Anda di halaman 1dari 32

1

SLABUS DAN SAP ILMU HADIS A.Silabus 1. Identifikasi mata Kuliah Nama mata Kuliah Kode Mata Kuliah Jumlah SKS Semester Kelompok Mata Kuliah Pro ram Studi!Jurusan Pras%arat #osen : Ilmu Hadis :: 2 sks : : MKBS : Ilmu Pendidikan " ama Islam! MK#$ :- #rs. &akhrudin' M." - (lan Sumarna' M."

2. )u*uan Selesai men ikuti perkuliahan ini' mahasis+a diharapkan mampu men etahui o,*ek ,ahasan ilmu hadis ,aik se-ara diro%ah maupun se-ara ri+a%ah. .. #eskripsi Isi Perkuliahan ini mem,ahas tentan ,a aimana ilmu hadis ,eserta teoriteori di dalamn%a mem,ahas hadis ,aik dilihat dari sisi ri+a%ahn%a maupun dira%ahn%a. #isampaikan ,ah+a' seoran ulama hadis akan men etahui kesahihan suatu hadis *ika ia men ukurn%a dari ilmu dira%ah hadis. Sedan kan *ika ia men ukur dari persoalan pro,lematika peri+a%atann%a' maka ia akan men unakan ilmu ri+a%ah. /. Pendekatan Pem,ela*aran : (kspositori dan Inkuiri - Metode : 0eramah' tan%a *a+a,' seminar - )u as : Makalah' analisis hadis dan pen%a*iann%a - Media : 1HP'20#'0# Pro ram Hadis 3. (4aluasi - Kehadiran - Makalah - Pe%a*ian dan diskusi - )u as - $)S - $"S 5. 6in-ian Materi Perkuliahan )iap Pertemuan Pertemuan 1 : 1rientasi perkuliahan Pertemuan 2 : Pen ertian Ilmu Musthalah Hadis. Pertemuan . : Ilmu 6i+a%ah dan kaidah peri+a%atan

Pertemuan / : )ha,a7at 6u+at Pertemuan 3 : Keadilan saha,at' )a,i8in dan )a,i8 al-)a,i8in Pertemuan 5 : Kedha,itan saha,at' )a,i8in dan )a,i8 al-ta,i8in Pertemuan 9 : Ma*elis hadis Pertemuan : : $)S Pertemuan ; : Ilmu dira%ah dan kaidah penerapann%a Pertemuan 1< :Kriteria hadis shahih Pertemuan 11 : #era*at-dera*at kesahihan hadis Pertemuan 12 : Hadis hasan dan pem,a iann%a Pertemuan 1. : Kriteria kedhaifan hadis Pertemuan 1/ : Ma-am-ma-am hadis dhaif Pertemuan 13 : Ma-am-ma-am hadis maudhu8 Pertemuan 15 : $"S 9. #aftar Buku Buku $tama!6eferensi "hmad =$mar H>s%im' Qawid Ushl al-Hdits' t.t : #>r al-&ikr' t.th. "hmad Hanafi' Theology Islam' Jakarta : Bulan Bintan ' -et. Ke-;' 1;;1. ",u 2u,>,at Husa%n, Mawqif al-Mutazilah min al-Sunnah al- a!awiyah' 6i%>dh : #>r al-2i+>8' t.th. "min' "hmad' "a#$ul Islam' Sin apura : Sulaiman Mar8I' n.p.' n.d. "nas' Malik ,in' al-Muwaththa' Kairo : Isa al-,a,i al-hala,i' 1;31 "?ami' M.M' Memahami Ilmu Hadits' ter*.Meth Kieraha' Jakarta : Pener,it 2entera' 1;;3. "hmad Sutarmadi' %l-Imam al-Ti$midzi' Jakarta :Pt. 2u os @a-ana Ilmu' 1;;:.

Musthalah al-Hadits 2:<::<< "M artikel' Hadits BAB I PENDAHULUAN "l-Hadits merupakan salah satu +arisan %an telah ditin Aur8an' sehin a kedudukan Hadits men*adi pentin alkan oleh Na,i se,a ai ru*ukan

Muhammad kepada ummatn%a untuk dapat men*adikann%a pedoman setelah "lpen am,ilan Hukum Islam setelah "l-Aur8an . $ntuk dapat menentukan apakah se,uah Hadits la%ak untuk men*adi ru*ukan dalam hukum islam ' tentu memerlukan suatu -a,an Ilmu %an la?im dise,ut Ilmu $shulul Hadits atau Ilmu Hadits' #en an Ilmu terse,ut kita dapat men ali sum,er-sum,er Hukum Islam %an ,an%ak terkandun dalam Hadits. #isampin se,a ai sum,er kedua dalam hukum Islam Hadits *u a se,a ai media dalam memahami "l Aur8an karena tidak sedikit a%at-a%at "l Aur8an %an masih ,ersifat Blo,al di*elaskan dalam Hadits Na,i. BAB II PEMBAHASAN A. Ilmu Mushthalah Hadits 1. #efinisi Ilmu Mushthalah Hadits Ilmu Mushthalah Hadits ialah : $ndan -undan CKaidahD untuk men etahui hal ih+al tentan Sanad' Matan' -ara--ara menerima dan men%ampaikan Hadits' sifat-sifat 6o+i C1ran %an meri+a%atkanD dan lain se,a ain%a.E1F Manfaat dari pem,ela*aran Ilmu Mushthalah Hadits ialah : men etahui mana Hadits %an diterima' dan mana %an Hadits %an ditolak. #en an kita men etahui diteriman%a se,uah Hadits maka kita men etahui Hadits %an ,isa di,uat pedoman pen am,ilan Hukum S%ara8 atau men*elaskan Hukum %an masih ,ersifat umum %an ,an%ak terdapat dalam "l Aur8an. #an E1F Manha* #?a+in Nadhar. Muhammad %t Tu$musy, H. 9

den an kita men etahui tertolakn%a maka kita men etahui Maudlu8 dan #loifn%a se,uah Hadits %an mana tidak ,isa kita ,uat pedoman dalam men am,il CIstim,atD hukum S%ara8 1,*ek pem,ela*aran Ilmu Mushthalah Hadits ialah: Meneliti kea,sahan para 6a+i Coran %an meri+a%atkanD seperti Keadilan 6o+i' Kedla,itann%a' dan keadaan Mar+in%a CSanad dan Matann%aD apakah sanadn%a terputus atau ada %an an*il dalam matan terse,ut.E2F Se*arah penulisan hadits telah dimulai se*ak a,ad ke II %an dipelopori oleh Imam "? Guhr% C31-12/ HD pada masa Khalifah $mar ,in ",dul "?i?' tetapi pada masa itu ,elum ter-ipta satu s%stem %an kodifikasi dalam hadits. "dapun %an pertama men%usun se-ara sistematis ialah "r 6amahurmu?i C.5<HD dalam kita,n%a %an ,er*udul H %l Muhadditsul "ashil &aina 'owi (a %s Sami Hsetelah itu "l Hakim ",u ",dillah "n Naisa,uri C.21-/<3 HD H Ma$ifatu Ulumil Hadits )kemudian %!u u*aim %hmad !in %!dillah al asfahani+ ,,--.,/ 0 den an kita, 1 %l Musta2h$a# *ala Ma*$i$fah Ulum al Hadits 1 kemudian "l Khati, "l Ba hdadi C/5. HD den an kita,n%a %an terkenal 1 %l Kifa%ah fi Ao+aanin ar 6i+a%ah I %l 3ami 4i %da!i %s Syaih (a %s Sami ) kemudian "l Aadli HI%adl ,in Musa al Jahshi,i C3// HD men%usun Kita, ) %l Ilma fi 5ha!th a$ 'iwayah ) %an pem,ahasann%a ,an%ak men am,il dari kita,-kita, milik "l Ba hdadi sesudah itu ",u Hafsh $mar ,in ",dul Ma*id al Ma%an*i + 67/ H0 den an kita,n%a 1 Mala 8asi*u al Muhaddits 3ahluh 1 setelah itu datan lah "l Hafid? I,nu Shalah "d #amas%7i8 C5/2 HD men%usun Kita, Ulumul Hadits %an le,ih dikenal den an Muqaddamah I!nu Shalah9 . Kita, ini oleh para ulama ,erikutn%a di*adikan pe an an oleh ulama enerasi ,erikutn%a. Kemudian ,an%ak kita,-kita, Musthalah Hadits ditulis ,aik dalam ,entuk prosa seperti %lfiyah Suyuthi maupun Natsar seperti Manha# 5zawin "tturmus% E.F E2F Minhah al Mu hits: Hasan Mas*ud H. 3 adha$ kar%a salah satu ulama Indonesia dari )ermas Pa-itan' S%aikh Muhammad sistematis dan ,elum ada 2. Se*arah )er,entukn%a Mushthalah Hadits

B. Bidan Pem,ahasan Pokok-pokok pem,ahasan Ilmu Hadits #ira%ah ialah : 1. Ma-am-ma-am Hadits 2. Sifat-sifat 6o+i CJarh +a )a8dilD .. 0ara--ara Penerimaan dan men%ampaikan Hadits /. Nama-nama Pera+i C 6i*alul HaditsD #ari pem,a ian diatas dapat diam,il kesimpulan ,ah+asan%a Ilmu Mushthalah Hadits mem,ahas tentan pem,a ian Hadits dari sisi Shahih' #ha8if' Hasan' dan ,a ian-,a ian%a' serta meneran kan S%arat-s%arat %an diperlukan para 6a+i' Mar+i dan persoalan %an men enai Illat dan lain se,a ain%a. E/F 5. Ilmu-Ilmu Ulumul Hadits se,a aimana diketahui ,ah+a sanad itu ialah ra+i-ra+i hadits %an di*adikan sandaran oleh pentakhri* hadits dalam men emukakan suatu matan hadits. Nilai suatu hadits san at dipen aruhi oleh hal-hal' sifat-sifat. tin kah laku' ,io rafi' dan -ara menerima dan men%ampaikan hadits dari para ra+i. men etahui hal terse,ut' perlu sekali dan mem,eri faedah %an ,er una. Seoran penuntut ilmu hadits ,elum dian Ilmu-ilmu %an sepuluh ma-am : Ilmu Rijalil Hadits Ilmu 6i*alil Hadits ialah : ilmu yang dalam ;em!ahasannya mem!i<a$a2an hal ihwal dan se#a$ah 2ehidu;an ;a$a $awi da$i golongan saha!at,ta!i*in dan ta!i*it ta!i*in Ilmu Tarikhur Ru ah Ilmu )arikhur ru+ah ailah : ilmu untu2 mengetahui ;a$a $awi dalam halhal yang !e$sng2utan dengan me$iwayat2an hadits 2a$ena itu ia men<a2u; 2ete$angan tentang ihwal ;a$a $awi, tanggal lahi$, tanggal wafat, gu$u-gu$unya, tanggal 2a;an mendenga$ da$i gu$unya, o$ang-o$ang yang !e$gu$u 2e;adanya E/F Se*arah dan Pen antar Ilmu Hadits. =$of:T:M: Has!y %s Siddiqi H. 1/ ap sempurna *ika ,elum mendalami ilmu-ilmu %an ,erhu,un an den an matan hadits atau sanad ,erhu,un an den an matan atau sanad ter,a i men*adi

2ota dan 2am;ong halamannya, ;e$antauannya, tanggal 2un#unga 2e nege$i yang !e$!eda-!eda dan lain se!againya yang !anya2 !e$hu!ungan dengan masalah ;e$haditsan: Kita,-kita, Ilmu )arikhu 6u+ah 1. "t )arikhu "l ka,ir : kar%a Imam Muhammad ,in ismaKil al BukhoriC1;/-232 HD 2. )arikh Naisa,ur : Imam Muhammad ,in "ndullah al hakim an Naisa,uri C .21/<3 HD 3. )arikh Ba hdad : ",u ,aker ahmad ali al Ba hdadi %an le,ih dikenal den an "l Khati, "l Ba hdadi C.;2-/5; H D 4. )ahd?i,ul Kamal : "l Hafidh Jamaluddin ",i,l Ha**a* Jusuf al Mi?a% "d #imas%7% C 53/-9/2 HD Ilmu Thaba!ah Ilmu )ha,a7ah ialah : ilmu yang dalam ;o2o2 ;em!ahasannya dia$ah2an 2e;ada 2elom;o2 o$ang-o$ang yang !e$se$i2at dalam satu alat ;engi2at yang sama Kita, kita, Ilmu )ha,a7ah 1. "t tha,a7utul ku,ra : "l Khati, "l @a7id%C 15:-2.< HD 2. )ha,a7atur 6u+ah : ",u K"mr khalifah ,in kha%%ath as% S%ai,ani C2/<D 3. )ha,a7otut )a,iKin : Imam Muslim ,in Ha**a* al Aus%airi C2</-251 HD 4. )ha,a7utul Muhadditsin +ar 6u+ah : NuKaim ahmad ,in ",dullah ,in ahmad al "sh,ihan% C..5-/.< HD 5. )ha,a7otul Huffadh : "l Hafidh S%amsudin ad? d?aha,% C59.-9/: HD 6. )ha,a7otul Huffadh : Jalaluddin "s Su%uthi C:/;-;11 HD Ilmu Jarhi @a )aKdil ialah : ilmu yang mem!ahas hal ihwal ;a$a $awi da$i segi dite$ima atau ditola2 ;e$iwayatnnya Kita, kita, Ilmu Jarh +a )aKdil 1. 2. 3. maKrifatur 6i*al : %ah%a ,in MaKin "d #luafaK : Imam Muhammad ,in ismaKil al Bukhori C1;/-232 HD "t )si7ah : ",u hatim ,in Hi,,an "l Bust% C .</ HD Ilmu "arhi #at Ta$dil

4. 5.

"l Jarhu +a )aKdil : ",durrohman ,in ",i Hatim ar 6a?% C2/<-.25 HD Mi?anul IKtidal : Imam S%amsudin Muhammad 6. Ilmu %haribil Hadits Ilmu Bhari,il Hadits ialah : ilmu ;engetahuan untu2 mengetahui lafadhlafadh dalam matan hadits yang dan su2a$ difahami 2a$ena #a$ang se2ali diguna2an Kita, kita, Ilmu Bhari,il Hadits 1. Bhari,il hadist : ",u $,aid al Aosim ,in Salam C139-22/ HD "l &ai7u fi Bhari,il Hadits : ",ul Aosim Jarullah Mahmud ,in $mar a? Gumahks%ar% C/5:-3.: HD "n Niha%ah fi Bhari,il Hadits +al "tsar: Imam Ma*dudin ",issaKadat al Mu,arok ,in Muhammad CI,nul "tsirD al Ja?ar% C3//-5<5 HD Ilmu Asbabi #urudil Hadits Ilmu "s,a,i @urudil Hadits ialah : ilmu ;engetahuan yang mene$ang2an se!a! lahi$nya hadits Kita, kita, Ilmu "s,a,i @urudil Hadits "d? #?aha,% C59.-9/: HD 2isanul Mi?an : "l hafidh I,nu Ha*ar "l "s%7alan% C99.-:32 HD

2. 3.

1.

"l Ba%an +at )aKrif fi as,a,i +urudil haditsis% as S%arif: as Sa%%id I,rahim ,in Muhammad ,in Kamaluddin %an Le,ih dikenal den an I,nu Ham?ah al Husaini C1<3/-112< HD Ilmu Ta arikhul Mutu& Ilmu )a+arikhul Mutun ialah : ilmu yang meniti2 !e$at2an ;em!ahasannya 2e;ada 2a;an atau diwa2tu a;a hadits itu diu<a;2an atau ;e$!uatan itu dila2u2an oleh 'usalullah Kita, kita, Ilmu )a+arikhul Mutun

1.

Mahashilul isthilah : Imam Siro*uddin ",u Hafsh amar ,in salar "l Bur7in% Ilmu Nasikh Ma&sukh Ilmu Nasikh Mansukh ialah> ilmu yang mem!ahas Hadits-hadits yang saling !e$lawanan ma2nanya yang tida2 mung2in da;at di2om;$omi2an da$i segi hu2um yang te$da;at ;ada se!agiannya 2a$ena ia se!agai asi2h +;engha;us0 te$hada; hu2um yang te$da;at ;ada se!agaian yang lain, 2a$ena ia se!agai yang

Mansu2h +diha;us0: ?a$ena itu hadits yang mendahului adalah se!agai hadits mansu2h dan hadits yang te$a2hi$ adalah se!agai nasi2h: Kita,-kita, Ilmu Nasikh Mansukh 1. 2. 3. Nasikhul Hadits @a mansukhuhu : "l Hafidh ",u Bakar "hmad Muhammad "l "stran C251 HD Nasikhul Hadits @a mansukhuhu : ",u Hafshin ,in "hmad al Ba hdad% %an le,ih dikenal den an I,nu S%ahin C2;9-.:3HD "l IKti,ar fi Naskh +a Mansukh : "l Hafidh ",u Bakar Muhammad ,in Musa al Ha?im% C3/:-3:/ HD Ilmu Mukhtali'ul Hadits Ilmu Mukhtaliful Hadits ialah : Ilmu yang mem!ahas hadits hadits yang menu$ut dlahi$nya saling !e$lawanan, untu2 menghilang2an ;e$lawanan itu atau meng2om;$omi2an 2eduanya, se!agaimana halnya mem!ahas Hadits-hadits yang su2a$ di;ahami atau diam!il isinya, untu2 menghilang2an 2esu2a$an dan men#elas2an ha2i2atnya: Kita,-kita, Ilmu Mukhtaliful Hadits 1. 2. 3. )aK+ilul Mukhtaliful Hadits : "l Hafidh ",dullah ,in Muslim ,in Autai,ah "d #ainur% C21.-295D Mus%kilul "tsar : Imam ",u JaKfar "hmad ,in Muhammad "t )haha+% C2.;.21 HD Muskilul Hadits +a Ba%anuhu : ",u Bakr Muhammad ,in "l HasanCI,nu &urakD al "nshar% "l "s%,ihan% C/<5 HD Ilmu Ilalil Hadits Ilmu Ilalil Hadits ialah :ilmu yang mem!ahas tentang se!a!-se!a! yang sama$a-sama$ lagi te$sem!unyi da$i segi mem!uat 2e<a<atansuatu hadits, se;e$ti memuttashil2an sanad suatu hadits yang se!ena$nya sanad itu munqhoti*, me$afa*2an+mengang2at sama;ai 2e;ada me$uwet2an sanad dengan matannya dll: Kita,-kita, Ilmu Ilalil Hadits 1. "t )arikh +al Ilal : Imam "l Hafidh Jah%a ,in MaKn C23:-2..HD a!i0 !e$ita yang yang mauquf+yang !e$a2hi$ ;ada saha!at0, menyisi;2an suatu hadits ;ada hadits yang lain,

2. 3. 4. 5. 5.

Ilalul Hadits : Imam "hmad ,in Ham,al C15/-2/1 HD "l Mus%nadul MuKallal : "l Hafidh JaK7u, ,in S%ai,ah as Sudus% "l Bashr%

C1:2-29;D "l Ilal : Imam Muhammad ,in Isa "t )urmud?% C2<;-29; HD C 2</-.29 HD "l Ilal al @aridah fil "haditsin Na,a+i%ah : "l Hafidh "li ,in $mar as #aru7uthn% C .<5-.93 HDE3F B. PERI#A(ATAN 1. Pen ertian Peri+a%atan 6i+a%at adalah men%ampaikan atau men-eritakan suatu Hadits kepada oran lain ,aik pria maupun +anita. 1ran %an mem,eritakan atau %an men%ampaikan Hadits dise,ut 6a+i %an dalam ,entuk Jamakn%a 6u+ah' adapun per,uatan men%ampaikan atau men-eritakan se,uah Hadits dinamakan mera+ikan Hadits. 2. S%arat-S%arat Peri+a%atan Ke,an%akan "hli Hadits sepakat mem,erlakukan dua s%arat pokok kepada para ra+i %an meri+a%atkan se,uah hadits' %aitu : 1. Keadilan : maksudn%a ,ah+a ra+i itu hendakn%a Muslim' Bali h' ,erakal' tidak selalu melakukan per,uatan dosa ,esar' atau mem,iasakan melakukan dosa-dosa ke-il dan dan tidak melakukan tindakan %an ,isa menurunkan marta,atn%a. 2. #la,it : maksudn%a tidak ,ertentan an den an oran -oran %an sudah terper-a%a dan 6a+i ,enar-,enar men hafal apa %an diden arn%a dan san up men emukakan hafalann%a kapan sa*a.E5F #en an apa penetapan keadilan' ke-a-atan M Keadilan dapat ditetapkan den an salah satu dari dua perkara : a. #en an penentuan oran men atakan ia adil. %an adil artin%a ,ah+a $lama-ulama Hadits %an adil' atau salah satu dari $lama men atakan ,ah+a ia se,a ai oran Ilalul Hadits : "l Hafidh ",durrahman ,in ",i Hatim "r 6a?%

E5F )aisir Musthalah hadits. 5$: Mahmud %tthohan H.121

1<

,. #en an pen etahuan dan kemas%huran' maka ,aran siapa %an telah terkenal keadilann%a diantara para ahli hadits dan telah ,an%ak %an memu*in%a' seperti Imam empat. Suf%an "ttsauri al "u?aKI dll. Penetapan kedla,itan ra+i *u a dapat ditentukan den an -ara : peri+a%atan ro+i ,an%ak %an sama den an peri+a%atan ke,an%akan MuhadditsinE9F .. Persamaan dan Per,edaan Kesaksian #an Peri+a%atan "ntara kesaksian CsyahdahD dan peri+a%atan C$iwyahD merupakan dua fakta %an ,er,eda' sekalipun terdapat aris persamaan pada ,a ian-,a ian tertentu. #ari se i fakta' peri+a%atan C$iwyahD ,er antun pada Penukilan dari oran %an adil serta kuat hafalan dari oran %an se*enis mulai dari sum,er ,erita %an pertama hin a terakhir.)idak memerlukan ,atas minimal'*u a tidak ada laran an anak meri+a%atkan dari oran tua dan saudaran%a. Ber,eda den an fakta kesaksian CsyahdahD. Kesaksian disampin harus ada s%arat sifat adil dan terpenuhin%a ,atas minimal' *u a tidak di,enarkan anak men*adi saksi oran tua dan saudaran%a. #isampin harus pada masa %an sama kesaksian harus di,erikan ,erdasarkan kesaksian mata atau telin a se-ara lan sun ' ,ukan karena menden ar penuturan oran lain. #alam peri+a%atan' disampin adil' kuat hafalan' *u a ada s%arat sanad-n%a mesti ,ersam,un hin itu saksi adalah oran a pera+i terakhir. Ini ,er,eda den an kesaksian' %an %an se-ara lan sun melihat atau menden arkan tidak perlu s%arat mesti kuat hafalan dan tidak adan%a keterputusan sanad' karena kasus.selain itu hakikat kesaksian adalah memenuhi pem,uktian di hadapan hakim' a ar suatu kasus %an di,uktikan itu men*adi *elas ,a i hakim terse,ut' %an den an ,e itu' hakim dapat men am,il keputusan hukum. Kesaksian tidak ,oleh di+akilkan atau dinukilkan melalui oran den an peri+a%atan. #en an demikian men%amakan kesaksian den an peri+a%atan adalah -ara ,erfikir %an simplikatif dan ngawu$, %an uh a,surd. menun*ukan ketidak-ukupan ke,ohon an atas nama peran kat ilmu atau den an sen a*a meran-an o,%ektifitas. Sun E9F Idem H. 122 lain. &akta ini *u a ,er,eda

11

Kesaksian adalah men%atakan apa %an dilihat atau %an diden ar' ,ukan men%atakan tentan ,erita %an diden ar atau dilihat. Berita %an diden ar atau dilihat' %an kemudian disampaikan kepada oran lain' ,isa ,ohon ataupun ,enar' sedan kan apa %an dilihat dan diden ar pasti ,enar' *ika di,uktikan representatif. Ini ,er,eda den an ,erita' pada

den an ,atas minimal saksi %an

sekalipun *umlah pem,a+a ,erita terse,ut kuantitasn%a san at ,an%ak' nilai ,erita terse,ut tetap ada dua kemun kinan' ,isa ,enar dan salah' ,er antun ,er,eda. Meman ' ada aris persamaan antara kesaksian dan peri+a%atan' %akni sama-sama memerlukan s%arat adil. "kan tetapi' tetap perlu di,edakan' ,ah+a adil dalam kasus peri+a%atan mempun%ai kualifikasi %an ,er,eda den an adil dalam kasus kesaksian. "dil dalam peri+a%atan ,erarti Muslim' ,erakal' serta selamat dari se,a,-se,a, kefasikan dan terkikisn%a mu$u@ah Ckehormatan diriD. Se,alikn%a' adil dalam kasus kesaksian ,erarti konsisten' %akni ,ersikap pre4entif terhadap apa %an dian ap oran se,a ai tidak konsisten. Karena itu' seoran saksi tidak mesti Muslim' tetapi ,oleh non-Muslim' dalam kasus %an oleh s%ariat ditetapkam ,oleh untuk di,erikan kesaksian oleh oran non-Muslim. Ber,eda den an peri+a%atan %an mesti diri+a%atkan han%a oleh seoran Muslim. /. 0ara--ara Menerima 6i+a%at 0ara menerima ri+a%at ter,a i men*adi : ,a ian : 1. 2. .. %s-Sima min lafdzi %s Syai2hi > menden ar' dari urun%a' ,aik se-ara didikte maupun ,ukan' dan ,aik dari hafalann%a maupun tulisann%a %l qi$oah ala %s Syai2hi > mem,a-akan se,uah Hadits kepada Buru' ,aik %an mem,a-a dia sendiri atau oran lain %an mem,a-a tapi dia menden arkann%a. %l I#azah al 2hossoh al muayyanah > i?in seseoran kepada oran lain untuk meri+a%atkan hadits. #en an dua pers%aratan :

kredi,ilitas pem,a+a ,eritan%a. Karena itu' kesaksian den an peri+a%atan *elas

seoran Mu*i? C oran %an mem,erikan i*a?ahD men etahui apa %an terkandun dalam Kita, %an dii*a?ahkan. Mu*a? 2ah Coran %an dii*a?ahiD harus ,etul-,etul memahami.

12

/.

%l Munawalah > seoran salinan %an kepada san

uru men%erahkan naskah asli kepada murid atau murid men%erah naskah asli atau salinan

sudah dikoreksi untuk diri+a%atkan' ,aik untuk di,erikan atau uru untuk diteliti kea,sahan naskah terse,ut untuk diri+a%atkan. uru menulis sendiri ,e,erapa hadits atau oran lain tapi

sekedar dipin*amkan' atau seoran

#en an s%arat harus ada I?in dari uru untuk meri+a%atkan. 3. %l Mu2ata!ah > seoran den an i?in kepada oran ditempat lain atau oran %an di hadapann%a. 5. %l (i#adah > Memperoleh tulisan dari oran %an ia kenal %an dia ,elum pernah meri+a%atkan hadits darin%a ,aik den an lafadh'7iroKah'selainn%a 9. %l (ashiyah !il %l 2ita!ah > Pesan tertulis seseoran kepada keluar an%a untuk seseoran ketika ia akan menin :. al dunia atau ia akan ,eper ian. uru kepada muridn%a ,ah+asan%a sa%a %l Iilam > Pem,eritahuan seoran

meri+a%atkan kita, ini dari fulan' den an s%arat ada i?in untuk meri+a%atkan. E:F /. 2am,an -2am,an Jan #i unakan #imuka telah diketahui ,ah+a karena per,edaan -ara--ara pera+i menerima hadits dari uru %an mem,erikan' maka ,er,eda pula lafadh-lafadh %an dipakai untuk men%ampaikan hadits. Se-ara aris ,esar 2afadh-lafadh untuk men%ampaikan hadits' itu dapat dikelompokan kepada dua kelompok %akni : Pertama : lafadh me$iwayat2an hadits !agi ;a$a $awi yang mendenga$ lansung da$i gu$unya: lafadh-lafadh itu te$susun se!agai !e$i2ut >


2afadh ini men*adikan nilai hadits %an diri+a%atkan tin Kemudian i marta,atn%a


2afadh tahdits ini oleh *umhur kadan -kadan dirumuskan den an

, , , , ,
di,a+ah )ahdits

,
E:F Minhah al Mu hits Hasan Mas*ud H. 3;-51

1.

2afadh ikh,ar ini oleh para muhadditsin dirumuskan den an

, , ,
Kemudian

,
kedua lafadh ini *aran sekali pemakaiann%a terakhir

,
disampin lafadh-lafadh diatas kadan kita *umpai

,er arti
mendenga$ sendi$i yaitu >[9] ,erarti

Kedua : lafadh $iwayat !agi $awi yang mung2in mendenga$ sendi$i atau tida2

, , ,!.....
3. 6i+a%at Bil Ma8na #an Bil 2afd?i 0ara dalam meri+a%atkan suatu hadits terdapat 2 -ara: 1D Bil ma8na : artin%a meri+a%atkan hadits den an meru,ah teks hadits tanpa meru,ah maksudn%a. Menurut pendapat %an tidak meru,ah maksud hadits. 2D Bil lafd?hi : artin%a meri+a%atkan hadits den an lafad? %an sama den an apa %an di den arn%a dari seoran uruE1<F. shohih ri+a%at ,il ma8na diper,olehkan ,a i oran %an "lim Coran %an ,erpen etahuanD den an s%arat

BAB III E;F Ikhtishar Mushthalahul Hadits #rs. &athurrahman H.232-23/ E1<F Minhah al Mu hits Hasan Mas*ud H. 52

1/

PENUTUP )*sim+ula&. #ari paparan kami diatas dapat kami kita am,il kesimpulan ,ah+asann%a Ilmu Mushthalah Hadits merupakan suatu kaidah untuk men etahui tentan sanad' matan' -ara menerima peri+a%atan dll. Jan pertama men%usun se-ara sistemastis adalah "r 6amahurmu?i atas perintah dari Khalifah $mar ,in ",dul "?i?. Ilmu mushthalah hadits mem,ahas tentan ma-am-ma-am hadits' sifat ra+i' -ara menerima atau men%ampaikan hadits. Peri+a%atan merupakan ke iatan men-eritakan suatu hadits' dalam peri+a%atan pera+i se-ara aris ,esar dis%aratkan harus adil dan dla,ith.%an mana adil disini ,er,eda den an adil dalam persaksian. "ntara persaksian dan peri+a%atan terdapat persamaan dan *u a per,edaan. 0ara--ara peri+a%atan hadits dapat dikate orikan dalam delapan ma-am' %aitu. %s-Sima min lafdzi %s Syai2hi, %l qi$oah ala %s Syai2hi, %l I#azah al 2hossoh al muayyanah, %l Munawalah, %l Mu2ata!ah,%l (i#adah,%l (ashiyah !il %l 2ita!ah,%l Iilam: Model meri+a%atkan hadits terdapat dua -ara pertama den an ,il ma8ana menurut se,a ian ulama diper,olehkan den an s%arat-s%arat tertentu. Seperti ,a i orna %an alim dan tidak meru,ah ma8na hadits. Kedua den an ,ila lafd?i meri+a%atkan hadits den an lafad? %an sama den an apa %an di den arn%a
E E

.F 3F

Ilmu Hadis. 5$s: Utang 'anuwi#aya H. ::-;< Ikhtisar Mushthalahul Hadits . #rs. &athurohman H. 2:<-.55

E E

13

15

B. Satuan "-ara Perkuliahan

UNI,ERSITAS PENDIDI)AN IND-NESIA .A)ULTAS PENDIDI)AN ILMU PEN%ETAHUAN S-SIAL "URUSAN MATA )ULIAH DASAR UMUM SATUAN A/ARA PER)ULIAHAN 0SAP1
Mata Kuliah!No Kode Pro ram!Pro ram Studi Semester!Jumlah SKS Pertemuan Ke #osen
TU"UAN 0)-MPETENSI1 2 Mahasis+a dapat memahami pen ertian dan 4isi serta misi matakuliah Ilmu Mustolah Hadis INDI)AT-R 3
Mahasis+a dapat men%epakati dan men etahui den an pasti : a. Nisi'misi dan tu*uan perkuliahan hadis ,. )u as-tu as -. Kriteria penilaian Pers%aratan perkuliahan

: Ilmu Mustolah Hadis ! IS.<2 : S1!Ilmu Pendidikan " ama Islam : / ! 2 SKS : pertama : (lan Sumarna' M."
PEMBELA"ARAN 5 PENILAIAN 5 )an%a-*a+a, AL-)ASI #A)TU 6 1<< menit MEDIA DAN SUMBER BELA"AR 7 -

MATERI P-)-) 4

Pen antar dan orientasi perkuliahan 0eramah men%an kut : a. Nisi'misi dan tu*uan perkuliahan hadis ,. )u as-tu as -. Kriteria penilaian Pers%aratan perkuliahan

19

UNI,ERSITAS PENDIDI)AN IND-NESIA .A)ULTAS PENDIDI)AN ILMU PEN%ETAHUAN S-SIAL "URUSAN MATA )ULIAH DASAR UMUM SATUAN A/ARA PER)ULIAHAN 0SAP1
Mata Kuliah!No Kode Pro ram!Pro ram Studi Semester!Jumlah SKS Pertemuan Ke #osen
TU"UAN 0)-MPETENSI1 2 Mahasis+a dapat memahami pen ertian Ilmu Mustolah Hadis INDI)AT-R 3 Mahasis+a dapat men*elaskan kem,ali men enai pen ertian Ilmu Musthalah Hadis

: Ilmu Mustolah Hadis ! IS.<2 : S1!Ilmu Pendidikan " ama Islam : / ! 2 SKS : kedua : (lan Sumarna' M."
PEMBELA"ARAN 5 0eramah PENILAIAN 5 )an%a-*a+a, AL-)ASI #A)TU 6 1<< menit MEDIA DAN SUMBER BELA"AR 7 Media: a. Spidol ,. @hite ,oard Buku : "hmad =$mar H>s%im' Qawid Ushl al-Hdits' t.t : #>r al-&ikr' t.th. "hmad Hanafi' Theology Islam' Jakarta : Bulan Bintan ' -et. Ke-;' 1;;1. ",u 2u,>,at Husa%n, Mawqif alMutazilah min al-Sunnah ala!awiyah'6i%>dh : #>r al-2i+>8' t.th. "min' "hmad' "a#$ul Islam' Sin apura : Sulaiman Mar8I' n.p.' n.d.

MATERI P-)-) 4 Pen ertian Ilmu musthalah Hadis Ke unaan Ilmu Musthalah Hadis

1:

UNI,ERSITAS PENDIDI)AN IND-NESIA .A)ULTAS PENDIDI)AN ILMU PEN%ETAHUAN S-SIAL "URUSAN MATA )ULIAH DASAR UMUM SATUAN A/ARA PER)ULIAHAN 0SAP1
Mata Kuliah!No Kode Pro ram!Pro ram Studi Semester!Jumlah SKS Pertemuan Ke #osen
TU"UAN 0)-MPETENSI1 2
Mahasis+a dapat memahamike unaan ilmu ri+a%ah dan dira%ah dalam Ilmu Hadis

: Ilmu Mustolah Hadis ! IS.<2 : S1!Ilmu Pendidikan " ama Islam : / ! 2 SKS : keti a : (lan Sumarna' M."
PEMBELA"ARAN 5
0eramah

INDI)AT-R 3
Mahasis+a dapat men*elaskan kem,ali men enai implementasi Ilmu 6i+a%ah a. ,.

MATERI P-)-) 4
Ilmu 6i+a%ah Kaidah Peri+a%atan

PENILAIAN 5
)an%a-*a+a,

AL-)ASI #A)TU 6
1<< menit

MEDIA DAN SUMBER BELA"AR 7


Media: a. Spidol ,. @hite ,oard -. 20# Buku : "hmad =$mar H>s%im' Qawid Ushl al-Hdits' t.t : #>r al-&ikr' t.th. ",u 2u,>,at Husa%n, Mawqif alMutazilah min al-Sunnah al- a!awiyah ' 6i%>dh : #>r al-2i+>8' t.th. "nas' Malik ,in' al-Muwaththa' Kairo : Isa al-,a,i al-hala,i' 1;31 "?ami' M.M' Memahami Ilmu Hadits' ter*.Meth Kieraha' Jakarta : Pener,it 2entera' 1;;3. "hmad Sutarmadi' %l-Imam al-Ti$midzi' Jakarta :Pt. 2u os @a-ana Ilmu' 1;;:.

1;

UNI,ERSITAS PENDIDI)AN IND-NESIA .A)ULTAS PENDIDI)AN ILMU PEN%ETAHUAN S-SIAL "URUSAN MATA )ULIAH DASAR UMUM SATUAN A/ARA PER)ULIAHAN 0SAP1
Mata Kuliah!No Kode Pro ram!Pro ram Studi Semester!Jumlah SKS Pertemuan Ke #osen
TU"UAN 0)-MPETENSI1 2
Mahasis+a memahami pen ertian dan ur ensi tha,a7at para ra+i

: Ilmu Mustolah Hadis ! IS.<2 : S1!Ilmu Pendidikan " ama Islam : / ! 2 SKS : keempat : (lan Sumarna' M."
PEMBELA"ARAN 5
0eramah

INDI)AT-R 3
Mahasis+a dapat men*a,arkan kem,ali men enai tin kat-tin kat para peri+a%at hadis' ,aik di lihat dari ?amann%a maupun dari sisi lainn%a

MATERI P-)-) 4
a. Pen ertian )ha,a7at al-6u+at. ,. Implementasi )ha,a7at al6u+at

PENILAIAN 5
)an%a-*a+a,

AL-)ASI #A)TU 6
1<< menit

MEDIA DAN SUMBER BELA"AR 7


Media: d. Spidol e. @hite ,oard f. 20# Buku : "hmad =$mar H>s%im' Qawid Ushl al-Hdits' t.t : #>r al-&ikr' t.th. ",u 2u,>,at Husa%n, Mawqif alMutazilah min al-Sunnah al- a!awiyah ' 6i%>dh : #>r al-2i+>8' t.th. "nas' Malik ,in' al-Muwaththa' Kairo : Isa al-,a,i al-hala,i' 1;31 "?ami' M.M' Memahami Ilmu Hadits' ter*.Meth Kieraha' Jakarta : Pener,it 2entera' 1;;3. "hmad Sutarmadi' %l-Imam al-Ti$midzi'

2<

Jakarta :Pt. 2u os @a-ana Ilmu' 1;;:.

UNI,ERSITAS PENDIDI)AN IND-NESIA .A)ULTAS PENDIDI)AN ILMU PEN%ETAHUAN S-SIAL "URUSAN MATA )ULIAH DASAR UMUM SATUAN A/ARA PER)ULIAHAN 0SAP1
Mata Kuliah!No Kode Pro ram!Pro ram Studi Semester!Jumlah SKS Pertemuan Ke #osen
TU"UAN 0)-MPETENSI1 2
Mahasis+a dapat men%elami makna kleadilan dalam Ilmu hadis terutama terkait den an saha,at

: Ilmu Mustolah Hadis ! IS.<2 : S1!Ilmu Pendidikan " ama Islam : / ! 2 SKS : kelima : (lan Sumarna' M."
PEMBELA"ARAN 5
0eramah

INDI)AT-R 3
Mahasis+a dapat meneran kan kem,ali men enai keadilan saha,at' ta,i8in dan ta,i8 al-ta,i8in

MATERI P-)-) 4
a. Keadilan saha,at. ,. Keadilan selain saha,at

PENILAIAN 5
)an%a-*a+a,

AL-)ASI #A)TU 6
1<< menit

MEDIA DAN SUMBER BELA"AR 7


- Media: a. Spidol ,. @hite ,oard -. 20# Buku : "hmad =$mar H>s%im' Qawid Ushl al-Hdits' t.t : #>r al-&ikr' t.th. "hmad Hanafi' Theology Islam' Jakarta : Bulan Bintan ' -et. Ke-;' 1;;1. ",u 2u,>,at Husa%n, Mawqif alMutazilah min al-Sunnah al- a!awiyah ' 6i%>dh : #>r al-2i+>8' t.th. "min' "hmad' "a#$ul Islam' Sin apura : Sulaiman Mar8I' n.p.' n.d. "?ami' M.M' Memahami Ilmu Hadits'

21

ter*.Meth Kieraha' Jakarta : Pener,it 2entera' 1;;3.

UNI,ERSITAS PENDIDI)AN IND-NESIA .A)ULTAS PENDIDI)AN ILMU PEN%ETAHUAN S-SIAL "URUSAN MATA )ULIAH DASAR UMUM SATUAN A/ARA PER)ULIAHAN 0SAP1
Mata Kuliah!No Kode Pro ram!Pro ram Studi Semester!Jumlah SKS Pertemuan Ke #osen
TU"UAN 0)-MPETENSI1 2
Mahasis+a dapat memahami pen ertian kedha,itan saha,at' ta,iin dan ta,iit ta,iin dalam persfektif Ilmu Mustolah Hadis

: Ilmu Mustolah Hadis ! IS.<2 : S1!Ilmu Pendidikan " ama Islam : / ! 2 SKS : keenam : (lan Sumarna' M."
PEMBELA"ARAN 5
0eramah

INDI)AT-R 3
Mahasis+a dapat men*elaskan kem,ali men enai kedha,itan saha,at' ta,i8in dan ta,i8 al-ta,i8in a. ,.

MATERI P-)-) 4
Kedha,itan saha,at. Kedha,itan selain saha,at

PENILAIAN 5
)an%a-*a+a,

AL-)ASI #A)TU 6
1<< menit

MEDIA DAN SUMBER BELA"AR 7


- Media: d. Spidol e. @hite ,oard f. 20# Buku : "hmad =$mar H>s%im' Qawid Ushl al-Hdits' t.t : #>r al-&ikr' t.th. "hmad Hanafi' Theology Islam' Jakarta : Bulan Bintan ' -et. Ke-;' 1;;1. ",u 2u,>,at Husa%n, Mawqif alMutazilah min al-Sunnah al- a!awiyah ' 6i%>dh : #>r al-2i+>8' t.th. "min' "hmad' "a#$ul Islam' Sin apura : Sulaiman Mar8I' n.p.' n.d.

22

"?ami' M.M' Memahami Ilmu Hadits' ter*.Meth Kieraha' Jakarta : Pener,it 2entera' 1;;3.

UNI,ERSITAS PENDIDI)AN IND-NESIA .A)ULTAS PENDIDI)AN ILMU PEN%ETAHUAN S-SIAL "URUSAN MATA )ULIAH DASAR UMUM SATUAN A/ARA PER)ULIAHAN 0SAP1
Mata Kuliah!No Kode Pro ram!Pro ram Studi Semester!Jumlah SKS Pertemuan Ke #osen
TU"UAN 0)-MPETENSI1 2 UTS INDI)AT-R 3
UTS

: Ilmu Mustolah Hadis ! IS.<2 : S1!Ilmu Pendidikan " ama Islam : / ! 2 SKS : ketu*uh : (lan Sumarna' M."
PEMBELA"ARAN 5
UTS

MATERI P-)-) 4 UTS tulis

PENILAIAN 5 UTS

AL-)ASI #A)TU 6 1<< menit

MEDIA DAN SUMBER BELA"AR 7 -

2.

UNI,ERSITAS PENDIDI)AN IND-NESIA .A)ULTAS PENDIDI)AN ILMU PEN%ETAHUAN S-SIAL "URUSAN MATA )ULIAH DASAR UMUM SATUAN A/ARA PER)ULIAHAN 0SAP1
Mata Kuliah!No Kode Pro ram!Pro ram Studi Semester!Jumlah SKS Pertemuan Ke #osen
TU"UAN 0)-MPETENSI1 2
Mahasis+a dapat memahami ,a aimana proses transfer hadis dalam suatu ma*elis samaK Cma*elis peri+a%atan hadisD

: Ilmu Mustolah Hadis ! IS.<2 : S1!Ilmu Pendidikan " ama Islam : / ! 2 SKS : kedelapan : (lan Sumarna' M."
PEMBELA"ARAN 5
#iskusi kelas

INDI)AT-R 3
Mahasis+a dapat men*elaskan kem,ali perihal proses transfer hadis dalam suatu ma*elis hadis

MATERI P-)-) 4
Proses dan Kaidah Peri+a%atan Hadis dalam Ma*elis Sama8

PENILAIAN 5
)an%a-*a+a,

AL-)ASI #A)TU 6
1<< menit

MEDIA DAN SUMBER BELA"AR 7


-- Media: . Spidol h. @hite ,oard i. 20# Buku : "hmad =$mar H>s%im' Qawid Ushl al-Hdits' t.t : #>r al-&ikr' t.th. "hmad Hanafi' Theology Islam' Jakarta : Bulan Bintan ' -et. Ke-;' 1;;1. ",u 2u,>,at Husa%n, Mawqif alMutazilah min al-Sunnah al- a!awiyah' 6i%>dh : #>r al-2i+>8' t.th. "?ami' M.M' Memahami Ilmu

2/

Hadits' ter*.Meth Kieraha' Pener,it 2entera' 1;;3.

Jakarta

UNI,ERSITAS PENDIDI)AN IND-NESIA .A)ULTAS PENDIDI)AN ILMU PEN%ETAHUAN S-SIAL "URUSAN MATA )ULIAH DASAR UMUM SATUAN A/ARA PER)ULIAHAN 0SAP1
Mata Kuliah!No Kode Pro ram!Pro ram Studi Semester!Jumlah SKS Pertemuan Ke #osen
TU"UAN 0)-MPETENSI1 2 Mahasis+a dapat memahami pen ertian Ilmu #ira%ah dalam Ilmu Mustolah Hadis INDI)AT-R 3 Mahasis+a dapat men*elaskan kem,ali men enai Ilmu #ira%ah dan kaidah penerapann%a

: Ilmu Mustolah Hadis ! IS.<2 : S1!Ilmu Pendidikan " ama Islam : / ! 2 SKS : kesem,ilan : (lan Sumarna' M."
PEMBELA"ARAN 5 Seminar sederhana di kelas PENILAIAN 5 )an%a-*a+a, AL-)ASI #A)TU 6 1<< menit MEDIA DAN SUMBER BELA"AR 7 - Media: a.Spidol ,.@hite ,oard -.20# Buku :
"hmad =$mar H>s%im' Qawid Ushl al-Hdits' t.t : #>r al-&ikr' t.th.. "?ami' M.M' Memahami Ilmu Hadits' ter*.Meth

MATERI P-)-) 4 a. Ilmu #ira%ah ,. Kaidah penerapann%a

23

"hmad Sutarmadi' %l-Imam alTi$midzi' Jakarta :Pt. 2u os @a-ana Ilmu' 1;;:

UNI,ERSITAS PENDIDI)AN IND-NESIA .A)ULTAS PENDIDI)AN ILMU PEN%ETAHUAN S-SIAL "URUSAN MATA )ULIAH DASAR UMUM SATUAN A/ARA PER)ULIAHAN 0SAP1
Mata Kuliah!No Kode Pro ram!Pro ram Studi Semester!Jumlah SKS Pertemuan Ke #osen
TU"UAN 0)-MPETENSI1 2 Mahasis+a dapat memahami pen ertian dan s%arat hadis INDI)AT-R 3 Mahasis+a dapat men*a,arkan kem,ali Kriteria hadis shahih

: Ilmu Mustolah Hadis ! IS.<2 : S1!Ilmu Pendidikan " ama Islam : / ! 2 SKS : kesepuluh : (lan Sumarna' M."
PEMBELA"ARAN 5 Seminar sedehana di kelas PENILAIAN 5 )an%a-*a+a, AL-)ASI #A)TU 6 1<< menit MEDIA DAN SUMBER BELA"AR 7 -- Media: a.Spidol ,.@hite ,oard -.20# Buku :
"hmad =$mar H>s%im' Qawid Ushl al-Hdits' t.t : #>r al-&ikr' t.th.. "?ami' M.M' Memahami Ilmu Hadits' ter*.Meth

MATERI P-)-) 4 S%arat Hadis Shahih: a. Bersam,un sanad ,.diri+a%atkan oleh oran adil -. 6a+in%a dha,it d.)idak ,erilat

25

"hmad Sutarmadi' %l-Imam alTi$midzi' Jakarta :Pt. 2u os @a-ana Ilmu' 1;;:.

UNI,ERSITAS PENDIDI)AN IND-NESIA .A)ULTAS PENDIDI)AN ILMU PEN%ETAHUAN S-SIAL "URUSAN MATA )ULIAH DASAR UMUM SATUAN A/ARA PER)ULIAHAN 0SAP1
Mata Kuliah!No Kode Pro ram!Pro ram Studi Semester!Jumlah SKS Pertemuan Ke #osen
TU"UAN 0)-MPETENSI1 2 Mahasis+a dapat memahami dera*atdera*at hadis shahih INDI)AT-R 3
Mahasis+a men*a,arkan dapat kem,ali

: Ilmu Mustolah Hadis ! IS.<2 : S1!Ilmu Pendidikan " ama Islam : / ! 2 SKS : kese,elas : (lan Sumarna' M."
PEMBELA"ARAN 5 Seminar sederhana di kelas PENILAIAN 5 )an%a-*a+a, AL-)ASI #A)TU 6 1<< menit MEDIA DAN SUMBER BELA"AR 7 --- Media: a.Spidol ,.@hite ,oard -.20# Buku :
"hmad =$mar H>s%im' Qawid Ushl al-Hdits' t.t : #>r al-&ikr' t.th.. "?ami' M.M' Memahami Ilmu Hadits' ter*.Meth

MATERI P-)-) 4 a. Sudut tin*au $lama hadis %an ,er,eda ,.Istidlal dan istin,ath terhadap hadis dari *alan lain

#era*at-dera*at kesahihan hadis

29

"hmad Sutarmadi' %l-Imam alTi$midzi' Jakarta :Pt. 2u os @a-ana Ilmu' 1;;:.

UNI,ERSITAS PENDIDI)AN IND-NESIA .A)ULTAS PENDIDI)AN ILMU PEN%ETAHUAN S-SIAL "URUSAN MATA )ULIAH DASAR UMUM SATUAN A/ARA PER)ULIAHAN 0SAP1
Mata Kuliah!No Kode Pro ram!Pro ram Studi Semester!Jumlah SKS Pertemuan Ke #osen
TU"UAN 0)-MPETENSI1 2 Mahasis+a dapat memahami pen ertian dan 4isi serta misi matakuliah Ilmu Mustolah Hadis INDI)AT-R 3 Mahasis+a dapat men*elaskan kem,ali hadis hasan dan persoalan %an melatar,elakan in%a a.

: Ilmu Mustolah Hadis ! IS.<2 : S1!Ilmu Pendidikan " ama Islam : / ! 2 SKS : kedua,elas : (lan Sumarna' M."
PEMBELA"ARAN 5 Seminar sederhana di kelas PENILAIAN 5 )an%a-*a+a, AL-)ASI #A)TU 6 1<< menit MEDIA DAN SUMBER BELA"AR 7 - Media: a.Spidol ,.@hite ,oard -.20# Buku :
"hmad =$mar H>s%im' Qawid Ushl al-Hdits' t.t : #>r al-&ikr' t.th. "nas' Malik ,in' al-Muwaththa' Kairo : Isa al-,a,i al-hala,i' 1;31 "?ami' M.M' Memahami Ilmu Hadits' ter*.Meth Kieraha' Jakarta : Pener,it 2entera' 1;;3.

MATERI P-)-) 4 Karena alasan kedha,itan ,. Karena ,an%akn%a ri+a%at %an mendukun n%a

2:

"hmad Sutarmadi' %l-Imam alTi$midzi' Jakarta :Pt. 2u os @a-ana Ilmu' 1;;:.

UNI,ERSITAS PENDIDI)AN IND-NESIA .A)ULTAS PENDIDI)AN ILMU PEN%ETAHUAN S-SIAL "URUSAN MATA )ULIAH DASAR UMUM SATUAN A/ARA PER)ULIAHAN 0SAP1
Mata Kuliah!No Kode Pro ram!Pro ram Studi Semester!Jumlah SKS Pertemuan Ke #osen
TU"UAN 0)-MPETENSI1 2 Mahasis+a dapat memahami kemun-ulan istilah hadis hasan INDI)AT-R 3 Mahasis+a dapat men*a,arkan kem,ali se*arah mun-uln%a hadis hasan

: Ilmu Mustolah Hadis ! IS.<2 : S1!Ilmu Pendidikan " ama Islam : / ! 2 SKS : keti a,elas : (lan Sumarna' M."
PEMBELA"ARAN 5 Seminar sederhana di kelas PENILAIAN 5 )an%a-*a+a, AL-)ASI #A)TU 6 1<< menit MEDIA DAN SUMBER BELA"AR 7 -- Media: a.Spidol ,.@hite ,oard -.20# Buku :
"hmad =$mar H>s%im' Qawid Ushl al-Hdits' t.t : #>r al-&ikr' t.th. "nas' Malik ,in' al-Muwaththa' Kairo : Isa al-,a,i al-hala,i' 1;31 "?ami' M.M' Memahami Ilmu Hadits' ter*.Meth Kieraha' Jakarta : Pener,it 2entera' 1;;3.

MATERI P-)-) 4 2atar Belakn Mun-uln%a Penanamaan Hadis Hasan

2;

"hmad Sutarmadi' %l-Imam alTi$midzi' Jakarta :Pt. 2u os @a-ana Ilmu' 1;;:

UNI,ERSITAS PENDIDI)AN IND-NESIA .A)ULTAS PENDIDI)AN ILMU PEN%ETAHUAN S-SIAL "URUSAN MATA )ULIAH DASAR UMUM SATUAN A/ARA PER)ULIAHAN 0SAP1
Mata Kuliah!No Kode Pro ram!Pro ram Studi Semester!Jumlah SKS Pertemuan Ke #osen
TU"UAN 0)-MPETENSI1 2 Mahasis+a dapat memahami pen ertian hadis dhaif INDI)AT-R 3 Mahasis+a dapat men*elaskan kem,ali men enai ma-amma-am idikator kedhaifan suatu hadis dan sekali us den an men elompokann%a

: Ilmu Mustolah Hadis ! IS.<2 : S1!Ilmu Pendidikan " ama Islam : / ! 2 SKS : keempat,elas : (lan Sumarna' M."
PEMBELA"ARAN 5 Seminar sederhana di kelas PENILAIAN 5 )an%a-*a+a, AL-)ASI #A)TU 6 1<< menit MEDIA DAN SUMBER BELA"AR 7 -- Media: a.Spidol ,.@hite ,oard -.20# Buku :
"hmad =$mar H>s%im' Qawid Ushl al-Hdits' t.t : #>r al-&ikr' t.th. "nas' Malik ,in' al-Muwaththa' Kairo : Isa al-,a,i al-hala,i' 1;31 "?ami' M.M' Memahami Ilmu Hadits' ter*.Meth Kieraha' Jakarta : Pener,it 2entera' 1;;3.

MATERI P-)-) 4 a. Hadis mursal ,. Hadis mun7athi8 -. Hadis mualla7 dll

.<

"hmad Sutarmadi' %l-Imam alTi$midzi' Jakarta :Pt. 2u os @a-ana Ilmu' 1;;:.

UNI,ERSITAS PENDIDI)AN IND-NESIA .A)ULTAS PENDIDI)AN ILMU PEN%ETAHUAN S-SIAL "URUSAN MATA )ULIAH DASAR UMUM SATUAN A/ARA PER)ULIAHAN 0SAP1
Mata Kuliah!No Kode Pro ram!Pro ram Studi Semester!Jumlah SKS Pertemuan Ke #osen
TU"UAN 0)-MPETENSI1 2 Mahasis+a dapat memahami pen ertian hadis maudhu8 INDI)AT-R 3 Mahasis+a dapat men*elaskan kem,ali men enai hadis maudhu8ma-am dan se*arah kemun-ulann%a

: Ilmu Mustolah Hadis ! IS.<2 : S1!Ilmu Pendidikan " ama Islam : / ! 2 SKS : kelima,elas : (lan Sumarna' M."
PENILAIAN 5 )an%a-*a+a, AL-)ASI #A)TU 6 1<< menit MEDIA DAN SUMBER BELA"AR 7 -- Media: a.Spidol ,.@hite ,oard -.20# Buku :
"hmad =$mar H>s%im' Qawid Ushl al-Hdits' t.t : #>r al-&ikr' t.th. "nas' Malik ,in' al-Muwaththa' Kairo : Isa al-,a,i al-hala,i' 1;31 "?ami' M.M' Memahami Ilmu Hadits' ter*.Meth Kieraha' Jakarta : Pener,it 2entera' 1;;3.

PEMBELA"ARAN 4 5 a. Se*arah mun-uln%a hadis Seminar maudhu8 Cpolitik' akulturasi sederhana di ,uda%a' dll.D kelas ,. Masih ,erkem,an n%a Ilmu hadis -. Ma-am-ma-am hadis maudhu8 MATERI P-)-)

.1

"hmad Sutarmadi' %l-Imam alTi$midzi' Jakarta :Pt. 2u os @a-ana Ilmu' 1;;:

UNI,ERSITAS PENDIDI)AN IND-NESIA .A)ULTAS PENDIDI)AN ILMU PEN%ETAHUAN S-SIAL "URUSAN MATA )ULIAH DASAR UMUM SATUAN A/ARA PER)ULIAHAN 0SAP1
Mata Kuliah!No Kode Pro ram!Pro ram Studi Semester!Jumlah SKS Pertemuan Ke #osen
TU"UAN 0)-MPETENSI1 2 INDI)AT-R 3

: Ilmu Mustolah Hadis ! IS.<2 : S1!Ilmu Pendidikan " ama Islam : / ! 2 SKS : keenam,elas : (lan Sumarna' M."
PEMBELA"ARAN 5 PENILAIAN 5 AL-)ASI #A)TU 6
.-

MATERI P-)-) 4

MEDIA DAN SUMBER BELA"AR 7

UAS

UAS

UAS TULIS

UAS

UAS

288 m*&it

.2