'a!a dan terna#n%a, 'erada di udara ter'u#a, apa!agi pada /a#tu a!a ( )dapun #edua a%at Per"an"ian 8a a terse'ut ada!a$ se'agai 'eri#ut: .alu berhimpunlah semua orang laki-laki 0ehuda dan Benyamin dari 0erusalem dalam tiga hari itu, yakni dalam bulan kesembilan pada tanggal dua puluh bulan itu' Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan(1A -etapi orang-orang ini besar besar jumlahnya dan sekarang musin hujan sehingga orang-orang tidak sanggup berdiri di luar' .agipula pekerjaan itu bukan perkara sehari dua hari, karena dalam hal itu kami telah melakukan pelanggaran(16 Dengan de i#ian /a!aupun u at *ristiani e%a#ini 'a$/a tangga! 25 Dese 'er ada!a$ $ari di ana Cesus te!a$ di!a$ir#an, na un #e%a#inan ini "ustru se+ara dia etra! "ustru 'ertentangan dengan in-or asi #ita' su+i ere#a sendiri( 8antas, engapa $ari &ata! dira%a#an pada tangga! 25 Dese 'er 7( Fd/ard Gi''on, seorang se"ara/an, engung#ap#an 'a$/a pera%aan terse'ut diadopsi dari pera%aan #e!a$iran So! %ang dise!enggara#an o!e$ penganut paganis e di .o a/i, se'agi 'eri#ut: 9-he 1oman 2hristians, Ignorant of his #2hrists$ birth, fi3ed the solemn festi4al to 56 De&ember, the Brumalia or winter solsti&e when the pagans annually the birth of Sol :18 (2Erang *risten .o a/i %ang tida# engeta$ui #e!a$irann%a 2*ristus3, enentu#an pera%aan &ata! pada 25 Dese 'er, saat Bru a!ia atau titi# 'a!i# ata$ari di usi dingin, #eti#a #au pagan setiap ta$un era%a#an #e!a$iran So!3( Be'erapa /a#tu !a pau seorang astrono )ustra!ia, Da@id .ene#e e predi#si #e!a$iran Cesus *ristus 'u#an "atu$ pada tangga! 25 Dese 'er, seperti %ang dira%a#an u at *ristiani sedunia seperti se#arang ini( Se'agi ana di!ansir -elegraph, .ene#e engung#ap#an "i#a diti!i# dari peristi/a ;'intang terang nata!< di Bet!e$e 2000 ta$un si!a , se$arusn%a &ata! "atu$ pada tangga! 16 4uni( Bintang terang nata! itu!a$ %ang di#isa$#an da!a Per"an"ian Baru enuntun tiga orang a"us pada 'a%i Cesus untu# e perse 'a$#an, ur e as, dan #e en%an( Pene!itian %ang di!a#u#an o!e$ astrono engasu si#an, 'intang terang terse'ut erupa#an #o 'inasi p!anet Henus dan 4upiter( *eti#a itu, #edua p!anet 'erada pada posisi terde#at dan en"adi#ann%a !e'i$ 'ersinar terang dari 'iasan%a(19 5atta de i#ian te!a$ di#eta$ui 'ersa a 'a$/a tida# ada tangga! pa!ing pasti tentang #e!a$iran &a'i Isa( Pera%aan &ata! per 25 Dese 'er $an%a erupa#an tradisi *risten se!a a 'era'ad-a'ad %ang diadopsi dari pera%aan #au pen%e 'a$ 'er$a!a( Sendain%a sa"a &a'i Isa engingin#an $ari !a$irn%a dira%a#an a#a tentu sa!a$ satu a"aran %ang disa pai#ann%a ada!a$ tentang -a#ta $ari #e!a$irann%a ter#ait /a#tu %ang tepat( *en%ataann%a $a! itu tida# disa pai#ann%a dan $a! ini en"e!as#an $a#i#at 'a$/a pera%aan #e!a$iran &a'i Isa e ang tida# 'erasa! dari a"arann%a( &a un erupa#an produ# dari per#e 'angan 'uda%a se!a a 'era'ad-a'ad da!a #e#ristenan( Pada 'agian tera#$ir ini, se#a!igus per!u ditegas#an 'a$/a ter#ait dengan asa!a$ $u'ungan Is!a dengan aga a-aga a !ain 'eserta #!ai #!ai #e'enarann%a, se+ara teo!ogis, suda$ se!esai, settled, dan -ina!( )!!a$ sendiri %ang te!a$ enuntas#annn%a se"a# a/a! e!a!ui )! ?uran( Is!a e andang per'edaan dan #eraga an aga a se'agai $a#i#at onto!ogis dan sunatu!!a$ dan o!e$ #arenan%a genuine(20 E!e$ #arenan%a!a$ a#a #au us!i in $enda#n%a $an%a 'erpegang #epada #ita'u!!a$ dan suna$ &a'i %ang en"adi su 'er-su 'er $u#u Is!a (

PENU*UP Berdasar#an #a"ian di atas, si#ap peno!a#an #au us!i in untu# engu+ap#an se!a at nata! 'u#an dise'a'#an o!e$ -a#tor antipati apa!agi anti-to!eransi( &a un !e'i$ #arena 'erpi"a# pada #onsep aga an%a sendiri tentang #e!a$iran &a'i Isa( Berdasar#an #a"ian ter$adap a%at-a%at )! ?uran, &a'i Isa tida# ung#in !a$ir pada 'u!an Dese 'er( *onse#uensin%a, 'erdasar#an #a"ian terse'ut a#a engu+ap#an 9Se!a at &ata!: ada!a$ se'ua$ /u"ud pen%ang#a!an ter$adap #e'enaran )! ?uran( ,ida# !a%a# 'agi seorang us!i untu# e!a#u#an pen%ang#a!an %ang de i#ian $a!n%a( *e%a#inan ini, tentu tida# 'isa dipa#sa untu# 'eru'a$ $an%a #arena argu entasi en"aga to!eransi dan #eru#unan u at 'eraga a( )pa!agi te!a$ ter'u#ti 'a$/a argu entasi terse'ut 'u#ann%a 'era#i'at positina un "ustru e i+u #on-!i# 'aru di #a!angan #au us!i in( E!e$ #arena itu #urang 'i"a#san "uga apa'i!a u at Is!a di'u"u# atau 'a$#an dipa#sa untu# engi#uti ritua! aga a !ain dan e 'eri#an u+apan se!a at $ari ra%a di ana u at Is!a sendiri te!a$ e i!i#i #onsepn%a se+ara andiri %ang 'er'eda dengan #onsep aga a terse'ut( 1 at *ristiani %ang 'i"a#sana, enurut $e at penu!is, tentu a#an eng$or ati #e%a#inan u at Is!a %ang de i#ian da!a #erang#a to!eransi dan #eru#unan antar u at 'eraga a( MAR+'I, 1*5( )'du!!a$ Wasi<an( Al 7uran +engu&apkan Selamat 8atal( 0a"a!a$ 0odus Fdisi 3I ,$( III2004( 5a!( 5 2,i =a#ta( 9ropaganda 8atal( 0a"a!a$ Sa'i!i &o( 12 ,$( JII 2004( 5a!( 8A-86 3*5( )'du!!a$ Wasi<an( :p&it( 5a!( 5 40un<i )( Sirr% 2editor3( ;iqih .intas Agama membangun +asyarakat Inklusif-9luralis( Keta#an HII( 2Para adina, 4a#arta, 20053( 5a!( 84 50un<i )( Sirr%( Ibid( 5a!( 82 A ?S( )! 0ar%a 6 ?S( 0ar%a : 33 : 30-33

8 I( Su$ar%o, Pr( +emba&a "itab Su&i +engenal -ulisan-tulisan 9erjanjian .ama( Keta#an HI( 28e 'aga Bi'!i#a Indonesia Pener'it *anisius, Cog%a#arta, 19953( 5a!( 108-109 90u$a ad &asi' )r .i-a<i( -aisiru al Aliyyul 7adir li Ikhtishari -afsir Ibnu "atsir III( 20a<ta'a$ 0a<ari-, .i%ad$, 19893( ,er"e a$ Drs( S%i$a'uddin( "emudahan dari Allah 1ingkasan -afsir Ibnu "atsir III( 2Ge a Insani Press, 4a#arta, 20003( 5a!( 192 10Pro-( D.( 5a #a( -afsir Al A%har ,u% <=I( 2Pusta#a Pan"i as, 4a#arta, 19883( 5a!( 29 11,eung#u 0u$( 5as'i )s$ S$iddie>%( -afsir Al 7uranul +ajid >( 2Pusta#a .iD#i Putra, Se arang, 20003( 5a!( 2465 120( ?urais$ S$i$a'( -afsir Al +ishbah 9esan, "esan, dan "eserasian Al 7uran( Ho!( 8( 28entera 5ati, 4a#arta, 20023( 5a!( 180-184 130( ?urais$ S$i$a'( Ibid( 5a!( 183 14 8u#as 2: 8-11( Alkitab( 28e 'aga )!#ita' Indonesia, 4a#arta, 20023 15 Pendeta 5er'ert W( )r strong( 9lain -ruth About 2hristmass( ,er"e a$ o!e$ 0as%$ud S0( +erayakan 8atal +elestarikan 1itual 9enyembah Berhala( 0odus Ho!( II &o( A ,$( III 2005( 5a!( 28 1A FDra 10 : 9( Alkitab( 28e 'aga )!#ita' Indonesia, 4a#arta, 20023 16 FDra 10 : 13( Alkitab( 28e 'aga )!#ita' Indonesia, 4a#arta, 20023

18 Fd/ard Gi''on( De&line and ;all of 1oman ?mpire( Ho!( II( 5a! 383 da!a in the Bible( 2Bina I! u, Sura'a%a, 20043( 5a!( 34

Wa$%udi( Se3

198i$at situs $ttp:II$ida%atu!!a$(+o IindeL(p$p7 optionM+o N+ontentO@ie/Marti+!eOidM8146:astrono -%esus-!a$ir-'u!an"uniO+atidM103:ipte#OIte idM5A( Dia#ses pada tangga! 18 Dese 'er 2008 pu#u! 9(34 WIB( 20D.( )nis 0a!i# ,$o$a( Inklusi4isme .ahir dari 1ahim "risten( 0a"a!a$ ,a'!ig$ Ho!( 02I &o( 9( 24a#arta, 20043( 5a!( 18 Penulis- Susi.ant/ (Peneliti Pusat Stu0i Pera0a1an Islam (PSPI" 2 Mahasis3a Pas4a Sarjana Pera0a1an Islam Uni5ersitas Muhamma0i.ah Sura6arta"

Anda mungkin juga menyukai