Anda di halaman 1dari 215

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Standard Sekolah Rendah

PANDUAN GURU

BAHASA MALAYSIA
(Sekolah Jenis Kebangsaan) TAHUN 4
Terbitan

Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Cetakan Pertama 2013 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan cara apa-apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

A. BAHAGIAN 1 PENGENALAN BUKU PANDUAN GURU Pendahuluan Bahasa Malaysia di Sekolah Jenis Kebangsaan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Matlamat & Objektif Umum Fokus Susunan Kandungan Standard Pengisian Kurikulum Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Struktur Modul 1 4 5 6 7 8 20 22 31

B. BAHAGIAN 2 CADANGAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Strategi Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Menulis Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Aspek Seni Bahasa Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa Strategi Pengaharan dan Pembelajaran Aspek Tatabahasa

35 37 38 39 40 42 43 44 45 46

C. BAHAGIAN 3 PEMETAAN RANCANGAN MENGAJAR Tema: Ekonomi Tema: Keselamatan Tema: Alam Sekitar dan Teknologi Hijau 49 50 51

iii

D. BAHAGIAN 4 CONTOH MODUL MENGIKUT TEMA 1. Tema: Ekonomi 2. Tema: Keselamatan 3. Tema: Alam Sekitar dan Teknologi Hijau

57 103 141

BAHAGIAN 5 PERIBAHASA Simpulan Bahasa

193

BAHAGIAN 6 PERUMPAMAAN BAHAGIAN 7 GLOSARI

199

203

iv

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vi

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

PENDAHULUAN

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Empat ini disediakan sebagai panduan dan bahan rujukan untuk membantu guru mengaplikasikan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah, menjana idea, merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Empat juga mencadangkan pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkonsepkan didik hibur bagi memberi peluang kepada murid melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara aktif dan menyeronokkan dengan sokongan pelbagai bahan media yang sesuai. Buku Panduan Guru ini diharapkan dapat membantu guru menterjemahkan Dokumen Standard Kurikulum Sekolah Rendah Bahasa Malaysia yang mengetengahkan pendekatan modular dan menitikberatkan pembelajaran secara didik hibur. Dalam pendekatan modular ini, fokus pengajaran dan pembelajaran diberikan kepada kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis, serta dua elemen lain iaitu aspek seni bahasa dan tatabahasa. Semua fokus pengajaran dan pembelajaran ini amat penting dan perlu dikuasai oleh murid bukan sahaja bagi membantu mereka memantapkan kemahiran bahasa, mencungkil potensi diri, dan meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan, malah menggalakkan mereka berkomunikasi secara berkesan dan bertatasusila dalam semua urusan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah juga turut memberi penekanan kepada aspek penilaian, pemulihan dan pengayaan yang merupakan aspek penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Buku panduan ini mengandungi empat bahagian; Bahagian 1 merupakan pengenalan tentang Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Empat dan Struktur Pendekatan Modular, Bahagian 2 mengandungi contoh-contoh Strategi Pengajaran dan Pembelajaran, Bahagian 3 memaparkan contoh pemetaan rancangan mengajar mingguan dan Bahagian 4 mengandungi peribahasa, perumpamaan, dan glosari Bahasa Malaysia Tahun Empat. Strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam Buku Panduan Guru ini hanyalah cadangan. Guru digalakkan menggunakan kreativiti sendiri untuk mengubah suai aktiviti tersebut agar dapat memenuhi kebersediaan dan kebolehan murid dalam setiap pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ucapan ribuan terima kasih atas sumbangan pelbagai pihak yang terlibat secara langsung atau tidak dalam penghasilan buku ini. Buku Panduan Guru ini diharap dapat dimanfaatkan dalam usaha melahirkan modal insan yang mampu menyumbang ke arah pembangunan negara selaras dengan kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia.
3

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

BAHASA MALAYSIA DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN


Bahasa Malaysia di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) turut diajar sebagai bahasa kebangsaan seperti yang dipelajari oleh murid-murid di Sekolah Kebangsaan. Namun begitu, pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia di SJK menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua berbeza dibandingkan dengan pemerolehan bahasa pertama (bahasa ibunda). Penguasaan bahasa pertama diperoleh secara semula jadi, sebaliknya pemerolehan bahasa kedua melalui pembelajaran, sama ada secara formal atau pun tidak formal. Walau bagaimanapun, seseorang yang mempelajari bahasa kedua sebenarnya telah melalui kemahiran berkomunikasi dalam bahasa pertamanya. Justeru, menjadi tugas seorang pengajar untuk memindahkan kemahiran berkomunikasi dalam bahasa pertama kepada berkomunikasi dalam bahasa kedua. Pelbagai kaedah pengajaran bahasa kedua digunakan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. Antaranya melalui Kaedah Tatabahasa Terjemahan dan Kaedah Terus. Kaedah Tatabahasa Terjemahan dianggap sebagai satu cara yang penting dalam mempelajari penguasaan perbendaharaan kata. Melalui kaedah ini, perbendaharaan kata diberikan pada peringkat awal pembelajaran. Kaedah ini juga memberi penekanan terhadap latihan tatabahasa dengan menggunakan terjemahan dalam bahasa ibunda. Kaedah ini memberi ruang kepada guru menterjemahkan bahasa asing kepada bahasa ibunda dan sebaliknya. Kaedah ini bertujuan untuk mendapat pemahaman terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, penguasaan terhadap perbendaharaan kata yang luas membolehkan seseorang itu lebih yakin ketika aktiviti berbahasa atau berkomuniksi. Kaedah Terus pula memberi tumpuan terhadap penggunaan bahasa kedua yang dipelajari secara terus. Segala penjelasan makna juga dilakukan menggunakan bahasa kedua tanpa melibatkan pengguna bahasa pertama. Begitu juga melalui kaedah dengar dan sebut. Selain itu, terdapat pelbagai kaedah lain yang sesuai digunakan seperti kaedah ajuk hafaz, kaedah linguistik dan kaedah gerak balas, fizikal audio lingual dan lain-lain. Oleh itu, menjadi tugas guru menggunakan pelbagai wacana yang tidak asing bagi murid untuk menarik minat mereka mempelajari Bahasa Malaysia. Langkah ini memberi ruang kepada guru untuk merancang secara bersistem dan formal dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia di dalam bilik darjah.

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam tunjang iaitu tunjang Komunikasi; Kerohanian; Sikap dan Nilai Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi; Fizikal dan Estetika; dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan. Beberapa penambahbaikan telah dibuat dalam standard kurikulum Bahasa Malaysia. Antara penambahbaikan ialah penekanan aspek tatabahasa dan aspek sistem bahasa. Aspek tatabahasa diajarkan secara khusus dalam waktu yang diperuntukan manakala aspek seni bahasa diperkenalkan untuk membolehkan murid mengapresiasi keindahan seni dalam bahasa melalui unsur didik hibur. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini dijelmakan dalam standard kandungan dan standard pembelajaran yang memberikan fokus kepada murid untuk berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan. Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Tahun Empat lebih mementingkan penguasaan kemahiran asas berbahasa bagi murid Tahap Dua. Pengajaran yang berpusatkan murid serta kemahiran bernilai tambah dapat memantapkan penguasaan kemahiran bahasa dan mereka berkemampuan untuk meneroka ilmu pengetahuan dengan lebih luas. Standard kurikulum ini juga memberi penekanan kepada penerapan nilai murni dalam membentuk insan yang sempurna dan berkembang secara menyeluruh daripada aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui pengajaran secara teori dan amali yang disaring dengan kepercayaan kepada Tuhan. Pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan dalam suasana yang kondusif perlu untuk membantu merangsang dan meningkatkan kreativiti dan minat murid untuk belajar dengan berkesan. Standard kandungan ini mengutamakan pendemokrasian pendidikan kepada semua murid sekolah rendah ke arah merealisasikan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti dalam rajah 1.

Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang 5

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

MATLAMAT

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.

OBJEKTIF UMUM

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk: i. ii. iii. iv. mendengar, mengecam, mengajuk persekitaran dengan teliti dan betul; dan menentukan arah bunyi

mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul; mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila; bercerita sesuatu perkara dan menceritakan perkara yang didengar, dibaca dan ditonton menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila; berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila; membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul; membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul;

v.

vi. vii. viii. ix. x.

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4 xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan; membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca; melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; menulis secara mekanis dengan betul dan kemas; membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; menulis imlak dengan tepat;

xvii. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun; xviii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul; xix. xx. xxi. mengedit dan memurnikan hasil penulisan; menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber; menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan; dan

xxii. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa.

FOKUS

Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus kepada kemahiran literasi dan aplikasi bahasa. Pada Tahap 1, murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Hal ini bermakna konsep kembali kepada asas (back to basic) diberi penekanan yang khusus. Penekanan juga diberikan kepada pembelajaran yang menyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didik hibur. Pada Tahap II pula, penekanan diberikan kepada pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa. Melalui penguasaan kemahiran bahasa ini, murid dapat berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan manakala melalui kemahiran membaca, murid dapat meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat membaca. Penguasaan tatabahasa yang baik dapat membantu murid menghasilkan penulisan yang kreatif dan berkualiti. Aktiviti didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagai pendekatan dan teknik seperti nyanyian dan permainan serta penggunaan pelbagai bahan yang menarik dapat membantu murid menguasai dan menghayati pembelajaran.

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

SUSUNAN KANDUNGAN STANDARD

Standard Kurikulum
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Standard ini dipersembahkan dalam bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, nilai murni, kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh murid. Kandungan standard kurikulum ditunjukkan dalam rajah 2.

Standard Kandungan
x Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran x Pernyataan tentang penetapan


kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap standard kandungan.

Contoh: Standard Kandungan

Contoh: Standard Pembelajaran Bertutur tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa yang betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

Rajah 2: Kandungan Standard Kurikulum

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Kemahiran Bahasa
Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dan pendekatan modular. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3. Kemahiran Mendengar Kemahiran Bertutur KEMAHIRAN BAHASA Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis

Rajah 3: Kandungan Kemahiran Bahasa

Pendekatan Modular
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan dengan menggunakan pendekatan modular untuk memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang baik. Pendekatan modular bermaksud memecahkan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai modul. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima modul seperti yang dinyatakan dalam rajah 4.

Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur Modul Tatabahasa Lima Modul Bahasa Malaysia Modul Seni Bahasa Modul Kemahiran Menulis Modul Kemahiran Membaca

Rajah 4: Kandungan Modul Mata Pelajaran Bahasa Malaysia

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4 Tiga modul yang pertama berasaskan empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa adalah pengukuhan kepada ketiga-tiga modul kemahiran tersebut untuk meningkatkan tahap kecekapan berbahasa murid.

Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Kemahiran Mendengar dan Bertutur


Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur memberi penekanan kepada kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan serta dapat memberikan respons. Kemahiran bertutur pula merujuk kepada keupayaan murid berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan dan bertatasusila. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur.

Objektif Pengajaran dan Pembelajaran Tahun 4 Kemahiran Mendengar dan Bertutur Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. ii. mendengar, memahami, menyebut frasa, dan ayat dengan struktur yang betul dan tepat; mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul; mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau berdasarkan pelbagai soalan yang mengandungi kata tanya dan pesanan mengikut urutan yang betul kepada orang lain; bertutur, berbual dan menyatakan permintaan menggunakan perkataan dan ayat yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila;

iii.

iv.

10

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4 v. berbual tentang sesuatu perkara menggunakan pelbagai ayat, kata panggilan yang sesuai dalam kalangan bukan ahli keluarga dan menggunakan kata ganti nama diri yang betul dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila; bercerita dan menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila; dan berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul secara bertatasusila.

vi.

vii.

viii.

Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur i. ii. iii. iv. v. vi. Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas dalam kemahiran berbahasa. Bertutur perlu menggunakan bahasa yang mudah, tepat dan jelas. Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan kemahiran dan minat dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif bagi mempercepat penguasaan kemahiran tersebut. Kemahiran mendengar dan bertutur memberi tumpuan kepada aspek sebutan, intonasi, jeda dan tatabahasa; dan Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian dengan konsep.

Modul Kemahiran Membaca

Kemahiran Membaca

Modul Kemahiran Membaca memberikan tumpuan kepada kemahiran membaca di samping penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain. Kemahiran membaca merujuk keupayaan murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan kelancaran
11

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4 yang betul. Penekanan perlu diberikan kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca. Di samping itu, melalui modul kemahiran membaca murid juga berupaya memahami dan menghayati teks yang dibaca. Objektif Kemahiran Membaca Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. ii. membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan dengan sebutan yang betul; membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul; membaca kuat bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat ,ayat tunggal susunan biasa dan ayat tunggal susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas; membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan multimedia untuk mengenal pasti pertautan idea, membuat penilaian dan ramalan dengan betul; membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk ayat dengan betul; dan membaca dan memahami pelbagai bahan sastera dan bukan sastera untuk menambah ilmu pengetahuan dan mendapatkan pengajaran.

iii.

iv.

v. vi.

Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran membaca. Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan memahami. Kebersediaan murid daripada segi perasaan dan bahasa perlu diberi perhatian. Bahan bacaan perlu sesuai, menarik dan bersifat ansur maju. Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid memahami kandungan bahan bacaan. Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca diaplikasikan mengikut kesesuaian. Bacaan intensif dan ekstensif untuk memperkaya kosa kata dan ilmu serta minat membaca.

12

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Modul Kemahiran Menulis

Kemahiran Menulis

Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan kemahiran menulis. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. Penekanan perlu diberikan kepada penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan berunsur pengetahuan dan imaginasi. Penguasaan kemahiran menulis ini diperoleh melalui situasi dan konteks dalam pelbagai bahan prosa, puisi dan grafik.

Objektif Kemahiran Menulis Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas; membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu; membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul; menulis imlak perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat; mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir daripada pelbagai sumber; menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman yang betul dan jelas dengan menegaskan kesantunan berbahasa; menghasilkan penulisan pelbagai genre secara berpandu dan terkawal dengan betul; dan mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek penggunaan kata, imbuhan kata majmuk, ejaan dan tanda baca.

13

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4 Prinsip pengajaran dan pembelajaran Kemahiran Menulis i. ii. iii. iv. v. vi. Kemahiran menulis secara mekanis merupakan asas kepada penguasaan menulis. Idea yang dilahirkan dalam bentuk penulisan perlu mengamalkan prinsip ansur maju. Keseragaman dalam membentuk dan menulis huruf perlu dititikberatkan. Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan amalan. Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan kemahiran mengeja. Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan karangan yang baik.

Modul Seni Bahasa

Aspek Seni Bahasa

Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan, keindahan dan kehalusan dalam bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Penguasaan aspek seni bahasa merangkumi kecekapan memahami, mengungkap dan menghayati bahasa yang indah. Melalui pembelajaran modul ini, murid menghasilkan dan mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre secara lisan dan bertulis melalui variasi teknik yang menarik. Aspek seni bahasa juga menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan secara didik hibur.

Objektif Aspek Seni Bahasa Objektif Seni Bahasa berkeupayaan: i. ii. adalah untuk memastikan murid mengetahui dan

iii.

menyebut, memahami dan menghasilkan seni kata yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikannya secara didik hibur; mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas, dan susunan idea yang tepat serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan; mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas, bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui lakonan secara didik hibur;
14

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4 iv. melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas, dipersembahkan dalam bahasa yang indah secara didik hibur; membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta dipersembahkan secara didik hibur; dan membina teks ucapan secara berpandu berdasarkan diksi dan laras bahasa yang sesuai serta menyampaikannya dengan yakin secara didik hibur.

v.

vi.

Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Seni Bahasa i. ii. iii. iv. Pengajaran Seni Bahasa mementingkan kehalusan dan keindahan bahasa. Pemilihan bahan mesti sesuai, menarik dan bersifat didik hibur. Penglibatan murid secara aktif dan menyeluruh amat diperlukan. Guru bertindak sebagai penggerak atau pembimbing yang sentiasa kreatif dan imaginatif.

Modul Tatabahasa

Aspek Tatabahasa

Modul Aspek Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang terancang dengan teknik yang sesuai dan berkesan supaya murid memahami dan menggunakan tatabahasa dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks secara lisan dan bertulis. Objektif Aspek Tatabahasa Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: i. memahami dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks;
15

ii.

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

iii.

iv. v.

vi. vii.

memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif, pelbagai jenis kata adjektif, kata hubung gabungan, kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR-, meN-, peN-, teR-, dan di- dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan, makna kesamaan atau keserupaan dan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai konteks; memahami dan membina ayat-ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi; dan memahami dan membina ayat penyata dan ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.

Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Aspek Tatabahasa i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi. Menitikberatkan makna dan aspek tatabahasa mengikut konteks berdasarkan teks petikan yang digunakan. Memulakan proses pengajaran daripada yang mudah kepada yang lebih kompleks. Mengelakkan pelajar menghafal rumus atau hukum bahasa. Diajar secara terancang dalam sesi pengajaran bahasa. Perlu banyak latih tubi bagi mengekalkan ingatan dalam bentuk lisan dan tulisan. Mengajar secara konkrit dengan menggunakan alat bantu mengajar dan bahan rangsangan yang menarik dan berkesan. Menggunakan pengantaraan deria yang dibantu dengan contoh-contoh dan bentuk simulasi secara berkesan, Mengenal pasti struktur isi dengan jelas dan mahir tentang rumus tatabahasa yang hendak disampaikan. Perancangan yang rapi mesti dibuat terlebih dahulu. Tatabahasa diajar dan digunakan dalam konteks. Istilah dan fungsi tatabahasa boleh diperkenalkan untuk pengetahuan dan kefahaman.

16

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Sistem Bahasa
Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan dalam rajah 5.

Tatabahasa Sistem Ejaan SISTEM BAHASA Sebutan dan Intonasi Kosa Kata Peribahasa

Rajah 5: Sistem Bahasa 1.0 Tatabahasa Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. Dalam KSSR, tatabahasa menjadi satu aspek dalam pendekatan modular. 1.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Golongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan anggota yang lain dalam golongan yang sama. a. Struktur kata merujuk pola suku kata bagi: i. kata asli bahasa Melayu ii. kata pinjaman bahasa Melayu b. Bentuk kata terdiri daripada: i. kata tunggal ii. kata terbitan
17

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4 iii. kata ganda iv. kata majmuk Proses pembentukan kata meliputi: i. pengimbuhan ii. penggandaan iii. pemajmukan Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini, yang amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul daripada segi bentuk dan makna termasuk aspek baharu dalam proses pengimbuhan. d. Golongan kata terdiri daripada: i. kata nama ii. kata kerja iii. kata adjektif iv. kata tugas 1.2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan ayat. Hal ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan adalah seperti yang berikut: a. b. c. d. e. Unsur utama yang terdiri daripada kata, frasa, klausa dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat. Jenis ayat iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seruan. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang. Binaan ayat: i. ayat dasar ii. ayat tunggal iii. ayat terbitan atau ayat majmuk f. Proses ayat terbitan: i. proses penggantian ii. proses pengguguran iii. proses penyusunan semula iv. proses peluasan 2.0 Sistem Ejaan Perkara yang diberikan penekanan ialah: i. Pola keselarasan huruf vokal
18

c.

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4 ii. iii. 3.0 Ejaan kata pinjaman Ejaan kata dasar dan kata terbitan

Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. 3.1 Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. 3.2 Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: i. ayat penyata ii. ayat tanya iii. ayat perintah iv. ayat seruan v. ayat terbalik atau songsang vi. ayat aktif vii. ayat pasif

4.0

Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan kosa kata istilah. Penguasaan kosa kata perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar murid dapat mengungkap maklumat dan buah fikiran selaras dengan penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yang dipelajari pada peringkat sekolah rendah.

5.0

Peribahasa Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan dan kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia. Pemilihan peribahasa hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian, dan nilai murni masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.

Nota: Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini oleh Nik Safiah Karim et al. ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran.

19

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

PENGISIAN KURIKULUM

Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas kurikulum iaitu unsur-unsur yang diserap dalam setiap mata pelajaran. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Penerapan elemen ini bertujuan untuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan. Pengisian kurikulum tersebut merangkumi perkara-perkara yang berikut:

Ilmu
Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang sains dapat digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu lain yang berkaitan dengan hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran.

Nilai Murni
Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Malaysia bertujuan melahirkan insan yang berketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai murni masyarakat Malaysia dapat membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berkeperibadian luhur. Pemahaman dan kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras dengan nilai-nilai sejagat. Nilai murni masyarakat Malaysia ini ialah: x Baik hati x Berdikari x Hemah tinggi x Hormat-menghormati x Kasih sayang x Keadilan x Kebebasan x Keberanian x Kebersihan fizikal dan mental x Kejujuran x Kerajinan x Kerjasama x Kesederhanaan x Kesyukuran x Rasional x Semangat bermasyarakat
20

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Patriotisme dan Kewarganegaraan


Elemen patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan negara, serta berbangga sebagai rakyat Malaysia. Semangat patriotisme dan kewarganegaraan dipupuk melalui mata pelajaran dan aktiviti kokurikukum bertujuan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati diri, cinta akan bahasa dan bangsa, serta meningkatkan komitmen individu terhadap negara.

Peraturan Sosiobudaya
Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Malaysia merangkumi kesantunan bahasa, laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Peraturan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia.

Sains dan Teknologi


Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalam mata pelajaran lain dilaksanakan melalui kandungan, aktiviti dan bahan atau prasarana. Antara unsurnya ialah pengetahuan sains dan teknologi, kemahiran saintifik dan penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Pendidikan Alam Sekitar


Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam sikap mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh memberikan kesedaran dan membentuk etika murid untuk menghargai alam.

Elemen Kreativiti dan Inovasi


Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR bagi membangunkan dan mengembangkan kreativiti murid mengikut keupayaan seseorang individu. Selain itu, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baharu. Inovasi pula ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea serta kreativiti dalam konteks tertentu. Kreativiti dan inovasi perlu digandingkan dalam pengajaran dan pembelajaran untuk membangunkan modal insan yang dihasratkan.

Keusahawan
Elemen keusahawanan merentas kurikulum merupakan satu pendekatan membudayakan keusahawanan. Proses ini melibatkan pembentukan sikap keusahawan serta amalan nilai moral dan etika dalam keusahawanan. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi


Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) diaplikasikan dan diintegrasikan supaya murid dapat belajar tentang perkakasan dan perisian. Selain itu, guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar. Murid juga belajar melalui TMK bagi tujuan mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan untuk urusan seharian, pendidikan dan kerjaya.

21

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berperanan dalam melengkapkan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif dengan melibatkan pelbagai akitviti di dalam dan di luar bilik darjah. Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia, strategi merangkumi pendekatan, kaedah dan teknik. Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu kemahiran. Pendekatanpendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid, caracara fakta disampaikan dan keaktifan pengajaran. Pendekatan pengajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu, pendekatan pasangan, pendekatan kumpulan, pendekatan kelas, atau pendekatan kelas bercantum. Pendekatan berdasarkan cara bagaimana isi pelajaran disampaikan seperti pendekatan induktif, pendekatan deduktif dan pendekatan eklektik. Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. Teknik-teknik pengajaran merupakan suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan pengajaran yang ditetapkan. Antara teknik yang biasa digunakan ialah teknik bercerita, perbincangan, bermain, latih tubi, main peranan, menyelesaikan masalah, sumbang saran, perbahasan, kuiz, lakonan atau projek. Pengalaman murid dapat dikaitkan dalam memenuhi kepelbagaian gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. Kepelbagaian media, bahan maujud, media cetak dan media elektronik boleh dijadikan sebagai bahan sokongan untuk saling melengkapi proses pengajaran dan pembelajaran. Tindakan susulan dapat dijalankan untuk memantapkan penguasaan murid. Selain itu, murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan melalui kemahiran generik yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus yang dikuasai oleh setiap murid.

1. Prinsip 5P
Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia prinsip 5P menekankan penggabungjalinan, penyerapan, penilaian, pemulihan dan pengayaan sebagai strategi pengajaran dan pembelajaran. Strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti yang berikut:

22

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Antara kemahiran yang digabungjalinkan ialah kemahiran mendengar, bertutur, membaca atau menulis yang terdapat dalam standard kandungan. Penyerapan Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia, unsur ilmu, nilai murni dan kemahiran bernilai tambah boleh diserapkan. Penyerapan unsurunsur ini melibatkan isi pelajaran yang mencakupi hal-hal persendirian dan kemasyarakatan, semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Malaysia, berlandaskan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, serta menyerapkan kemahiran berfikir secara terancang dalam setiap kemahiran bahasa yang mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata pelajaran lain. Penilaian Penilaian merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. Penilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses penilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambil terhadap seseorang murid sama ada berbentuk pemulihan atau pengayaan. Pemulihan Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk aktiviti ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud atau alat permainan yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaan aktiviti ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. Pengayaan Aktiviti pengayaan disediakan untuk memantapkan kebolehan, keupayaan, bakat dan minat murid. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Bahan seperti bacaan tambahan, kad atau permainan boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan.

23

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

2. Pendekatan Berpusatkan Murid


Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan berbahasa.

3. Pendekatan Tematik
Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia diajar berdasarkan tema. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa, pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosa kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Di samping itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, perancangan dan penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu, hal persendirian dan isu kemasyarakatan, menghargai warisan, mencungkil daya kreativiti dan inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa. Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut: Kekeluargaan Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatu keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluarga kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolah rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahli keluarga. Kemasyarakatan Tema ini merujuk tanggungjawab individu dan kumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk mewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup bersama. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia, hormat-menghormati, bekerjasama dan bertanggungjawab. Kesihatan dan Kebersihan Tema kesihatan dan kebersihan merujuk kesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal berkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan, dan amalan gaya hidup sihat. Keselamatan Tema keselamatan merujuk keupayaan murid melindungi diri daripada bahaya ketika berada dalam pelbagai persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar mengutamakan keselamatan.

24

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Perpaduan Tema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat yang terbentuk hasil daripada toleransi dalam kalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid dalam usaha memupuk semangat perpaduan. Kebudayaan, Kesenian dan Estetika Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumi elemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia. Jati diri, Patriotisme dan Kewarganegaraan Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan merujuk kepada keupayaan murid menzahirkan keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal, mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangat juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani, yang mempunyai semangat kekitaan dan setia kepada negara. Sains, Teknologi dan Inovasi Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmu pengetahuan yang teratur atau sistematik yang boleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi. Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurus alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau. Pertanian dan Penternakan Tema pertanian dan penternakan memberi murid pendedahan perihal asasasas pertanian dan penternakan secara tradisional dan moden. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan penternakan dalam kehidupan. Ekonomi, Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang peniagaan dan keusahawanan dalam menjana pendapatan dan pengurusan perdagangan. Tema ini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang kepentingan bidang ekonomi dan membudayakan sikap keusahawanan dalam kehidupan.
25

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

4. Kepelbagaian Kaedah
Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. Guru boleh memilih kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar, serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi dan berinteraksi serta berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif. Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama ada daripada segi mengkonsepsikan idea, menyelesaikan masalah atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa hadapan. Didik Hibur Didik hibur merupakan satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang menekankan persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Unsur-unsur keseronokan akan wujud melalui pembelajaran yang santai, menarik, menghibur, adanya ciri-ciri gembira dan humor yang boleh memikat, serta menjadi motivasi kepada murid untuk terus belajar. Persekitaran pembelajaran yang disediakan meliputi persembahan isi kandungan mengikut konteks, kepelbagaian strategi penyampaian dan penggunaan bahan yang mendorong pembelajaran melalui unsur-unsur cabaran, ingin tahu, kawalan, fantasi, kerjasama, persaingan dan pengiktirafan. Secara tidak langsung, pembelajaran yang menyeronokkan akan wujud melalui aktiviti di dalam bilik darjah, pemilihan bahan dan kaedah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran itu sendiri. Pelaksanaannya adalah secara merentas kemahiran dan kurikulum bagi menyokong amalan pembelajaran sepanjang hayat dan pembinaan jati diri. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan masalah berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, teka-teki, kuiz atau penggunaaan kemahiran matematik dalam situasi sebenar. Murid perlu menggunakan kemahiran, prinsip dan teori yang telah mereka pelajari untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Kaedah ini menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif.

26

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Pembelajaran Berasaskan Projek Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan mempersembahkan dapatannya. Hal ini dapat membantu guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu produk. Pembelajaran Koperatif Pembelajaran Koperatif ialah kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang membolehkan murid belajar bersama-sama, saling belajar dan membantu antara satu sama lain untuk menyelesaikan sesuatu tugasan. Ahli kumpulan dapat berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. Pembelajaran koperatif ini juga dapat menghasilkan satu tugasan kumpulan, di samping mewujudkan interaksi antara murid, kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat. Kecerdasan Pelbagai Pengajaran dan pembelajaran kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan potensi, minat dan kecenderungan murid kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal, intrapersonal dan naturalis. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka. Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang berkeupayaan untuk membina pemahaman dan pengetahuan baharu mereka sendiri berdasarkan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan seronok belajar sepanjang hayat mereka. Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan, cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup.

27

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pengajaran untuk mendidik murid agar lebih prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu yang berlaku pada masa lampau, masa kini dan masa depan. Hal ini bermakna, murid dapat membuat ramalan, menjangka akibat serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih aktiviti, menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka. Pembelajaran Luar Bilik Darjah Pembelajaran luar bilik darjah merupakan aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan kemahiran sosial dan kerja berpasukan. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran dalam suatu unit sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti menguasai 80 peratus aras masteri sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baharu.

5. Kepelbagaian Teknik
Teknik merupakan satu cara yang digunakan oleh guru-guru bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk murid-muridnya. Teknik yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan. Dalam Standard Kurikulum sekolah rendah, guru digalakkan menggunakan pelbagai teknik untuk mengajar. Guru boleh memilih kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu mengajar serta teknologi yang dapat merangsang serta menggalakkan murid berfikir secara kritis, dan kreatif serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik.

28

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Antara teknik-teknik pengajaran bahasa ialah: Teknik main peranan Main peranan bermaksud melakonkan sesuatu situasi atau masalah atau peristiwa yang dianggap penting. Teknik permainan bahasa Permainan bahasa adalah salah satu teknik dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan seperti permainan silang kata. Teknik latih tubi Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Teknik bercerita Teknik bercerita sesuai digunakan untuk membina kecekapan berbahasa murid yang dilatih dalam kawalan nada suara, penggunaan alatan yang berkaitan, mimik muka, serta kedudukan semasa aktiviti bercerita itu berlangsung. Bercerita amat sesuai untuk kemahiran bahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian murid. Teknik inkuiri penemuan Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat yang merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan sesuatu masalah. Teknik perbahasan Teknik ini melatih murid berfikir dengan pantas di samping dapat berkomunikasi dengan berkesan. Teknik kuiz Teknik ini dapat mengukuhkan pengajaran guru dan memantapkan pemahaman murid tentang sistem Bahasa Malaysia terutama daripada segi bentuk, makna dan penggunaan bahasa yang tepat melalui pertandingan. Teknik sumbang saran Dikenali sebagai percambahan fikiran yang memerlukan setiap murid menyumbangkan pendapat dan idea. Teknik soal jawab Teknik ini dilaksanakan dengan cara murid menyoal dan menjawab soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran. Teknik simulasi Teknik simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan murid berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing.

29

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Teknik drama Sering digunakan dalam kaedah komunikatif dan kaedah yang berasaskan pendekatan induktif iaitu kaedah terus, eklektik dan audiolingual. Teknik perbincangan Satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berbentuk perbualan yang dilakukan dalam kalangan pelajar di bawah penyeliaan dan kawalan seorang guru. Teknik forum Teknik ini merupakan salah satu aktiviti lisan yang sesuai bagi murid berkongsi pengetahuan untuk meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran dengan jelas.

6. Kepelbagaian Sumber dan Bahan


Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, kamus, Internet, bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan ekstensif.

STRUKTUR MODUL

Modul Standard Kurikulum Bahasa Malaysia menekankan beberapa aspek dalam pengajaran yang merangkumi fokus pengajaran, objektif, aktiviti, penilaian, pengayaan dan pemulihan. Isi kandungan modul boleh diubah suai mengikut kreativiti guru dan kebolehan murid. Semua aspek ini dijelmakan seperti berikut; x Tema x Tajuk x Fokus Pengajaran x Objektif x Pengisian Kurikulum x Sistem Bahasa x Bahan Bantu Belajar

30

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Strategi pengajaran dan pembelajaran memuatkan aktiviti yang menjurus kepada pencapaian objektif. Strategi pengajaran dan pembelajaran ini juga memuatkan aspek penilaian, pengayaan dan pemulihan serta latihan yang berkaitan. Semua maklumat tentang strategi ini dipaparkan dalam tiga lajur iaitu aktiviti, pengisian kurikulum dan catatan. Penilaian merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran untuk menentukan sama ada sesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai. Oleh itu, penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam setiap pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui penilaian yang berterusan guru dapat memastikan bentuk tindakan susulan yang boleh dilaksanakan ke atas seseorang murid, sama ada untuk memberi latihan pemulihan atau pengayaan. Aspek pemulihan pula disediakan untuk membantu murid yang belum menguasai kemahiran agar dapat memahami pengajaran dalam tempoh yang ditetapkan dengan penggunaan bahan yang berbeza dan sesuai dengan kebolehan mereka. Bahan yang dicadangkan untuk aktiviti ini adalah seperti kad, carta, bahan maujud atau alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Latihan yang diberi perlu mengikut kemampuan dan kadar masa yang sesuai untuk murid menguasai sesuatu kemahiran. Aspek pengayaan perlu diberikan penekanan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR mengikut kecerdasan murid yang berbeza daripada segi kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid yang membuat latihan pengayaan ialah murid yang dikesan telah menguasai kemahiran yang diajar melalui pentaksiran yang diberi. Murid ini hendaklah diberikan bahan yang lebih mencabar minda bagi kemahiran tertentu yang dipelajari oleh mereka. Bahan-bahan yang disediakan perlu lebih merangsang minda dan dilaksanakan secara kendiri atau dengan bimbingan guru yang paling minimum. Bahan yang sesuai seperti bahan bacaan tambahan atau kad permainan bahasa dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan murid berkaitan kemahiran yang diajar. Aktiviti pengayaan dan pemulihan hendaklah dijalankan secara serentak. Guru perlu memberi penerangan bagaimana cara melakukan aktiviti pengayaan kepada murid dan memberikan ruang kepada mereka membuat latihan secara kendiri. Pada masa yang sama, guru perlu memberi tumpuan untuk membimbing murid yang lemah dalam menjalankan aktiviti pemulihan.

31

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

1.1 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Standard

Kandungan

dan

Standard

Pembelajaran

Kemahiran

Mendengar

menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Kemahiran Bertutur pula

merujuk kepada keupayaan murid berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul dan mengungkapkan secara bertatasusila. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Objektif Kemahiran Mendengar Dan Bertutur Murid patut mengetahui dan boleh: i. mendengar, memahami, menyebut pelbagai frasa dalam ayat dengan betul dan tepat;

ii. mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak laku berdasarkan ayat perintah jenis permintaan dan ayat perintah jenis suruhan dengan betul; iii. mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul dalam soal jawab; iv. mendengar, memahami dan memberikan respons untuk menyampaikan pesanan dengan betul; v. berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan frasa, kata panggilan, kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila; vi. bertutur dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan
35

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

perkataan dan ayat yang sesuai dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila; vii. bercerita dan menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;

viii. berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila;dan

ix. berbincang dan mengemukakan pandangan serta pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan betul secara bertatasusila.

36

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

1.2 STRATEGI PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai

objektif yang telah ditentukan. Guru boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini di

Bahagian 4 .

37

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

2.1

STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Standard Kandungan Kemahiran Membaca menentukan keupayaan murid supaya berkebolehan membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Di samping itu, murid berupaya menghayati teks yang dibaca. Dalam strategi

pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca.

Standard Kandungan Kemahiran Membaca Murid patut mengetahui dan boleh: i. membaca dengan sebutan yang betul.

ii. membaca dan memahami, perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. iii. membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. iv. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada

pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. v. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. vi. membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai untuk memupuk minat membaca.

38

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

2.2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca, guru perlu

memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran Pengajaran kemahiran melalui ini membaca dan boleh yang diajar.

pembelajaran dilaksanakan secara

pelbagai

aktiviti

terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti mengajar dalam yang contoh rancangan ini di

disediakan

Bahagian 4.

39

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

3.1 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

Standard Kandungan Kemahiran Menulis menentukan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan kreatif yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan ilmu dan imaginasi untuk menghasilkan penulisan. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran kemahiran menulis, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis. Standard Kandungan Kemahiran Menulis Objektif Kemahiran Menulis Murid patut mengetahui dan boleh: i. menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas; menulis rangkai kata dan frasa secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai yang betul; membina dan menulis jawapan pemahaman secara terkawal berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul; membina dan menulis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul; menulis imlak perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi imbuhan awalan dan imbuhan akhiran dengan betul dan tepat; mencatat maklumat yang betul mengikut susunan dan membuat carta alir secara berpandu daripada pelbagai sumber; menulis dengan menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskan kesantunan berbahasa semasa menyampaikan maklumat;
40

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

viii.

menulis pengumuman yang jelas dengan bahasa yang santun semasa menyampaikan maklumat; menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu; menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif secara terkawal dengan berpandu; dan mengedit dan memurnikan hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek penggunaan kata, imbuhan, kata majmuk dan tanda baca dengan betul.

ix. x.

xi.

41

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

3.2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran menulis, guru perlu

memberi pertimbangan aktiviti yang sesuai sebelum, semasa dan selepas kemahiran Pengajaran kemahiran melalui ini menulis dan boleh yang diajar.

pembelajaran dilaksanakan secara

pelbagai

aktiviti

terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti mengajar dalam yang contoh rancangan ini di

disediakan

Bahagian 4.

42

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

4.1 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

Standard

Kandungan

Aspek

Seni

Bahasa

menentukan

keupayaan

murid

mengungkapkan keindahan bahasa, memahami dan menghargai bahasa melalui pelbagai aktiviti seni bahasa secara kreatif. Guru perlu menyediakan aktiviti

pengajaran dan pembelajaran ini secara didik hibur supaya dapat menarik minat murid dan membantu murid lebih berketerampilan serta menghayati kandungan seni bahasa itu. Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran seni bahasa, guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan. Standard Kandungan Seni Bahasa Murid patut mengetahui dan boleh: i. menyebut , memahami dan menyatakan mesej daripada lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur; menyebut dan memahami diksi serta lirik lagu dalam nyanyian secara didik hibur; mengujarkan ayat tentang sesuatu perkara dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul serta menggunakan mimik muka yang sesuai untuk menyatakan mesej melalui penceritaan secara didik hibur;

ii.

iii.

iv. mengujarkan dialog tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas untuk menyatakan mesej serta menggunakan bahasa badan yang sesuai untuk mengenali watak melalui lakonan secara didik hibur;dan v. melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul dan memahami maksud pantun yang dilafaz menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

43

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

4.2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

Semasa

menyediakan

strategi seni

pengajaran dan pembelajaran bahasa, guru perlu

memberi

pertimbangan aktiviti yang sesuai dan menarik sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran seni bahasa yang diajar. pembelajaran Pengajaran dan ini boleh

kemahiran

dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara terancang bagi mencapai Guru

objektif yang telah ditentukan.

boleh merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti dalam contoh rancangan mengajar yang disediakan ini di

Bahagian 4.

44

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

5.1 STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa yang digubal bertujuan menentukan keupayaan murid menguasai asas berbahasa dengan nahu yang betul. Guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran aspek tatabahasa ini secara penggabungjalinan kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran lisan, membaca atau menulis. Aspek tatabahasa yang perlu dikuasai oleh murid ialah golongan kata, pembentukan kata dan pembinaan ayat. Oleh itu, pengajaran dan pembelajaran tatabahasa ini harus diajar secara berfokus dan terancang. Dalam strategi

pengajaran dan pembelajaran seni bahasa guru harus menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Aspek Tatabahasa yang disediakan.

Standard Kandungan Aspek Tatabahasa Murid patut mengetahui dan boleh: i. memahami dan menggunakan kata nama am hidup merujuk bukan manusia, kata nama khas hidup bukan manusia dan kata ganti nama diri merujuk kepada gelaran dan panggilan mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dan kata adjektif ukuran dan bentuk dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata sendi nama menunjukkan tempat, arah dan masa dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN- dan imbuhan apitan dengan betul mengikut konteks; memahami dan menggunakan kata ganda penuh dalam pelbagai situasi dengan betul mengikut konteks; memahami dan membina ayat tunggal dengan menggunakan pelbagai pola ayat dalam sesuatu situasi;dan memahami dan membina ayat dengan kata tanya dan tanpa kata tanya menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks.

ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.

45

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

5.2 STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

Semasa

menyediakan

strategi

pengajaran dan pembelajaran bagi aspek tatabahasa, guru perlu memberi pertimbangan sebelum, aktiviti yang dan sesuai selepas

semasa

pengajaran dan pembelajaran yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran ini boleh dilaksanakan secara

kemahiran melalui

pelbagai

aktiviti

terancang bagi mencapai objektif yang telah ditentukan. Guru boleh

merancang strategi pengajaran dan pembelajaran dengan pelbagai cara seperti mengajar dalam yang contoh rancangan ini di

disediakan

Bahagian 4.

46

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 4

MINGGU FOKUS UTAMA


STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA / TAJUK HARI 1 FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA HARI 2 HARI 3 HARI 4

HARI 5 FOKUS UTAMA


STANDARD PEMBELAJARAN

FOKUS UTAMA

Tema: EKONOMI

STANDARD PEMBELAJARAN

Tajuk: - Gerai Buahbuahan

- Kolam Memancing 1Malaysia

- Perusahaan Kerepek Pisang

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam petikan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan betul.

4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu yang dinyanyikan.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

- Pekebun Jaya

- Pasar Raya

49

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 4

MINGGU FOKUS UTAMA


STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1 Menyebut dan menyatakan nilai daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan.

TEMA / TAJUK HARI 1 FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA HARI 2 HARI 3 HARI 4

HARI 5 FOKUS UTAMA


STANDARD PEMBELAJARAN

Tema:

FOKUS UTAMA

KESELAMATAN

STANDARD PEMBELAJARAN

Tajuk: -Taman Permainan

-Kecil Menjadi Kawan Besar Menjadi Lawan

1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut ayat yang pelbagai jenis dengan betul dan tepat.

-Keselamatan Di Sekolah

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan apitan dalam ayat daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul mengikut konteks.

- Keselamatan Diri

-Keselamatan Jalan Raya

50

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

PEMETAAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHUN 4

MINGGU FOKUS UTAMA


STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA / TAJUK HARI 1 FOKUS UTAMA FOKUS UTAMA


STANDARD PEMBELAJARAN

HARI 2

HARI 3

HARI 4

HARI 5 FOKUS UTAMA


STANDARD PEMBELAJARAN

FOKUS UTAMA

Tema: ALAM SEKITAR dan TEKNOLOGI HIJAU

STANDARD PEMBELAJARAN

Tajuk: -Tenaga Bahan Api

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara berdasarkan -Hasil dari Bumi bahan grafik menggunakan -Pencemaran ayat yang Air gramatis secara bertatasusila.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam petikan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat dengan menegaskan kesantunan bahasa yang betul.

4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan.

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai situasi dengan betul.

- Flora dan Fauna

-Akibat Pencemaran

51

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

TEMA TAJUK

EKONOMI Gerai Buah-buahan 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis dalam sesuatu situasi tidak formal secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: i. bertutur tentang situasi di gerai buah-buahan menggunakan ayat tunggal dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. ii. bertutur tentang situasi di gerai buah-buahan menggunakan ayat majmuk dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.

PENGISIAN KURIKULUM

i. ii. iii. iv.

Ilmu: Nilai: EMK: CK:

Matematik, Pendidikan Moral Bersopan santun, kerajinan Keusahawanan EK1 dan EK3, TMK Perbelanjaan, Wang/ Pendapatan/ Kerjaya 1.3 Mengenal pasti bagaimana pilihan kerjaya, pendidikan, kemahiran dan keadaan ekonomi mempengaruhi pendapatan.

SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN P&P REFLEKSI

i. Tatabahasa: Morfologi (Kata tanya) ii. Penjodoh Bilangan (biji, sisir)

slaid tayangan, lembaran kerja, buah-buahan (benda maujud)

Murid melakonkan urusan jual beli di gerai seperti situasi yang sebenar secara kumpulan.

57

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Bertutur 1. Beberapa orang murid diminta melakonkan gaya beberapa pekerjaan berdasarkan kad arahan. Contoh: doktor yang sedang memeriksa pesakit, penoreh getah 2. Murid meneka jenis pekerjaan yang dilakonkan oleh kawan mereka. 3. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. i. Apakah pekerjaan yang CK1-1.3 Mengenal pasti dilakonkan oleh kawan kamu? bagaimana pilihan ii. Di manakah tempat pekerja ini kerjaya, pendidikan, bekerja ini ? kemahiran dan keadaan ekonomi iii. Antara dua jenis pekerjaan ini, mempengaruhi pekerjaan yang manakah yang pendapatan memerlukan lebih tenaga dan mengapa ? Ilmu: Sains (mengenal buah-buahan) Nilai: Kerajinan TKP: Verbal Linguistik BBB: Buah-buahan (benda maujud) Penjodoh bilangan: biji, sisir PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Teknik penyoalan Kemahiran menaakul -membuat penilaian -Banding beza

Mendengar dan Bertutur 1. Guru memaparkan Slaid perbualan (Lampiran 1)di Skrin komputer. 2. Beberapa orang murid diminta berlakon berdasarkan bantuan slaid (Lampiran 1)dari komputer 3. Murid dibimbing oleh guru berlakon berdasarkan slaid (Lampiran 1). Ilmu: Matematik EMK: TMK belajar menggunakan TMK CK1 Mengenal pasti bagaimana pilihan kerjaya, pendidikan, kemahiran dan keadaan ekonomi mempengaruhi pendapatan
58

Lampiran 1 Elemen Didik Hibur Sistem bahasa Tatabahasa:ayat tanya, ayat majmuk, ayat tunggal Simpulan bahasa

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI 4. Murid digalakan bertutur menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis dengan cara tersendiri secara bertatasusila. 5. Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan lakonan dialog kawan mereka. i. Pada pendapat kamu,antara pekerjaan bapa Swee Lan dan penjual buah, pendapatan siapakah yang tetap dan banyak? ii. Berdasarkan teks,mengapakah penjual mengatakan pekerjaan ayah Swee Lan lebih baik? iii. Walaupun tidak berpelajaran tinggi, bagaimana penjual buah itu dapat menyara keluarganya? 6. Guru mengaitkan pelajaran dengan meminta murid mengenal pasti pelbagai pekerjaan yang terdapat dalam masyarakat dan pendapat yang berkaitan.

PENGISIAN KURIKULUM Nilai:Berani

CATATAN KBT TKP: Verbal Linguistik

Elemen Keusahawanan

Nilai: Bekerjasama EMK: Keusahawanan EK1: peka pada peluang perniagaan EK3: mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan KBT: Kemahiran berfikir

Kemahiran menaakul

CK1: 1.3 Mengenal pasti bagaimana pilihan kerjaya, pendidikan, kemahiran dan keadaan ekonomi mempengaruhi pendapatan. TKP: Verbal Linguistik Elemen Didik Hibur Lampiran 2 Kad Arahan

Penilaian 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. 2. Dalam kumpulan murid diberi kad arahan. 3. Murid setiap kumpulan melakonkan situasi seperti kad arahan. Contoh: Situasi 1 Kamu diminta melakonkan situasi menjual air kelapa kepada pelanggan sewaktu hujan turun lebat. Nilai : Bekerjasama sopan santun

CK 1: Mengenal pasti bagaimana pilihan kerjaya, pendidikan, kemahiran dan keadaan ekonomi mempengaruhi pendapatan.

59

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

4. Murid melakonkan urusan jual beli di gerai air kelapa berdasarkan situasi menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dalam kumpulan secara bertatasusila.

Pemulihan 1. Murid diedarkan Lembaran Kerja 2. 2. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung yang sesuai agar menjadi ayat majmuk. 3. Murid dibimbing bertutur berdasarkan gambar .

Lembaran Kerja 1 Tatabahasa:Ayat majmuk, ayat tunggal Lembaran Kerja 1

EMK: Keusahawanan

Pengayaan 1. Murid diedarkan Lembaran Kerja 2. 2. Secara berpasangan, murid berbual berdasarkan gambar yang diberi secara bertatasusila. EMK: Keusahawanan

Lembaran kerja 2 KBT: Kemahiran berfikir

60

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 1 Dengan berpandukan petikan ini, tuturkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Ah Seng: Swee Lan: Ah Seng: Swee Lan:

Tembikai ! tembikai ! ______ ! _______ ! Manis-manis ! Wah, sedapnya buah _________________ ini! Betul tu. Mari-mari ! Buah buahan di gerai saya_______ dan ______ Pak Cik, berikan saya buah _____________ sebiji. Berapa harganya ?

Ah Seng :

Buah _________________ini isinya merah. Tembikai ini berbiji. Harganya Rm1.00 sekilo dan harganya hanya RM6.50

Swee Lan: Ah Seng :

Pak Cik, boleh kurangkan harganya sedikit? RM6.00 cukuplah. Baiklah, pak cik kira RM6.00. Sebenarnya, pak cik tidak mendapat banyak untungpun. Harga baja dan upah pekerja lagi. Musim hujan ini, banyak pokok tembikai pak cik rosak dan musnah.

Swee Lan: Ah Seng:

Kalau begitu pendapat pak cik pasti sedikit ya? Ya. Pendapat kami tidak tetap. Bukan seperti bapa kamu yang menjadi doktor. Gajinya lumayan. Jadi kamu kena rajin belajar, ikut jejak bapa kamu. Jangan jadi macam pak cik yang belajar hanya sampai darjah 6 sahaja, inilah pekerjaan pak cik sekarang. Setiap hari bermandi peluh mencari rezeki. Itu pun nasib baik pak cik ada tanah sekangkang kera untuk menanam buah-buahan. Bolehlah menyara hidup keluarga pak cik. Baiklah pak cik, ______________ atas nasihat pak cik. ______________

Swee Lan: Ah Seng:

61

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 2

Contoh Kad Arahan

Kamu diminta melakonkan

situasi berurus niaga menjual air kelapa kepada pelanggan sewaktu hujan turun lebat.

RM3.00

RM1.50

62

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 1 Pemulihan Berdasarkan gambar dan ayat tunggal yang diberi, bina ayat majmuk secara lisan.

1. a) Saya suka makan buah limau. b) Saya suka makan buah epal. __________________________________ 2. a) Buah epal merah itu manis. b) Buah epal hijau itu masam. __________________________________ 3. a) Kita mesti makan buah-buahan. b) Badan kita sihat. __________________________________

63

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 2 Pengayaan

Apa kerja yang dilakukan oleh penoreh getah? Bagaimanakah penoreh getah mendapat

wang untuk menyara hidup?

Andainya

anda

seorang

guru,

nyatakan

apakah kerja kerja seorang guru ? Adakah anda bercita-cita menjadi guru?

Mengapa ?

64

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

TEMA TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN

EKONOMI Kolam Memancing 1 Malaysia 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam petikan yang mengandungi imbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. membaca ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan sebutan yang jelas dan betul. ii. memahami ayat dengan menyusun semula mengikut urutan yang betul.

i. Ilmu : Sains , Matematik, Pendidikan Moral PENGISIAN KURIKULUM ii. Nilai : Menghargai masa iii. EMK: Keusahawanan EK1 iv. CK : 2.2 Menilai maklumat kewangan yang didapati daripada pelbagai sumber.

SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR

Sebutan dan intonasi Kosa kata : diskaun Petikan, kad gambar dan lampiran aktiviti.

PENILAIAN P&P

1.

Murid membaca ayat-ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan sebutan yang betul dan menyusun cerita mengikut urutan yang betul.

REFLEKSI

65

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Mendengar dan Bertutur 1. Murid ditunjukkan beberapa keping gambar ikan. 2. Murid menyebut jenis ikan yang diketahui. 3. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Contoh Soalan: i . Adakah kamu pernah memancing ikan? ii. Di manakah kamu boleh memancing ikan? iii. Apakah khasiat yang diperoleh daripada ikan? Membaca 1. Guru memaparkan iklan. 2. Murid merujuki kamus untuk mencari maksud perkataan-perkataan sukar yang terdapat dalam petikan. 3. Murid dibimbing oleh guru untuk membaca ayat dan mencari apitan dalam iklan. 4. Seorang murid membaca petikan dan murid lain diminta mendengar dengan teliti. 5. Murid membaca ayat dalam iklan secara individu dan dinilai oleh rakan sebaya. 6. Murid memahami kadar penjimatan sekiranya memancing selama 4 jam.
66

Ilmu: Sains (pelbagai jenis ikan)

TKP: Verbal linguistik

Lampiran 1a : Gambar ikan

Lampiran 1b : Gambar memancing

Ilmu :Matematik Nilai : Keyakinan EMK: TMK Belajar melalui komputer CK: 2.2 Menilai maklumat kewangan yang didapati daripada pelbagai sumber.

Sistem Bahasa: Sebutan dan intonasi Lampiran 2: Petikan BCB: Merujuk, mencatat Contoh perkataan sukar : ekar (ukuran untuk keluasan sesuatu kawasan ) Lampiran 3 : Borang pengurusan grafik

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Penilaian 1. Murid diedarkan Lembaran Kerja. 2. Murid membaca ayat-ayat dengan sebutan yang betul. 3. Murid diminta menyusun cerita mengikut urutan dan membaca semula cerita dengan sebutan yang betul. Ilmu: Sains Lembaran Kerja 1 Sebutan dan intonasi

Pemulihan 1. Murid diedarkan Lembaran Kerja 2. 2. Murid menyusun perkataan menjadi ayat yang betul. 3. Murid membaca ayat dengan sebutan yang betul. Nilai: Berdikari KB: Mengecam Lembaran Kerja 2 Sebutan dan intonasi

Pengayaan 1. Murid diedarkan Lembaran Kerja 3. 2. Murid menyusun cerita. 3. Murid membaca dan menyalin ayat semula dalam bentuk perenggan. Nilai : Bekerjasama KB : Menjana idea Lembaran Kerja 3 Sebutan dan intonasi

67

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 1a

Ikan

68

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 1b

69

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 2 Iklan Kolam Memancing 1 Malaysia Jalan Tasik, Ampang, Selangor.

Kolam Memancing 1 Malaysia mempunyai empat buah kolam seluas lapan ekar. Kolam memancing ikan ini dibuka 24 jam sehari. Jangka masa minimum untuk setiap kali masuk memancing ialah tiga jam. Bayaran yang dikenakan ialah RM12.00 sejam. Diskaun 10% akan diberikan kepada setiap pengunjung yang memancing ikan selama 4 jam. Terdapat lebih daripada 10 jenis ikan di kolam tersebut. Antaranya ialah ikan siakap, ikan keli, ikan patin dan sebagainya.

1Malaysia Pancing Sdn. Bhd. Lot 1773, Jalan Tasik, 68000 Ampang, Selangor.

70

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 1 Penilaian

Baca dan susun cerita mengikut urutan yang betul.

Dia pergi dengan menunggang basikal. Dia menunggang basikal dengan berhati-hati.

Vasanthi hendak memancing ikan di sungai. Dia memasukkan umpan, mata kail dan joran ke dalam begnya.

Apabila sampai, dia mencari tempat yang sesuai untuk memancing ikan. Setelah itu, dia mula memancing ikan.

Vasanthi berasa gembira kerana mendapat ikan. Ikan itu boleh dijadikan hidangan untuk makan malam.

Selepas beberapa minit, tali jorannya tegang. Vasanthi menyentap jorannya. Dia mendapat seekor ikan keli.

71

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 2 Pemulihan

Baca perkataan yang diberi dan susun perkataan tersebut menjadi ayat yang betul. 1.

Selvi

memancing

suka

ikan

________________________________________________________________

2.

memancing

di

ikan

Mamat

sungai

_________________________________________________________________

3.

menggoreng

Ibu

ikan

di dapur

________________________________________________________________

4.

sebatang Ah Chong

membawa

joran

ke sungai

_________________________________________________________________

72

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 3 Pengayaan Baca dan fahami ayat di bawah. Kemudian susun mengikut urutan.

Kemudian, dia akan pergi ke gerai ikannya di pasar. Ah Seng seorang peniaga yang amat tekun.

Ramai pelanggan suka membeli ikan di gerai Ah Seng. Dia mendapat banyak keuntungan.

Pada pukul 5.00 pagi, Ah Seng bangun daripada tidur.

Pada pukul 6.00 petang, dia balik ke rumah untuk makan malam bersama keluarganya.

Dia menjual ikan kembung, ikan tenggiri, ikan kerapu dan sebagainya. Ah Seng menjual ikan-ikan yang segar dengan harga yang berpatutan.
73

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Salin ayat di atas semula mengikut urutan cerita. Kemudian, baca cerita tersebut.

74

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 3 Borang Pengurusan Grafik

1 jam memancing ikan ialah RM12

Jangka masa minimum untuk memancing ikan ialah ______________ .

4 jam memancing ikan diberikan diskaun sebanyak _____________ .

75

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

= =

TEMA TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN

EKONOMI Perusahaan Kerepek Pisang 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan betul.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF membina dan menulis tiga jawapan berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. pemahaman pemahaman

ii. membina dan menulis dua jawapan berdasarkan soalan bercapah dengan betul. i. Ilmu : ii. Nilai : PENGISIAN KURIKULUM iii. EMK: iv. CK : Kajian Tempatan (Ekonomi)

Bekerjasama, bertanggungjawab, gigih berusaha dan mencintai alam sekitar. Keusahawanan EK 1 Sikap Keusahawanan 1.2 Mengenal pasti sumber pendapatan dan sumber alternatif.

SISTEM BAHASA

i. ii.

Tatabahasa: kata adjektif, sinonim Kosa kata umum : garing, tradisional,berkat,menghiris memasarkan,mengupas,berkembang

BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN P&P

Lampiran, lembaran kerja dan benda maujud

1. Murid menjawab soalan pemahaman perusahaan kerepek pisang

REFLEKSI

76

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Mendengar dan Bertutur 1. Guru menunjukkan sebungkus kerepek pisang kepada murid. 2. Guru bersoal jawab dengan murid. - Adakah harga kerepek ini mahal? Kenapa? - Di manakah kita boleh membeli makanan ini? - Makanan ini dibuat daripada apa? - Apakah nama makanan ini? - Pada pendapat kamu, berapakah harga bagi sebungkus kerepek pisang? Ilmu: Ekonomi Nilai : Menghargai EMK : Keusahawanan EK4 : Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran teknologi serta vokasional. Jenis kerepek: - Kerepek ubi - kerepek pisang - Kerepek kentang - Kerepek keledek - Kerepek keladi - kerepek sukun - Kerepek bawang Kontekstualhubung kait

Menulis

1. Murid membaca petikan yang Ilmu: Ekonomi diedarkan. Lembaran Kerja 1a Nilai: gigih berusaha 2. Murid menjawab soalansoalan pemahaman EMK: Keusahawanan berdasarkan soalan bertumpu EK5: yang diberikan secara Mengamalkan nilai moral dan bertulis. etika yang baik dalam konteks keusahawanan. 3. Guru mengaitkan sumbersumber alternatif pendapatan CK 1 : keluarga atau jiran. Menyatakan pelbagai sumber pendapatan serta sumbersumber alternatif (daripada keluarga, jiran,rakan sekerja atau hadiah).

BCB - bacaan mekanis

77

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Menulis 1. Murid diedarkan Lembaran Kerja 1b yang mengandungi soalan bertumpu dan bercapah sebagai persediaan memahami teks yang dibaca. 2. Murid menjawab soalan pemahaman tersebut dengan bimbingan guru. 3. Melalui penerangan guru, murid mengetahui bahawa produk boleh dihasilkan berasaskan pengetahuan dan kemahiran teknologi vokasional melalui petikan yang dibaca. Penilaian 1. Murid membaca petikan Perusahaan Kerepek Pisang. 2. Murid diminta membina dan menulis jawapan bertumpu dan bercapah berdasarkan jawapan yang diberikan. Ilmu: Ekonomi Nilai: Tekun Kecerdasan Pelbagai Lembaran Kerja 2 Sistem bahasa : Kosa kata EMK : Keusahawanan EK 5 Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan. KB menjana idea Lembaran Kerja 1b

Pemulihan 1. Murid membaca ayat-ayat yang diberi. 2. Murid menjawab soalan bertumpu dan bercapah dengan memilih jawapan yang diberikan. EMK: Keusahawanan peka pada peluang perniagaan Lembaran Kerja 3 BCB - membaca

78

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pengayaan 1. Murid mencari bahan tentang Perusahaan Kerepek Pisang dalam laman web dan membaca. Murid menjawab soalan bertumpu dan bercapah berdasarkan petikan yang dibaca. Ilmu : Kajian Tempatan EMK : Keusahawanan EK4 Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan dan kemahiran teknologi serta vokasional. TMK: Menggunakan TMK untuk mencari maklumat. Lembaran Kerja 4

2.

79

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 1a

Baca petikan di bawah jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Pak Cik Karim seorang pengusaha kerepek yang terkenal di negeri Selangor. Beliau mempunyai sebuah kilang memproses kerepek pisang yang besar di Banting. Kerepek pisang keluaran syarikat Pak Cik Karim sangat sedap dan rangup. Pak Cik Karim bercadang untuk memperbesar perniagaannya. Oleh itu, Pak Cik Karim telah menambah bilangan pekerja dan mesin memproses kerepek untuk meningkatkan keluaran syarikatnya. Pak Cik Karim juga sentiasa memastikan pembungkusan kerepek pisang keluarannya menarik dan berkualiti. Kegigihan Pak Cik Karim sebagai pengusaha kerepek pisang patut dicontohi. Setiap orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh akan berjaya. Begitu juga murid-murid sekolah perlu berusaha untuk berjaya. Sikap Pak Cik Karim yang rajin dan melakukan kerja dengan tekun menjadi ikutan kepada anaknya, Azman. Setiap hari, Azman akan berusaha dengan bersungguh-sungguh agar cita-citanya untuk menjadi peniaga yang berjaya seperti bapanya akan tercapai. Bagi Azman, untuk mencapai sesuatu kejayaan perlulah memiliki ilmu.

1. Apakah jenis kerepek yang diusahakan? ________________________________________________________________

2. Siapakah pengusaha kerepek itu? _________________________________________________________________

3. Di manakah kilang kerepek tersebut? _________________________________________________________________


80

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 1b

Jawab soalan pemahaman berikut.

1. Bagaimanakah Pak Cik Karim dapat meningkatkan hasil pengeluaran kerepek pisangnya? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

2. Apakah yang patut dicontohi oleh Azman daripada ayahnya? _____________________________________________________________ _____________________________________________________________

3. Siapakah yang bercita-cita ingin menjadi peniaga yang berjaya? _____________________________________________________________ ____________________________________________________________

4. Mengapakah Azman berusaha dengan bersungguh-sungguh? _____________________________________________________________ ______________________________________________________________

81

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 2 Penilaian

Perusahaan Kerepek Pisang Pak Cik Azim merupakan seorang pengusaha kerepek pisang yang rajin. Dia mengusahakan perusahaan kerepek pisang secara kecil-kecilan untuk menyara keluarganya. Dia turut dibantu oleh keluarganya. Pak Cik Azim menjalankan perusahaan kerepek pisang di sebelah rumahnya. Dia memperoleh bekalan pisang daripada penanam pisang di kawasan persekitarannya. Setiap pagi, Pak Cik Azim bersama keluarganya akan mengupas kulit pisang itu dengan pisau yang tajam. Selepas itu, pisangpisang itu akan dihiris nipis-nipis lalu digoreng sehingga garing. Kemudian kerepek pisang itu akan dibungkus untuk dipasarkan. Kerepek pisang Pak Cik Azim mendapat sambutan ramai kerana rasanya sedap. Kadang-kala Pak Cik Azim tidak dapat memenuhi segala permintaan pelanggannya kerana dia mengusahakan perusahaan itu secara tradisional. Walau bagaimanapun, dia tetap berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Berkat kegigihannya, Pak Cik Azim telah berjaya memajukan perusahaannya. Dia telah membeli beberapa buah mesin menghiris pisang dan alat menggoreng agar segala permintaan pelanggannya dapat dipenuhi. Pak Cik Azim juga telah menggaji beberapa orang pekerja untuk membantunya. Kini, perusahaan kerepek pisang Pak Cik Azim telah berkembang maju. Dia juga telah memasarkan kerepek pisang itu ke luar negara seperti Singapura dan Indonesia. Pak Cik Azim berasa bangga kerana segala usahanya selama ini membuahkan kejayaan.

82

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Jawab soalan pemahaman berikut. 1. Siapakah pengusaha kerepek pisang itu? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

2. Bagaimanakah pisang itu dihiris? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

3. Di manakah Pak Azim memasarkan kerepek pisangnya? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

4. Pada pendapat kamu, apakah bahan-bahan yang digunakan untuk memproses kerepek pisang? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

5. Mengapakah Pak Azim memasarkan kerepek pisangnya ke luar negara? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

83

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 3 Pemulihan Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Kemudian, jawab soalan dengan memilih jawapan yang betul.

Azman bercita-cita menjadi peniaga yang berjaya.

Azman akan berusaha dengan bersungguh-sungguh.

Kita perlu berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan.

Azman anak Pak Cik Karim.

1. Siapakah nama anak Pak Cik Karim? __________________________________________________________________ 2. Apakah cita-cita Azman? __________________________________________________________________ 3. Mengapakah kita perlu berusaha dengan bersungguh-sungguh? __________________________________________________________________ 4. Bagaimanakah Azman memastikan dia berjaya menjadi peniaga yang berjaya? __________________________________________________________________

84

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 4 Pengayaan Baca petikan di bawah. Kemudian jawab soalan yang berikutnya. Pak Murad memang terkenal dalam kalangan penduduk Kampung Aman. Dia sudah tua tetapi masih kuat. Dia juga rajin dan murah hati. Pagi-pagi lagi Pak Murad pergi ke kebunnya untuk bekerja. Kebun seluas 10 ekar itu ditanami sawi, kubis, cili dan timun. Hasil tanamannya seperti cili merah telah dihantar ke kilang untuk diproses menjadi sos cili. Setelah itu, dia pergi ke dusun. Kebetulan, sekarang musim buah-buahan. Oleh itu, dia membina gerai di tepi jalan untuk menjual buah durian, manggis dan rambutan. Pelanggan suka datang ke gerainya kerana dia peramah dan harga buah-buahan yang dijualnya berpatutan. Hasil titik peluhnya, dia mampu pula membeli ladang kelapa sawit seluas 30 ekar. Dia mengupah pekerja untuk mengusahakan ladang. Berkat usaha gigihnya, dia telah dipilih sebagai peladang jaya daerahnya. Kini, dia hidup bahagia di sebuah banglo bersama keluarganya. Walaupun sibuk, dia sentiasa mengambil berat tentang pelajaran anak-anaknya.

1.

Apakah pekerjaan Pak Murad? ___________________________________________________________

2.

Di manakah Pak Murad tinggal? ___________________________________________________________

3.

Apakah tujuan Pak Murad membeli ladang kelapa sawit? ___________________________________________________________

4.

Mengapakah Pak Murad bersikap ramah? ___________________________________________________________

5.

Pada pandangan kamu, bagaimanakah kita boleh berjaya dalam hidup?

85

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahu Tahun un 4

TEMA

EKONOMI

TAJUK

Pekebun Jaya

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.2 Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. menyatakan perasaan berdasarkan melodi lagu yang dinyanyikan. ii. menyatakan perasaan berdasarkan lirik lagu yang dinyanyikan.

PENGISIAN KURIKULUM

i. Ilmu: Pendidikan Muzik, Pendidikan Alam Sekitar ii. Nilai: Rajin, bertanggungjawab, berjimat cermat iii. EMK: Kreativiti, TMK Belajar dengan komputer iv. CK: 1.2 Mengenal pasti sumber pendapatan dan sumber alternatif.

SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR

Tatabahasa: Sebutan dan intonasi

Kad gambar, lirik lagu, komputer

PENILAIAN P&P

1. Murid menyatakan perasaan mereka berdasarkan melodi dan lirik lagu yang telah dinyanyikan kepada kawan-kawan.

REFLEKSI

86

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia y SJK Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Bertutur 1. Murid diminta mencantumkan keratan gambar asal yang telah dipotong pada papan hitam. 2. Murid meneka gambar yang ditunjukkan. 3. Murid diminta menyebut nama sayur tersebut. 4. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. i. Di manakah kamu dapat melihat sayur ini? ii. Pernahkah kamu pergi ke kebun sayur? iv. Di manakah petani menjual sayur-sayurnya? Membaca 1. Guru memaparkan lirik lagu pada skrin. 2. Murid menyanyikan lagu yang terdapat pada skrin dengan mengikut melodi yang betul. 3. Murid menyanyi bersama-sama guru dengan melakukan pergerakan. 4. Guru membimbing murid untuk menyatakan perasaan mereka berdasarkan melodi dan seni kata lagu yang dinyanyikan kepada kawan-kawan. 5. Guru mengaitkan kandungan seni kata lagu dengan menyatakan pertanian boleh memberikan sumber pendapatan keluarga. Ilmu : Pendidikan Muzik Nilai: Rajin, berjimat cermat EMK: TMK belajar menggunakan komputer CK : 1.2 mengenal pasti sumber pendapatan dan sumber alternatif. BCB - bacaan luncuran Lampiran 2 Sistem bahasa : Sebutan dan intonasi KP: Kinestetik KB: Menganalisis Ilmu: Pendidikan Alam Sekitar Nilai : Menghargai alam sekitar TKP : Kinestetik Lampiran 1 PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

87

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI Penilaian 1. Murid dibekalkan lirik lagu yang telah diubah suai untuk dinyanyikan berdasarkan melodi lagu Pak Mamat Ada Kebun. 2. Murid menyanyikan lagu tersebut. 3. Murid menyatakan perasaan mereka berdasarkan lirik lagu yang telah dinyanyikan kepada kawan-kawan.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Ilmu: Pendidikan Muzik Nilai: Berjimat cermat

KB: Menjana idea KP: Interpersonal Lampiran 3 Contoh perasaan yang digambarkan oleh murid: - gembira - ceria - seronok - terhibur - riang

88

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia ay SJK Tahun 4

Lampiran 1

89

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 2

Pak Mamat Ada Kebun Pak Mamat ada kebun i ya i ya o Kebunnya ada sayur i ya i ya o Menanam sayur, menyiram sayur Kubis sini, sawi sana, sini sana Pak Mamat ada kebun i ya i ya o

Pak Mamat ada kebun i ya i ya o Sayurnya hidup subur i ya i ya o Memetik sayur, menjual sayur Pasar tani, pasar malam, seluruh kampung Pak Mamat dapat simpan wang i ya i ya o

Melodi : Old McDonald

90

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 3 Penilaian
Contoh lagu Pak Mamat Ada Kebun yang telah diubah suai.

Pak Busu ada dusun i ya i ya o Dusunnya ada buah i ya i ya o Mengisi masa menanam pokok Durian sini, manggis sana, sini sana Pak Busu ada dusun i ya i ya o Pak Busu ada dusun i ya i ya o Buahnya masak ranum i ya i ya o Memetik buah, menjual buah Pasar tani, pasar malam, seluruh kampung Pak Busu menyimpan wang i ya i ya o

Melodi : Old McDonald

91

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

TEMA TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN

EKONOMI Pasar Raya 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: OBJEKTIF i. melengkapkan ayat menggunakan kata hubung pancangan keterangan mengikut konteks dengan betul.

i. ii. PENGISIAN KURIKULUM iii.

Ilmu: Nilai:

Kemahiran Hidup, Matematik Berjimat cermat , keyakinan, kerjasama

EMK: Keusahawanan EK3 Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan CK: 2.1 Membuat keputusan kewangan secara bertanggungjawab.

iv.

SISTEM BAHASA

i. ii

Tatabahasa Morfologi : Kata hubung pancangan keterangan Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR

Petikan, kad perkataan kata hubung pancangan keterangan, lembaran kerja. 1. Murid diminta membina ayat menggunakan kata hubung pancangan keterangan.

PENILAIAN P&P REFLEKSI

92

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Membaca secara mekanis 1. Murid membaca petikan Berbelanja di Pasar Raya dengan sebutan dan intonasi yang betul secara kelas. 2. Guru mengaitkan kepentingan berbelanja dengan berhemah. 3. Murid mendapat penjelasan guru tentang penggunaan kata hubung pancangan dalam teks. Ilmu: Kemahiran Hidup, Matematik Nilai: Berjimat cermat , keyakinan CK 2: Membuat keputusan kewangan secara bertanggungjawab Membaca secara mekanis 1. Murid membaca petikan yang dipaparkan. 2. Murid menyatakan kata hubung pancangan keterangan yang terdapat dalam petikan. 3. Murid melengkapkan ayat dalam petikan dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan. 4. Murid membaca petikan yang mengandungi kata hubung pancangan keterangan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara kelas. Ilmu: Matematik Nilai: Kesederhanaan TKP : Verbal Linguistik BCB Sumbang saran BBB: Lampiran 2 Kemahiran berfikir TKP: Verbal Linguistik BBB: Lampiran 1

CK: 2.1 Membuat keputusan kewangan secara bertanggungjawab.

93

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Menulis 1. Dalam kumpulan, murid-murid berbincang dengan merujuki kamus untuk mencari contoh-contoh ayat yang menggunakan kata hubung pancangan keterangan. Murid menulis ayat-ayat yang menggunakan kata hubung pancangan keterangan. Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan secara lisan. Kumpulan lain menyatakan kata hubung pancangan keterangan yang digunakan oleh pembentang. Nilai : Kerjasama Yakin EMK: Kreativiti dan Inovasi menjana idea KB: Mengecam Lampiran 3

2.

3.

4.

Penilaian 1. Murid diminta membina ayat menggunakan kata hubung pancangan keterangan. 2. Murid membaca ayat yang telah ditulis untuk dinilai oleh rakan-rakan. Nilai: keyakinan EMK: Kreativiti dan Inovasi menjana idea KB : Menjana idea Lembaran Kerja 1

Pemulihan 1. Murid melengkapkan ayat dengan kata hubung pancangan yang betul dengan bantuan rakan sebaya. Ilmu: Kesihatan Nilai: Kebersihan Lembaran Kerja 2 KB : Mengecam

Pengayaan 1. Murid membina satu perenggan cerita yang menggunakan tiga kata hubung pancangan keterangan yang berbeza. Ilmu: Matematik Nilai: Jujur KB : Menjana idea Lembaran Kerja 3

94

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 1 Baca petikan di bawah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

Berbelanja di Pasar Raya Mei Ling dan ibunya ke pasar raya untuk membeli barangan keperluan harian. Mereka membeli barangan yang telah disenaraikan sahaja agar tidak membazir. Menurut ibunya, kita hendaklah membuat senarai barangan yang hendak dibeli terlebih dahulu kerana itu adalah langkah berbelanja secara bijak. Kita juga jangan mudah terpengaruh apabila pasar raya mengadakan jualan murah. Kalau bijak berbelanja, kita dapat menjimatkan wang dan masa. Mei Ling sentiasa mengingati pesanan ibunya itu.

95

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 2

Lengkapkan petikan di bawah menggunakan kata hubung yang betul.

agar

kalau

apabila

kerana

Mei Ling dan ibunya ke pasar raya untuk membeli barangan keperluan harian. Mereka membeli barangan yang telah disenaraikan sahaja _______ tidak membazir. Menurut ibunya, kita hendaklah membuat senarai barangan yang hendak dibeli terlebih dahulu ________ itu merupakan langkah berbelanja secara bijak. Kita juga jangan mudah terpengaruh _________ pasar raya mengadakan jualan murah. __________ bijak berbelanja, kita dapat menjimatkan wang dan masa. Mei Ling sentiasa mengingati pesanan ibunya itu.

96

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 1 Penilaian

Bina ayat berdasarkan kata hubung yang diberikan.

1. kerana :

_______________________________________________________ _______________________________________________________

2. agar

______________________________________________________ ______________________________________________________

3. kalau :

______________________________________________________ ______________________________________________________

4. apabila :

_____________________________________________________ _____________________________________________________

97

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 2 Pemulihan

Lengkapkan ayat dengan kata hubung yang betul.

kerana

agar

kalau

walaupun

1. Mei Lin suka akan baju itu ____________warnanya cantik.

2. Saya akan membeli-belah di pasar raya ___________ ada masa lapang.

3. Emak tetap membeli baju itu __________ harganya sangat mahal.

4. Mak Cik Limah menutup makanan di gerainya ____________ tidak dihinggapi lalat.

98

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 3 Pengayaan Berdasarkan gambar bina satu perenggan cerita. Gunakan tiga kata hubung pancangan keterangan.

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

99

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 3

Dengan merujuki kamus, cari contoh-contoh ayat berdasarkan kata hubung pancangan di bawah.

kerana apabila

kalau agar

100

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

TEMA TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN

KESELAMATAN Taman Permainan 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut ayat yang pelbagai jenis dengan struktur ayat yang betul dan tepat.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF ii. menyebut ayat tunggal dan ayat majmuk yang didengar dengan betul dan tepat. mendengar dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk

i. PENGISIAN KURIKULUM ii.

Ilmu: Pendidikan Moral, Pendidikan Jasmani, Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Alam Sekitar Nilai: kerjasama, menjaga keselamatan Diri

iii. EMK: TMK

SISTEM BAHASA

i. Tatabahasa: Ayat tunggal, ayat majmuk ii. Sebutan dan intonasi iii. KBT: KP, KB

BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN P&P

LCD Projektor, lembaran kerja, kad ayat, pita rakaman 1. Murid mendengar rakaman dialog tentang taman permainan serta menyatakan ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan rakaman yang didengar.

REFLEKSI

103

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Mendengar dan bertutur 1. Murid meneliti slaid gambar taman permainan Murid menjawab soalan berkaitan gambar. Contoh: x Apakah yang kamu lihat dalam gambar tersebut? x Apakah aktiviti yang boleh dilakukan di sini? x Apakah jenis alat permainan yang dapat kamu lihat di taman permainan. x Apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan? x Apakah faedah yang diperolehi dengan adanya skim perlindungan insuran?

CATATAN

2.

Lampiran 1 Ilmu: Pendidikan Seni Visual Pendidikan Alam Sekitar Nilai: kerjasama EMK: TMK TKP: Kinestetik KB: Menjana idea, Pembelajaran kontekstual

Mendengar dan bertutur 1. Murid diberikan petikan berkaitan keselamatan di taman permainan. Ilmu: Pendidikan Jasmani Lampiran 2: Petikan TKP: Verbal linguistik

2. Seorang murid dipilih secara rawak untuk membaca kuat petikan yang disediakan. Nilai: Murid-murid lain menyebut semula selepas Keselamatan diri murid tadi membaca petikan.

104

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI Penilaian 1. Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan. Setiap kumpulan dikehendaki menyatakan peraturan di taman permainan dalam bentuk satu ayat tunggal dan satu ayat majmuk berdasarkan petikan yang didengar tadi. 2. Wakil setiap kumpulan akan menyatakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang dipilih oleh kumpulan mereka. 3. Murid mendengar ayat tunggal dan ayat majmuk yang dinyatakan kemudian murid lain menyebutnya semula secara kelas. Pemulihan 1. Murid diedarkan lembaran kerja 1. 2. Wakil murid dipilih secara rawak untuk membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dalam lembaran kerja. 3. Murid lain akan menyebut ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah didengar tadi secara berpasangan. Pengayaan 1. Murid diedarkan lembaran kerja 2. 2. Wakil murid dipilih secara rawak untuk membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dalam lembaran kerja. 3. Murid lain akan menyebut ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah didengar tadi secara berpasangan.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Ilmu: Lampiran 2: Pendidikan Alam Petikan Sekitar TKP: Nilai : Verbal Bekerjasama Linguistik

Ilmu: Pendidikan Moral Nilai : Bekerjasama

Lembaran Kerja 1 TKP: Verbal Linguistik

Nilai : bekerjasama keselamatan diri

Lembaran Kerja 2 TKP: Verbal Linguistik

105

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 1 Teliti gambar dan ceritakan menggunakan ayat yang sesuai.

106

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 2 Petikan Baca petikan di bawah.

Keselamatan Di Taman Permainan Taman permainan ialah sebuah tempat yang paling digemari oleh kanak-kanak. Terdapat pelbagai jenis permainan seperti papan gelongsor, buaian, jongkang-jongket, dan sebagainya. Selain itu, taman permainan merupakan kawasan hak milik awam yang perlu dijaga. Pengguna juga perlu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Pelbagai cara dilakukan untuk memberi kesedaran kepada pengguna taman permainan terutama kanak-kanak untuk memastikan keselamatan mereka ketika berekreasi di taman permainan. Antaranya, meletakkan papan tanda amaran dan arahan penggunaan peralatan permainan. Semasa bermain, pastikan kanak-kanak diawasi oleh orang dewasa untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini. Patuhi juga cara-cara menggunakan alat-alat tersebut agar tiada kecederaan. Ibu-bapa juga diwajibkan membayar skim perlindungan Takaful Nasional yang dikenakan sebanyak RM 1.50 seorang. Tujuan mengambil insurans ini adalah untuk melindungi kanak-kanak sekiranya berlaku sebarang kemalangan semasa melakukan aktiviti di sekolah atau taman permainan. Walaupun ada perlindungan insurans ini, kanak-kanak seharusnya mengutamakan aspek keselamatan semasa berada di taman permainan.

107

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 1 Pemulihan Baca ayat tunggal di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1. Patuhi peraturan ditetapkan. 2. Jaga kebersihan taman permainan. 3. Taman permainan hak milik awam.

Baca ayat majmuk di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1. Papan gelongsor dan buaian terdapat di taman permainan. 2. Anjing dan kucing tidak digalakkan untuk dibawa ke taman permainan. 3. Kanak-kanak perlu diawasi oleh orang dewasa semasa bermain.

108

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 2 Pengayaan

Baca ayat tunggal di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1. Pengguna perlu mematuhi peraturan. 2. Kita perlu menjaga kebersihan taman permainan. 3. Taman permainan hak milik awam.

Baca ayat majmuk di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul.

1. Letakkan papan tanda amaran dan arahan penggunaan peralatan di taman permainan. 2. Haiwan peliharaan seperti anjing dan kucing tidak digalakkan untuk dibawa ke taman permainan. 3. Pastikan kanak-kanak diawasi oleh orang dewasa untuk mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini.

109

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

TEMA TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN

KESELAMATAN Kecil Menjadi Kawan Besar Menjadi Lawan 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan apitan dalam ayat daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: i. membaca perkataan yang mengandungi imbuhan apitan dalam ayat dengan sebutan yang betul dan tepat. ii. memahami perkataan berimbuhan berapitan dalam ayat dengan sebutan yang betul dan tepat. ilmu: Sains Nilai: Bekerjasama

OBJEKTIF

i. PENGISIAN KURIKULUM ii.

iii. EMK: Kreativiti dan Inovasi iv. CK: 6.3 Menerangkan tujuan dan kepentingan perlindungan insurans dan takaful.

SISTEM BAHASA

i. ii. iii.

Tatabahasa: Imbuhan apitan Peribahasa Sebutan dan intonasi

BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN P&P REFLEKSI

Bahan maujud (mancis), kad perkataan, kad gambar, carta, petikan. 1. Murid membaca ayat yang mempunyai perkataan berimbuhan apitan dengan sebutan dan intonasi yang betul.

110

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Bersoal jawab 1. Seorang murid diminta mengambil sesuatu di dalam sebuah kotak. Murid menunjukkan benda tersebut kepada rakan.

CATATAN

Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Menjaga keselamatan Berhati-hati EMK: Kreativiti dan Inovasi, Fasa imaginasi

Menjana idea Benda maujud: Mancis Sistem bahasa: Peribahasa

2.

3. Murid menyebut benda maujud yang dilihat. 4. Murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru. Contoh soalan: x Pernahkan kamu melihat benda ini? x Apakah nama benda ini? x Di manakah kamu selalu lihat? x Apakah kegunaannya? x Apakah akibat jika mancis ini digunakan tanpa kawalan orang dewasa? x Apakah peribahasa yang sesuai untuk keadaan ini? (kebakaran - kecil menjadi kawan, besar menjadi lawan) 5. Guru mengaitkan aktiviti dengan tajuk pelajaran. Membaca dan Memadan Maksud 1. Guru menunjukkan kad perkataan yang mengandungi imbuhan apitan. 2. Murid diminta membaca perkataan yang mempunyai imbuhan apitan pada kad dengan sebutan yang betul. 3. Murid diminta memadankan maksud perkataan berimbuhan apitan dengan gambar pada papan tulis. 4. Murid mendengar penerangan guru tentang penggunaan imbuhan apitan.

Nilai: Berhati-hati

Lampiran 1: kad perkataan berimbuhan apitan BBB: Kad gambar KB: Menjana idea Tatabahasa : Imbuhan apitan

111

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI Membaca Petikan 1. Murid membaca petikan pada skrin sepintas lalu. 2. Guru memperdengarkan bacaan dengan intonasi yang betul. 3. Murid membaca petikan dengan intonasi dan sebutan yang betul secara individu, kumpulan dan kelas. 4. Beberapa orang murid diminta menggarisi perkataan berimbuhan apitan dalam petikan dengan menggunakan papan kekunci.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Ilmu: Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Nilai: - bekerjasama - menjaga keselamatan diri

Lampiran 2 Tayangan petikan TKP: Verbal linguistik

5. Dalam kumpulan, murid merujuki kamus untuk mencari maksud perkataan berimbuhan apitan. Murid membentangkan hasil pencarian makna perkataan. Penilaian 1. Murid diedarkan Lembaran Kerja 1. 2. Murid membaca ayat yang mempunyai perkataan berimbuhan apitan dengan sebutan dan intonasi yang betul. Pemulihan 1. Murid diminta melengkapkan huruf yang tertinggal untuk membentuk perkataan berimbuhan apitan yang bermakna. Murid membaca perkataan berimbuhan apitan tersebut menggunakan sebutan fonemik

EMK: Teknologi maklumat dan komunikasi BCB Merujuki kamus Mencatat

Lembaran Kerja 1

Nilai: menjaga keselamatan diri

Lembaran Kerja 2

2.

Pengayaan 1. Murid membaca petikan berita yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dengan betul. 2. Murid menggarisi perkataan yang mempunyai imbuhan apitan dengan betul. Ilmu: Sains Nilai: menjaga keselamatan diri Lampiran3

112

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran

membersihkan

kebakaran

ketakutan

menggunakan

meletakkan

113

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 2 Tayangan petikan Baca petikan di bawah.

Masa Kecil Menjadi Kawan Apabila Besar Menjadi Lawan Jam pada dinding menunjukkan pukul 4.00 petang. Ibu dan ayah masih belum pulang dari tempat kerja. Setelah menyiapkan semua kerja Mei Ling pergi ke dapur untuk minum air. Mei Ling sekolah, membersihkan pinggan mangkuk di singki untuk meringankan beban ibunya. Dia meletakkan pinggan mangkuk yang telah dicuci itu di atas rak dengan kemas. Tiba-tiba, dia ternampak sekotak mancis. Mei Ling mengambil kotak mancis lalu pergi ke belakang rumah. Dia membakar dedaun kering yang bertimbun. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Api semakin marak. Mei Ling tergamam dan menggigil ketakutan. Mujurlah ayah dan ibunya baru pulang dari tempat kerja. Ayahnya telah memadamkan api menggunakan alat pemadam kebakaran. Mei Ling menangis sambil meminta maaf daripada ayahnya. Benarlah kata pepatah, api apabila kecil menjadi kawan, tetapi apabila besar menjadi lawan.

114

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 1 Penilaian

Membaca ayat dan membubuh imbuhan apitan yang sesuai pada kata dasar bergaris.

1. Emak nasihat adik supaya jangan bermain mancis. 2. Cikgu Lim gunting kertas warna yang hendak digunakan oleh muridmuridnya. 3. Anggota bomba menggunakan alat pemadam api untuk padam kebakaran. 4. Azman sedang siap tugasan sekolah di dalam biliknya. 5. Aishah telah dipilih untuk serta pertandingan syarahan peringkat sekolah.

115

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Le L em mb ba ar ra ra an n Kerja Ker rj ja a2 Pemulihan Pe P em mu uli lih ha an

Lembaran Kerja 2 Pemulihan

Baca perkataan yang diberi menggunakan imbuhan apitan dengan sebutan fonemik.

1.

___ letak ___

2.

___ bersih ___

3.

___ takut ___

4.

___ padam ___

5.

___ bakar ___

116

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 3 Pengayaan Baca dan garisi perkataan berimbuhan apitan dalam petikan di bawah.

KUALA TERENGANU, Rabu - Sederet rumah kedai lima pintu, sebuah rumah dua tingkat, dan tiga buah kereta musnah akibat suatu kebakaran yang barlaku di Jalan Pinah pada pukul 12:00 tengah malam yang lepas. Dalam kejadian tersebut, 32 orang kehilangan tempat tinggal. Mangsa kebakaran tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka kerana api merebak dengan cepat. Lima buah kereta bomba dan dua buah ambulans datang setelah mendapat panggilan kecemasan pada pukul 12:30 malam itu. Kebakaran itu berlaku begitu pantas sehingga kesemua pemilik rumah kedai tidak sempat menyelamatkan kereta masing-masing. Dalam kejadian itu, terdengar bunyi letupan yang sangat kuat. Pihak bomba berjaya mengawal kebakaran 30 minit kemudian. Tuan pemilik sebuah kedai akuarium yang mengalami kerugian sebanyak RM 200,000 berkata, Semasa kejadian saya baru selesai mencuci tangki akuarium. Tiba-tiba saya terdengar bunyi dua letupan kuat. Tiada kehilangan nyawa dalam kebakaran itu dan hanya beberapa orang mangsa cedera ringan akibat melecur. Jumlah kerugian dianggarkan mencecah sejuta ringgit sementara punca kebakaran masih disiasat. Pihak bomba bagaimanapun tidak menolak kemungkinan bahawa kebakaran berpunca daripada litar pintas pada sistem pendawaian elektrik.

117

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

TEMA TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN

KESELAMATAN Keselamatan di Sekolah 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: i. OBJEKTIF membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dengan betul.

ii. membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bercapah dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM

i.

Ilmu: Pendidikan Moral

ii. Nilai: Berdikari, berdisiplin iii. EMK: Peraturan Sosiobudaya

SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR

i.

Tatabahasa: ayat majmuk, kata kerja, kosa kata umum

ii. Kosa kata umum : Meluru, menatang, memapah Lembaran kerja, TMK

PENILAIAN P&P

1. Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah.

REFLEKSI

118

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI Bersoal-jawab dan mencatat 1. Guru menayangkan slaid gambar kantin sekolah. Guru dan murid bersoal jawab tentang aktiviti berdasarkan gambar. Murid mencatat aktiviti yang dilakukan berdasarkan gambar. Contoh: Apakah yang dilakukan oleh muridmurid? i. ii. iii. iv. beratur menatang semangkuk makanan meletakkan pinggan membuat pembayaran

CATATAN

Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: berdisiplin

Lampiran 1 Kemahiran Berfikir Tatabahasa: Kata kerja

2.

Membaca dan bertutur 1. Murid membaca petikan yang ditayangkan melalui slaid. Murid-murid diminta membaca secara mentalis (senyap). Murid bersoal jawab bersama-sama guru secara spontan tentang petikan yang dibaca menggunakan kata tanya bertumpu dan bercapah secara lisan. Ilmu: Pendidikan moral Nilai: Berdisiplin EMK: TMK Lampiran 2

2. 3.

Kemahiran berfikir Menaakul ICT

Menulis 1. Murid diedarkan lembaran kerja 1. 2. Murid menjawab soalan pemahaman yang tepat berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan yakin berdasarkan teks yang dibaca. Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Keyakinan Lembaran Kerja 1

Kemahiran berfikir - menjana idea

119

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI Penilaian 1. Murid diedarkan lembaran kerja 2 . 2. Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang diberikan.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Nilai: berdisiplin

Lembaran Kerja 2

Kemahiran berfikir Tatabahasa: Kosa kata umum

Pemulihan 1. Murid diedarkan lembaran kerja 3. 2. Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang diberikan dengan bimbingan guru. Nilai: Berhati-hati Berdikari Lembaran Kerja 3

Kemahiran berfikir

Pengayaan 1. Murid diedarkan lembaran kerja 4. 2. Murid menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang diberikan. Lembaran Kerja 4 Kemahiran berfikir

120

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia y SJK Tahun 4

Lampiran 1

Gambar Suasana di Kantin

121

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 2

Loceng berbunyi menandakan waktu rehat telah tiba. Kok Keong terus meluru keluar dari kelasnya untuk membeli makanan di kantin. Suasana di kantin riuh-rendah. Kok Keong berebut-rebut untuk membeli makanan walaupun muridmurid lain sedang beratur. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa kerana Kok Keong berbadan besar. Seorang pengawas menghampiri Kok Keong lalu menegur sikap Kok Keong dan memintanya supaya beratur semasa membeli makanan. Namun, Kok Keong tidak menghiraukannya.

122

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 1

Loceng berbunyi menandakan waktu rehat telah tiba. Kok Keong terus meluru keluar dari kelasnya untuk membeli makanan di kantin. Suasana di kantin riuh-rendah. Kok Keong berebut-rebut untuk membeli makanan walaupun murid-murid lain sedang beratur. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa kerana Kok Keong berbadan besar. Seorang pengawas menghampiri Kok Keong lalu menegur sikap Kok Keong dan memintanya supaya beratur semasa membeli makanan. Namun, Kok Keong tidak menghiraukannya.

Tulis jawapan yang betul berdasarkan petikan yang diberi. 1. Bilakah Kok Keong membeli makanan di kantin? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. Bagaimanakah suasana di kantin pada waktu rehat? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

3. Mengapakah pengawas menegur Kok Keong? ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

123

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran kerja 2 Penilaian Baca petikan dan jawab soalan-soalan berikut.

Pentaksiran Loceng berbunyi menandakan waktu rehat telah tiba. Kok Keong terus meluru keluar dari kelasnya untuk membeli makanan di kantin. Suasana di kantin riuh-rendah. Kok Keong berebut-rebut untuk membeli makanan walaupun murid-murid lain sedang beratur. Mereka tidak dapat berbuat apaapa kerana Kok Keong berbadan besar. Seorang pengawas menghampiri Kok Keong lalu menegur sikap Kok Keong dan memintanya supaya beratur semasa membeli makanan. Namun, Kok Keong tidak menghiraukannya. Selepas makan, Kok Keong berlari ke arah kawannya untuk meminjam buku. Semasa berlari, dia telah terlanggar seorang murid perempuan yang sedang menatang semangkuk mi sup. Murid perempuan itu terjatuh dan

tangannya melecur kerana terkena sup yang panas. Guru bertugas segera membawa murid perempuan itu ke bilik rawatan untuk dirawat. Guru disiplin memberi nasihat dan amaran kepada Kok Keong. Kok Keong menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi.

124

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Tulis jawapan yang betul berdasarkan petikan yang diberi.

1. Mengapakah Kok Keong berlari ke arah kawannya?

___________________________________________________________________

2. Apakah yang telah berlaku terhadap murid perempuan itu?

__________________________________________________________________

3. Siapakah yang memapah murid perempuan itu ke bilik rawatan? __________________________________________________________________ 4. Berikan dua pengajaran yang terdapat dalam petikan?

___________________________________________________________ ___________________________________________________________

125

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran kerja 3 Pemulihan Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan berikut.

Baca petikan dan jawab soalan-soalan berikut. Pengayaan Loceng berbunyi. Anita menaiki bas pulang ke rumah kerana ayahnya tidak
dapat menjemput Anita balik dari sekolah. Dia menunggu bas di perhentian bas. Ketika Anita asyik menunggu bas, tiba-tiba muncul sebuah kereta. Seorang pemuda keluar dari kereta itu. Pemuda itu menegur Anita tetapi dia tidak melayan sapaan pemuda itu. Apabila pemuda itu menyedari tiada orang lain di kawasan itu, dia terus mengheret Anita ke arah keretanya. Anita terkejut lalu menjerit meminta tolong. Pada masa itu, Cikgu Lim yang bertugas terdengar jeritan Anita dan terus berlari ke arah pemuda itu. Setelah berlaku pergelutan dengan pemuda itu, Cikgu Lim berjaya menyelamatkan Anita.

126

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Tulis jawapan yang betul berdasarkan petikan yang diberi.

1. Mengapakah Anita terpaksa menaiki bas pulang ke rumah? Anita terpaksa menaiki bas pulang ke rumah __________________________

___________________________________________________________ 2. Apakah yang didengari oleh Cikgu Lim?


Cikgu Lim mendengar __________________________________________

___________________________________________________________ 3. Ke manakah pemuda itu mengheret Anita? Pemuda itu mengheret Anita ke arah _____________________________ ___________________________________________________________

127

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran kerja 4 Pengayaan Baca petikan dan jawab soalan-soalan berikut.

Loceng berbunyi. Anita terpaksa menaiki bas pulang ke rumah kerana ayahnya dikehendaki menghadiri mesyuarat pada petang itu. Dia menunggu bas di perhentian bas di luar pagar kawasan sekolah. Ketika Anita asyik menunggu bas, tiba-tiba muncul seorang pemuda. Pemuda itu menegur Anita tetapi Anita tidak melayan teguran pemuda itu. Apabila pemuda itu menyedari tiada orang lain di kawasan itu, dia terus mengheret Anita ke arah keretanya. Anita terkejut lalu menjerit meminta tolong. Pada masa itu, Cikgu Lim yang bertugas terdengar jeritan Anita dan terus berlari ke arah pemuda itu. Setelah berlaku pergelutan dengan pemuda itu, Cikgu Lim berjaya menyelamatkan Anita. Namun, pemuda itu telah melarikan diri. Anita mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Lim. Cikgu Lim menasihati Anita supaya berwaspada ketika menunggu bas walaupun di kawasan sekolah kerana malang tidak berbau.

128

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Tulis jawapan yang betul berdasarkan petikan yang diberi.

1.

Mengapakah Anita perlu menaiki bas pulang ke rumah?

________________________________________________________ ________________________________________________________

2.

Di manakah Anita menunggu bas ?

________________________________________________________

3.

Apakah tindakan Anita apabila diheret?

________________________________________________________

4.

Siapakah yang telah menyelamatkan Anita?

________________________________________________________

5.

Apakah pengajaran yang kita peroleh berdasarkan petikan?

_________________________________________________________

6. Jika anda di tempat Anita, apakah yang anda lakukan?

________________________________________________________ ________________________________________________________
129

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

TEMA TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN

KESELAMATAN Keselamatan Jalan Raya 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul mengikut konteks. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: i. Menyenaraikan kata nama am tak hidup institusi berdasarkan petikan. ii. Melengkapkan ayat menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul.

OBJEKTIF

PENGISIAN KURIKULUM

i. ii. iii. iv.

Ilmu: Nilai: EMK: CK:

Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Berhati-hati, mematuhi peraturan jalan raya Kreativiti dan inovasi, EMK 6.3 Menerangkan kepentingan insurans dapat mengurangkan bebanan akibat kemalangan, sakit, kematian , dan sebagainya.

SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR

i. Tatabahasa: Kata majmuk, Kata nama am tak hidup institusi ii. Kosa kata istilah: Bahu jalan, lampu isyarat, bebendul jalan. Lembaran kerja, gambar, petikan, peta minda

PENILAIAN P&P

1.

Murid melengkapkan ayat berdasarkan kata nama am tak hidup institusi yang telah dipelajari.

REFLEKSI

130

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI Bersoal jawab 1. Murid ditunjukkan gambar kemalangan. 2. Guru dan murid bersoal jawab tentang gambar tersebut. Contoh soalan: i. Apakah yang anda lihat tentang gambar? ii. Mengapakah kemalangan ini berlaku? iii. Di manakah mangsa kemalangan ini akan dihantar? iv. Ke manakah kenderaan yang terlibat dalam kemalangan ini akan dihantar?

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Nilai: Berhati-hati di jalan raya

Lampiran 1 Gambar kemalangan jalan raya Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am tak hidup institusi (hospital,balai polis, bengkel) Kontekstual

Membaca Petikan 1. Murid diberi petikan tentang keselamatan di jalan raya. 2. Murid membaca petikan dengan senyap untuk memahami petikan tersebut. 3. Guru dan murid bersoal jawab berkaitan petikan tersebut. Contoh soalan: i. Ke manakah tujuan Chung Meng dan rakannya berbasikal? ii. Apakah kejadian yang dilihat oleh Chung Meng? iii. Bagaimana kemalangan jalan raya dapat dielakkan? 4. Guru membimbing murid menyatakan caracara menjaga keselamatan di jalan raya. 5. Guru bersoal jawab dengan murid tentang kepentingan insurans dapat mengurangkan beban akibat kemalangan jalan raya. Ilmu: Pendidikan keselamatan jalan raya Nilai: Berhati-hati di jalan raya CK: 6.3 Menerangkan kepentingan insurans dapat mengurangkan bebanan akibat kemalangan, sakit, kematian, dan sebagainya. Lampiran 2 Petikan Keselamatan di Jalan Raya

KB menjana idea Kemahiran menaakul

131

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI Menyenaraikan Kata Nama Am Tak Hidup Institusi 1. Murid menyenaraikan kata nama am tak hidup institusi yang terdapat dalam petikan menggunakan peta minda secara berkumpulan. 2. Murid membaca secara mekanis perkataan yang disenaraikan.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Ilmu: Pendidikan Keselamatan jalan raya

Lembaran Kerja 1 Sebutan dan intonasi KB - menjana idea

Penilaian 1. Murid melengkapkan ayat berdasarkan kata nama am tak hidup institusi yang telah dipelajari. 2. Murid membaca ayat-ayat yang telah lengkap. Lembaran Kerja 2 Tatabahasa: Kata nama am tak hidup institusi

Pemulihan 1. 2. Murid diedarkan lembaran kerja. Murid diminta memadankan perkataan yang diberikan supaya menjadi kata nama am tak hidup institus dengan betul. Lembaran Kerja 3

Pengayaan 1. Murid menulis cerita pendek dengan membina ayat menggunakan kata nama am tak hidup institusi. Murid menaip menggunakan komputer. TMK Lembaran Kerja 4

132

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 1 Teliti gambar di bawah.

133

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 2 Baca petikan.

Chung Meng dan rakannya berbasikal ke sekolah untuk sesi latihan bola keranjang. Semasa berbasikal, Chung Meng asyik melihat jam tangannya kerana dia teringat akan pesanan Cikgu Tan supaya menepati masa. Dalam perjalanan, mereka melihat satu kejadian kemalangan jalan raya yang melibatkan penunggang basikal. Kejadian ini terjadi kerana penunggang basikal menentang arus kenderaan. Akibatnya, penunggang basikal telah terjatuh ke bahu jalan lalu kepalanya terhantuk pada bebendul jalan. Suasana menjadi kelam-kabut kerana kemalangan berlaku berhampiran lampu isyarat. Beberapa orang anggota polis dari balai polis berhampiran sibuk mengawal lalu lintas. Selepas mangsa diberi rawatan kecemasan, ambulans terus membawa mangsa ke sebuah hospital kerajaan yang berdekatan. Kelihatan juga beberapa orang anggota bomba dari balai bomba yang tidak jauh dari situ bersiap sedia untuk membantu. Kejadian itu berlaku berhampiran sebuah klinik gigi. Pekerja majlis perbandaran yang melihat kejadian itu turut menghulurkan bantuan. Chung Meng terfikir untuk mencadangkan Persatuan Bulan Sabit Merah yang dianggotainya supaya mengadakan ceramah tentang keselamatan jalan raya di sekolah rendah dan menengah. Kemudian, mereka pun meneruskan perjalanan ke sekolah.

134

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 1 Lengkapkan peta minda di bawah.

KATA NAMA AM TAK HIDUP INSTITUSI

135

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 2 Penilaian

Lengkapkan ayat-ayat berikut dengan kata nama am tak hidup institusi yang sesuai.

1.

Emak Danish ialah jururawat di sebuah _____________________.

6.

Anggota bomba sedang giat berlatih di _____________________.

7.

Penjenayah itu dibawa ke ________________ dengan kereta peronda.

8.

Cikgu Tan menasihati Amin yang sakit gigi supaya mendapatkan rawatan di ____________________ gigi.

9.

Pekerja ___________________ sedang mengutip dan mengumpulkan karung-karung sampah di kawasan taman perumahan.

10. Adik David yang berumur 5 tahun dihantar belajar di sebuah _______________ yang berhampiran rumahnya.

136

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 3 Pemulihan Padankan perkataan-perkataan berikut.

sekolah

bomba

jalan

perbandaran

hospital

rendah

balai

kerajaan

majlis

raya

137

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 4 Pengayaan

Membina ayat dengan kata nama am tak hidup institusi.


1. sekolah rendah _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 2. jalan raya _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 3. hospital kerajaan _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 4. balai bomba _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

5. majlis perbandaran
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

138

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia y SJK Tahun 4

TEMA TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN

ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU Tenaga Bahan Api 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

OBJEKTIF

i. berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sumber tenaga dalam gambar menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

PENGISIAN KURIKULUM

i. Ilmu: Sains ii. Nilai: kerjasama, tekun, keyakinan iii. EMK: Kreativiti dan inovasi iv. CK: 3.6 menggunakan kemahiran untuk membuat keputusan berbelanja yang berhemat. i. Tatabahasa Morfologi : Imbuhan apitan ii. Sebutan dan intonasi

SISTEM BAHASA

BAHAN BANTU BELAJAR

Slaid, gambar, lembaran kerja 1. Murid berbincang dan memberikan pendapat tentang kegunaan petrol dalam aktiviti harian menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila.

PENILAIAN P&P REFLEKSI

141

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia y SJK Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Mendengar dan Bertutur 1. Guru menayangkan slaid sumber tenaga. 2. Guru dan murid bersoal jawab tentang jenis sumber tenaga berpandukan slaid. Contoh soalan: i. Apakah jenis sumber tenaga yang digunakan untuk menyalakan lampu? ii. Apakah jenis sumber tenaga yang digunakan untuk menjana elektrik? iii. Apakah persamaan dan perbezaan setiap sumber tenaga di atas? Ilmu: Sains EMK: Kreativiti dan inovasi -fasa persediaan (pemerhatian) (analisis mengenal pasti persamaan dan perbezaan) - tenaga solar (matahari) - tenaga hidroelektrik(air) - tenaga angin - tenaga bahan api (minyak) Kontekstual Lampiran 1 BBB: slaid sumber tenaga

142

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Sesi Perbincangan 1. Setiap kumpulan diberi satu kad gambar. Murid diminta berbincang dan mengemukakan pandangan berdasarkan gambar dan arahan dalam kad tersebut. Contoh soalan: a. Senaraikan alatan lain yang menggunakan tenaga elektrik. b. Selain tenaga elektrik, Apakah sumber tenaga lain yang dapat menggerakkan alatan tersebut? c. Berapakah anggaran perbelanjaan untuk bil elektrik dalam keluarga? Wakil kumpulan membentangkan hasil dapatan perbincangan kumpulan. Ilmu: Sains Nilai: Kerjasama, tekun EMK: Kreativiti dan inovasi -fasa persediaan (analisis mengumpul maklumat dan mengkaji kesan baik dan buruk) CK: 3.6 menggunakan kemahiran untuk membuat keputusan berbelanja yang berhemat. BCB - Bacaan intensif - Perbincangan KB: memberi sebab dan akibat Sebutan dan intonasi Lampiran 2a dan Lampiran 2b

2.

3.

Penilaian 1. Setiap kumpulan diberikan gambar tentang tenaga bahan api (minyak petrol). 2. Murid berbincang dan memberikan pandangan tentang kegunaan petrol dalam aktiviti harian. 3. Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Nilai: Kerjasama Lampiran 3

EMK:Kreativiti dan inovasi -fasa persediaan (analisis mengumpul maklumat dan mengkaji kesan baik dan buruk)

KB Menjana idea

BBB: Senarai semak penilaian

143

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Pemulihan 1. Murid diberi lembaran kerja, Kegunaan Sumber Tenaga. 2. Murid menyatakan pandangan tentang sumber tenaga minyak dan elektrik. Lembaran Kerja 1 KB Menjana idea Sebutan dan intonasi

Pengayaan 1. Murid berbincang cara-cara menjimatkan penggunaan petrol dalam kumpulan. 2. Murid membentangkan hasil dapatan dalam kumpulan masing-masing. Nilai : Kerjasama EMK: Kreativiti dan inovasi -fasa imaginasi (menghasilkan idea baharu) Lampiran 4 KB Menjana idea

144

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 1

Sumber Tenaga

145

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 2a

Teliti gambar dan bincangkan.

Pada pandangan kamu, apakah sumber tenaga yang digunakan oleh objek di atas? Namakan alat lain yang menggunakan sumber tenaga ini.

Pada pandangan saya...

146

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 2b

Teliti gambar dan bincangkan.

Apakah nama objek di atas? Pada pandangan kamu, apakah sumber tenaga yang digunakan oleh objek di atas? Namakan alat lain yang menggunakan sumber tenaga ini. Apakah kepentingan alat ini? Nama objek di atas ialah... Pada pandangan saya, kepentingan alat ini ...

147

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 3 Penilaian

Teliti gambar dan bincangkan.

Berdasarkan gambar, apakah jenis tenaga yang digunakan ? Pada pandangan kamu, apakah kegunaan petrol kepada manusia?

Jenis tenaga yang digunakan ... Pada pandangan saya, ...

148

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 1 Pemulihan

Nyatakan pandangan tentang sumber tenaga.

stesen minyak

pencawang elektrik

149

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 4 Pengayaan

Berdasarkan gambar, bincang dan berikan pandangan kamu.

Hampir semua kenderaan menggunakan petrol untuk bergerak. Bincangkan dan berikan pandangan kamu cara-cara menjimatkan penggunaan petrol.

Pada pandangan saya...

150

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

TEMA TAJUK

ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU Hasil dari Bumi 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam petikan yang mengandungi imbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: i. membaca ayat yang mengandungi imbuhan apitan dalam petikan mudah dengan sebutan yang betul. Ilmu : Nilai : EMK : Alam Sekitar bersyukur, berdikari TMK: Belajar dengan TMK Kreativiti dan inovasi Keusahawanan: Potensi perniagaan buluh 1.2 menyatakan pelbagai sumber pendapatan serta sumber alternatif

PENGISIAN KURIKULUM

CK :

i. SISTEM BAHASA ii. iii.

Tatabahasa: Morfologi Imbuhan awalan meNSebutan dan intonasi Kosa kata: membiak, kraftangan, potensi

BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN P&P REFLEKSI

Petikan, lembaran kerja, kad gambar, benda maujud

1. Murid membaca dan menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan.

151

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Bersoal jawab 1. Murid diminta memerhati benda maujud yang diperbuat daripada kayu yang terdapat di dalam kelas. Contoh: kerusi, meja dan almari. 2. Guru bersoal jawab dengan murid. Contoh soalan: i. Perabot ini diperbuat daripada apa? ii. Selain perabot, apakah kegunaan lain bagi kayu balak? iii. Apakah tumbuhan lain yang berguna kepada manusia? iv. Apa yang boleh kamu dapat daripada jualan perabot? Ilmu : Sains dan teknologi Nilai : bersyukur EMK: Kreativiti dan inovasi -fasa persediaan -fasa imaginasi CK 1.2 menyatakan pelbagai sumber pendapatan serta sumber alternatif Kontekstual TKP: Verbal Linguistik PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Membaca secara Mekanis 1. Murid membaca teks pada skrin komputer dengan sebutan dan intonasi yang betul secara individu. Guru mengaitkan potensi perniagaan buluh. 2. Beberapa orang murid diminta keluar ke hadapan kelas untuk mencari dan menggarisi kosa kata yang disenaraikan oleh guru. Contoh : x membiak x memelihara x perkembangan x potensi x perhatian x berhampiran 3. Murid membaca kosa kata dan memadan perkataan yang sama maksud. Nilai: Yakin diri EMK: Keusahawanan EMK: TMK belajar dengan TMK Lampiran 1: Petikan pada skrin TKP- Verbal linguistik Lampiran 2: Kad imbasan BCB : Bacaan mekanis Kosa kata Lembaran kerja 1

152

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI Membaca dan Memahami

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Nilai: berdikari 1. Murid membaca teks Lampiran 1 semula secara senyap. 2. Murid mengisi peta minda tentang jenis barang kraftangan yang boleh diperbuat daripada buluh berdasarkan teks yang dibaca.

TKP- Verbal linguistik BCB: Bacaan Mentalis Lembaran kerja 2 Sebutan dan intonasi

Penilaian 1. Murid membaca petikan teks yang mengandungi imbuhan apitan dengan sebutan yang betul. 2. Murid menjawab soalan pemahaman secara lisan berdasarkan petikan. Lampiran 3 TKP- Verbal linguistik Sebutan dan intonasi

Pemulihan 1. Murid membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Murid membaca dan menggarisi jawapan yang betul tentang buluh. Lembaran Kerja 3 TKP- Verbal Linguistik

153

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI Pengayaan 1. Murid membaca petikan tentang buluh dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Murid melengkapkan karangan autobiografi Aku Sebatang Pokok Buluh berdasarkan teks yang dibaca.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

EMK : Kreativiti dan inovasi - Fasa perkembangan - Fasa tindakan Keusahawanan

Lembaran Kerja 4 KB Menjana idea

154

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 1 Baca teks di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Buluh merupakan hasil hutan bukan kayu yang mudah membiak dan cepat membesar. Pokok buluh biasanya terdapat di kawasan-kawasan berhampiran sungai. Pokok buluh banyak kegunaannya. Oleh sebab itu, pokok buluh dikenali sebagai Pokok Serba Guna. Buluh boleh dijadikan barangan kraf tangan, peralatan dapur, peralatan tangkapan, alat muzik dan senjata. Sejak akhir-akhir ini, buluh mula mendapat perhatian kerajaan. Oleh sebab itu, kerajaan mula memulihara pokok buluh di hutan kerana buluh mempunyai potensi yang baik dalam perkembangaan industri negara ini.

155

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 2

berhampiran

memulihara perhatian membiak potensi

156

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 3 Penilaian Baca petikan di bawah.

Di Malaysia, kebanyakan buluh hidup meliar di pinggir hutan, kawasan hutan yang telah dibalak dan di sepanjang tebing sungai. Di kampungkampung, buluh ditanam untuk kegunaan harian manakala di bandar, buluh ditanam sebagai hiasan. Buluh mempunyai kegunaan yang banyak . Batangnya yang lompang dan beruas digunakan untuk membuat perabot, kraf tangan, peralatan dapur, alat muzik dan senjata. Selain itu, rebungnya boleh dijadikan sayur. Walau bagaimanapun hanya buluh yang mutunya baik dan berkualiti dipilih untuk dijadikan perabot. Antara kriteria pemilihan buluh adalah dengan melihat faktor umur buluh, iaitu melalui warnanya yang masih hijau, ketebalan dan panjang ruas buluh. Di Sabah dan Sarawak, rumah panjang diperbuat daripada buluh. Selain itu, buluh amat berguna kepada orang zaman dahulu untuk membuat senjata, reban ayam, bubu dan sebagainya. Bagi penduduk yang tinggal berhampiran sungai, batang-batang buluh diikat untuk djadikan rakit. Pada zaman moden ini, buluh telah direka dengan kreatifnya sebagai kraf tangan, alat muzik dan perabot. Kini, kerajaan kita mula memberikan perhatian kepada pokok buluh kerana buluh mempunyai potensi yang baik dalam perkembangan industri negara ini.

157

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

.
Lembaran Kerja 1 Padankan maksud perkataan di bawah.

berhampiran

pertumbuhan

memulihara

berdekatan

perkembangan

menjaga

perhatian

kemampuan

potensi

pertimbangan

158

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 2 Baca teks di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Buluh merupakan hasil hutan bukan kayu yang mudah membiak dan cepat membesar. Pokok buluh biasanya terdapat di kawasan-kawasan berhampiran sungai. Pokok buluh banyak kegunaannya. Oleh sebab itu, pokok buluh dikenali sebagai Pokok Serba Guna. Buluh boleh dijadikan barangan kraf tangan, peralatan dapur, peralatan tangkapan, alat muzik dan senjata. Sejak akhir-akhir ini, buluh mula mendapat perhatian kerajaan. Oleh sebab itu, kerajaan mula memulihara pokok buluh di hutan kerana buluh mempunyai potensi yang baik dalam perkembangaan industri negara ini.

Isi peta minda di bawah dengan jenis barang kraf tangan yang boleh diperbuat daripada buluh :

Kraf tangan buluh

159

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 3 Pemulihan Baca teks di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Buluh merupakan hasil hutan bukan kayu yang mudah membiak dan cepat membesar. Pokok buluh biasanya terdapat di kawasan-kawasan berhampiran sungai. Buluh boleh dijadikan barangan kraf tangan, peralatan dapur, peralatan tangkapan, alat muzik dan senjata. Sejak akhir-akhir ini, kerajaan mula memulihara pokok buluh di hutan kerana buluh mempunyai potensi yang baik dalam perkembangaan industri negara ini.

Garisi jawapan yang betul.

1.

Buluh boleh ditemui di kawasan ( industri, sungai ) .

2.

Buluh boleh dijadikan alat ( muzik, pakaian ).

3.

Pihak yang mula memulihara pokok buluh ialah ( kerajaan, sekolah ).

160

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 4 Pengayaan Baca petikan di bawah kemudian isikan karangan autobiografi dengan maklumat yang diperoleh daripada petikan.

Di Malaysia, kebanyakan buluh hidup meliar di pinggir hutan, kawasan hutan yang telah dibalak dan di sepanjang tebing sungai. Di kampungkampung, buluh ditanam untuk kegunaan harian manakala di bandar, buluh ditanam sebagai hiasan. Buluh mempunyai kegunaan yang banyak. Batangnya yang lompang dan beruas digunakan untuk membuat perabot, kraf tangan, peralatan dapur, alat muzik dan senjata. Selain itu, rebungnya boleh dijadikan sayur. Walau bagaimanapun hanya buluh yang mutunya baik dan berkualiti dipilih untuk dijadikan perabot. Antara kriteria pemilihan buluh adalah dengan melihat faktor umur buluh, iaitu melalui warnanya yang masih hijau, ketebalan dan panjang ruas buluh. Di Sabah dan Sarawak, rumah panjang diperbuat daripada buluh. Selain itu, buluh amat berguna kepada orang zaman dahulu untuk membuat senjata, reban ayam, bubu dan sebagainya. Bagi penduduk yang tinggal berhampiran sungai, batang-batang buluh diikat untuk djadikan rakit. Pada zaman moden ini, buluh telah direka dengan kreatifnya sebagai kraf tangan, alat muzik dan perabot. Kini, kerajaan kita mula memberikan perhatian kepada pokok buluh kerana buluh mempunyai potensi yang baik dalam perkembangan industri negara ini.

161

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Aku Sebatang Pokok Buluh

Aku sebatang _________________________________. meliar di ________________________. Aku biasanya

Aku hidup ditanam di

_______________________.

Aku

mempunyai

___________________________________.

Antaranya, batangku boleh dibuat _________________________________. Suri rumah menggunakan rebungku untuk dijadikan

_____________________.

Pembinaan__________________di Sarawak banyak menggunakanku. Selain itu, batangku juga boleh diikat untuk dijadikan ___________________.

Kini, banyak _________________________________dapat direka cipta daripada aku.

162

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

TEMA TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN

ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU Pencemaran Air 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: OBJEKTIF i. menulis surat kiriman tidak rasmi berdasarkan maklumat yang diberikan dengan menggunakan bahasa yang santun. i. ii. iii. i. ii. Ilmu: Pendidikan Alam Sekitar Nilai: Kebersihan, keprihatinan EMK: Kreativiti dan inovasi Tatabahasa: Morfologi - imbuhan awalan beR Kosa Kata : pencemaran, tumpang

PENGISIAN KURIKULUM

SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR

Petikan, gambar, lembaran kerja

1. PENILAIAN P&P REFLEKSI

Murid menulis karangan surat kiriman tidak rasmi berdasarkan isi-isi yang diberikan.

163

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Mendengar dan Bertutur Lampiran 1: 1. Berdasarkan gambar pencemaran yang ditayangkan, guru bersoal jawab dengan murid. Contoh soalan: i. ii. iii. Bagaimanakah keadaan sungai dalam gambar? Mengapakah sungai itu kelihatan kotor? Apakah punca sungai itu tercemar? Ilmu: Alam Sekitar Nilai: Keprihatinan Kebersihan

-KB -Menghubungkaitkan KP: Naturalis

Menulis 1. Murid diedarkan petikan surat tidak rasmi yang menceritakan tentang pencemaran air. Murid menulis isi-isi penting surat. Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Nilai: Sayang akan alam sekitar Lampiran 2 Petikan surat tidak rasmi KB - Menjana idea BCB: Bacaan Luncuran

2.

164

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Menulis 1. Murid melengkapkan surat kiriman pada Lembaran Kerja 1 berdasarkan petikan yang diberi. 2. Guru membincangkan jawapan dengan murid. 3. Guru membincangkan format surat tidak rasmi dan kepentingan penggunaan bahasa yang santun. Penilaian 1. Murid diedarkan dengan petikan surat kiriman tidak rasmi yang diberi isi-isi penting. Murid menulis karangan surat tidak rasmi berdasarkan isi-isi yang diberi. Nilai : - pertimbangan - kerjasama EMK : Kreativiti Lembaran Kerja 2 BCB Merujuk Nilai : Keyakinan diri Ilmu: Kosa kata - pencemaran Lembaran Kerja 1 KB - Mengecam

2.

Pemulihan 1. 2. Murid diedarkan Lembaran Kerja 3. Murid melengkapkan karangan dengan pilihan jawapan yang diberi. Lembaran Kerja 3

165

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI Pengayaan a. Murid diedarkan dengan Lembaran Kerja 4. b. Murid diminta menulis sepucuk surat kiriman tidak rasmi berdasarkan panduan yang diberi dan di-e-melkan.

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Nilai : - menjaga kebersihan alam sekitar EMK: TMK

Lembaran Kerja 4

166

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 1

Gambar Pencemaran

167

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 1

168

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 2 Petikan

Thanasheela a/p Samy, No. 9 Jalan Flora 2/7, Taman Pulai Flora, 81110 Johor Bahru, Johor. 21 April 2013. Menemui sahabatku, Siew Lan yang kini berada di Kuala Terengganu. Apa khabar saudari? Semoga sihat di samping keluarga tersayang. Saudari, Tujuan saya mengutus surat ini adalah untuk menceritakan pengalaman saya berkelah di Sungai Congkak Daerah Hulu Langat, Selangor. Setibanya saya di sana, kami sekeluarga mengeluarkan barangbarang yang dibawa lalu meletakkannya di bawah sebatang pokok yang rendang. Kami berasa sangat seronok. Semasa kami hendak menukar pakaian untuk berenang, alangkah terkejutnya kami apabila melihat keadaan di sekitar sungai tersebut. Saya dapati pembungkus makanan, botol plastik, dan juga surat khabar lama yang digunakan sebagai alas tempat duduk bertaburan di gigi air. Kami sekeluarga berasa amat sedih dan membatalkan niat kami untuk berkelah di situ lalu terus pulang. Kita sebagai rakyat Malaysia harus bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Sekian sahaja daripada saya. Semoga saudari sentiasa sihat dan ceria. Sekian, terima kasih. Sahabatmu,

Sheela

169

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 1
Lengkapkan surat di bawah dengan perkataan yang diberi. Thanasheela a/p Samy, No. 9 Jalan Flora 2/7, Taman Pulai Flora, 81110 Johor Bahru, Johor. 21 April 2013. ______________ sahabatku, Siew Lan yang kini berada di Kuala Terengganu,dengan selamatnya. Saudari, ______________________ saudari dan seisi keluarga? Saya dan keluarga saya di sini __________sahaja. ____________ saudari seisi keluarga begitu juga. Tujuan saya mengutus surat ini adalah untuk ____________ pengalaman saya _____________ di Sungai Congkak Daerah Hulu Langat, Selangor pada hari minggu yang lalu. Memang ramai _____________ yang berkelah di situ. Kami sekeluarga meletakkan barang-barang di bawah sebatang pokok yang ____________. Nasib baiklah masih ada pokok-pokok di kawasan itu, jadi dapatlah kami _________________di situ. Walau bagaimanapun, semasa kami hendak menukar pakaian untuk berenang, alangkah terkejutnya kami apabila melihat keadaan di sekitar sungai tersebut. Saya dapati ____________ makanan, botol plastik, dan juga surat ___________ lama yang digunakan sebagai alas tempat duduk bertaburan di gigi air. Kami sekeluarga berasa amat _____________ dan membatalkan niat kami untuk berkelah di situ. Ayah saya terus membawa kami pulang. Kita sebagai rakyat _______________ harus _____________ menjaga _________________ dan keindahan __________ sekitar. Itulah sahaja serba sedikit cerita daripada saya. Harap saudari dapat berkongsi cerita saudari pula dengan saya nanti. Sekian, terima kasih.

Sheela
170

Sahabatmu,

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 1 Baca dan pilih jawapan yang sesuai.

menemui

alam

kebersihan

Malaysia

bertanggungjawab

kecewa

khabar

semoga

menceritakan

berkelah

pengunjung

rendang

berteduh

pembalut

apa khabar

sihat

171

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 2 Penilaian

Tuliskan sepucuk surat kepada kawan kamu dan ceritakan tentang pencemaran alam sekitar di taman perumahan kamu berpandukan isi-isi di bawah: alamat - tarikh kata menghadap surat kata panggilan 1. pendahuluan apa khabar 2. tujuan keadaan taman pencemaran sampah sarap 3. sistem pembuangan sampah yang tidak teratur mengundang tikus lipas memburukkan pandangan bau busuk 4. berdekatan kilang baharu asap mencemarkan - aduan 5. kecewa sikap penduduk tidak mementingkan menjejaskan kesihatan 6. penutup Tandatangan

172

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 3 Pemulihan

Setelah membaca surat di atas, kamu diminta membalas surat tersebut dan menceritakan keadaan pencemaran di kawasan kamu pula.

saya Menemui Yang benar

Terima kasih kemudahan salam

Malaysia bersih air

Tan Siew Lan, No.5, Jalan Maju, 21400 Kuala Terengganu, Terengganu. 27 April 2013.

__________________ sahabatku, Thanasheela yang kini berada di Johor Bahru. Apa khabar saudari sekarang? Saudari, Surat saudari telah saya terima. _____________________ kerana berkongsi cerita dengan saya. Saya dan keluarga di sini sihat sahaja. Saya berharap saudari dan keluarga juga begitu.

173

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Saya setuju dengan kata-kata saudari itu. Kita sebagai rakyat ______________________________ harus bertanggungjawab menjaga kebersihan negara kita. Saya juga tumpang sedih dengan keadaan pencemaran di Sungai Congkak itu. Bayangkanlah apa yang berlaku kepada hidupan di dalam _________________.

Buat pengetahuan saudari, negeri Terengganu juga terkenal dengan pantai yang ______________________. Para pengunjung menggunakan ____________________ yang disediakan dengan baik. Mereka tidak membuang sampah di merata-rata tempat. Oleh sebab itu, kebersihan di pantai terus terpelihara.

Setakat ini sahaja surat ______________ untuk kali ini. Sambutlah __________________ sayang daripada saya untuk saudari sekeluarga. Sekian, terima kasih.

__________________,

Sie

174

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 4 Pengayaan Tulis dan e-melkan sepucuk surat kepada kawan kamu. Ceritakan tentang program gotong-royong membersihkan sungai yang telah diadakan di tempat tinggal kamu.

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
175

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

TEMA TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN

ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU Flora dan Fauna 4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: i. mengujarkan dialog menggunakan diksi yang betul. melakonkan aksi yang sesuai berdasarkan dialog yang diujar. i. Ilmu : Pendidikan Alam Sekitar, Pendidikan Seni Nilai : Kasih sayang, keyakinan, kerjasama, mencintai alam sekitar

OBJEKTIF

ii.

PENGISIAN KURIKULUM

ii.

iii. EMK : Kreativiti dan inovasi i. SISTEM BAHASA ii. Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: malang, mengeluh, tumbang, kekeringan , dimusnahkan BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN P&P Lampiran Dialog Flora dan Fauna

1. Setiap kumpulan melakonkan watak yang diberikan dan melakukan aksi yang sesuai dalam dialog.

REFLEKSI

176

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia y SJK Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM

AKTIVITI

CATATAN

Mendengar dan Bertutur i. Guru meminta seorang murid mengambil gambar atau model haiwan yang terdapat di dalam kotak. Murid tersebut menunjukkan gambar atau model yang diambil kepada rakan-rakannya. Ilmu : Pendidikan Alam Sekitar Nilai : Mencintai Alam Sekitar Gambar haiwan/ model haiwan Sistem Bahasa: Tatabahasa: Kata nama am KB Menghubung kait KP: Naturalis

ii.

iii. Guru menyoal murid. - Apakah nama haiwan yang ditunjukkan oleh kawan kamu? - Di manakah haiwan-haiwan tersebut tinggal? - Selain haiwan, apakah benda lain yang terdapat di dalam hutan? - Mengapakah hutan penting kepada manusia? - Bagaimanakah manusia menjaga hutan?

177

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Berdialog 1. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Guru mengedarkan petikan dialog kepada setiap kumpulan. Guru membimbing murid mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul berdasarkan aksi dalam lakonan dengan intonasi yang betul. Murid mengujarkan dialog mengikut kumpulan berdasarkan watak. Guru mengaitkan aktiviti dengan kepentingan menjaga alam sekitar. Ilmu: Pendidikan Alam Sekitar Nilai : - Kasih sayang - Kerjasama - mencintai alam sekitar Lampiran 1 Petikan dialog KB Menghubung kait

2.

3.

4.

5.

Penghasilan 1. Guru meminta murid membuat topeng mengikut watak masingmasing. 2. Murid menggayakan watak menggunakan topeng yang dihasilkan. Ilmu: Pendidikan Seni Nilai: Kerjasama, Yakin EMK: kreativiti dan inovasi mereka cipta KB - menjana idea KP: Kinestetik

Penilaian 1. Guru menyuruh setiap kumpulan melakonkan watak yang diberi dan melakukan aksi yang sesuai dalam dialog. Setiap kumpulan murid dinilai dengan diberikan markah. Nilai: Kerjasama EMK -kreativiti dan inovasi KP Verbal Linguistik Lampiran 2: Senarai semak

2.

178

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 1

Flora dan Fauna Cengal Paku Pakis Cengal : : : Aduhai, malangnya nasibku! Mengapa asyik mengeluh sahaja, Cengal? Engkau lihat tu, banyak kawanku telah tumbang. Entah bila pula giliranku ? Bersyukurlah Cengal, walaupun engkau mati, engkau tetap berguna kepada manusia. Engkau boleh digunakan untuk membuat rumah, perabot, titi , dan lainlain lagi. Aku ni, lagi malang. Mengapakah engkau berkata begitu, Paku Pakis? Aku ni selalunya mati katak saja kerana terpijak, kekeringan atau dimakan oleh haiwan lain. EmmEmmEmmEmmEmm! Hai Gajah, mengapa marah-marah ni? Aku betul-betul marah. Lihat di sana, seluruh tempat tinggal aku telah dimusnahkan oleh manusia. Di manakah aku dan keluargaku hendak tinggal lagi? Aduh! Aduh! Aduh! Sakitnya badan aku! Suara siapa pula tu? Eh, Paku Pakis rupanya! Janganlah pijak badan aku, sakitlah. Maafkan aku Paku Pakis, aku tak nampak. Eh! Siapakah pula yang hendak makan aku ni? Akulah, Rusa. Sudah seharian aku tak makan, perut aku lapar.
179

Paku Pakis

Cengal Paku Pakis

: :

Gajah Cengal Gajah

: : :

Paku Pakis Cengal Gajah Paku Pakis Gajah Paku Pakis Rusa

: : : : : : :

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia y SJK Tahun 4

Cengal Rusa

: :

Mengapakah engkau tak makan, Rusa? Macam mana aku nak makan, kawasan di sebelah sana telah dimusnahkan oleh manusia? Inilah sikap manusia yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan nasib kita penghuni hutan ini. Betullah gajah, inilah nasib kita sebagai flora dan fauna di hutan ini. Tak ada siapa yang hendak menjaga kebajikan kita di sini.

Gajah

Rusa

180

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 2 SENARAI SEMAK

Nama Kumpulan

Sebutan dan intonasi (10)

Bahasa badan (10)

Jumlah

181

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

TEMA TAJUK STANDARD PEMBELAJARAN

ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU Akibat Pencemaran 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda berentak dalam pelbagai situasi dengan betul. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

OBJEKTIF

i. memahami dengan menggunakan kata ganda berentak dengan betul dalam ayat.

PENGISIAN KURIKULUM

i. Ilmu: Kajian Tempatan, Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ii. Nilai: menjaga kesihatan diri, menghargai alam sekitar iii. EMK: Pendidikan Alam Sekitar

SISTEM BAHASA BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN P&P REFLEKSI

i. Tatabahasa: Kata Ganda Berentak ii. Sebutan dan Intonasi Bahan maujud (penutup hidung dan mulut), kad perkataan, lembaran kerja, petikan (dialog) 1. Murid diminta mengisi tempat kosong dengan kata ganda berentak yang diberikan.

182

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Mendengar dan Bertutur Guru menunjukkan alatan yang akan digunakan seperti botol kaca, keratan ubat nyamuk dan kapas. i. Guru menyalakan keratan ubat nyamuk lalu dimasukkan ke dalam botol yang berisi sedikit kapas. Murid diminta untuk membuat pemerhatian. Ilmu: Pendidikan Kesihatan Nilai: menjaga kesihaan diri EMK: Kreativiti dan Inovasi Kemahiran Menaakul -kemahiran berfikir aras tinggi BBM: Penutup hidung dan mulut

ii.

iii. Guru bersoal jawab dengan murid. Contoh soalan : a. Apakah yang berlaku jika kita hidup dalam asap seperti di dalam botol tersebut? b. Apakah yang berlaku kepada kapas tersebut? Andaikan kapas tersebut ialah paru-paru kita, apakah kesan kepada kesihatan kita? c. Mengapakah kita perlu mengelakkan pencemaran udara? Membaca dan menulis 1. Guru mengedarkan kertas Lembaran Kerja 1 kepada murid. 2. Murid diminta membaca petikan dialog secara kelas dan berpasangan. 3. Guru dan murid berbincang tentang kata ganda berentak yang terdapat dalam petikan. 4. Guru menyuruh murid menggarisi kata ganda berentak dalam petikan. Nilai: menghargai alam sekitar EMK : Pendidikan Alam Sekitar

Lampiran 1 x hiruk-pikuk x bukit-bukau x gunung-ganang x riuh-rendah x bengkangbengkok x saudara-mara x bersimpang-siur

183

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

AKTIVITI

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN

Membaca dan berbincang 1. Murid-murid diminta mencatat kata ganda berentak yang terdapat dalam petikan. 2. Murid membaca kata ganda berentak yang telah dicatat. 3. Guru dan murid berbincang tentang maksud kata ganda berentak dalam petikan. Nilai: menghargai alam sekitar EMK : Pendidikan Alam Sekitar Lembaran Kerja 1 Contoh: x Bersimpang-siur (keadaan jalan raya yang sesak) x Bertali-arus (Keadaan jalan raya yang sentiasa dipenuhi kenderaan) KB menjana idea Penilaian 1. Murid diminta mengisi tempat kosong dengan kata ganda berentak yang diberikan. Nilai: menghargai alam sekitar EMK : Pendidikan Alam Sekitar Pemulihan 1. Murid diedarkan Lembaran Kerja 3. 2. Murid diminta melengkapkan kata ganda berentak. Pengayaan 1. Murid diedarkan Lembaran Kerja 4. 2. Murid membina ayat yang mengandungi kata ganda berentak yang diberi Lembaran Kerja 4 Morfologi: Kata Ganda Berentak Lembaran kerja 3 Lembaran Kerja 2 KB-Menjana idea

184

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lampiran 1 Baca dialog di bawah dengan sebutan dan intonasi yang betul.

Azam : Airiel : Azam : Airiel :

Airiel, cuti sekolah yang lalu kamu bercuti di mana? Saya sekeluarga pulang ke kampung ayah saya. Di manakah kampung ayah kamu? Bagaimana jalan ke sana? Kampung ayah saya terletak di Alor Setar, Kedah. Jalan ke sana bengkang-bengkok dan bersimpang-siur. Banyak kenderaan lalu-lalang dan bertali-arus tanpa mengira waktu. Di kampung ayah kamu ada sungai ke? Ada, airnya jernih. Saya selalu mandi-manda dan memancing di situ. Bagaimanakah suasana di kampung ayah kamu? Dulu, tenang rasanya jauh daripada riuh-rendah dan hiruk- pikuk kota. Saya berpeluang melihat bukit-bukau dan gunung-ganang. Udaranya pula segar. Tanah-tanihnya juga subur. Bagaimanakah kampung ayah kamu sekarang? Maklumlah lama kamu tak balik, pasti banyak yang telah berubahkan? Memang betul Azam. Kampung ayah saya banyak yang telah berubah. Kayu-kayan telah ditebang dan sampah-sarap dibuang di merata-rata tempat. Sedih saya melihat keadaan itu.

Azam : Airiel :

Azam : Airiel :

Azam :

Airel :

185

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Azam : Airiel :

Mengapakah kamu berkata begitu? Apakah yang telah terjadi? Pada tahun lalu, hujan turun dengan lebat, kampung ayah saya dilanda banjir. Banyak harta musnah dan saudara-mara saya telah berpindah ke bandar. Betul tukalau begitu kita sebagai generasi baharu haruslah mengamalkan sikap bertanggungjawab kepada diri sendiri, alam sekitar dan negara. Kalau kita semua bertanggungjawab, semua yang buruk tidak akan berlaku dan kita dapat hidup dengan aman dan selesa.

Azam :

Airiel :

186

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 1 Catatkan 10 kata ganda berentak berdasarkan petikan.

Bil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kata Ganda

187

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 2 Penilaian Isi tempat kosong dengan kata ganda berentak yang betul.

hiruk-pikuk

mandi-manda
saudara-mara

tanah-tanih

sampah-sarap

bersimpang-siur

1. Musim kemarau yang berpanjangan menyebabkan _______________ merekah. 2. Suasana di stesen bas itu ___________________dengan bunyi kenderaan dan suara orang ramai yang sedang menunggu bas. 3. Pemandu teksi itu sesat di Bandaraya Kuala Lumpur kerana jalan rayanya _______________________________ . 4. Pengunjung-pengunjung yang datang berkelah tidak dapat ___________ di sungai itu kerana airnya kotor. 5. Penduduk di taman perumahan itu diminta membuang _________________ di tempat yang disediakan. 6. Ramai ____________________ datang ke majlis perkahwinan abang saya.

188

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 3 Pemulihan

Lengkapkan kata ganda berentak berikut. 1. lalu-

kayu-

bengkang-

harta-

bukit-

riuh-

189

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Lembaran Kerja 4 Pengayaan

Bina ayat berdasarkan kata ganda berentak yang diberi.


1.

bengkang-bengkok
______________________________________________________________ ______________________________________________________________

2.

gunung-ganang
______________________________________________________________ ______________________________________________________________

3.

lalu-lalang
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________

4.

harta-benda
_______________________________________________________________ _______________________________________________________________

190

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Bil

Simpulan bahasa

Makna Ada ciri-ciri yang memperlihatkan kebolehannya. (DBP)

1.

Ada gaya

2.

Alim-alim kucing

Pura-pura baik. (DBP)

3.

Atas pagar

Tidak menyebelahi mana-mana pihak. (DBP)

4.

Bau-bau bacang

Hubungan kekeluargaan yang jauh (DBP)

5.

Berpeluk tubuh

Malas bekerja atau berusaha. (fajar bakti)

6.

Bertikam lidah

Bertengkar, berdebat. (sasbadi)

7.

Duit pecah

Duit syiling. (utusan)

8.

Duit kopi

Bayaran tidak rasmi kepada seseorang/ rasuah. (DBP)

9.

Gila-gila bahasa

Kurang sihat atau tidak panjang fikiran. (DBP)

10.

Halwa telinga

Sesuatu yang baik didengar.(DBP)

11.

Hangat-hangat tahi ayam

Membuat sesuatu separuh jalan. (eastview)

12.

Harga pokok

Harga jualan mengikut modal yang dikeluarkan (fajar bakti)


193

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Bil

Simpulan bahasa

Makna

13.

Hentam keromo

Melakukan sesuatu tanpa pertimbagan (DBP)

14.

Hilang akal

Gila. (DBP)

15.

Hisap darah

Memeras atau menindas orang. (DBP)

16.

Isi hati

Perasaan atau apa-apa yang terfikir (sasbadi)

17.

Jejak langkah

Mencontohi perbuatan seseorang. (DBP)

18.

Kacang hantu

Orang yang jahat dan suka mengganggu kawan. (eastview)

19.

Kepala angin

Kelakuan yang cepat berubah. (eastview)

20.

Lidah bercabang/ Lidah biawak

percakapan yang tidak boleh dipercayai kerana selalu berubah-ubah. (DBP) Peniaga yang mengambil keuntungan yang terlalu tinggi. (DBP)

21.

Lintah darat

22.

Makan angkat

Orang yang suka dipuji (DBP) Betapa sedih yang teramat sangat sehingga merosakkan diri sendiri. (DBP)

23.

Makan diri

24.

Makan suap

Menerima sogokan/ rasuah. (Eastview)

25.

Pekak badak

Pura-pura tidak mendengar (DBP)

194

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Bil

Simpulan bahasa

Makna

26.

Penyapu baharu

Pekerja baharu yang rajin. (eastview)

27.

Perang mulut

Bertengkar dengan suara yang kuat. (eastview) Kecewa kerana harapan tidak tercapai (fajar bakti)

28.

Putih mata

29.

Putih tulang

Mati. (DBP)

30.

Sampah masyarakat

Orang yang tidak tidak berguna. (DBP)

31.

Senyum kambing

Senyum mengejek. (DBP)

32.

Sepak kertas

Tidak mempunyai pekerjaan, penganggur. (DBP) Tuduhan yang dibuat sebelum diperiksa (EASTVIEW)

33.

Serkap jarang

34.

Tanda harga

Label harga barangan. (utusan)

35.

Telinga nipis

Orang yang lekas marah. (DBP)

Rujukan: 1. Peribahasa Sekolah Menengah- Asiah Abdul Rahman (DBP) 2. Siri Kamus 1088 Simpulan Bahasa Mazlam Ismail (EASTVIEW) 3. Kamus Peribahasa Bergambar Asraf, Rosnita Abdullah, Sunah Adam (Sasbadi)

195

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

Bil

Perumpamaan Bagai anjing buruk kepala

Makna Orang yang dibenci masyarakat (DBP) Mendapat untung yang besar (Fajar Bakti) Sangat berbeza (DBP) Tidak semuafakat dalam perbincangan (DBP) Berjalan sangat lambat dan berlengganglenggok (DBP) Terlepas daripada kesengsaraan (DBP) Menolong orang yang tidak tahu membalas jasa (fajar bakti) Memelihara anak dengan penuh kasih sayang (Sasbadi) Orang yang suka bercakap banyak (sasbadi) Orang yang cuba memperbaiki sesuatu yang tidak diketahui tambah merosakkan (DBP) Berlaku sumbang dengan ahli keluarga sendiri (DBP) Kedudukan atau pekerjaan yang tidak tetap, bila-bila sahaja dapat dipecat (sasbadi) Rupa pucat kerana menghidap penyakit (sasbadi)
199

1. 2. 3.

Bagai bulan jatuh ke riba Bagai bumi dengan langit Bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masingmasing Bagai itik pulang petang Bagai kumbang putus tali Bagai melepaskan anjing tersepit Bagai menatang minyak yang penuh Bagai murai tercabut ekor

4.

5. 6. 7.

8.

9.

10.

Bagai tikus membaiki labu

11.

Haruan makan anak

12.

Seperti abu diatas tunggul

13.

Seperti ayam berak kapur

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

14.

Seperti ayam patuk anaknya

Menghukum anak bukan untuk menyiksa tetapi untuk memperbaiki kelakuan anak itu (sasbadi) Mencari keuntungan daripada kedua-dua belah pihak (sasbadi) Orang yang mendapat sesuatu yang tidak dapat digunakan (DBP) Orang yang hanya bekerja apabila diperintah (sasbadi) Tercengang kehairanan (sasbadi)

15.

Seperti gergaji dua mata

16.

Seperti kera dapat bunga Seperti pahat dengan penukul Seperti rusa masuk kampung

17.

18.

Rujukan: 1. 2. 3. Peribahasa Sekolah Menengah- Asiah Abdul Rahman (DBP) Kamus Peribahasa Mohd Tajuddin B. Hj. Abdul Rahman (Fajar Bakti) Kamus Peribahasa Bergambar Asraf, Rosnita Abdullah, Sunah Adam (Sasbadi)

200

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia a SJK Tahun 4

BIL. 1.

PERKATAAN transformasi perubahan bentuk

MAKSUD

2.

modular

pelajaran/latihan yang dapat dilaksanakan secara tersendiri ke arah pencapaian sesuatu kemahiran (modul) selesa petunjuk atau kayu pengukur perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan perbandingan atau persamaan antara sesuatu sesuatu yang abstrak untuk mendapatkan kesan sastera atau seni/ perlambangan sifat-sifat manusia kepada benda tidak bernyawa perhubungan yang erat, (pertautan) perpaduan ada kesinambungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. perihal mendemokrasikan sebagaimana kebiasaannya luas liputannya pengertian (pendapat yang terbentuk dalam fikiran) mengenai sesuatu, tanggapan, gagasan, idea ada kaitan atau hubungannya sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain yang baharu.
203

3. 4.

kondusif indikator

5.

simile

6.

personifikasi

7.

kohesi

8.

koheren

9. 10. 11.

pendemokrasian konvensional ekstensif

12.

mengkonsepsikan

13.

kerelevanan

14.

inovasi

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

BIL. 15.

PERKATAAN taksiran perihal menaksir

MAKSUD

16.

elemen

sesuatu yang menjadi bahagian dalam sesuatu keseluruhan unsur perihal (perbuatan, usaha dan sebagai meneroka atau menerokai) membangkitkan sesuatu perasaan kemampuan (daya) berfikir dan memahami (menganalisis dan sebagainya) perihal menjadikan kenyataan kerakyatan sesebuah negara berbincang, bertukar-tukar pendapat sambutan, reaksi, jawaban digunakan susunan peristiwa (kejadian) menurut masa berlakunya peristiwa berkenaan masa antara dua tindakan hal membuat pertimbangan dan penilaian dengan menggunakan akal tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu

17.

penerokaan

18.

merangsang

19.

intelek

20. 21. 22. 23. 24.

merealisasikan kewarganegaraan berkomunikasi respons diaplikasikan

25.

kronologi

26.

jeda

27.

penaakulan

28.

kritis

204

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

BIL.

PERKATAAN

MAKSUD mempunyai kebolehan mencipta, menghasilkan dan mengembangkan sesuatu idea kemampuan(kebolehan) mencipta menyebut (membaca) supaya ditulis oleh orang lain bersifat puisi berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa secara lisan bukan secara lisan mempunyai imaginasi / terhasil daripada imaginasi atau daya khayalan kesukaan, keinginan, kemahuan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata susunan kata yang digunakan dalam percakapan tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain menstabilkan perihal bercambah

29.

kreatif

30. 31. 32.

kreativiti mengimlak puitis

33.

gramatis

34. 35.

verbal non-verbal

36.

imaginatif

37.

kecenderungan

38.

semantik

39. 40. 41. 42.

mengungkapkan berinteraksi memantapkan percambahan

205

Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia SJK Tahun 4

BIL.

PERKATAAN

MAKSUD sedia atau dapat berhubungan, dapat atau mudah menyampaikan sesuatu maksud audio-awalan asing berkaitan dengan bunyi atau pendengaran peribadi perihal (perbuatan dan sebagainya) menggabungjalinkan kemampuan (mencapai, menghasilkan atau melakukan sesuatu) hubungan masyarakat dan budaya (cara hidup, ada istiadat) pengertian am atau idea yang mendasari sesuatu memberi sepenuh tenaga dan perhatian dan azam sepenuhnya kepada sesuatu berkaitan dengan atau menurut konteks ruangan di antara dua baris

43.

komunikatif

44.

audiolingual

45.

sahsiah

46.

penggabungjalinan

48.

potensi

47.

sosiobudaya

49.

konsep

50.

komitmen

51. 52.

kontekstual lajur

206