Anda di halaman 1dari 16

UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN AHMAD TAJUDDIN

Manual Pengurusan Sukan


Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Ta udd!n
BAHAGIAN "
Pendahuluan, Matlamat, Strategi dan Perlaksanaan PENDAHULUAN
Segala kandungan dalam Buku Panduan ini merupakan kerangka dasar tatacara pengurusan Majlis Sukan Sekolah. Pengubahsuaian adalah masih dan perlu dilakukan dari semasa ke semasa mengikut keperluan.

MATLAMAT SUKAN DI SEKOLAH


Sukan di sekolah bermatlamatkan : Meluaskan tapak bakat. Melahirkan atlet berprestasi tinggi. Memupuk sikap positif dan disiplin diri. Merealisasikan konsep Sukan untuk Semua. Menggalakkan pendemokrasian dalam sukan. Menyemai keseronokan dan kebebasan dalam sukan. Membudayakan minat bersukan seluruh warga sekolah. Memastikan warga sekolah memperoleh pengetahuan asas sukan. Mewujudkan rentasan pengetahuan kesihatan, kecergasan dan keselamatan dalam sukan secara tidak formal.

OBJEKTIF AKTIVITI SUKAN


Akti iti sukan di sekolah disasarkan mencapai !eupayaan melahirkan sekurang"kurangnya seorang atlet berprestasi tinggi setahun bagi mewakili daerah dan negeri.

#arga sekolah yang berpengetahuan tentang akti iti dan pengurusan sukan. Sukan sebagai wadah dan wahana pembangunan jasmani, emosi, rohani dan intelek warga sekolah melalui akti iti secara terancang dan sedar.

TEMA
Citius $ %Speed in action&, Altius $ %'igh for goal&, Fortius $ %Strange in spirit&

VISI
Melahirkan atlet gemilang hasil penglibatan semua dengan menjadikan akti iti bersukan sebagai budaya seterusnya menghayati semangat kesukanan dalam rutin kehidupan#

MISI SUKAN SEKOLAH


Misi Sukan Sekolah dibentuk berdasarkan konsep ( Pembangunan dan Pencapaian Menyeluruh). *. Melaksanakan Program Pembangunan dan Permuafakatan Sukan dengan pihak khusus seperti Majlis Sukan +egara, Majlis Sukan +egeri, Persatuanpersatuan Sukan, Perbadanan Putrajaya dan ,ndi idu"indi idu berkemahiran. -. Mewujudkan Sistem Payung beberapa sukan terpilih . .. Meningkatan keyakinan (Cuba dan Cebur) ke dalam diri setiap pelajar beberapa sukan terpilih. /. Menjadikan pengetahuan Sains Sukan sebagai ilmu utama dan teras kepada segala akti iti sukan. 0. Memperanankan secara berkesan amalam Penyelidikan dan Pembangunan %123&. Misi ini diharapkan akan mencapai Sasaran Prestasi Peningkatan dan Pencapaian Sepuluh 4ahun.

TAHUN INDIVIDU PASUKAN ELIT $%%%$%%" &ak!l Dae'ah N# Johan Dae'ah $%%$$%%( &ak!l Nege'! Johan Dae'ah )elan*a'an $%%+$%%, &ak!l Nege'! N# Johan Nege'! &ak!l Dae'ah $%%-$%%. )elat!h Kebangsaan Johan Nege'! &ak!l Nege'! $%%/$%%0

)elat!h Kebangsaan Ket!ga Kebangsaan )elat!h Kebangsaan

1!ngkasan 1an*angan 2Sasa'an )'estas! )en!ngkatan dan Pencapaian Sepuluh Tahun

BAHAGIAN $ Majlis Sukan Sekolah


PENDAHULUAN
Ma l!s Sukan Sekolah me'u3akan sebuah ma l!s 4ang d!anggota! bebe'a3a ahl! ma l!s be'tu uan mengendal!kan selu'uh 3e'an*angan dan 3embangunan sukan khasn4a d! 3e'!ngkat sekolah#

AHLI MAJLIS
D!*adangkan sena'a! ahl! ma l!s se3e't! be'!kut 5 )enge'us! 6)engetua7 Na!b )enge'us! 6)enolong Kanan KoKu'!kulum7 Set!ausaha 6Set!ausaha Sukan7 Ahl! Ma l!s o )e'an*angan 8 )embangunan o )e'alatan 8 Kemudahan o )e'hubungan 8 Se'anta o )'og'am Sukan Untuk Semua o )'og'am Sukan Untuk El!t Gu'u Ketua 1umah Sukan Gu'u )enolong Ketua 1umah Sukan Gu'u )engu'us )e'ma!nan

2Ma l!s Sukan hendaklah sent!asa be'hubung 'a3at dengan Set!ausaha KoKu'!kulum ke'ana te'da3at 3e't!ndanan tugas dan 9ungs! khasn4a dalam 3engendal!an )asukan )e'ma!nan#: STRUKTUR ORGANISASI
MAJLIS SUKAN SEKOLAH
AHLI MAJLIS *dilantik JAWATANKUASA PELAJAR GURUGURU RUMAH SUKAN GURU KETUA RUMAH SUK AN SETIAUSAHA SETIAUSAHA SUK AN JAWATAN KUASA PELAJAR PENASIHAT KELAB PERMAINAN SETIAUSAHA K OKURIKULUM NAIB PEN GERUSI PK HEM / PK K OKO PEN GERUSI PENGETUA

PERANAN AHLI MAJLIS SUKAN SEKOLAH PENGETUA


Meneta3kan dasa' dan ga'!s 3anduan ; 3e'atu'an se'ta men4ed!akan 1an*angan Kema uan Sukan Sekolah#

Menda3atkan maklumat da'!3ada gu'ugu'u be'ka!tan kebolehan< ke*ende'ungan dan 3engalaman 4ang ada 3ada gu'ugu'u# Mengadakan mes4ua'at sukan sekolah dan mengga'!skan 3e'an*angan dan agenda s!stem sukan d! sekolah# Mengenal 3ast! dan men4el!a en!s sukan ; 3e'ma!nan 4ang akan d! alankan# Men4ed!akan kemudahan bag! membolehkan sesuatu sukan ; 3e'ma!nan d! alankan#

PK KOKU IKULUM
Melant!k dan men4usun tugastugas gu'u dalam b!dang sukan# Men4usun tak=!m tahunan akt!>!t! sukan# Membe'! takl!mat tentang Dasa' dan 1an*angan Kema uan Sukan Sekolah# Men4ed!akan adual dan 3anduan tugas ke3ada semua gu'u# Memast!kan 3elaksanaan akt!>!t!# Menga=al< men4el!a dan memantau 3elaksanaan akt!>!t!# Menganal!s!s 3en*a3a!an keselu'uhan akt!>!t! dan mela3o'kan ke3ada 3!hak 3engu'usan leb!h t!ngg! 6)engetua< ))D< J)N< K)M7# Membuat 3e'an*angan untuk t!ndakan susulan# Men4!m3an semua 'ekod dan data 4ang be'ka!tan# Tugastugas la!n 4ang d!a'ahkan oleh 3engetua da'! semasa ke semasa#

SETIAUSAHA SUKAN
Me'an*ang 3'og'am sukan se*a'a keselu'uhan# Me'an*ang 3engu'usan ke=angan bag! 3e'untukan 3e'belan aan sukan se'ta akt!>!t! dan 3'og'am 3embangunan sukan# Membantu 3engetua dalam u'usan 3embel!an 3e'alatan sukan 6seba!kba!kn4a d!buat 3en4ela'asan dengan Ketua )an!t!a )end!d!kan Jasman! dan Kes!hatan7# Men4ela'askan dan membantu mengelolakan sukan d! 3e'!ngkat sekolah< dae'ah dan nege'!# Men ad! 3en4ela'as utama !ka men ad! tuan 'umah sesuatu ke ohanan# Be'hubung dengan gu'ugu'u la!n dalam keg!atan koku'!kulum sukan untuk 3en4ela'asan kemudahan dan 3embahag!an =aktu keg!atan sukan# Memast!kan langkahlangkah keselamatan telah d!amb!l untuk semua keg!atan sukan# Men4ed!akan 3a3an maklumat be'kenaan dengan akt!>!t! sukan d! sekolah# Men4el!a semua keg!atan sukan sekolah dan membe'! nas!hat se'ta bantuan 4ang d!3e'lukan# Memast!kan kemudahan dan 3e'alatan sukan d!selengga'a dengan ba!k# Men4ed!akan satu s!stem stok dan !n>ento'! 3e'alatan dan kemudahan sukan# Mengadakan satu s!stem 2?ua'te'maste' 6)engu'usan dan )en agaan7: 3enggunaan 3e'alatan sukan# Me=ak!l! 3engetua bag! menghad!'! mes4ua'atmes4ua'at be'kenaan sukan meng!kut ke3e'luan dan a'ahan 3engetua# Men4ed!akan 3e'atu'an 3enggunaan 3e'alatan dan kemudahan sukan se'ta memast!kan 3e'atu'an d!3atuh!# Memast!kan gu'ugu'u be'ka!tan men4ed!akan la3o'an lengka3 tentang akt!>!t! sukan d! sekolah dan lua' sekolah sete'usn4a mengum3ulkan dan me'ekodkann4a dalam satu s!stem 3ela3o'an# Me'ekodkan semua 3en*a3a!an 3ela a' dan 3asukan sekolah dalam satu s!stem 'ekod#

Sent!asa be'b!n*ang dengan 3engetua ; 3enolong kanan HEM ; 3enolong kanan Koku'!kulum halhal be'kenaan ke3ent!ngan dan kema uan sukan sekolah# Tugastugas la!n 4ang d!a'ahkan oleh 3engetua da'! semasa ke semasa#

KETUA GU U UMAH SUKAN


Memast!kan sena'a! ahl! 'umah sukan 4ang lengka3 6gu'u dan 3ela a'7# Membuat 3engag!han tugas ke3ada gu'u 'umah sukan# Membuat mes4ua'at agung 'umah sukan# Membentuk a=atankuasa 'umah d! kalangan 3ela a'# Mengendal!kan se*a'a be'sama dengan set!ausaha sukan akt!>!t! sukan d! sekolah# Memast!kan la3o'an akt!>!t! 'umah sukan d!sed!akan untuk eda'an dan 'ekod Me'ekodkan dan mela3o'kan 3en*a3a!an 3ela a' ke3ada set!ausaha sukan# Tugastugas la!n 4ang d!a'ahkan oleh 3engetua da'! semasa ke semasa#

GU U UMAH SUKAN
Mengu'us dan men alankan lat!han 'umah sukan 3ada ha'!ha'! 4ang d!teta3kan# Men*atat kehad!'an 3ela a' dalam lat!han 'umah sukan dan mengamb!l t!ndakan te'hada3 3ela a' 4ang t!dak had!'# Mengenal 3ast!< mem!l!h dan melat!h 3ela a' 4ang be'3otens! untuk me=ak!l! sekolah# Memaklumkan 3ela a' 4ang be'3otens! ke3ada gu'u 3e'ma!nan atau set!ausaha sukan# Menga=as! keselamatan 3ela a' =aktu lat!han# Men4ema! semangat kesukanan d! kalangan 3ela a'# Be'samasama gu'u Ketua 1umah Sukan men alankan halhal 3engu'usan 'umah sukan# Tugastugas la!n 4ang d!a'ahkan oleh 3engetua da'! semasa ke semasa#

GU U PENASIHAT PE MAINAN
Gu'u 3enas!hat 3e'ma!nan !alah gu'u 3e'ma!nan bag! 3asukan sekolah# Be'tanggung a=ab dalam 3e'ma!nan bag! 3e'!ngkat dae'ah< nege'! dan kebangsaan 6 !ka be'ka!tan7# Membentuk a=atankuasa 3ela a' bag! kelab dan 3asukan sekolah# Me'an*ang bag! men!ngkatkan 3engetahuan< kemah!'an dan m!nat 3ela a' dalam 3e'ma!nan# Be'usaha menda3atkan kh!dmat nas!hat da'! me'eka 4ang leb!h be'kemah!'an# Memast!kan dan be'usaha boleh d! ad!kan tem3at 'u ukan 3ela a' bag! 3e'atu'an3e'atu'an dan kemah!'an asas 3e'ma!nan# Mem!l!h dan melat!h 3asukan sekolah meng!kut tak=!m dan adual 4ang d!teta3kan# Mengan u'kan 3e'la=anan anta'a kelas atau 'umah sukan# Mengu'us 3engangkutan untuk 3asukan ke 3e'tand!ngan# Men aga keba !kan 3ese'ta3ese'ta ke 3e'tand!ngan# Mengu'uskan su'at makluman dan kebena'an !bu ba3a ; 3en aga untuk semua akt!>!t! 4ang d! alankan# Mela3o'kan dan me'ekodkan ke3utusan set!a3 3e'tand!ngan 63e'la=anan7 4ang d!se'ta!# Men4ed!akan angga'an 3e'belan aan tahunan dan semasa bag! 3engu'usan 3asukan# Be'b!n*ang dengan set!ausaha sukan be'kenaan ke3e'luan kemudahan dan 3e'alatan# Menentukan 3e'alatan dan kemudahan 3e'ma!nan sent!asa dalam keadaan ba!k< selamat dan men*uku3! sebelum< semasa dan sele3as d!gunakan#

Me'an*ang akt!>!t! tahunan dengan gu'u 'umah sukan# Men!la! 3'estas! 3asukan sekolah dan mengamb!l langkahlangkah untuk mem3e't!ngkat kual!t! 3asukan# Tugastugas la!n 4ang d!a'ahkan oleh 3engetua da'! semasa ke semasa#

UMAH SUKAN
1umah Sukan te'd!'! da'!3ada , un!t dengan menggunakan satu s!stem 3enentuan 3embahag!an 'umah# S!stem te'sebut menggunakan d!g!t te'akh!' Nombo' )enda9ta'an )ela a'# @ontoh Nombo' Da9ta' %%.( ; %$ tahun daftar no. daftar Nombor rujukan rumah ialah digit 3# Sena'a! 3embahag!an 1umah Sukan 1UMAH DIGIT AKHI1 Besta'! 6H! au7 % dan " )e'dana 6Ungu7 $ dan ( )ut'a 6Kun!ng7 + dan , S!be' 6B!'u7 - dan . &!'a 6Me'ah7 / dan 0

BAHAGIAN ( Pengurusan Kejohanan Olahraga


ALIRAN KERJA
Tugastugas be'!kut mest!lah d!be'! 3e'hat!an oleh Set!ausaha Sukan dengan ke' asama Ja=atankuasa a=atankuasa be'kenaan5 )en4ed!aan ke'tas *adangan 4ang te'3e'!n*! 4ang mengandung! 3e'ka'a3e'ka'a be'!kut5 @adangan sena'a! Ja=atankuasa Induk# @adangan sena'a! Ja=atankuasa )elaksana# @adangan sena'a! nama )ega=a! Sukan# Tu uan ; ob ekt!9 ; matlamat# Ta'!kh ; masa ; tem3at# Angga'an 3e'belan aan# A*a'aa*a'a 4ang d!3e'tand!ngkan dan kelas umu'# Atu' *a'a 'asm!# Sena'a! tugas set!a3 a=atankuasa# Memangg!l mes4ua'at Ja=atankuasa Induk Memb!n*angkan ke'tas 3elaksanaan a*a'a# Mengesahkan 3elant!kan semua a=atankuasa# Men4emak b!dang tugas set!a3 a=atankuasa# Membuat angga'an 3e'untukan dan sumbe' ke=angan# )elaksanaan ke ohanan keselu'uhan dan )elan T!ndakan 1!s!ko# )e'asm! dan atu' *a'a 'asm!# Memangg!l mes4ua'at Ja=atankuasa )elaksana Memb!n*angkan 3elaksanaan ke ohanan dan )elan T!ndakan 1!s!ko# Sena'a! semak ke' a dan t!ndakan# )e'belan aan set!a3 Ja=atankuasa 6 !ka be'ka!tan7# Membentuk a=atankuasa ke*!l#

Memangg!l mes4ua'at )engu'us )asukan 6Ketua 1umah7 Mengesahkan a*a'a dan kelas umu' 4ang d!3e'tand!ngkan# )ene'angan tugas )engu'us )asukan# Men elaskan 3e'atu'an dan s4a'at 3e'tand!ngan# )e'sed!aan sebelum ke ohanan )en4ed!aan bala3an dan 3adang se'ta 3e'alatan 4ang be'ka!tan# Susunan adual lat!han 'umah sukan# )en4ed!aan bo'angbo'ang 3en4e'taan keselu'uhan 3en4e'taan a*a'a 6untuk 3en4el!a 3ese'ta7 ke3utusan hak!m 3enamat 3en*atat masa a*a'a lom3atan a*a'a bal!ngan

SENARAI TUGAS JAWATANKUASA PELAKSANA


SETIAUSAHA SUKAN ! PENGU US KEJOHANAN
o Mengadakan mes4ua'at 3en4ela'asan dengan Ketua Gu'u 1umah# o Men4ed!akan angga'an 3e'belan aan ke ohanan# o Men4ena'a!kan a*a'aa*a'a 4ang d!3e'tand!ngkan# o Menda3atkan sena'a! 3ese'ta# o Menda3atkan sena'a! nama Ja=atankuasa Ke*!l# o Menda3atkan sena'a! nama )ega=a! Sukan dan membuat 3elant!kan# o Men4usun tugasan )ega=a! Sukan# o Memast!kan semua )enge'us! Ja=atankuasa telah mengamb!l t!ndakan tugasan mas!ngmas!ng# o Men4ed!akan 3'og'am 3entadb!'an# o Membuat angga'an 3e'belan aan#

KETUA GU U UMAH ! GU U UMAH


o o o o o o o o o o o Men4ena'a!kan nama 3ese'ta 4ang me=ak!l! 'umah# Men4e'ahkan sena'a! nama 3ese'ta ke3ada U'us Set!a# Men4ed!akan dan meme'!ksa 3e'alatan lat!han# Men4ed!akan 3aka!an 3ese'ta dan ahl! 'umah# Men4ed!akan khemah 'umah# Mengu'uskan belan a=an dalaman 'umah# Mengadakan takl!mat ; nas!hat ; 3anduan untuk 3ese'ta# Men4ed!akan m!numan dan makanan 3ese'ta dan ahl! 'umah# Membuat 3e's!a3an langkah keselamatan dan ka=alan d!s!3l!n# Men4ela'askan t!ndakan ke' a dengan u'us set!a# Memast!kan kebe's!han ka=asan khemah te' aga#

JA"ATANKUASA PE TAN#INGAN
o Men4ed!akan bo'angbo'ang 3e'tand!ngan# o Meng!s! bo'ang 3en4e'taan bag! semua a*a'a# o Men4ed!akan nombo'nombo' 3ese'ta# o Men4ed!akan atu' *a'a ha'! ke ohanan# o Men4ed!akan 3elan3elan ; kedudukan gelanggang# o Men4usun atu' kedudukan khemah dan semua 3e'alatan ke ohanan 4ang te'l!bat# o Membe'! takl!mat ke3ada )engu'us )asukan# o Membuat angga'an 3e'belan aan#

JA"ATANKUASA TEKNIK
o o o o o o o o o o o o o o o o o Men4ed!akan gelanggang dan 3e'ka'a be'ka!tan# Men4ed!akan dan mengeda' 3elan kedudukan 3asukan dan 3ega=a!# Men4ed!akan tem3at duduk AI)< 3ega=a! dan 3ese'ta# Memast!kan uku'an dan 3en4ed!aan gelanggang be'te3atan# Membe'! takl!mat ke3ada )engu'us )ese'ta# Men4ed!akan dan meme'!ksa 3e'alatan sukan# Men4ed!akan 3embantu tekn!k set!a3 gelanggang# Membuat angga'an 3e'belan aan# Menda3atkan sena'a! nama 3ega=a!# Melant!k 3ega=a! ke ohanan 6te'masuk 3ele3as7# Men4usun Jadual Tugas Ke3ega=a!an# Membe'! takl!mat ke3ada semua 3ega=a!# Men4ed!akan sena'a! 3ega=a! gant!an dalam )elan T!ndakan 1!s!ko# Memast!kan 3ega=a! be'sed!a dan men*uku3! 3ada ha'! ke ohanan# Membe'! *ende'amata ke3ada 3ega=a! 6 !ka ada7# Membe'! elaun be'tugas ke3ada 3ega=a! 6 !ka ada7# membuat angga'an 3e'belan aan#

JA"ATANKUASA KEPEGA"AIAN

JA"ATANKUASA STATISTIK
o Menda3atkan but!'an lengka3 3e'tand!ngan< ke3utusan dan 'ekod 3en*a3a!an ke ohanan tahun sebelumn4a# o Men4ed!akan Jadual Besa' )e'tand!ngan# o Mengemas k!n! ke3utusan da'! semasa ke semasa# o Mengum3ul< me'ekod< men*etak dan mengelua'kan ke3utusan 'asm! a*a'a# o Men4ed!akan 3'og'am 63e'!s!an7 ke3utusan# o Membukukan semua ke3utusan meng!kut a*a'a# o Men4e'ahkan ke3utusan ke3ada u'us set!a# o Men4ena'a!kan nama 3ese'ta 4ang la4ak me=ak!l! sekolah# o Membuat )elan T!ndakan 1!s!ko# o Membuat angga'an 3e'belan aan#

JA"ATANKUASA MINUMAN $#AN JAMUAN%


o Membuat angga'an umlah m!numan 4ang d!3e'lukan# o Men4ed!akan m!numan dan tem3at mengamb!l m!numan untuk 3ese'ta# o Men4ed!akan dan menghanta' m!numan untuk 3ega=a! ; u'us set!a ; tetamu# o Menda3atkan 3ena a3ena a m!numan 6dengan ke' asama Ja=atankuasa Iklan dan Ta aan7# o Membe'! takl!mat ke3ada )engu'us )asukan# o Men aga kebe's!han dan keselamatan m!numan dan ka=asan 3en4ed!aan# o Membuat angga'an 3e'belan aan# o * a!atankuasa berasingan perlu di!ujudkan jika terdapat jamuan khas.

JA"ATANKUASA &UKU P OG AM
o o o o o o o o Menda3atkan semua maklumat 4ang be'ka!tan# Men4ed!akan< mene'b!tkan dan mengeda'kan buku 3'og'am# Menda3atkan 3ena aan 6dengan ke' asama Ja=atankuasa Iklan dan Ta aan7# Membuat angga'an 3e'belan aan# Menda3atkan< mengum3ulkan< dan meme'!ksa had!ah ; 3!ala 3us!ngan tahun sebelumn4a# Menem3ah had!ah ; *ende'amata untuk 3ese'ta ; 3asukan ; 3ega=a! ; tetamu# Menda3atkan 3ena aan 6dengan ke' asama Ja=atankuasa Iklan dan Ta aan7# Men4usun atu'an 3embe'!an had!ah#

JA"ATANKUASA HA#IAH #AN 'EN#E AMATA

o o o o

Men4ena'a!kan< mengenal 3ast! dan men em3ut 3en4am3a! had!ah# Men4ed!akan 3engu'us 3emenang# Membe'! takl!mat ke3ada )engu'us )asukan# Membuat angga'an 3e'belan aan#

JA"ATANKUASA PE ASMIAN
o Mengenal 3ast! dan men em3ut 3e'asm! 3embukaan dan 3enutu3 dengan ke' asama Ja=atankuasa Jem3utan< Sambutan dan )'otokol# o Mengenal 3ast! o'ang kenamaan ; tetamu dalam ma l!s# o Men4usun atu' *a'a 3e'asm!an# o Membuat 'a3ta! 3e'asm!an 6dengan ke' asama Ja=atankuasa )e'ba'!san7# o Men4ed!akan u'ua*a'a untuk ma l!s 3e'asm!an# o Membe'! takl!mat ke3ada )engu'us )asukan# o Men4ed!akan )elan T!ndakan 1!s!ko# o Membuat angga'an 3e'belan aan#

JA"ATANKUASA JEMPUTAN, SAM&UTAN #AN P OTOKOL


o Mengenal 3ast! tetamu 4ang akan d! em3ut dalam ma l!s dan ke ohanan# o Menul!s dan menghanta' su'at ; kad em3utan# o Men4ed!akan dan melabel tem3at duduk# o Mengalualukan kehad!'an em3utan# o Membe'! 3anduan a'ah dan tem3at duduk ke3ada em3utan# o Men4ed!akan 'oset dan buku 3'og'am khas ke3ada em3utan utama# o Memaklumkan tetamu untuk 3en4am3a!an had!ah ke3ada Ja=atankuasa Had!ah# o Membuat angga'an 3e'belan aan#

JA"ATANKUASA SE ANTA, PU&LISITI #AN AKAMAN


o o o o o o o o o o o o o o Men ad! 3enghubung dan membe'! maklumat te3at ke3ada em3utan dan 3embe'!ta# Be'hubung dengan med!a tentang ke ohanan# Mengamb!l bahan be'med!a se3an ang ke ohanan# Membuat angga'an 3e'belan aan# Mengenal 3ast! dan menda3atkan sumbe' ke=angan# Menul!s su'at menda3atkan 3ena aan dan !klan# Men em3ut 3ena a dan 3eng!klan ke ma l!s 3e'asm!an# Menul!s su'at 'akaman te'!ma kas!h ke3ada 3ena a dan 3eng!klan# Men4e'ahkan sena'a! 3ena a dan !klan ke3ada Ja=atankuasa Buku )'og'am# Men4ed!akan 3e'alatan 3embesa' sua'a 4ang sesua! dan men*uku3!# Memast!kan 3e'alatan dalam keadaan 4ang ba!k# Memasang dan men4!m3an 3e'alatan# Men4ed!akan u'ua*a'a ke ohanan# Men4ed!akan )elan T!ndakan 1!s!ko#

JA"ATANKUASA IKLAN #AN PENAJA

JA"ATANKUASA SIA A(A #AN JU UA'A A

JA"ATANKUASA KE&AJIKAN, KESELAMATAN #AN PE TOLONGAN 'EMAS


o Men4ed!akan )elan T!ndakan 1!s!ko bag! keselamatan dan ke*emasan# o Membe'! 3e'kh!dmatan keselamatan dan ke*emasan se'tame'ta# o Menghubung! 3!hak 3ol!s dan 3asukan bantuan 3e'tolongan *emas# o Men4ed!akan 3embantu bag! halhal ka=alan keselamatan dan ke*emasan# * Pelan Tindakan "isiko satu perancangan tindakan jika berlaku halhal di luar ka!alan dan jangkaan seperti faktor cuaca# bekalan elektrik# kerosakan teknikal# kekurangan

pega!ai dan pembantu# kehilangan atau kerosakan peralatan# dsb.

SENA AI UMUM PEGA"AI KEJOHANAN


Ju'! 1a4uan )engu'us Ke ohanan )enolong )engu'us Ke ohanan )engu'us Tekn!k )enolong )engu'us Tekn!k 1e9e'! Bala3an 1e9e'! )adang Ketua Hak!m Bala3an Ketua Hak!m )adang Ketua )en aga Masa Ketua )engad!l Lo'ong Ketua )en*atat Ketua )enga=as Ketua )en4el!a )ese'ta Hak!m Bala3an Hak!m )adang )ele3as )en aga Masa )engad!l Lo'ong ; )en*atat )us!ngan )en*atat )en4el!a )ese'ta )enolong )ele3as Ju'ua*a'a )e'angkaan dan Ke3utusan Had!ah ONTOH UNDANGUNDANG PERTANDINGAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH SMK PUTRAJA!A "# PRESINT $ UNDANGUNDANG DAN PERATURAN AM KEJOHANAN SUKAN TAHUNAN SEKOLAH KALI TAHUN UNDANGUNDANG PERTANDINGAN )e'tand!ngan !n! akan meng!kut UndangUndang KOAM dan )e'atu'an Am MSSM dengan sed!k!t 3engubahsua!an 6akan d!n4atakan7# KUMPULAN UMUR Kum3ulan umu' meng!kut katego'! be'!kut 5 o Kelas " 5 T!ng# + 8 , Lelak! 6L"7 8 )e'em3uan 6)"7 o Kelas $ 5 T!ng# $ 8 ( Lelak! 6L$7 8 )e'em3uan 6)$7 o Kelas ( 5 T!ng# " Lelak! 6L(7 8 )e'em3uan 6)(7 )ese'ta3ese'ta hendaklah mengamb!l bahag!an meng!kut katego'!n4a# @ontohn4a< seo'ang 3ese'ta Kelas $ t!dak boleh mengamb!l bahag!an dalam kum3ulan Kelas " ke*ual! bag! a*a'aa*a'a te'buka bebas# PERATURAN PEN!ERTAAN A*a'a Ind!>!du 5 Set!a3 1umah Sukan han4a mest! menamakan dua o'ang 3ese'ta

untuk a*a'a 3e'seo'angan# A*a'a Be'3asukan 5 Set!a3 1umah Sukan d!bena'kan menamakan satu 3asukan saha a untuk set!a3 kum3ulan umu'# Seseo'ang 3ese'ta han4a d!bena'kan mengamb!l bahag!an dalam t!ga 6(7 a*a'a !nd!>!du dan dua 6$7 a*a'a la'! be'gant!gant!# )en4e'taan 3ese'ta bag! a*a'a te'buka adalah bebas !a!tu t!dak te'masuk dalam b!langan 3en4e'taan !nd!>!du atau be'3asukan# PERMULAAN BAGI A ARA BALAPAN Bag! a*a'aa*a'a be'!kut< mulaan dekam 6*'ou*h sta't7 mest! d!gunakan teta3! 3enggunaan blok 3emula 6sta't!ng blo*k7 adalah 3!l!han 3ese'ta5 o "%% mete' o $%% mete' o +%% mete' o + B "%% mete' o + B +%% mete' A ARA PADANG %Bera&# Jarak# T'ngg' Per(ulaan) B!l A*a'a L" L$ L( )" )$ )( " L#T!ngg! "#(% m "#$% m "#", m "#%% m %#0, m %#0% m $ M# Lemb!ng .%% g -%% g -%% g -%% g -%% g -%% g ( L# )elu'u ,#+, kg +#,, kg +#%% kg +#%% kg +#%% kg +#%% kg + L# @ake'a "#, kg "#% kg "#% kg "#% kg "#% kg "#% kg A ARAA ARA BALAPAN DAN PADANG
*

Set!a3 'umah mest! menghanta' $ 3ese'ta bag! semua a*a'a bala3an dan 3adang# Set!a3 'umah mest! mengenal 3ast! 3ese'ta te'ba!k anta'a $ 3ese'ta bag! a*a'a bala3an "%% m< $%% m dan +%% m# )ese'ta te'ba!k te'sebut se*a'a automat!k akan mela4akkan d!'! ke 3e'tand!ngan akh!'# )ese'ta kedua te'ba!k set!a3 'umah akan be'tand!ng dalam a*a'a sa'!ngan dan ( 3ese'ta te'ba!k dalam sa'!ngan akan la4ak ke 3e'!ngkat akh!'# )engund!an lo'ong akan d!lakukan se*a'a 'a=ak oleh a=atan kuasa tekn!k 6tan3a mengamb!l k!'a lata' belakang 3en*a3a!an 3ese'ta7# A*a'aa*a'a 4ang d!3e'tand!ngkan se3e't! be'!kut 5 B!l A*a'a Kum3ulan Umu' Jumlah " "%% mete' semua $ $%% mete' semua ( +%% mete' semua + /%% mete' semua , + B "%% mete' semua - + B +%% mete' semua . Lom3at T!ngg! semua / Lonta' )elu'u semua 0 Lem3a' @ake'a semua "% 1e am Lemb!ng semua UMLAH +, A ARAA ARA TERBUKA A*a'a te'buka te'bahag! ke3ada dua katego'! 5 o Meng!kut kum3ulan umu' 6ta'!k tal!7 o Bebas 6a*a'aa*a'a la!n7 A*a'aa*a'a

4ang d!3e'tand!ngkan se3e't! be'!kut 5 B!l A*a'a )en4e'taan Jumlah " Ta'!k Tal! kum3ulan umu' $ )e'ba'!san 'umah " ( ",%% mete' Lelak! 8 )e'em3uan $ + Ke*e'!aan Khemah 'umah " JUMLAH ", MATA KEMENANGAN

Kedudukan Emas )e'ak Gangsa Keem3at A*a'a Ind!>!du , ( $ " A*a'a Be'3asukan "% - + $ A*a'a Te'buka $% ", "$ 0 A*a'a Khas ", "$ 0 CC CC
Tem3at ke(< ke+< ke, Bag! a*a'a Me'entas Desa< kedudukan mata se3e't! be'!kut 5 Johan Na!b Johan Ket!ga Keem3at Kel!ma $%% "0, "0% "/, "/%
-

PERATURANPERATURAN A ARA TERBUKA Ta'!k Tal! o Meng!kut katego'! umu'# o Set!a3 3asukan te'd!'! da'!3ada t!dak leb!h "$ o'ang 3ese'ta# o )e'tand!ngan d! alankan se*a'a kalah mat!# o Und!an akan d! alankan bag! menentukan 3asangan la=an dengan " 3e'la=anan 3us!ngan a=al< $ 3e'la=anan se3a'uh akh!' dan " 3e'la=anan akh!'# o $ 3asukan te'ba!k akan menentukan Johan 6Emas7 dan Na!b Johan 6)e'ak7# o Bag! ( 3asukan 4ang kalah< kesemuan4a menduduk! tem3at ket!ga# o )asukan 'umah 4ang gagal men4e'ta! t!dak akan menda3at seba'ang mata# )e'ba'!san 1umah o Set!a3 'umah mest! te'd!'! da'!3ada ,( o'ang 3ese'ta dengan 3e*ahan " 3emba=a 3elekat 'umah< " 3emba=a bende'a 'umah< " ketua 'umah dan , B "% ahl! 'umah# o Kedudukan g!l!'an 3e'ba'!san meng!kut susunan hu'u9 6Besta'!< )e'dana< )ut'a< S!be'< &!'a7# o )e'sembahan g!m!k d! hada3an 3entas utama d!bena'kan dalam tem3oh t!dak meleb!h! ", saat# o )e'tand!ngan akan be'mula da'!3ada 3enanda bende'a 3ut!h seh!ngga kum3ulan 3e'ba'!san men!nggalkan 3adang# Ke*e'!aan Khemah o 1umah Sukan boleh menggunakan seba'ang h!asan selag! t!dak mengganggu khemahkhemah 4ang la!n atau 3andangan 3enonton# PERATURAN PERBARISAN Keutamaan 3em!l!han !nd!>!du se3e't! be'!kut 5 o Ketua 1umah Sukan dan )enolong Ketua 1umah Sukan adalah 3ese'ta 1umah Sukan# o Ketua )ela a' bukan Ketua 1umah Sukan atau )enolong Ketua 1umah Sukan adalah 3ese'ta Ketua )ela a'# o )enga=as )usat Sumbe' bukan Ketua 1umah Sukan atau )enolong Ketua 1umah Sukan adalah 3ese'ta )enga=as )usat Sumbe'# o )ese'ta 3!l!han 3asukan 1umah Sukan adalah 3ese'ta 1umah Sukan#

o )ese'ta3ese'ta la!n adalah 3ese'ta badan be'un!9o'm# HALHAL LAIN Semua 3ese'ta d!kehendak! mela3o'kan d!'! ke3ada 3en4el!a 3ese'ta (% m!n!t sebelum a*a'a be'mula# Bantahan boleh d!buat dalam masa ", m!n!t sele3as ke3utusan 'asm! dengan *aga'an bantahan seban4ak 1M"%%#%% 6t!dak d!kembal!kan !ka d!tolak7 ke3ada )enge'us! Ja=atankuasa Ju'! 1a4uan#
.

KANDUNGAN UMUM BUKU ATUR ARA Katakata Aluan 6Kemente'!an ; Jabatan ; ))D7 Katakata Aluan )engetua Katakata Aluan DD) )IBG Ja=atan Kuasa )engelola ; Induk Ja=atan Kuasa Ke*!l Ke ohanan Ja=atan Kuasa )e'tand!ngan Sena'a! Ke3ega=a!an Atu' @a'a )e'asm!an ; )enutu3an Atu' @a'a Ke ohanan Undangundang )e'tand!ngan Sena'a! )emegang 1ekod dan @atatan 1ekod )engha'gaan
/

BAHAGIAN +
Pengurusan Ke)*hanan Larian Sek*lah PEN#AHULUAN
Se*a'a umum< as3ek 3e'sed!aan dan ke3ega=a!an adalah ham3!' men4ama! )engu'usan Ke ohanan Olah'aga# )e'ka'a3e'ka'a 4ang d!n4atakan be'!kut adalah as3ekas3ek 4ang d!angga3 khusus untuk )engu'usan Ke ohanan La'!an Sekolah# PERATURAN AM )engu'us )asukan mest! memast!kan semua 3ese'ta be'ada dalam keadaan s!hat dan memuaskan untuk be'tand!ng# Han4a 3ela a' 4ang menda3at 3engesahan masalah kes!hatan da'!3ada 3ega=a! 3e'ubatan dan 4ang te'l!bat dalam ke3ega=a!an saha a d!bena'kan untuk t!dak mengamb!l bahag!an# )ese'ta hendaklah mem3un4a! tanda 3engenalan khusus katego'! se3e't! =a'na ka!n 3elekat 4ang be'beEa bag! katego'! umu' dan ant!na 4ang be'beEa# )embe'!an mata boleh meng!kut sama ada kedudukan saha a atau kedudukan dan had masa# @ontoh kedudukan 5 Tem3at )e'tama F $% mata ##### Tem3at Kese3uluh F ( mata# @ontoh had masa 5 )ese'ta3ese'ta 4ang menda3at tem3at sebelas ke atas dan menamatkan la'!an dalam masa " am akan d!be'! $ mata# JARAK PERTANDINGAN Ja'ak 4ang d!gunakan )e'!ngkat Dae'ah dan Nege'!

Lelak! Ba=ah "/ Tahun 5 "% km Lelak! Ba=ah ", Tahun 5 / km Lelak! Ba=ah "$ Tahun 5 , km )e'em3uan Ba=ah "/ Tahun 5 , km )e'em3uan Ba=ah ", Tahun 5 , km )e'em3uan Ba=ah ", Tahun 5 + km Ja'ak 4ang d!*adangkan 6dan telah d!gunakan7 d! SMK )ut'a a4a " meng!kut kesesua!an t'ek la'!an# Lelak! 5 . km )e'em3uan 5 + km KEPEGAWAIAN )ega=a!3ega=a! be'!kut adalah tambahan khusus untuk A*a'a La'!an# )ega=a! Tun uk A'ah o Meng!'!ng! 3ese'ta 3e'tama meng!kut a'ah la'!an# o Menun uk a'ah ke3ada 3ese'ta3ese'ta d! s!m3ang atau tem3at 4ang boleh mengel!'ukan 3ese'ta la'!an# )ega=a! Semakan @he*k )o!nt o Membuat semakan nombo' 3elekat 3ese'ta bag! memast!kan 3ese'ta mematuh! a'ah la'!an< atau o Mengag!hkan kad semakan ke3ada 3ese'ta d! *he*k 3o!nt te'3!l!h 4ang te'tentu# )ega=a! Ka=alan T'a9!k o Memast!kan keselamatan dan membuat ka=alan lalu l!ntas laluan 3ese'ta#
+

o )e'lu da3atkan ke' asama da'!3ada 3!hak be'kuasa se3e't! 3ol!s dan 3!hak be'kuasa tem3atan 6)e'badanan )ut'a a4a7 )ega=a! 1ondaan )e'tolongan @emas o Be'sed!a dengan seba'ang kemungk!nan keskes ke*emasan se3an ang t'ek la'!an# o )e'lu da3atkan ke' asama da'!3ada 3!hak hos3!tal atau agens! bantuan ke*emasan se3e't! )BSMM< St# John Ambulans atau )e'tahanan A=am# )ega=a! Lo'onglo'ong )enamat o Men aga se'ta mengag!hkan kad nombo' kedudukan 3ada lo'ong 3enamat meng!kut katego'!# o Be'tugas be'samasama 3en*atat dan 3en aga masa# HALHAL LAIN Lat!han o Lat!han 3e'lu d! alankan seku'angku'angn4a dua kal! bag! set!a3 katego'!# @ontoh 5 Lat!han " untuk )ese'ta Lelak! saha a# Lat!han " untuk )ese'ta )e'em3uan saha a# Lat!han $ untuk semua se*a'a se'entak# $atihan serentak penting bagi menguji keberkesanan Pengurusan Pega!ai Pertandingan dan Ka!alan Trafik. Langkah Keselamatan o )ese'ta 4ang te'akh!' mest! d!!'!ng! oleh seo'ang 3ega=a! bag! memast!kan semua 3ese'ta telah selamat t!ba d! ga'!san 3enamat# o )ega=a! Ka=alan T'a9!k han4a boleh men!nggalkan tem3at be'tugas a3ab!la 3ese'ta akh!' telah mel!ntas! tem3at ka=alann4a# Pega!ai Ka!alan Trafik mesti dimaklumkan pega!ai %ang mengiringi peserta terakhir. Keba !kan )etugas

o )e'lu ada satu a=atan kuasa 4ang akan memast!kan keba !kan 3ega=a! khasn4a 4ang be'tugas d! se3an ang t'ek se3e't! 3en4ed!aan m!numan dan 3a4ung besa' bag! tem3at 4ang te'lalu te'dedah dengan 3an*a'an mataha'!# )eta La'!an o Mest! d!sed!akan dengan 3etun uk3etun uk 4ang elas# 1u ukan 5 ===#3 holds#*om#m4;se'>!*e;3'e*3lan;htm
0

BAHAGIAN /

Seliaan & $aporan


ASPEK SELIAAN
)e'ka'a3e'ka'a be'!kut akan d!aud!t semasa 3en4el!aan d!lakukan oleh 3!hak3!hak )e abat )end!d!kan Dae'ah atau Jabatan )end!d!kan Nege'! atau Kemente'!an )ned!d!kan Mala4s!a atau Jemaah NaE!' Sekolah 5 )engu'usan dan )entadb!'an Am o M!s! Sukan Sekolah o @a'ta O'gan!sas! Sukan Sekolah o Data dan Maklumat Gu'u o Ma l!s Sukan Sekolah o S!stem )engu'usan Sukan o )ekel!l!ng3ekel!l!ng Ikt!sas Sukan o )engu'usan Ke=angan Sukan o )engu'usan Ke=angan SU&A o 1an*angan Tahunan Sukan o Ag!han Tugas Gu'ugu'u Sukan o Mes4ua'at )engu'usan Sukan 6seku'angku'angn4a + kal! setahun7 o )e'atu'an Am Keg!atan Sukan d! Sekolah S!stem Ga!l o Ga!l Induk o Ga!l )ekel!l!ng Am )e'kh!dmatan ; A'ahan K)M< J)S< ))D# o Ga!l Maklumat )e'ma!nan o Ga!l Anal!s!s Ke3utusan )'estas! Sukan o Ga!l 1an*angan )e'kembangan Sta9 ; Ku'sus o Ga!l Akt!>!t! 1an*angan Sukan )engu'usan Sukan o )e'an*angan Sukan o Tak=!n Akt!>!t! Sukan o Ja=atankuasa Sukan Sekolah o Ja=atankuasa Ke' a Sukan Sekolah o )engu'usan Sukan Untuk Semua o )engu'usan Sukan Untuk El!t o Buku Teks dan 1u ukan Gu'u o Buku La3o'an Sukan o )'og'am )en!ngkatan )'estas! Sukan o )'o ek Khas Sukan o )engu'usan Sto' Sukan o )engu'usan B!l!k )e'sal!nan )aka!an o )engu'usan B!l!k Da' ah

o o o o o o
$

)engu'usan B!l!k Sumbe' Sukan )engu'usan 1ekod Kes!hatan ; G!E!kal )ela a' 6Atlet7 )a3an Ken4ataan Sukan Sekolah )'og'am )e'mua9akatan Sukan )en4el!d!kan dan )embangunan )'og'am )e'kembangan Sta9

o )engu'usan B!l!k Ge'akan )en!la!an o Anal!s!s Ke3utusan Sukan Sekolah o )ost Mo'tem Sukan Sekolah o 1ekod )en*a3a!an )'estas! )ela a' o )'og'am )e'kembangan Sta9 o )a3an Ken4ataan Sukan o Alatan dan In>ento'! )usat Sumbe' ; )en4el!a Sekolah o @a'ta O'gan!sas! o )e'an*angan dan Jadual Akt!>!t! o )elaksanaan )e'an*angan o 1ekod Sto' Sukan o 1ekod )enggunaan o )engu'usan Bahan o )engu'usan B!l!k Ta4ang o Ke*e'!aan o Buku 1ekod Ba*aan o Inst'umen )en*e'a3an ; )en4el!aan o 1ekod )en*e'a3an ; )en4el!aan o La3o'an Jemaah NaE!' o Maklum Balas Gu'u o )e'kembangan Sta9 o Tak=!n )en4el!aan Sekolah