Anda di halaman 1dari 36

KURSUS DSKP TAHUN 4

Kursus Orientasi Pelaksanaan Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard Sekolah Rendah Pendidikan Khas ( KSSRPK )

KEMAHIRAN HIDUP ASAS PERKEBUNAN & PENTERNAKAN TAHUN 4


Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM & PENTAFSIRAN (DSKP) Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran.

DSKP menyenaraikan Standard Kandungan(SK), Standard Pembelajaran(SP) dan Tahap Penguasaan untuk sesuatu Nilai (Standard Prestasi-SPi).

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM & PENTAKSIRAN (DSKP)

Kurikulum
Satu program pembelajaran Satu pelan pendidikan

Pentaksiran
Satu proses yang sistematik untuk memperoleh maklumat perkembangan murid bagi membantu guru membuat penilaian terhadap mereka dengan tujuan mengenalpasti tindakan susulan yang sesuai untuk membantu murid

TAHAP PENGUASAAN

DALAM SP

Ada TP & Tafsiran

Standard Prestasi
Satu set kriteria umum yang menunjukkan tahaptahap prestasi yang perlu

Tahap Penguasaan
Kriteria pencapaian yang berasaskan setiap

murid pamerkan sebagai


tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai

kelompok standard
kandungan dan standard pembelajaran

murid

Yang ditetapkan
(indicator of success)

STANDARD KANDUNGAN, STANDARD PEMBELAJARAN DAN TAHAP PENGUASAAN DALAM DSKP


Standard Kandungan Standard Pembelajaran Standard Prestasi

Pernyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam sesuatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai

Suatu penetapan kriteria atau indikator

kualiti pembelajaran
dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan

Suatu kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi murid yang perlu pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid

(indicator of success)

KURIKULUM BERASASKAN STANDARD


Contoh Standard Kandungan
3. Bertanggungjawab Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna 3.1 Melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran

Contoh Standard Pembelajaran


Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 3.1.1 Menjelaskan peranan sebagai jiran 3.1.2 Membincangkan kepentingan melaksanakan peranansebagai jiran 3.1.3 Menyedari peranan sebagai jiran 3.1.4 Mempraktikkan peranan sebagai jiran
9

Contoh Standard Prestasi


STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN
1

TAFSIRAN
Murid menyatakan tanggungjawab sebagai jiran

Murid menerangkan kepentingan melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran

Murid melaksanakan peranan sebagai jiran dalam sesuatu situasi dengan bimbingan.

Murid mempraktikkan peranan sebagai jiran dalam pelbagai situasi

Muridmengamalkan peranan sebagai jirandalam kehidupan seharian.

Murid mengamalkan peranan sebagai jiran dalam kehidupan seharian dan boleh dicontohi.

10

11

Isi kandungan sebuah kurikulum seharusnya mengandungi perkara berikut:


Objektif pembelajaran/hasil pembelajaran yang dihasratkan melalui mata pelajaran tersebut.
Pengalaman pembelajaran yang seharusnya dilalui ke arah mencapai objektif tersebut.

KSSR

Standard Kandungan & Standard Pembelajaran

PdP dalam bilik darjah Strategi Pembelajaran yang memenuhi Standard pembelajaran ? Standard Prestasi Tyler, 1949

Susun atur pengalaman pembelajaran tersebut agar mencapai objektif pembelajaran yang berkenaan (urutan kandungan dll). Kaedah yang digunakan untuk menentukan objektif pembelajaran tersebut telah dicapai.

Setelah 3 tahun pelaksanaan KSSR dan PBS serta berdasarkan pemantauan yang dibuat didapati banyak pertanyaan, teguran dan salah faham dalam melaksanakan PBS.

Rungutan daripada guru-guru dalam melaksanakan PBS menyebabkan pihak pengurusan tertinggi KPM berusaha menambahbaik perlaksanaan PBS.
DSKP akan digunakan mulai Januari 2014.

14

Tafsiran Umum
TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

15

16

Tahap Penguasaan

Tafsiran

1
2 3

Mengetahui pengetahuan dan kemahiran asas Kemahiran Hidup Asas.

Memahami pengetahuan dan kemahiran asas dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut dengan apa-apa cara. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas untuk melaksanakan tugasan pada suatu situasi.
17

Tahap Penguasaan

Tafsiran
Menganalisis pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas untuk diaplikasikan dalam melaksanakan tugasan pada suatu situasi dengan cara yang bersistematik. Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas untuk diaplikasikan dalam melaksanakan satu tugasan atau situasi baru secara tekal, bersistematik dan bersikap positif. Menganalisis dan mensintesis pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Asas untuk diaplikasikan dalam merekacipta, menilai atau mengkonsepsikan sesuatu yang baharu dengan kreatif dan inovatif dalam melaksanakan sesuatu tugasan.
18

4 5 6

19

STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1. KESELAMATAN 1.1 Mengetahui langkah keselamatan 1.2 Mengetahui alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas 1.3 Mengetahui alat dan bahan untuk memadam api

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.1.1 Mengenal peraturan keselamatan di ruang kerja 1.1.2 Menyatakan langkahlangkah keselamatan diri, alatan dan bahan 1.2.1 Mengenalpasti alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas 1.2.2 Menamakan alatan dan bahan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas 1.3.1 Mengenal dan menamakan alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api i. Air ii. Pasir iii. Kain basah iv. Alat pemadam api

Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan peraturan keselamatan di ruang kerja

Menamakan sekurang-kurangnya tiga alatan dan bahan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas

Menyatakan alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api

Menerangkan tiga langkah keselamatan diri serta alatan dan bahan

Melaksanakan peraturan keselamatan yang telah ditetapkan di ruang kerja

Mengamalkan peraturan keselamatan ketika berada di ruang kerja 6

20

STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

2. KEBERSIHAN 2.1 Mengetahui penjagaan kebersihan

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

1
2.1.1 Menyatakan kepentingan kebersihan i. diri ii. alatan dan bahan iii. ruang kerja 2.1.2 Mengenal alatan dan bahan yang digunaka n untuk menjaga kebersihan i. diri ii. ruang kerja

Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan cara menjaga kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

Menamakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan ruang kerja

Menyenaraikan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan ruang kerja

Menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

Melaksanakan penjagaan kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

Mengamalkan ppenjagaan kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

21

STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

3. ALATAN BERKEBUN 3.1 Mengetahui alatan berkebun

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 3.1.1 Mengenal dan menamakan alatalat berkebun 3.1.2 Menyatakan fungsi alat-alat berkebun i. pasu ii. sudip tangan iii. serampang tangan iv. penyiram 3.2.1 Menggunakan alatan berkebun dengan selamat i. pasu ii. sudip tangan iii. serampang tangan iv. penyiram 3.3.1 Menyatakan tempat menyimpan alatan berkebun

Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan alat-alat untuk berkebun

Menamakan tiga alatan berkebun beserta fungsi

3.2 Mengaplikasi penggunaan alatan berkebun


3.3 Mengetahui cara menyimpan alatan berkebun

Menyatakan tempat menyimpan alatan berkebun

Menerangkan cara mengguna alatan berkebun dengan betul

Mengaplikasikan cara mengguna dan menyimpan alatan berkebun dengan betul

Mengamalkan cara mengguna dan menyimpan alatan berkebun dengan betul dan selamat

22

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN

4. PENYEDIAAN BAHAN TANAMAN 4.1 Mengetahui medium perkebunan

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 4.1.1 Menamakan medium yang digunakan untuk semaian i. Tanah lom ( nisbah 2 ) ii. Baja organik ( nisbah 1 ) iii. Pasir ( nisbah 1 ) 4.1.2 Mengenal tanaman hiasan yang membia k melalui: i. keratan batang ii. daun

Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan ketiga-tiga medium semaian

Menamakan ketiga-tiga medium yang digunakan untuk semaian

Menyatakan ketiga-tiga medium dan nisbah yang digunakan untuk semaian

Menyenaraikan tanaman hiasan yang membiak melalui keratan batang dan keratan daun

Memilih keratan batang dan keratan daun yang betul untuk ditanam

Memberi cadangan tanaman hiasan lain yang membiak melalui keratan batang dan daun
23

STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

5. PENANAMAN 5.1 Mengetahui jenis tanaman hiasan 5.2 Mengaplikasi proses penanaman

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 5.1.1 Mengenal dan menamakan jenis tanaman hiasan yang akan ditanam seperti puding, bunga raya dan lidah jin 5.2.1 Menyemai benih tanaman hiasan seperti puding, bunga raya dan lidah jin ke dalam bekas semaian 5.2.2 Memilih pasu yang sesuai

Menyebut atau menunjukkan tiga jenis tanaman yang boleh dijadikan tanaman hiasan

Menamakan jenis tanaman hiasan yang akan ditanam mengikut cara membiak

Menyemai benih tanaman hiasan ke dalam bekas semaian ( beg politena atau bekas bersesuaian )

5.2.3 Mengubah tanaman hiasan ke dalam pasu

Mengubah anak pokok hiasan ke dalam pasu yang sesuai

Memilih anak pokok yang sesuai untuk dipindahkan ke dalam pasu

Membuat projek tanaman hiasan mengikut kreativiti

24

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

6. PENJAGAAN TANAMAN
6.1 Mengamalkan penjagaan tanaman hiasan

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


6.1.1 Menyatakan caracara penjagaan tanaman hiasan di dalam pasu

Menyebut atau menunjuk dua cara penjagaan tanaman hiasan

Menamakan tiga cara penjagaan tanaman hiasan

3
i. menyiram ii. merumput iii. mengge mbur iv. membaja

Menyatakan cara-cara penjagaan tanaman hiasan di dalam pasu

Menerangkan cara-cara penjagaan tanaman hiasan di dalam pasu dengan betul

Mengaplikasi cara-cara penjagaan tanaman hiasan di dalam pasu dengan tertib

Mengamalkan penjagaan tanaman hiasan di dalam pasu dengan tertib


25

26

STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

1. KESELAMATAN 1.1 Mengetahui langkah keselamatan 1.2 Mengetahui alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas 1.3 Mengetahui alat dan bahan untuk memadam api

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.1.1 Mengenal peraturan keselamatan di ruang kerja 1.1.2 Menyatakan langkahlangkah keselamatan diri, alatan dan bahan 1.2.1 Mengenalpasti alatan dan bahan di dalam peti pertolongan cemas 1.2.2 Menamakan alatan dan bahan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas 1.3.1 Mengenal dan menamakan alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api i. Air ii. Pasir iii. Kain basah iv. Alat pemadam api

Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan peraturan keselamatan di ruang kerja

Menamakan sekurang-kurangnya tiga alatan dan bahan yang terdapat dalam peti pertolongan cemas

Menyatakan alatan dan bahan yang digunakan untuk memadam api

Menerangkan tiga langkah keselamatan diri serta alatan dan bahan

Melaksanakan peraturan keselamatan yang telah ditetapkan di ruang kerja

Mengamalkan peraturan keselamatan ketika berada di ruang kerja 6

27

STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

2. KEBERSIHAN 2.1 Mengetahui penjagaan kebersihan

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

1
2.1.1 Menyatakan kepentingan kebersihan i. diri ii. alatan dan bahan iii. ruang kerja 2.1.2 Mengenal alatan dan bahan yang digunaka n untuk menjaga kebersihan i. diri ii. ruang kerja

Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan cara menjaga kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

Menamakan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan ruang kerja

Menyenaraikan dua alatan dan bahan yang digunakan untuk menjaga kebersihan diri dan ruang kerja

Menerangkan kepentingan menjaga kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

Melaksanakan penjagaan kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

Mengamalkan ppenjagaan kebersihan diri, alatan dan bahan serta ruang kerja

28

STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

3. ALATAN PEMELIHARAAN HAIWAN

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

3.1.1 Mengenal dan menamakan alatan untuk pemeliharaan 3.1 haiwan Mengetahui alatan untuk i. bekas makanan pemeliharaan haiwan ii. bekas minuman iii. bekas najis

Menyebut atau menunjuk dengan menggunakan bahasa badan alatan untuk pemeliharaan haiwan

Menamakan alatan untuk pemeliharaan haiwan

3.2 Mengaplikasi alatan untuk pemeliharaan haiwan

3.1.2 Menyatakan fungsi alatan untuk pemeliharaan haiwan i. bekas makanan ii. bekas minuman iii. bekas najis 3.2.1 Menyedia dan mengguna alatan pemeliharaan haiwan dengan betul i. bekas makanan ii. bekas minuman iii. bekas najis

Menyatakan dua alatan untuk pemeliharaan haiwan dan fungsinya

Menyatakan cara mengguna alatan pemeliharaan haiwan

Mengaplikasikan cara menggunakan alatan untuk pemeliharaan haiwan dengan betul

Mengamalkan cara mengguna dalatan pemeliharaan haiwan dengan selamat

29

STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

4. PEMELIHARAAN HAIWAN 4.1 Mengetahui haiwan kesayangan 4.2 Mengetahui cara haiwan membiak

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Menyebut atau menunjukkan dengan bahasa badan haiwan yang sesuai dipelihara

4.1.1 Mengenal dan menamakan haiwan yang sesuai dipelihara sebagai haiwan kesayangan seperti ikan hiasan, arnab dan burung
4.1.2 Mengenal dan menamakan sifat fizikal haiwan kesayangan 4.2.1 Mengenalpasti dan menyebut cara haiwan kesayangan membiak

Menamakan haiwan yang sesuai dipelihara

Menyatakan haiwan yang sesuai dipelihara sebagai haiwan kesayangan

Menyenaraikan sifat fizikal haiwan kesayangan

Menerangkan cara haiwan kesayangan membiak

Memberi cadangan nama haiwan kesayangan lain mengikut cara membiak

30

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

5. TEMPAT TINGGAL HAIWAN


5.1 Mengetahui tempat tinggal haiwan

Pada akhir pembelajaran, murid dapat:


5.1.1 Mengenal dan menamakan tempat tinggal haiwan seperti sangkar, reban atau akuarium 5.1.2 Mengenal dan menamakan tempat tinggal haiwan mengikut jenis haiwan

Menyebut atau menunjukkan dengan bahasa badan tempat tinggal haiwan

Menamakan dua tempat tinggal haiwan

Menyenaraikan tempat tinggal haiwan

Menentukan tempat tinggal haiwan mengikut jenis haiwan

Menyebut dan menerangkan dua tempat tinggal haiwan mengikut jenis haiwan

Memberi cadangan jenis haiwan yang lain mengikut tempat tinggal haiwan
31

STANDARD PRESTASI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

6. PENJAGAAN HAIWAN 6.1 Mengetahui keperluan asas penjagaan haiwan

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 6.1.1 Mengenal dan menamakan keperluan asas penjagaan haiwan seperti ikan hiasan, burung atau arnab i. kelengkapan tempat tinggal ii. makanan iii. penjagaan kesihatan 6.1.2 Mengenal dan menamakan jenisjenis makanan haiwan i. makanan asli ii. makanan diproses

Menyebut atau menunjuk dengan bahasa badan keperluan asas penjagaan haiwan

Menamakan dua keperluan asas penjagaan haiwan

Menyenaraikan keperluan asas penjagaan haiwan

Menerangkan jenis-jenis makanan haiwan

Memilih jenis makanan haiwan mengikut jenis haiwan

Bercerita mengenai makanan haiwan mengikut jenis haiwan

32

33

Pada dasarnya konsep DSK dan PBS masih sama Dokumen DSK dan DSP telah dicantumkan dan dijadikan DSKP. Perubahan drastik telah dilakukan ke atas pernyataan standard supaya senang untuk meletakkan tahap penguasaan murid. Pengisian tahap penguasaan untuk

PEGAWAI KEMAHIRAN HIDUP ASAS PERKEBUNAN & PENTERNAKAN, BPK


Encik Haris bin Yusof Bahagian Pembangunan Kurikulum No telefon pejabat : 03 - 8884 2172 No telefon bimbit : 019 - 3841726 Emel : broharisy @ gmail.com

35

Terima kasih

36