Anda di halaman 1dari 28

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN (DSKP) PENGURUSAN KEHIDUPAN TAHUN 4

Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997 Bahagian II 3(2)


yang menyatakan:
Seseorang murid dengan keperluan khas adalah boleh dididik jika dia mampu untuk mengurus diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dan disahkan oleh panel yang terdiri daripada pengamal perubatan, pegawai Kementerian Pendidikan dan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebagai berupaya mengikuti program Pendidikan Kebangsaan layak untuk menghadiri Program Pendidikan Khas kecuali murid-murid yang berikut; a) murid yang cacat anggota tetapi mempunyai kebolehan mental untuk belajar seperti murid biasa; dan b) murid yang mempunyai pelbagai kecacatan atau yang sangat cacat anggotanya atau yang terencat akal yang berat.

Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan

PENGURUSAN KEHIDUPAN i) Pengurusan Diri ii) Pengurusan Tingkah Laku iii) Kemahiran Manipulatif

Komponen Pengurusan Diri bermatlamat untuk membimbing dan melatih murid agar berkemahiran dalam mengurus diri sendiri, membantu keluarga dalam mengurus rumah tangga, boleh bersosialisasi dengan persekitarannya dan mampu hidup berdikari.

OBJEKTIF i) berdikari dan mampu menjalankan aktiviti seharian mengikut kemampuan diri sendiri. Ii) menyediakan diri menghadapi situasi sebenar. Iii) mengamalkan kebersihan dan kesihatan yang baik untuk dirinya serta persekitaran. Iv) mengaplikasi pengetahuan di dalam bilik darjah ke dalam kehidupan

Pengurusan Diri
I) Urus Diri 2) Kebersihan Diri Dan Kesihatan 3)Pengurusan Dalam Dan Luar Bilik Darjah. 4) Pengurusan Tempat Tinggal

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MATA PELAJARAN Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik

KOMPONEN

MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) 180 120 150

Pengurusan Diri Pengurusan Kehidupan Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Pendidikan Islam/Moral Pendidikan Jasmani & Kesihatan Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar Teknologi Maklumat dan Komunikasi Masakan Jahitan Perkebunan Penternakan

Pengurusan Tingkah Laku Kemahiran Manipulatif


180 60 60 180 90 150 60

11

Kemahiran Hidup

180

Perhimpunan JUMLAH

30 1440

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)

KBAT
KBAT Mengaplikasi Penerangan Menggunakan pengetahuan, kemahiran, dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara

Menganalisis

Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan

Menilai

Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi

Mencipta

menghasilkan idea atau produk atau kaedah yang kreatif dan inovatif

Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata pelajaran Pengurusan Diri


TAHAP PENGUASAAN 1 2 TAFSIRAN

Mengetahui pengetahuan dan kemahiran asas Pengurusan Kehidupan Memahami pengetahuan dan kemahiran asas dalam mata pelajaran Pengurusan Kehidupan serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut dengan apa-apa cara. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Pengurusan Kehidupan untuk melaksanakan tugasan pada suatu situasi.

Tafsiran Tahap Penguasaan bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas (KHA)
TAHAP PENGUASAAN 4 TAFSIRAN Menganalisis pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Pengurusan Kehidupan untuk diaplikasikan dalam melaksanakan tugasan pada suatu situasi dengan cara yang bersistematik. Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Pengurusan Kehidupan untuk diaplikasikan dalam melaksanakan satu tugasan atau situasi baru secara tekal, bersistematik dan bersikap positif. Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Pengurusan Kehidupan untuk diaplikasikan dalam merekacipta, menilai atau mengkonsepsikan sesuatu yang baharu dengan kreatif dan inovatif dalam melaksanakan sesuatu tugasan.

Bagaimana Mentaksir ????


Pemerhatian

Esei

Ujian

Portfolio
Senarai semak

Persembahan secara lisan

Pemerhatian

Kaedah ini sesuai untuk menilai dari aspek kemahiran saintifik dan nilai murni.Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh.

Ujian

Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan.Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk objektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz.

Persembahan secara lisan Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang kemahiran yang dipelajari.

Senarai Semak Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemenelemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Eleman yang diuji dalam sains adalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni.

Esei:

Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik dan sistematik.

PENGURUSAN DIRI

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

1. Urus Diri
STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk) 1.1 Memahami fungsi anggota badan. STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk ) 1.1.1 Menyatakan fungsi anggota bahagian kepala STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN (murid boleh..)
Menyebut/menunjuk anggota bahagian kepala, badan, kaki

1.1.2 Menyatakan fungsi anggota bahagian badan


1.1.3 Menyatakan fungsi anggota bahagian kaki

Menyebut/menulis dan menunjukkan contoh fungsi setiap anggota bahagian kepala, badan, kaki

Memerihalkan fungsi setiap anggota bahagian kepala, badan, kaki

Menggunakan anggota yang ada pada bahagian kepala, badan, kaki mengikut fungsinya

Menyatakan lebih daripada satu fungsi anggota yang ada dibahagian kepala, badan, kaki

Berkomunikasi dengan rakan-rakan tentang fungsi bagi setiap anggota yang ada dibahagian kepala, badan, kaki

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

1. Urus Diri
STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk) 1.2 Mengamalkan cara makan dan minum STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk ) 1.2.1 Menyatakan adab makan dan minum dimeja makan 1.2.2 Mengamalkan adab makan dan minum dimeja makan STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN (murid boleh..) Menyebut / menunjuk adab makan dan minum di meja makan dengan bantuan bahan atau alatan

Memerihalkan adab makan dan minum di meja makan

Menunjuk cara adab makan dan minum di meja makan

Menunjuk cara makan dan minum secara tertib

Mengamalkan adab makan dan minum dengan menggunakan peralatan yang sesuai

Mengamalkan adab makan dan minum bermula dengan menyusun atur peralatan makanan hingga mengemas meja makan

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

1. Urus Diri
STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk) 1.3.Mengetahui pakaian unit beruniform STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk ) 1.3.1 Mengenal pakaian unit beruniform 1.3.2 Membezakan pakaian unit beruniform STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN (murid boleh..) Menyebut/menunjukkan pakaian unit beruniform

Membezakan jenis-jenis pakaian mengikut unit beruniform

1.4 Mengamalkan cara berpakaian unit beruniform yang lengkap

1.4.1 Memakai pakaian unit beruniform yang lengkap

Menunjukkan cara memakai pakaian unit beruniform dengan lengkap

Mencirikan pakaian unit beruniform mengikut pasukan

Menjaga kekemasan pakaian unit beruniform yang dipakai

Boleh membantu rakan memasang dan membuka semula aksesori yang dipakai pada uniform

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

2. Kebersihan Diri dan Kesihatan


STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk ) STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN (murid boleh..)
Menyebut/menunjuk alatan dan bahan penjagaan kebersihan diri mengikut kesesuaian anggota badan Kuku Tangan dan kaki Gigi Mulut Telinga Mata Hidung Menerangkan fungsi alatan dan bahan kebersihan diri mengikut kesesuaian anggota badan

2.1 Mengamalkan 2.1.1 Menunjukkan cara penjagaan kebersihan menjaga kebersihan diri kuku, tangan dan kaki 2.1.2 Menunjuk cara menjaga kebersihan gigi dan mulut 2.1.3 Menunjuk cara menjaga kebersihan telinga 2.1.4 Menunjuk cara menjaga kebersihan mata 2.1.5 Menunjuk cara menjaga kebersihan hidung 2.2. Menggunakan alatan dan bahan kebersiahan diri 2.2.1 Menamakan alatan kebersihan diri 2.2.2.Menamakan bahan kebersihan diri. 2.2.3 Mengenal fungsi alatan dan bahan kebersihan diri 2.2.4 Membersihkan diri dengan menggunakan alatan bahan kebersihan diri.

Menunjuk cara menggunakan alatan dan bahan untuk menjaga kebersihan diri dengan menggunakan model/bahan bantu belajar
Menggunakan peralatan dan bahan mengikut fungsi untuk membersihkan diri sendiri dengan cara yang betul Menggunakan peralatan dan bahan secara berhemah dan tidak membazir Mengamalkan penjagaan keselamatan diri dan peralatan semasa dan selepas proses membersihkan diri

5 6

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

2. Kebersihan Diri dan Kesihatan


STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk) 2.3 Mengamalkan cara menjaga kebersihan pakaian STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk ) STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN (murid boleh..) Menyebut/menunjuk cara menjaga kebersihan kasut dan stoking yang kotor dengan bantuan bahan bantu belajar

2.3.1 Menyatakan cara menjaga kebersihan kasut dan stoking 2.3.2 Menyatakan cara membersihkan kasut dan stoking.

Memerihalkan cara membersih kasut dan stoking

2.3.3. Membersihkan kasut dan stoking

Menunjuk cara membersihkan kasut stoking

Membersihkan kasut dan stoking mengikut langkah-mangkah yang betul

Memilih tempat menjemur kasut dan stoking yang sesuai dan selamat

Mengamalkan langkah-langkah penjagaan kebersihan kasut dan stoking yang betul dalam kehidupan seharian

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

3. Pengurusan dalam dan luar bilik darjah


STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk) 3.1. Mengamalkan kebersihan dan keceriaan dalam bilik darjah. STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk ) STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN (murid boleh..) Menyebut/menunjuk peralatan yang digunakan untuk membersihkan bilik darjah

3.1.1 Membersihkan dan menceriakan bilik darjah. 3.1.2 Menyusun atur alatan dan barangan dalam bilik darjah.

Menentukan antara peralatan dengan barangan yang terdapat dalam bilik darjah.

Menggunakan peralatan yang sesuai untuk membersihkan bilik darjah

Menunjuk cara membersihkan peralatan yang telah digunakan di dalam bilik darjah

Menyusun atur peralatan dan barangan yang terdapat dalam bilik darjah dengan teratur dan kemas

Menceriakan bilik darjah dengan cara yang kreatif

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

3. Pengurusan dalam dan luar bilik darjah


STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk) STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk ) STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN (murid boleh..)
Mengenal tempat/kawasan di luar bilik darjah Kantin Tapak perhimpunan Padang Memerihalkan amalan kebersihan di Kantin Tapak perhimpunan Padang Menunjuk cara menjaga kebersihan di Kantin Tapak perhimpunan Padang Membanding beza amalan kebersihan di tempattempat tertentu Kantin Tapak perhimpunan Padang Menceritakan kepentingan amalan kebersihan di luar bilik darjah Kantin Tapak perhimpunan Padang Menbina bahan / melaksanakan aktiviti yang boleh menimbulkan kesedaran amalan menjaga kebersihan. Mengamalkan budaya kebersihan dalam kehidupan seharian

3.2.Memahami kebersihan 3.2.1 Menyatakan amalan luar bilik darjah. kebersihan di kantin 3.2.2 Menyatakan amalan kebersihan di tapak perhimpunan 3.2.3 Menyatakan amalan kebersihan di padang.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

4. Pengurusan tempat tinggal


STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk) 4.1 Menjaga kebersihan ruang tamu. STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk ) STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN (murid boleh..) Menyenarai/menunjuk kelengkapan ruang tamu yang perlu dibersihkan

4.1.1 Menamakan kelengkapan ruang tamu yang perlu dibersihkan 4.1.2 Menamakan alatan dan bahan untuk membersihkan ruang tamu 4.1.3 Menyatakan cara membersihkan ruang tamu dan kelengkapannya. 4.1.4 Menunjuk cara mengemas ruang tamu.

Memerihalkan peralatan dan bahan yang digunakan untuk membersihkan ruang tamu

Menunjuk cara mengemas ruang tamu dan kelengkapannya

Menggunakan peralatan dan bahan yang sesuai untuk membersihkan ruang tamu

Menyusun atur kelengkapan yang terdapat dalam ruang tamu dengan teratur dan kemas

Menceriakan ruang tamu dengan cara yang kreatif

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

4. Pengurusan tempat tinggal


STANDARD KANDUNGAN (murid dibimbing untuk) 4.2 Menjaga kebersihan di kawasan luar rumah STANDARD PEMBELAJARAN (murid berupaya untuk ) STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN 1 TAFSIRAN (murid boleh..) Menunjukkan kawasan hadapan dan belakang rumah

4.2.1 Mengenal kawasan luar rumah. i. hadapan rumah ii. belakang rumah

4.2.2 Menyatakan alatan dan bahan membersihkan kawasan luar rumah


3 4.2.3 Menunjukkan cara menjaga kebersihan kawasan luar rumah. 4

Membezakan alatan dan bahan membersihkan kawasan luar rumah

Menunjuk cara membersih dan mengemas kawasan luar rumah

Menggunakan peralatan dan bahan yang sesuai untuk membersihkan kawasan luar rumah

Membersih dan menyimpan peralatan serta bahan yang digunakan di tempat yang sesuai dan selamat

Menceriakan kawasan luar rumah dengan cara yang kreatif