Anda di halaman 1dari 11

PENGHARGAAN

Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapakan jutaan terima kasih kepada semua yang pensyarah saya kerana membantu sepenuhnya di dalam menyiapkan kerja kursus ini dari segi pemberian sumber maklumat dan pemeriksaan untuk memastikan kerja kursus ini dapat disiapkan seperti yang diharapkan.

Tidak lupa juga dedikasi terima kasih ini saya tujukan kepada semua rakan rakan yang telah bersama sama berjuang dalam menjayakan kerja kursus ini dari semua segi bantuan yang telah diberikan kepada saya. Jasa kalian amat bermakna

Akhir sekali, saya dedikasikan ucapan setinggi tinggi terima kasih kepada semua di atas bantuan samada secara lansung mahupun secara tidak lansung sepanjang proses kerja kursus ini dilaksanakan.

Terima kasih

SOALAN TUGASAN Isu kemiskinan dan kebuluran bukanlah merupakan satu gejala baru dan ia masih melanda sebahagian daripada negara-negara di dunia. Malahan keadaan ini akan menjadi semakin buruk disebabkan oleh situasi semasa global seperti peperangan, enomena alam, dan sebagainya. Mengikut perangkaan !ersatuan "angsa-"angsa "ersatu #$nited %ation&, lebih kurang '( ribu kanak-kanak serta )* ribu orang de+asa mati setiap hari di seluruh dunia akibat kebuluran atau jangkitan penyakit-penyakit berkaitan kemiskinan. Ini bermakna dianggarkan ), juta orang meninggal dunia setiap tahun akibat kedua-dua masalah tersebut. Malaysia tidak mengalami keadaan sedemikian. Ini disebabkan sejak mencapai kemerdekaan, kerajaan telah sentiasa peka mengenai isu-isu yang melibatkan soal kebajikan rakyat bagi memastikan negara tidak termasuk di dalam kategori kemiskinan tegar. #a& Sejauh manakah rancangan-rancangan yang dilaksanakan di %egara Malaysia dapat membanteras isu kemiskinan dan kelaparan"uat satu kajian perpustakaan dan berikan ja+apan anda berdasarkan maklumat daripada Internet. majalah. penulisan ilmiah. kajian lepas. Anda digalakkan menggunakan sumber-sumber yang boleh diperolehi daripada !erpustakaan /igital Tan Sri /r. Abdullah Sanusi. (15 markah) #b& "agaimana anda sebagai seorang pendidik akan menerapkan nilai suka tolong menolong, bertimbang rasa dan berempati di kalangan pelajar anda sebagai satu langkah ke arah membanteras isu kemiskinan dan kelaparanTemu bual sekurang-kurangnya 0IMA orang a+am atau pendidik. "uat satu analisis dan beri ja+apan anda berdasarkan kepada data yang telah dikumpulkan. (15 markah) [Jumlah: 30 Markah]

a& Sejauh manakah rancangan-rancangan yang dilaksanakan di %egara Malaysia dapat membanteras isu kemiskinan dan kelaparan-

/iri+ayatkan oleh Abu %aim, 1asulullah sa+ bersabda yang bermaksud Kemiskinan hampir membawa kepada kekufuran 2erajaan Malaysia sangat mengambil berat mengenai kemiskinan kerana masalah kemiskinan yang utama ialah di ka+asan luar bandar yang melibatkan masyarakat Melayu umumnya. /engan melihat struktur kerja dan tahap pendapatan kelompok ini yang rata-ratanya berkaitan dengan pertanian, mereka menerima pendapatan yang sedikit disebabkan polisi pihak "ritish yang mengamalkan pendekatan 3pecah dan perintah.4 2erajaan pernah memperkenalkan 1e5olusi 6ijau bagi menambahkan pengeluaran beras berasaskan pengenalan penanaman padi dua kali setahun dengan menggunakan benih yang berhasil tinggi, bahan kimia, sistem pengairan manakala pemberian alat - alat jentera adalah untuk kegunaan di dalam industri pertanian.

Semenjak negara kita menjengah kemerdekaan sehinggalah ke saat ini, pelbagai pendekatan telah diperkenalkan, diperhebahkan, direalitikan dan dinilai untuk mambasmi kemiskinan dan kelaparan di kalangan rakyat di %egara Malaysia ini. Antara keprihatinan kerajaan dapat dilihat dengan jelas melalui pengenalan dan pelaksanaan /asar 7konomi "aru #/7"&, /asar !embangunan %asional #/!%&, /asar !embangunan 8a+asan #/!8& dan 8a+asan 9:9:. "ukti kepada keberkesanan dasar i;tersebut ialah melaui perangkaan jadual di ba+ah

TAHUN )<=: )<,, )<<: )<<<

PERATUS ( ) >9.( ? )=.' ? )*.> ? =.> ?

9::9

>.) ?

Ia adalah jelas berkurangan dari tahun sebelumnya dan tepat menja+ab kepada soalan baha+a dasar-dasar yang telah dijalankan di Malaysia membantu untuk mengurangkan kadar kemiskinan rakyat di negara ini. Selain itu terdapat juga beberapa strategi melalui medium !embangunan 0uar "andar adalah pendekatan bersepadu untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kelaparan yang terdapat di negara ini. Strategi ini telah dilaksanakan sejak )<*:-an meliputi pelbagai program seperti berikut@ a. b. c. d. e. . g. !embangunan !ertania !embangunan Tanah !embangunan In rastruktur A 2emudahan Asas !embangunan Insan !embangunan Industri /esa !embangunan Industri 2ecil dan Sederhana !embangunan 8ilayah.

Strategi ini dilaksanakan oleh berbagai-bagai agensi kerajaan dan diselaraskan oleh 2ementerian !embangunan 0uar "andar seperti Jabatan 6al 7h+al Brang Asli, Jabatan 2ebajikan Masyarakat dan Amanah Ikhtiar Malaysia. 2esan daripada strategi inilah yang membantu kepada pengucupan pengurangan peratusan kadar kemiskinan tersebut. 6al ini kerana strategi ini bersi at serampang 9 mata. Ia merangkumi aspek iCikal iaitu bantuan makanan, tempat tinggal dan sebagainya manakala aspek yang keduanya ialah dari aspek pendidikan. Aspek pendidikan juga dipakejkan di dalam strategi kerajaan member bantuan ini adalah kerana @

a.

Me+ujudkan peluang-peluang pekerjaan dalam sektor moden berprodukti5iti tinggi, terutama perindustrian, perdagangan dan perbandaran.

b.

Meningkatkan

produkti5iti

akti5iti

pertanian,

misalnya

menerusi

usaha

mengkomersilkan sektor pertanian dan pembangunan pertanian bersepadu. c. Menyediakan dan meluaskan penerimaan kemudahan perkhidmatan asas untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk berpendapatan rendah, termasuk program pembandaran desa, pusat pertumbuhan desa, penempatan semula setinggan, perumahan kos rendah, bekalan air dan elektrik.

Istilah 1e5olusi 6ijau merujuk kepada perubahan yang berkaitan pengetahuan teknologi pertanian makanan bijian baru yang mula diperkenalkan di negara-negara /unia 2etiga pada tahun )<*:-an. !ara petani di ka+asan 1e5olusi 6ijau telah mendapat aedah daripada projek ini seperti di ka+asan pengairan Muda di 2edah dan !erlis. Antara tahun )<*> dan )<=>, pendapatan petani di ka+asan ini telah meningkat sebanyak 9.( kali ganda #Jomo, )<<)&. Dakta ini sekali lagi dengan jelas memperagakan kejayaan %egara hasil dari dasar yang telah dijalankan.

$saha kerajaan bagi membasmi kemiskinan secara besar-besaran dimulakan dengan /asar 7konomi "aru dalam 1ancangan Malaysia 2edua #)<=)-)<=>& yang menyatakan salah satu objekti nya ialah pembasmian kemiskinan. Matlamatnya ialah mengurangkan kadar kemiskinan daripada (<.' peratus pada tahun )<=: kepada )*.= peratus pada tahun )<<: #Malaysia,)<='@='&. 8alaupun jika kita bercakap mengenai kejayaan keseluruhan /7" itu tidak "erjaya ke tahap seperti yang dijangka, roh /7" itu masih +ujud demi membantu untuk menggerakkan dasar-dasar yang lain yang mana seterusnya amat membantu sehinggalah kini %egara Malaysia adalah mampu sebaris dengan %egara lain di "enua Asia malahan di dunia. Malaysia adalah antara beberapa buah negara di dunia membangun yang dikatakan telah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan. Sepanjang tempoh /7", sejumlah 1M'9<,::: juta

telah dibahagi dan diperuntukkan untuk pembasmian kemiskinan yang meliputi 1ancangan Malaysia yang ke 2edua, 2etiga, 2eempat dan 2elima. !erbelanjaan keseluruhan ini meliputi ='.) peratus daripada perbelanjaan pembangunan pihak kerajaan bagi tempoh berkenaan

/i samping itu beberapa program khusus yang lebih terancang telah dilaksanakan oleh kerajaan dengan tumpuan kepada masyarakat luar bandar. Salah satu daripadanya Pr!"ram P#m$a%"u%a% Rak&a' T#rm()k(% (PPRT) yang diperkenalkan pada tahun )<,<. !!1T telah di+ujudkan khusus untuk membantu golongan miskin seramai ):=,::: orang di seluruh negara #Mohd Taib 6aji /ora, 9:::&. Sebanyak 1M*:: juta telah diperuntukkan bagi program ini dengan matlamat membantu keluarga termiskin di seluruh negara berdikari dan menjayakan diri dalam arus pembangunan negara. !!1T melibatkan enam buah kementerian yang dikoordinasi oleh Jabatan !erdana Menteri di ba+ah kelolaan perdana menteri sendiri bagi memastikan keberkesanannya. 2ini kita dapat dan mampu melihat rumah !!1T ini "erjaya membendung masalah kemiskinan melarat dan memberi kehidupan yang lebih selesa dan terjamin dan ia jelas membantu mengurangkan masalah kemiskinan yang terdapat di %egara Malayasia kita ini.

2erajaan negeri turut membantu menjayakan projek-projek sosioekonomi !!1T melalui agensi negeri masing-masing seperti *ARA+ ,EJORA+ ,ESE*AR+ ,ETENGAH+ PER*A+ ,E*A -a% JENG,A. Mohd Taib #9:::& menjelaskan baha+a tiga agensi kerajaan yang akti memberi bantuan ialah 27MAS #2ementerian 2emajuan 0uar "andar dan 8ilayah&, Jabatan 2ebajikan Masyarakat Malaysia #2ementerian !embangunan 8anita, 2eluarga dan Masyarakat& dan "aitulmal #Majlis Agama Islam 8ilayah !ersekutuan&. Setiap agensi ini mempunyai kumpulan sasar masing-masing seperti "aitulmal yang memberi okus kepada golongan akir manakala 27MAS dan Jabatan 2ebajikan Masyarakat Malaysia memberi bantuan kepada mereka yang berpendapatan kurang daripada 1M':: sebulan sebagai sasaran.

Matlamat mengurangkan kemiskinan tegar daripada ).< peratus pada )<<< kepada ).9 peratus pada 9::( seterusnya kemiskinan tegar si ar akan menjadi kenyataan jika dilihat kepada peruntukan ke+angan dan program yang dirancang oleh kerajaan. Tekad dan aCam kerajaan

untuk mencapai kadar kemiskinan 9., peratus selepas berakhirnya tempoh 1M2-< dilihat akan menjadi kenyataan. !enambahan peruntukan bagi membasmi kemiskinan dalam jangka masa panjang mengikut jangka masa rancangan menterjemahkan usaha membasmi kemiskinan sentiasa menjadi perhatian istime+a pihak kerajaan. ,#)(m.ula% !ihak kerajaan me+akili Malaysia amat komited dalam usaha membasmi kemiskinan di seluruh negara melalui program-program dan strategi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dari semasa ke semasa. 2eprihatinan ini bukan sahaja bersandarkan kepada hakikat baha+a sekiranya gejala kemiskinan tidak dibasmi ia akan menggagalkan matlamat menjadi negara maju, malah inisiati ini juga berpaksikan kepada tuntutan agama Islam sendiri sebagaimana yang terkandung di dalam nas berikut@

/i dalam al-Euran, surah al-Easas, ayat == yang bermaksud Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan jangan kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan di dunia

2esimpulannya, segala bentuk aspek yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan jelas berkesan untuk membantu membasmi masalah kemiskinan dan kelaparan ini dengan bukti yang jelas berkaitan pengurangan jumlah peratusan kadar dari tahun ke tahun dan ditambah pula dengan pemberian insenti dari aspek pendidikan demi membantu membantutkan kelansungan isu ini.

b.

"agaimana anda sebagai seorang pendidik akan menerapkan nilai suka tolong menolong,

bertimbang rasa dan berempati di kalangan pelajar anda sebagai satu langkah ke arah membanteras isu kemiskinan dan kelaparan-

Kasih sayang adalah indah, akan tetapi memberi kasih dan mencurahkan sayang adalah terlalu indah r!f "amka

Furu merupakan insan yang bukan sahaja ditugaskan untuk menyampaikan ilmu, tetapi bertanggungja+ab untuk melahirkan insan yang seimbang dari semua segi dengan harapan agar ilmu yang dipacu seiring dengan akhlak yang diadun bakal menghasilkan sesuatu yang mampu dikagumi. /ek kerana kesempurnaan rancangan sistem pendidikan kita itu, maka sepatutnyalah %egara Malaysia tidak mempunyai peratusan kemiskinan tegar yang tinggi kerana yang kaya akan membantu yang miskin, yang senang akan membantu yang susah dan yang me+ah akan membantu yang kedana. Dakta yang mudahnya ialah mengapa setelah >) tahun dan lebih sistem pendidikan kita dilaksanakan, masih ada lagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan tegar hingga perlu dan terpaksa mencatur kekerapan dan kuantiti makanan pada setiap hari- Bleh itu saya senaraikan di sini apa yang sebenarnya guru perlu lakukan untuk membantu setidaktidaknya mengurangkan beban golongan miskin dan kelaparan melalui medium pengajaran dan pembelajaran #!n!& yang diadun dengan nilai-nilai murni.

Akti5iti pengajaran dan pembelajaran merupakan salah satu pendekatan yang boleh digunakan oleh seorang pendidik untuk mengurangkan masalah yang dibincangkan ini. !n! yang dimaksudkan di sini bukanlah dari segi sukatan pelajaran, tetapi dari segi nilai yang diterapkan di dalam setiap sesi pengajaran yang dijalankan di sekolah setiap hari. Seorang pendidik akan sedia

maklum baha+a di dalam setiap 1ancangan !engajaran 6arian yang disediakan, mereka perlu untuk menyerapkan nilai-nilai murni yang berkaitan dengan isi pengajaran supaya kurikulum tersirat ini dapat diamalkan oleh pelajar selaras dengan Dalsa ah !endidikan 2ebangsaan. %amun begitu, guru sering mengabaikan peringkat ini menyebabkan pelajar hanya kenyang dengan ilmu akademik tetapi dahagakan pengisian nilai nilai murni. Garanya ialah apabila guru menyampaikan ilmu, selitkanlah dengan niilai-nilai murni supaya murid dapat memahami ertinya dan diaplikasikan di dalam kehidupannya. Gontohnya, apabila seorang guru 2emahiran 6idup mengajar topik pertanian, kaitkanlah dengan kepentingan menjaga alam sekitar, menyedekahkan lebihan hasil jualan sayuran kepada yang miskin , memberi peluang pekerjaan kepada golongan yang miskin untuk sama-sama bertani dan sebagainya supaya ilmu pertanian yang dimiliki oleh para pelajar itu dapat disatukan dengan kesedaran membantu golongan yang susah seterusnya membanteras isu kemiskinan dan kelaparan ini.

Selain dari itu, membina hubungan yang baik dengan para pelajar juga merupakan salah satu medium yang memungkinkan isu ini dapat dibanteras se+ajarnya. Apabila seorang guru dapat membentuk, membina dan memperkayakan hubungan baik yang positi dengan setiap pelajar, mereka tidak akan berasa kekok untuk meluahkan setiap masalah yang sebelum ini terpendam di sanubari mereka. 6ukum alam jelas menyatakan baha+a setiap manusia mempunyai perbeCaan masing-masing. !erbeCaan ini termasuklah dari segi kemahiran berkomunikasi. !elajar pelajar yang mempunyai masalah dari segi kemiskinan ini biasanya akan kerapkali memencilkan diri, pendiam dan kurang berkeyakinan di dalam sesuatu perkara. Jadi ini merupakan tugas seorang guru untuk mengenalpasti, membina hubungan dan membantu apa yang termampu. Jika perkara ini diamalkan oleh setiap insan yang bergelar guru, pastinya isu ini dapat dibanteras setidak tidak dapat mengurangkan peratusan tersebut.

Selain daripada itu, melalui penganjuran akti5iti akti5iti kemasyarakatan juga akan memberi peluang kepada para pelajar untuk kenal, tahu malah merasai erti kesusahan di dunia sebenar. !enganjuran akti5iti akti5iti seperti gotong royong misalnya dapat membentuk nilai kerjasama, bertanggungja+ab terhadap alam sekitar tetapi yang pentingnya pelajar berpeluang

untuk turun membantu golongan yang susah di ba+ah mereka. /i samping itu juga mereka akan berpeluang untuk merasai kesusahan tersebut seterusnya membantu mereka untuk menanam sikap ingin menolong golongan yang memerlukan. /e+asa ini para pelajar terlalu ditekankan dengan kecemerlangan akademik sehinggakan pembanggunan nilai murni mereka sering terabai. Sistem 3eHam-oriented4 juga membantu menyumbang kepada memperkayakan pembanggunan akademik semata-mata. Bleh itu, perubahan perlu dilakukan agar manusia yang dilahirkan seimbag dari segi akademik dan nilai murni dan ini mampu unutk membanteras isu kemiskinan dan kelaparan ini.

Akti5iti di sekolah juga sebenarnya dapat membantu untuk mengurangkan masalah ini. !ihak sekolah sebagai sumber penggerak boleh menganjurkan kempen-kempen yang me+ajibkan semua pelajar untuk membantu golongan ini. 2empen menjual barang barang terpakai, mencuci kereta beramai ramai, jualan hari kantin, se+a tapak untuk minggu keusaha+anan dan lain lain lagi. 6asil jualan itu dapat membantu pelajar pelajar yang miskin di sekolah. Sumbangan itu boleh disalurkan sendiri oleh para pelajar ke rumah rumah yang miskin itu tadi. Sekiranya perkara seperti ini dilakukan setiap masa, disamping pelajar dapat meluangkan masa lapang dengan ber aeah, timbul juga perasaan kasih dan sayangkan yang susah dan yang lebih penting lagi, ia akan membantu untuk menimbulkan semangat sentiasa tolong menolong di kalangan para pelajar.

RE/LE,S0

Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Ilahi, akhirnya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini. /engan adanya tugasan seperti ini telah memberikan saya ilmu pengetahuan tambahan dan lebih berkesan kerana saya telah mencari maklumat ini lebih mendalam bagi menghasilkan kerja kursus ini terbaik dan sempurna.

/isamping itu, saya telah mempelajari

dengan lebih mendalam mengenai masa.

!engurusan masa yang baik dapat membantu untuk menyelesaikan tugasan mengikut jadual dan tarikh yang telah ditetapkan. Tugasan kali ini telah mengajar saya banyak perkara mengenai masa. Saya tidak mengikut perjalanan masa yang diberikan. Ini menyebabkan saya menghantar tugasan le+at daripada pelajar yang lain. 8alaupun sedar akan bahaya markah yang bakal diberikan, saya juga telah sedara akan tanggungja+ab yang telah di amanahkan kepada kita perlulah dijalankan dengan sebaiknya untuk masa depan kita satu hari nanti.

Bleh itu, secara tidak langsung saya telah mendapat ilmu pengetahuan yang baru dan bermakna untuk diri saya dalam menempuhi alam pendidikan yang akan datang. saya akan cuba sebaiknya menggunakan ilmu-ilmu yang saya telah belajar ini dan menterapkannya ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran saya akan datang kelak. Insyaallah. Sekian terima kasih.