SENARAI TUGAS GURU BESAR

SENARAI TUGAS GURU BESAR
HOME OUR DOE 's MESSAGE THE DEO'S MESSAGE THE BN DEO'S MESSAGE HM WELCOMING MASSAGE OUR SCHOOL OUR PTA OUR MANAGEMENT OUR CURRICULUM OUR PUPILS AFFAIR OUR CO CURRICULUM OUR ACTION PLAN, 2006 OUR ETeMS' AP, 2006 OUR HUMAN RESOURCERS OUR REBRANDING PROG OUR 2005'S SUPERB OUR UPSR KIDS OUR EX & PRESENT HM OUR ALBUM OUR LINKS

1

PENGURUS
1

KERJA IKHTISAS

Penyelia dan pengawal polisi dan objektif sekolah yang telah diasaskan dan diselaraskan daripada polisi Kementerian Pendidikan dan objektif Pendidikan Negeri dan negara.

2

Menentukan sasaran sekolah, merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran sukatan pelajaran, rancangan pelajaran, jadual waktu, penugasan guru dan sebagainya. 3 Menentukan kualiti volume kerja pelajarpelajar dan pemeriksaan buku-buku pelajar. Menentukan polisi-polisi mengenai ujian dan peperiksaan serta menggunakan data-data untuk perancangan dan tindakan susulan. Menyelia proses pendidikan sama ada dalam bilik darjah, pemeriksaan buku rekod guru atau perbincangan dengan guru . Memeriksa buku kemajuan pelajar, buku profil, buku kedatangan dan buku kegiatan kurikulum dari masa ke semasa. Menentukan polisi untuk aktiviti kokurikulum Membaca dan meneliti laporan kegiatan ko kurikulum serta memberi nasihat dan bimbingan kepada guru dan pelajar. Mengajar sebilangan waktu.

4

5

6

7

8

9

2

PEMBANGUNAN MAJU DIRI MURID
1 Menentukan polisi-polisi mengenai pelaksanaan disiplin secara menyeluruh. Mengendalikan kes-kes disiplin yang dirujukkan oleh Badan Disiplin, berjumpa dengan ibubapa dan penjaga, guru kokurikulum dan sebagainya.

2 Melaksanakan projek-projek khas seperti P N P, menyelia dan menilai keberkesanannya.

3 PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN ( MANAGEMENT AND DEVELOPMENT) MURID-MURID

1 Menyelia pendaftaran kemasukan dan pertukaran murid. 2 3 Menyelia buku jadual kedatangan murid. Menyelia pemberian bantuan kepada murid-

murid.

4

Menyelia Skim Pinjaman Buku Teks serta menentukan polisi dan senarai pelajar yang layak dan tidak layak. Menentukan polisi berkaitan dengan peperiksaan awam seperti menentukan mata pelajaran yang akan diambil oleh murid. Menyemak dan menandatangani sijil berhenti sekolah dan surat akuan. Memastikan program-program kesihatan dijalankan dengan sempurna supaya wujud tahap kesihatan yang tinggi di kalangan murid. Bertanggungjawab ke atas pembuangan dan penggantungan murid-murid.

5

6

7

8

9

Bertanggungjawab ke atas keselamatan murid di sekolah.

4

PENGURUSAN PERSONEL

1

Menentukan pendaftaran, pengesahan dalam jawatan, penempatan ke dalam jawatan berpencen dan jenis cuti kakitangan sekolah. Menolong kakitangan menentukan sasaran kerja dan berbincang dari masa ke semasa mengenai sasaran dan mutu kerja. Menentukan tugasan dan bidang kerja (development of staff) dan menjalankan penyeliaan sepanjang tahun.

2

3

4 Mengambil tindakan / laporan tatatertib ke atas pegawai di bawah bidang kuasanya. 5 Menjaga kebajikan kakitangan.

5

KEWANGAN
1 Mengawal dan menyemak pemberian perkapita, gaji kakitangan, rekod akaun, laporan kewangan dan punca-punca kewangan suwa dan kerajaan. Mengemas kini penyata akaun sekolah yang belum diaudit dan membuat tindakan susulan ke atas laporan audit. Mengawal stok-stok dan harta benda sekolah. Mengawal perbelanjaan yang dibuat oleh semua bidang dan membuat anggaran perbelanjaan tahunan yang kos efektif.

2

3 4

6

KEMUDAHAN FIZIKAL
1 Memastikan keadaan fizikal bangunan, padang dan persekitaran sekolah berada dalam keadaan baik. Mempertingkatkan keceriaan dan kecantikan

2 sekolah.

3 Menyelia dan menjaga kemudahan dan keselamatan bangunan sekolah 4 Memastikan perabot sentiasa berada dalam keadaan baik dan membuat pengagihan yang berkesan. Menyelia dan mengawal sistem pencegahan

5 kebakaran. 6 sekolah.

Bertanggungjawab ke atas harta benda

7 PEMBANGUNAN ORGANISASI DAN DIRI (SYNERGY)
1 Merancang dan menyelia aktiviti perkembangan staf seperti kursus dalaman, perbincangan, berkongsi maklumat, merangsang budaya, mencari maklumat dan pengetahuan serta memberi peluang kepada guru memperkembangkan diri. Mengawal `learning experiences’ dengan berdasarkan pemerhatian, data dan salinan serta menggunakan maklumat yang diperolehi untuk pembangunan `learning experiences’ murid.

2

3 Melaksanakan kursus kesedaran dan pengunggulan kendiri guru. 4 komuniti. Penglibatan dalam aktiviti-aktiviti pendidikan

8 PEMBANGUNAN DIRI (PERSONEL DEVELOPMENT)
1 Membaca makalah, buku-buku ikhtisas, pengurusan dan filosofi, menghadiri kursus, seminar, bengkel bertukar-tukar fikiran dengan rakan-rakan sekerja.

2 Menjalankan kajian , mengumpul data dan menghasilkan kaedah yang baru yang lebih berkesan. 3 Menerbit artikel-artikel yang berkaitan dengan bidang ikhtisas.