Anda di halaman 1dari 11

AKHLAK ISLAM SERTA PENERAPANNYA KEHIDDALAM

UPAN SEHARI-HARI

Akhlak Islam
Definisi Akhlak Islam

Secara etimologi akhlak berasal dari bahasa arab yang merupakan kata jamak dari khuluk, yang berarti peringai, tabiat, dan tingkah laku. Secara terminologi akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik.

Akhlak Islam
Jenis Akhlak
Akhlak Mulia (Mahmudah); akhlak yang diridai oleh Allah SWT , akhlak yang baik itu dapat diwujudkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah yaitu dengan mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, mengikuti ajaran-ajaran dari sunnah Rasulullah, mencegah diri kita untuk mendekati yang maruf dan menjauhi yang munkar, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran 110 : Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Akhlak Islam
Jenis Akhlak Akhlak yang buruk (Mazmumah) itu berasal dari penyakit hati yang keji seperti iri hati, ujub, dengki, sombong, nifaq (munafik), hasud, suuzhan (berprasangka buruk), dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, akhlak yang buruk dapat mengakibatkan berbagai macam kerusakan baik bagi orang itu sendiri, orang lain yang di sekitarnya maupun kerusakan lingkungan sekitarnya sebagai contohnya yakni kegagalan dalam membentuk masyarakat yang berakhlak mulia samalah seperti mengakibatkan kehancuran pada bumi ini, sebagai mana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surat Ar-Ruum ayat 41 : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Keutamaan Akhlak
Dalam timbangan (mizan) amal pada hari kiamat tidak ada yang lebih berat dari pada akhlak yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam Sesuatu yang paling berat dalam mizan (timbangan untuk seorang hamba) adalah akhlak yang baik (HR. Abu Daud dan Ahmad, dishahihkan al albani).

Ruang Lingkup Akhlak Islam


Akhlak terhdap diri sendiri Contoh akhlak terhadap diri sendiri ialah menunaikan hak tubuh bila lapar, kenyang, haus, mengantuk, lelah dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui mereka dan berkata: Apakah kalian orang-orang yang berkata ini dan itu? Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertaqwa dan takut kepada Allah daripada kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi perempuan. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. (HR. Bukhari).

Ruang Lingkup Akhlak Islam

Akhlak terhadap orang lain; Pribadi dengan pribadi Pribadi dengan kelompok Kelompok dengan kelompok

Ruang Lingkup Akhlak Islam


Akhlak kepada Allah SWT Dalil al Quran surat al Faatihah ayat 5 yang artinya : Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memberi pertolongan Selanjutnya dalil Quran surat al Anam ayat 161-162 artinya : Katakanlah Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta Alam. Tiada sekutu baginya, dan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (Islam)

Penerapan Akhlak Islam


Terhadap Diri Sendiri; Sabar saat tertimpa musibah dan sabar dalam menahan diri untuk tidak melakukan maksiat Tidak boleh wara karena manusia tidak diperbolehkan untuk berlomba-lomba dengan kekayaan dan kehebatan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal dan tidak wajar. Misalnya dengan memperkaya diri melalui ilmu mistis (dukun, Jin) Harus berani dalam menghadapi musuh dalam peperangan di jalan Allah (jihad fi sabilillah) Berani untuk menegakkan kebenaran, meskipun berbahaya Berani untuk mengendalikan hawa nafsu Tidak mengecewakan orang lain yang sudah mempercayai kita saat kita diberi amanat oleh orang tersebut (menjadi pemimpin yang amanah) dll

Penerapan Akhlak Islam


Terhadap Lingkungan Keluarga; Untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang lebih tua, yang kita lakukan tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan terhadap kedua orang tua dan guru, selama orang yang lebih tua itu patut untuk diperlakukan seperti itu. Jika mereka adalah saudara kita, maka kita harus memberikan penghormatan yang sebaik-baiknya, apalagi jika mereka adalah saudara dari bapak atau ibu kita. Sedang dengan orang-orang yang lebih muda, jika mereka adik kita, kita harus memberikan kasih sayang kita yang sepenuhnya dengan ikut merawat mereka, membimbing, mendidik, dan membantu mereka jika mereka membutuhkan bantuan kita. Jika mereka bukan adik kita tetapi masih terdapat ikatan keluarga, kita tetap harus menyayangi mereka dengan menunjukkan kasih sayang kita kepada mereka, jangan sekali-kali kita menyakiti mereka

Penerapan Akhlak Islam


Dalam Lingkungan Masyarakat; Menghormati dan menghargai orang lain. Dalam berhubungan dengan teman-teman sebaya kita harus dapat bergaul dengan sebaik-baiknya. saling tolong-menolong, bersikap rendah hati dan tidak boleh bersikap sombong. Terhadap mereka yang tidak seiman, Islam memberikan beberapa batasan khusus seperti tidak boleh mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka, tidak memberi salam kepada mereka, dan tidak meniru cara-cara mereka.