Anda di halaman 1dari 4

Halaman Pengakuan

Saya akui ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan Nama

: .. : NURUL HUSNA BINTI ROSLAN

TUGASAN PROJEK

KERJA KURSUS BERASASKAN ILMU BAGI PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) SEKOLAH RENDAH BUDAYA DAN PEMBELAJARAN (EDU 3106)

JABATAN ILMU PENDIDIKAN IPG KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN KUALA LIPIS PAHANG

ii

PENGHARGAAN Pertama sekali, saya ingin melahirkan syukur ke hadrat Tuhan di atas segala petunjuk dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, Kerja kursus Ilmiah Bagi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Pengurusan Prasekolah (PRA3109) telah berjaya disiapkan dengan ilham, kurnia dan petunjuk yang telah dianugerahkan oleh-Nya.

Seinfiniti perhargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada En. Kamarrul Arifin Bin Abdul Rahman selaku pensyarah saya yang terlalu banyak membantu, membimbing dan juga sebagai pemudahcara saya sepanjang proses kami menjayakan kerja kursus ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, mana mungkin kami akan dapat menghasilkan satu kerja kursus dan portfolio yang baik.

Terima kasih yang amat tak terhingga kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik dan mengasuh saya dari kecil hinggalah ke hari ini dalam ketaatan kepada Tuhan.

Seterusnya, setingi-tinggi penghargaan juga kepada rakan daripada Unit Prasekolah khususnya, yang telah banyak membantu dan memberikan kerjasama kepada saya dalam menyempurnakan tanggungjawab dan amanah yang diberikan.

Jutaan penghargaan juga diucapkan kepada semua staf bukan akademik yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam menjayakan program kerja kursus ilmiah kami ini.

Tidak lupa juga untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada rakan-rakan yang banyak memberi sokongan dan dorongan disamping idea-idea yang bernas pada masa saya ketandusan idea seperti Liza, Miza, Ziha, Haikal, dan juga mana-mana nama lagi yang mungkin terlibat. Terima kasih sekalung budi.

iii

SENARAI KANDUNGAN

MUKA SURAT Halaman Pengakuan Tajuk Tugasan Penghargaan Senarai Kandungan 1.0 Pengenalan 2.0 Usaha Pembinaan Bilik Darjah Mesra Budaya di SK Relong 3.0 Rumusan Bibliografi i ii iii iv 1 2 9

iv