Anda di halaman 1dari 1

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU. 1. Kertas soalan ini mengand ngi 60 soalan!

"# soalan dari$adan%a adala& 'a&agian teras. (ana)ala *# soalan lagi dari$ada 'a&agian ele)ti+ te)ni)al. *. Kertas soalan ini mengand ngi 8 &alaman 'er,eta) termas ) m )a de$an. -. Setia$ soalan mengand ngi em$at $ili&an .a/a$an iait A, B, C dan D. Bagi tia$0tia$ soalan &an%a $ili& satu jawapan sa&a.a. 4. JAWAB DALAM KERTAS MR !A"# D$SED$AKA".