Anda di halaman 1dari 5

Unit 6

Tolak dalam lingkungan 1000

Unit 6(a): Tolak tanpa Mengumpul Semula


BAHAN BANTUAN PENGA A!AN Bagi pengajaran Unit ini, alat dan bahan bantu yang perlu ialah: 1. Jadual Nilai Tempat (ratus, puluh, sa) 2. Aba us guru !. Aba us murid "ANG#AH PENGA A!AN 1. "uru menunju an epada murid #ara untu m$n$la dengan mengguna an Jadual Nilai Tempat. Ayat matemati beri ut diberi an%

&'( ) !2 * +
2. N$mb$r dalam ayat matemati itu di#era in an dan ditulis dalam Jadual Nilai Tempat. $atu pulu %a % & &'( * &,, - ', - ( & ' ( * & ratus - ' puluh - ( sa ) ! 2 !2 * !, - 2 * ! puluh - 2 sa $atu % & ) $atu % & ) pulu & ' ! pulu & ( ) 1 pulu & ' ! 1 %a * + , %a ( 2 / %a ( 2 /

T$la di nilai tempat %a dahulu: T$la di nilai tempat %a dahulu: ( sa ) 2 sa * / sa ( sa ) 2 sa * / sa 4emudian, t$la di nilai tempat pulu& 4emudian, t$la di nilai tempat pulu& pula: pula: ' puluh ) ! puluh * 1 puluh ' puluh ) ! puluh * 1 puluh 0udahi dengan men$la di nilai 0udahi dengan men$la di nilai tempat $atu%: tempat $atu%: & ratus - , ratus * & ratus & ratus - , ratus * & ratus !. .eng ap an ayat matemati

$atu % ' ) '

&'( - !2 * &1/

'. 0ema pr$ses dan hasil pengiraan dengan mengguna an aba us. 1. 2urid menjalan an a ti3iti .embaran 4erja 5(a).

6 !1 6

"em-a$an #e$.a 6(a)


Tolak tanpa Mengumpul Semula
Nama:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Tari h:%%%%%%%%.. 7ari hasil t$la . 211 ) ' * '(1 ) 1 *

21' ) ', *

!5( ) 2/ *

1/1 ) 1,, *

1,5 ) 1,1 *

//1 ) 25! *

'&! ) !/2 *

Unit 6(-): Tolak dengan Mengumpul Semula

6 !5 6

BAHAN BANTUAN PENGA A!AN Bagi pengajaran Unit ini, alat dan bahan bantu yang perlu ialah: 1. Jadual nilai tempat (ratus, puluh, sa) 2. Aba us guru !. Aba us murid "ANG#AH PENGA A!AN 1. "uru menunju an epada murid #ara untu men$la dengan mengguna an Jadual Nilai Tempat. Ayat matemati beri ut diberi an%

/!' ) 5( * +
7era in an n$mb$r dalam ayat matemati dan 7era in an n$mb$r dalam ayat matemati dan ditulis dalam Jadual Nilai Tempat. ditulis dalam Jadual Nilai Tempat. /!' * /,, - !, - ' /!' * /,, - !, - ' * / ratus - ! puluh - ' sa * / ratus - ! puluh - ' sa 5( * 5, - ( 5( * 5, - ( * 5 puluh - ( sa * 5 puluh - ( sa

!atu%Pulu&Sa/!'-5(

!atu%Pulu&Sa2/!1'-5 (!

T$la di nilai tempat %a. Tida #u up untu T$la di nilai tempat %a. Tida #u up untu mengasing an ( sa dari ' sa. Ba8a 1 puluh mengasing an ( sa dari ' sa. Ba8a 1 puluh iaitu 1, sa e rumah %a. 0e arang di %a ada 1' iaitu 1, sa e rumah %a. 0e arang di %a ada 1' . . 1' sa ) ( sa * 1 sa 1' sa ) ( sa * 1 sa T$la pula di nilai tempat pulu&. Tida #u up T$la pula di nilai tempat pulu&. Tida #u up untu men$la 5 dari 2. Ba8a 1 ratus iaitu 1, untu men$la 5 dari 2. Ba8a 1 ratus iaitu 1, puluh e rumah puluh. 0e arang ada 12 puluh. puluh e rumah puluh. 0e arang ada 12 puluh. 12 puluh ) 5 puluh * 5 puluh 12 puluh ) 5 puluh * 5 puluh

!atu%Pulu&Sa512/!'5(5!

A hir se ali t$la di nilai tempat $atu%. A hir se ali t$la di nilai tempat $atu%. 5 ratus ) , ratus * 5 ratus 5 ratus ) , ratus * 5 ratus

!atu%Pulu&Sa512/!'5(55!

2. .eng ap an ayat matemati

/!' ) 5( * 55!
!. 0ema pr$ses dan hasil pengiraan dengan mengguna an aba us. '. 2urid menjalan an a ti3iti .embaran 4erja 5(a).

"em-a$an #e$.a 6(-)


Tolak dengan Mengumpul Semula
Nama:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Tari h:%%%%%%%%..

6 !/ 6

7ari hasil t$la . 1!2 ) 2& *

21/ ) 51 *

'2! ) 2(5 *

&!/ ) 1&' *

151 ) !1& *

&5, ) /1 *

/2' ) 1(/ *

11& ) '&( *

6 !& 6

U.ian 6
2asa: !, minit Nama:%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Tari h:%%%%%%%%.. 0elesai an. 1) +) ))

12! 6 '!'

(11 6 1&'

!22 6 1!'

()

/)

6)

''1 6 !&(

/11 6 1&2

!2! 6 1//

,)

')

*)

/2! 6 !15

212 6 11!

'22 6 2!'

10)

11)

1+)

11! 6 12'

221 6 111

'/1 6 1&&

6 !( 6