Anda di halaman 1dari 21

Panduan Keselamatan Bilik Darjah 13. Peraturan Bilik Darjah. 13.1.

Semua murid mesti berada dalam kelas masing-masing pada pukul 6:55 pagi waktu hari persekolahan. 13.2. Murid yang membersihkan kelas dan berkerja memungut sampah hendaklah datang ke sekolah lebih awal untuk menjalankan tugas masing-masing. 13.3. ugas membersihkan kelas! kawasan kelas dan kawasan-kawasan yang ditetapkan adalah wajib dijalankan sebelum kelas bermula pada tiap-tiap pagi. 13.". #etua kelas diberi kuasa untuk mengarah murid lain menjalankan tugas mereka dan melaporkan nama mereka kepada $engetua atau $enolong #anan sekiranya mereka tidak berbuat demikian. 13.5. $onteng kelas%sekolah: 13.5.1. Murid-murid yang tidak hadir ke sekolah%kelas tanpa kebenaran dan alasan yang munasabah dianggap ponteng. 13.5.2. Murid tidak dibenarkan ponteng kelas atau ponteng sekolah. 13.5.3. Murid yang ponteng kelas%sekolah akan dikenakan tindakan disiplin. 13.5.". Sekiranya murid ponteng sekolah selama 3 hari berturut-turut guru tingkatan! melalui $engetua akan menghantar surat pertama kepada ibubapanya.

13.5.5. Sekiranya murid tersebut masih ponteng selama 7 hari! maka surat kedua akan dihantar kepada ibubapanya. 13.5.6. Setelah murid yang sama ponteng selama 2 minggu berturut-turut! surat ketiga! iaitu surat tunjuk sebab kenapa dia tidak diberhentikan daripada sekolah akan dihantar kepada ibubapa. 13.5.&. 'bubapa diberi masa 1" hari untuk menjawab surat tersebut dan sekiranya gagal berbuat demikian! guru tingkatan akan membatalkan nama murid tersebut daripada buku kedatangan murid dan pihak sekolah akan men(atatkan namanya dalam pulangan bulanan sekolah. 13.5.). Semua murid dikehendaki bangun dan memberi hormat serta salam apabila $engetua! guru! $.#anan dan pelawatpelawat memasuki kelas! dan mengu(apkan terima kasih apabila mereka keluar dari kelas. 13.5.*. #ebersihan dan ketenteraman kelas adalah tanggungjawab kelas itu sendiri. Sekiranya kedapatan murid tidak berkerjasama membersihkan kelas! merosakan harta benda dalam kelas atau melawan ketua%penolong ketua kelas! tindakan disiplin akan dikenakan ke atas mereka. 13.5.1+. Sewaktu guru tidak ada dalam kelas! ketua kelas dan penolongnya bertanggungjawab untuk menjaga ketenteraman kelasnya. Sekiranya guru

subjek lewat memasuki kelas! ketua kelas%penolong ketua kelas bertanggungjawab memberitahu pengetua%$. #anan dan selepas itu men(ari guru tersebut. 13.5.11. Setiap bilik darjah harus dibersihkan dan dihias supaya suasana kelas lebih (eria dan kondusi, untuk proses pembelajaran. 13.5.12. Murid-murid dilarang melakukan perbuatan berikut: 13.5.12.1. Menulis di papan hitam%tulis kelas tanpa kebenaran daripada guru 13.5.12.2. Meninggalkan buku di atas meja selepas kelas. 13.5.12.3. Membuang sampah merata-rata dalam atau di luar kelas atau simpan sampah dalam la(i meja. 13.5.12.". Menggunakan meja dan kerusi guru. 13.5.12.5. Memindahkan meja dan kerusi dari kelas tanpa kebenaran $engetua. 13.5.12.6. Menggunakan meja atau kerusi se(ara tidak (ermat yang boleh merosakkannya. 13.5.12.&. Merosakkan #ipas! lampu dan alat-alat eletronik lain dalam kelas. 13.5.12.). Men(onteng dinding! meja! kerusi atau gambar-gambar yang dipamerkan. 13.5.12.*. Men(onteng atau menanda buku teks. 13.5.12.1+. Melawan per(akapan! arahan atau ingkar guru. 13.6. Murid hendaklah sentiasa menyalin dan mengemaskini nota serta membuat latihan! kerja rumah dan kerja kursus yang diberi oleh guru.

Stor sukan Semua alat yang diambil untuk tujuan pendidikan jasmani mestilah dicatatkan dalam buku dengan menyatakan peminjam, nama alat dan kuantitinya. 5. Alat yang dipinjam mesti digunakan dengan betul . 7. Alat yang dipulangkan mestilah disusun dan diletakkan semula ke tempat tempat asalnya. !".Alat alat yang rosak sedikit perlu dibaiki jika boleh. !#.Pastikan buku catatan ditandatangan semula selepas alat dipulangkan untuk memastikan tiada alat yang hilang

$-./0-. $12- 02-. /' S 32 $4# 5$1./'/'#-. 4-SM-.' 6 #1S'7- -. 8

1.

$-S '#-. M1./-$- #191.-2-. 12:19'7 /-70:0 /-2'$-/- ;020 $1./'/'#-. 4-SM-.' S191:0M M1.;-M9': $12-:- -. S0#-. <-.; /'$12:0#-../':-2-.; M1.;-M9': $12-:- -. S0#-. -.$- #191.-2-.. S':- 912- 02 #1 '#- 912-/- /'7-/-$-. $'. 0 9':'# S 32 $4#. S1 '-$ $12-:- -. S0#-. <-.; /'-M9': $12:0:-7 /' 21#3/ #1 /-:-M 90#0 21#3/ $1.;;0.--. S 32 $4#.

2.

3.

".

S19-;-' :-.;#-7 #1S1:-M- -.! 1:-##-. /- -.; #1 S 32 $4# /1.;-. 912S1./'2'-. -.$- M1M-#:0M#-. $-/- ;020 $1./'/'#-. 4-SM-.'. S1 '-$ $12-:- -. S0#-. 71./-#:-7 /'#1M9-:'#-. /-. /':1 -##-. M1.;'#0 S0S0.-. -S-:.<-. $'7-# S 32 $4# 9127-# M1M'. - 0. 0 -. ;-. ' 20;' /-2'$-/- #1:-S 129-9' - -S S1;-:- #123S-#-. - -0 #17':-.;-. $12-:- -. S0#-. <-.; /';0.-#-.. $-S '#-. $'. 0 S1. '-S- /' 0 0$ S191:0M 9121/-2 0. 0# M1.;1:-##-. #17':-.;-. $12-:- -. S0#-.. -M-:#-. S'#-$ 912 -.;;0.;4-=-9 127-/-$ #1912S'7-. S 32 $4#!#0 '$ S-M$-7 -$-9':- 12.-M$-# /' $12S1#' -2-. /-. 90-.; '- #1 /-:-M 3.; S-M$-7. $-S '#-. S1M0- S0'S /' 0 0$ S191:0M 9eredar keluar.

*akmal Komputer. + Disket boleh dibeli dari ,uru Penyelia *akmal Komputer atau

5.

guru yang bertugas -. 5. Dilarang memba&a keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan kei)inan Penyelaras *akmal Komputer. .. Pelajar dilarang melaraskan alat pengha&a dingin. 7. /idak dibenarkan memakai kasut di dalam makmal + bagi pelajar, pastikan tidak memakai stoking yang berbau -. 0. Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik%mengubah sebarang sambungan &ayar pada komputer. 1. 2ika terdapat sebarang bunyi ganjil, bau benda terbakar,

6.

&.

).

erikut adalah beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna makmal komputer $ !. Setiap pengguna hendaklah merekodkan maklumat penggunaan dalam buku log%buku rekod penggunaan yang telah disediakan. #. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru menga&as. '. Dilarang memba&a beg, makanan atau minuman masuk ke dalam makmal. (. Dilarang memba&a masuk sebarang cakera perisian dan disket dari luar ke dalam makmal kecuali dengan kei)inan Penyelaras

bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki

tidak normal, sila laporkan dengan segera kepada guru yang bertugas. !". Dilarang membuat bising di dalam makmal. !!. Dilarang mencetak bahan bahan yang mengandungi unsur unsur lucah, menghina atau mem3itnah pihak tertentu, atau simbol seumpamanya yang kemudiannya ditampal dan disebarkan. !#. Dilarang membuat sebarang perubahan 4settings5 pada komputer tanpa kebenaran guru penyelia makmal komputer + seperti bunyi, &arna, screen sa6er, dan sebagainya- . !'. Dilarang menambahso3t&are danhard&are yang sedia ada. !(. Semua hasil kerja hendaklah disimpan +sa6e- di dalam disket dan tidak boleh disimpan di dalam hard disk. !5. Peralatan seperti 78D Projektor, Skrin Projektor, Pencetak + Printer- dan Pengimbas + Scanner - hanya boleh dikendalikan oleh guru. !.. ,uru yang bertanggungja&ab memba&a pelajar ke *akmal Komputer hendaklah menulis maklumat penggunaan dalam buku rekod penggunaan.

di dalam *akmal Komputer. !0. Pengguna hendaklah sentiasa menjaga kebersihan *akmal Komputer. !1. /idak dibenarkan menggunakan kemudahan dan peralatan *akmal Komputer untuk tujuan menyalin rakam. #". /idak dibenarkan membuat perayauan +sur3in g - di mana mana laman &eb yang mengandungi unsur unsur negati3 dan dan tidak sihat. #!. /idak dibenarkan menganggu ketenteraman pengguna makmal komputer lain. ##. /idak dibenarkan memba&a li9uid paper atau menconteng mana mana tempat di *akmal Komputer. #'. Pelajar dibenar menggunakan kemudahan dan peralatan makmal komputer untuk tujuan berikut $
:

*enyiapkan tugasan % projek.


:

*embuat perayauan +sur3 ing - perisian yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran.
:

*elaksanakan kerja%tugasan yang berkaitan dengan arahan guru.

6.7.3 PERATURA

D! "A T!

*ematuhi peraturan am di ka&asan sekolah. a. Pelajar tidak dibenarkan berlari dan berkejar kejaran dalam dan di luar kantin. b. Pelajar digalakkan makan, minum di kantin, di pondok rehat umum dan bukan di dalam bilik kelas. c. Pelajar beratur, tertib dan mengamalkan displin diri yang tinggi ketika membeli makanan dan minuman di kantin.

!7. Pengguna hendaklah sentiasa berpakaian kemas semasa berada

d. *embuang sisa dan bungkusan makanan ke dalam tong sampah yang disediakan. e. Bersopan dan bertertib semasa makan dan minum.

PERATURAN MAKMAL KOMPUTER SMKKM Tarikh: ;ednesday, *ay "( < !"$(!$#7 *=/ Tajuk: Artikel Berikut adalah beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna makmal komputer, >ead *ore... !. Setiap pengguna hendaklah merekodkan maklumat penggunaan dalam buku log%buku rekod penggunaan yang telah disediakan. #. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru menga&as. '. Dilarang memba&a beg, makanan atau minuman masuk ke dalam makmal. (. Dilarang memba&a masuk sebarang cakera perisian dan disket dari luar ke dalam makmal kecuali dengan kei)inan Penyelaras *akmal Komputer. +Disket boleh dibeli dari ,uru Penyelia *akmal Komputer atau guru yang bertugas -. 5. Dilarang memba&a keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan kei)inan Penyelaras *akmal Komputer. .. Pelajar dilarang melaraskan alat pengha&a dingin. 7. /idak dibenarkan memakai kasut di dalam makmal + bagi pelajar, pastikan tidak memakai stoking yang berbau -. 0. Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik%mengubah sebarang sambungan &ayar pada komputer. 1. 2ika terdapat sebarang bunyi ganjil, bau benda terbakar, bahagian

komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal, sila laporkan dengan segera kepada guru yang bertugas. !". Dilarang membuat bising di dalam makmal. Dilarang mencetak bahan bahan yang mengandungi unsur unsur lucah, menghina atau mem3itnah pihak tertentu, atau simbol seumpamanya yang kemudiannya ditampal dan disebarkan. !!. Dilarang membuat sebarang perubahan ?settings? pada komputer tanpa kebenaran guru penyelia makmal komputer + seperti bunyi, &arna, screensa6er, dan sebagainya-. !#. Dilarang menambah so3t&are dan hard&are yang sedia ada. !'. Semua hasil kerja hendaklah disimpan +sa6e- di dalam disket dan tidak boleh disimpan di dalam hard disk. !(. Peralatan seperti 78D Projektor, Skrin Projektor, Pencetak + Printer- dan Pengimbas + Scanner - hanya boleh dikendalikan oleh guru. !5. ,uru yang bertanggungja&ab memba&a pelajar ke *akmal Komputer hendaklah menulis maklumat penggunaan dalam buku rekod penggunaan. !.. Pengguna hendaklah sentiasa berpakaian kemas semasa berada di dalam *akmal Komputer. !7. Pengguna hendaklah sentiasa menjaga kebersihan *akmal Komputer. !0. /idak dibenarkan menggunakan kemudahan dan peralatan makmal komputer untuk tujuan menyalin rakam. !1. /idak dibenarkan membuat perayauan + sur3ing - di mana mana laman &eb yang mengandungi unsur unsur negati3 dan dan tidak sihat. #". /idak dibenarkan menganggu ketenteraman pengguna makmal computer lain. #!. /idak dibenarkan memba&a li9uid paper atau menconteng mana mana tempat di *akmal Komputer. ##. Pelajar boleh menggunakan kemudahan dan peralatan makmal

computer untuk tujuan berikut $ ????? ? *enyiapkan tugasan % projek. ????? ? *embuat perayauan + sur3ing - perisian yang berkaitan dengan Pengajaran dan pembelajaran. ????? ? *elaksanakan kerja%tugasan yang tertakluk dengan arahan guru. #'. Pelajar atau pengguna tidak dibenarkan menggunakan kemudahan dan peralatan makmal komputer ini untuk tujuan yang?????????? berikut $ ????? ? Bermain komputer yang tidak rele6an dengan pengajaran dan ???????? pembelajaran. ????? ? *enyalin rakam program dan perisian komputer. ????? ? *encetak kad, surat, banner, poster, tanda dan sebagainya untuk kegunaan persendirian

Objektif !. *empertingkatkan tahap pengetahuan mueid murid terhadap A8/ dan komputer. #. *emastikan murid murid memahami asas komputer dan cara mengendalikannya dengan cara yang betul. '. *emastikan murid mahir perisian perisian asas yang dapat membantu murid dalam pembelajaran. (. *engaplikasikan pengetahuan perkomputeran dalam kaedah pembelajaran. 5. *embentuk sahsiah dan disiplin diri dalam proses membuat keputusan bijak dalam kehidupan.
PEN$URUSAN MAKMAL KOMPUTER SEKOLA%

Matlamat Dan Objektif Makmal Komputer Dan Pu at Ak e SK !ertam "n#ah


Matlamat !. *e&ujudkan kalangan murid yang celik komputer. #. *eningkatkan pencapaian teknologi dikalangan murid @murid. '. *elahir dan memupuk perasaan tanggungja&ab terhadap pentingnya mempelajari bidang A8/ supaya tidak ketinggalan )aman. (. *embantu murid meningkatkan pengetahuan komputer dan memupuk sikap positi3 terhadap A8/ dan perkomputeran.

Objektif Penubuhan Makmal #an Kelab Komputer Sekolah a#alah untuk :


*eningkatkan literasi komputer di kalangan pelajar. *enggalakkan minat dan rasa ingin tahu mengenai komputer. *enyediakan peluang dan kemudahan mempelajari pengatucaraan komputer kepada pelajar dan guru. *enggalakkan perkongsian idea, maklumat dan pengetahuan di kalangan pelajar antara kelab dan indi6idu dalam masyarakat.

*enggalakkan penyertaan , kerjasama dan moti6asi dalam proses pembelajaran *enggalakkan penggunaan komputer untuk membantu akti6iti sekolah dan masyarakat. *embantu pelajar berhadapan dengan kehidupan yang semakin berorientasikan komputer. *emupuk sikap yang positi3 dan mengurangkan kekeliruan mengenai penggunaan komputer dalam kehidupan. *eningkatkan penglibatan pelajar dalam pendidikan komputer dengan menggalakkan penggunaan komputer secara positi3.

*enubuhkan sebuah ja&atankuasa yang dianggotai oleh pelajar pelajar yang akan membantu dalam perancangan dan pengurusan makmal dan kelab komputer. *embimbing ja&atankuasa kelab dalam merancang dan menghasilkan akti6iti akti6iti yang menarik dan memelihara minat pelajar yang berbe)a be)a kebolehan dalam penggunaan komputer serta mempunyai keseimbangan dari segi nilai pengetahuan, nilai sosial dan nilai rekreasinya. *engatur jadual bagi penggunaan komputer oleh ahli ahli dan pembahagian tugas penyeliaan oleh ahli ja&atankuasa. *enyertai semua perjumpaan 3ormal yang diadakan oleh kelab. *engadakan perhubungan dengan kelab komputer dari sekolah sekolah lain dalam usaha mendalami pengetahuannya dan pembahagian akti6iti kelab. Bilangan guru penasihat adalah bergantung kepada bilangan ahli kelab. Penasihat makmal atau kelab komputer sebaik baiknya mendapat pendedahan dalam penggunaan komputer dan mengikuti latihan dalam pengurusan kelab komputer sekolah. Kandungan latihan sekurang kurangnya meliputi.

Or&ani a i #an 'a(atankua a Pen&uru an Makmal Komputer Bagi melincinkan dan melancarkan pengurusan sesebuah makmal komputer dengan sempurna sebuah ja&atankuasa perlu ditubuhkan bagi menguruskan hal hal yang berkaitan dengan makmal komputer. 2a&atankuasa pengurusan makmal komputer boleh ditubuhkan berdasarkan kepentingan dan keadaan sesebuah makmal itu sendiri. Pena ihat

Kemu#ahan *i+ikal Penasihat Penasihat terdiri dari guru yang mengajar apa jua matapelajaran. Disamping minat yang mendalam dan moti6asi yang tinggi, guru penasihat mestilah mempunyai dedikasi yang tinggi dan rasa penglibatan ikhtisas yang sepenuhnya. Peranan $uru Pena ihat)

Bilik mestilah selesa dan keluasannya mencukupi untuk menampung bilangan komputer, ini pula bergantung kepada peruntukan yang diberi oleh Kementerian Pendidikan , Syarikat S&asta atau orang perseorangan.

Bilik komputer sesuai dan boleh dihubungkan secara B7ocal Area Cet&orkingB menggunakan ;indos Ct untuk program pembelajaran berbantukan komputer boleh dijalankan. Peralatan untuk pengajaran komputer seperti perisian, panel 78D, DEP dan skrin tayangan perlu diadakan. Kemudahan perabut yang mencukupi termasuk meja, kerusi, almari, rak, papan tulis +&hite board- dan perkakasan lain seperti penyedut hampagas dan penyapu. Sistem penda&aian elektrik pula mestilah selamat dan mengikut pia&aian yang telah ditetapkan oleh Bahagian Penda&aian 2abatan Kerja >aya atau pengesahan dari pihak s&asta yang bertauliah. Alat bantuan kebakaran seharusnya disediakan sebagai langkah persediaan untuk kebakaran. 7okasi makmal komputer sebaik baiknya hendaklah berhampiran dengan bilik guru atau pejabat sekolah. Ani bersesuai kerana kerana dari segi keselamatan ia mudah dika&al selia juga memudahkan guru dan pelajar berulang alik. Flakkan bilik komputer yang berjauhan dan terpencil, ini akan memudahkan berlakunya pecah masuk terutamanya pada masa cuti sekolah.

kedua dua pintu tidak boleh dikunci semasa kelas berjalan Pastikan pelan larian kecemasan ditempatkan disekitar ka&asan maklaml agar pelajar dapat mengetahui kearah mana mereka patut pergi jika berlaku kecemasan atau kebakaran. Sebaik baiknya adakan latihan kebakaran secara berkala dengan bantuan 2abatan Bomba dan Penyelamat atau guru guru yang berpengalaman. *aklumat seperti soalan peperiksaan , maklumat pelajar dan guru perlu dijaga dan orang orang tertentu sahaja yang boleh mendapatkannya. Simpan BbackupB khasnya untuk data yang penting. Adakan perisian Anti Girus yang terkini.

o o

Peraturan Makmal Komputer


Semua pengguna dilarang memba&a makanan atau minuman masuk ke dalam makmal komputer. Beg dilarang sama sekali diba&a ke makmal komputer. Pengguna dilarang memba&a masuk%keluar perisian atau diskett dari luar% dalam ke makmal komputer kecuali dengan i)in guru komputer. ,uru yang memba&a pelajar ke makmal komputer perlu merekod terlebih dahulu nama guru, tingkatan ,&aktu dan nombor komputer yang digunakan ke dalam buku log %catatan sebelum memulakan operasi.

Ke elamatan Makmal)

Bagi menjamin keselamatan makmal dan penggunanya juga perkakasannya beberapa ciri ciri yang perlu diikuti seperti $
o

/alian elektrik mesti dilindungi dari capaian pelajar .

Pelajar dan pengguna lain tidak dibenarkan memakai kasut semasa di makmal komputer . Kemaskan makmal komputer sebelum meninggalkannya 7aporkan kepada guru penga&as dengan segera jika terdapat sebarang keadaan yang ganjil seperti bunyi, bau benda terbakar atau apa sahaja yang disyaki dan ganjil.

o o o o o o

Drganisasi ja&atankuasa Keselamatan *akmal 2enayah Komputer Keselamatan Girus >ekod Stok%An6entori Pengendalian dan Penggunaan Perisian @ 8akera Start, 8akera Data, 8akera 7uar dan Perisian Asli.

Pen,en&&araan Komputer Dalam pengurusan penyenggaraan dan baikpulih komputer beberapa borang%risalah perlu disediakan seperti borang borang dan risalah di ba&ah$ o >isalah Panduan o 2adual Perancangan
o o o o o o o o o o

Si tem *ail

2adual Penggunaan Sistem computer Buku 7og Buku Stok >ekod Ke&angan Peraturan *akmal >ekod 7aporan Kerosakan 2adual /ugas ,uru Komputer >ekod Pinjaman% Pulangan Eak 8ipta% Ftika

Surat *enyurat *init *esyuarat Ke&angan Pekeliling 2adual Pengajaran Sukatan Pelajaran Biodata ,uru Sumber >ujukan

Pen&uru an Makmal Komputer Dalam semua organisasi, aspek pengurusan perlu dititikberatkan. Pengurusan yang cekap dan cemerlang membolehkan organisasi itu berjalan dengan baik dan berkesan. Sehubungan dengan itu

pengurusan makmal komputer seharusnya mempunyai ciri ciri dan matlamat berikut$ o *akmal komputer boleh dijadikan sebagai satu tempat yang selesa sebagai gedung menimba ilmu juga tempat kajian dalam bidang pendidikan. o Semestinya makmal komputer sentiasa berada dalam keadaan keselamatan yang terjamin kebersihannya, kekemasan perabot, perkakasan dan peralatan komputer yang sentiasa dijaga dan dibaikpulih dari semasa kesemasa.
o

Sistem 3ail dan in6entori yang lengkap, kemas dan teratur dapat menolong urusan pentadbiran dilaksanakan dengan lebih tepat dan cepat. Pihak pengurusan perlu menyediakan jadual tugasan yang lengkap supaya cara penggunaan makmal komputer dapat dijalankan secara teratur dan dengan sendiri dapat mengelak berlaku pertindanan penggunaan makmal komputer antara kelas dan pelajar. *engurus hal hal berkaitan dengan penyenggaraan makmal seperti ser6ice aircond, cuci pemacu, mengemaskini direktori dsb. Pen&uru an Pen&ajaran #an Pembelajaran)

Diharapkan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar tanpa gangguan dari komputer dan perkakasannya. Diharap makmal komputer dapat memberi keselesaan kepada pelajar dan guru dimana ianya sudah tentu dapat menyumbang kearah kecemerlangan dunia pendidikan masa kini.

Pen&uru an Makmal Komputer -AM. ,aris panduan penggunaan makmal komputer perlu diselaraskan dan diikuti dengan betul oleh semua pihak. Ani perlu kerana keselamatan makmal dan penggunaannya semaksima yang boleh dapat digunakan oleh semua pihak. >isalah , manual dan buku panduan seharusnya disediakan . Ani memudahkan pengguna mengendalikan semua alat dalam makmal komputer, dengan ini pemba)iran masa dapat dikurangkan. 8arta aliran , berita semasa dan papan kenyataan hendaklah diadakan supaya pengguna dapat mengetahui maklumat terkini.

*erancang supaya proses pengajaran dan pembelajaran berlaku mengikut sukatan pelajaran literasi komputer yang ditetapkan oleh pihak kementerian. *erancang latihan guru dengan memberi latihan komputer kepada semua guru dan kakitangan sekolah supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk mempertingkatkan produkti6iti seperti Bkemahiran asas menggunakan perkakasan komputer, pengetahuan dan kemahiran asas penggunaan pemprosesan data, pengetahuan dan kemahiran asas penggunaan hamparan elektronik, pengetahuan asas pemgurusan makmal dan penggunaan perisian pendidikan untuk pengajaran dan pembelajaranB. *erancang belanja&an dengan menggunakan peruntukan yang diberi untuk mengemaskini bahan pembelajaran bagi perisian dan komponen perkakasan komputer. Bertanggunja&ab terhadap proses proses penyenggaraan komputer jika berlaku kerosakkan.

Bertanggungja&ab dalam mengurus dan menga&al in6entori juga keselamatan makmal dalam proses pengajaran. Bertanggungja&ab menyelaras dalam membina soalan untuk matapelajaran literasi komputer. *embantu dalam pengurusan makmal komputer dengan mengadakan sudut sudut seperti sudut berita, sudut kajian dan sudut maklumat terkini. *embuat perancangan akti6iti literasi komputer bagi pelajar.

TROU!LES%OOT"N$ ASAS
PANDUAN MEN/ELESA"KAN MASALA% MUDA% >alat dalam perisian atau gangguan kepada perkakasan komputer kadang kadang dapat diselesaikan tanpa memerlukan bantuan juruteknik ataupun pakar. Kebiasaannya apabila berlaku gangguan, sistem akan memaparkan mesej +error message- yang tertentu. Di ba&ah ini disenaraikan beberapa gangguan yang biasa berlaku dan cadangan penyelesaiannya. MASALA% UMUM /AN$ !"ASA TER'AD" !. Bunyi beep yang panjang dan diikuti bunyi beep yang pendek Punca ,angguan

Pen&uru an Perkaka an) Semua in6entori pembelian dan penggunaan perkakasan atau perisian perlu dicatatkan kedalam buku stok. Ani bertujuan bagi kegunaan pihak Audit dan pihak sekolah bagi perancangan masa akan datang. >ekod laporan kerosakkan atau baikpulih seharusnya diadakan supaya baik pulih dapat dilaksanakan dan memastikan makmal komputer sentiasa berada didalam keadaan yang baik. Ke elamatan !ilik Komputer Sekolah yang berkemampuan boleh memasang gril pada tingkap dan pintu makmal. Disamping itu alat pengha&a dingin seharusnya diadakan disetiap makmal komputer. Bilik komputer seharusnya tertutup suya tidak dimasuki habuk atau asap yang sentiasa terdapat di udara kita masa kini. Selain bilik yang tertutup komputer perlu ditutup dengan BpenutupB komputer . Ani dapat menambah jangka hayat sesuatu komputer

kad gra3ik rosak Setting motherboard yang tidak betul

8adangan Penyelesaian Keluarkan ka3 gra3ik dari slot dan pasang semula

Setting semula 8*DS /ambahkan kad gra3ik sekiranya menggunakan built in G,A

#. Bunyi beep pendek dua kali yang berulang ulang Punca ,angguan

Slot >A* longgar >A* module tidak ber3ungsi ,abungan >A* module yang berbe)a model dan kelajuan

/ukar 8*DS chip atau buat proses 3lush kepada chip tersebut /ukar motherboard

8adangan Penyelesaian

(.*esej Con system disk, disk error, replace and strike any key &hen ready Punca ,angguan

Keluarkan >A* dari slot dan pasang semula dengan sempurna Bersihkan tapak plat >A* menggunakan kain yang kering dan bersih Pastikan tapak plat >A* tidak berhabuk,berminyak dan tiada kesan terbakar Pastikan kelajuan >A* yang digunakan bersesuaian dengan motherboard /ukar >A* module

/erdapat disket dalam pemacu A Sistem operasi pada cakera keras hilang /rak " pada cakera keras rosak

8adangan Penyelesaian

Periksa pemacu A dan pastikan tiada disket Periksa 8*DS setting betul atau gunakan 7oad setup de3ault /ukar cakera keras yang baru sekiranya cakera keras didapati rosak

'./arikh dan masa yang salah dan keluar mesej Press F1 to continue or F2 to enter setup Punca ,angguan

5. *esej Disk ;rite error Punca ,angguan


Internal battery lemah CMOS Chip rosak

8adangan Penyelesaian

/erdapat bad sector pada cakera keras atau disket Partition table rosak

/ukar internal battery.Kebiasaannya menggunakan model 8>#"'#

8adangan Penyelesaian

2alankan proses lo& le6el 3ormat terhadap cakera yang berkenaan Buat partition table baru /ukar cakera yang rosak dengan cakera yang baru

/utup applikasi yang tidak digunakan Pengurusan memori dilakukan dengan pembahagian semula memori /ambahkan >A* module

..*esej ,eneral 3ailure reading dri6e H, Dri6e not ready atau An6alid dri6e speci3ication Punca ,angguan

0./iada respons dari sistem sama ada tiada paparan ataupun tiada bunyi beep Punca gangguan

8akera yang tidak di3ormat Kapasiti 3ormat yang tidak sesuai dengan pemacu cakera 8akera keras rosak

Processor tidak ber3ungsi dengan baik 8*DS rosak 7itar po&er supply rosak *otherboard rosak

8adangan Penyelesaian

Iormat cakera keras berkenaan /ukar cakera keras yang rosak

8adangan Penyelesaian

7.Paparan mesej insu33icient memory Punca gangguan


,antikan perkakasan terbabit dengan yang baru Eubungi juruteknik jika perlu

>A* tidak mencukupi Applikasi yang dibuka terlalu banyak dalam satu masa +multi taskingPengurusan memori yang tidak sempurna

1. Sistem tidak ber3ungsi dengan baik iaitu selalu hang semasa digunakan, hang bila mula log ke &indo&s dan reboot semasa masuk atau pun hendak keluar dari &indo&s Punca gangguan

Setting 8PJ clock speed yang terlalu laju dan tidak tepat Suhu processor yang terlalu panas +o6er heatedProcessor rosak

8adangan Penyelesaian

>A* module rosak *otherboard rosak 7itar po&er supply rosak Sektor " cakera keras rosak

Keluarkan kad kad berkenaan dari slot, bersihkan dan pasang semula /ukar slot sekiranya masih ada slot yang kosong ,anti perkakasan yang terlibat dengan perkakasan baru

8adangan Penyelesaian

!!. Paparan yang kabur umpama hujan lebat dan terganggu Punca gangguan

Set semula 8PJ clock speed dalam 8*DS Periksa kipas processor dan pastikan ber3ungsi dengan baik Pastikan model dan kelajuan >A* sesuai dengan motherboard 2alankan proses lo& le6el 3ormat cakera keras ,antikan perkakasan yang terlibat dengan perkakasan baru

>esolusi melebihi had jangkauan monitor Setting resolusi telah diubah

8adangan Penyelesaian

!". ;indo&s selalu dimulakan dengan sa3e mode Punca gangguan


Periksa setting resolusi /ukar resolusi kepada nilai yang yang lebih kecil contohnya 0"" H .""

!#. Paparan dalam bentuk titik titik, berkotak kotak atau simbol yang tidak di3ahami Punca gangguan

Proses shutdo&n tidak sempurna dan tidak mengikut secara kebiasaannya /erdapat di6ice dri6er yang tidak ber3ungsi dengan baik /erdapat perkakasan yang tidak ber3ungsi dengan baik

8olor depth melebihi had jangkauan kad gra3ik +G,AKerosakan pada kad gra3ik

8adangan Penyelesaian

8adangan Penyelesaian

Updatedevice driver yang berkenaan

Jbah semula setting supaya ianya bersesuaian dengan kad gra3ik ,antikan kad gra3ik yang baru

!'. Paparan mesej Track 0 ad ! "isk Unusable Punca gangguan


Punca gangguan

8akera rosak atau tidak di3ormat dengan sempurna Kapasiti pemacu dan disket yang tidak seragam

Disket yang digunakan rosak Kapasiti 3ormat yang tidak selaras dengan density cakera yang berkenaan /rak " yang menyimpan maklumat berkenaan sistem 3ail rosak

8adangan Penyelesaian

Iormat semula cakera Periksa dan pastikan kapasiti pemacu dan disket adalah sama /ukarkan disket atau cakera yang terlibat dengan yang baru

8adangan Penyelesaian !.. Paparan mesej "isk is $rite protect


Iormat semula cakera berkenaan /ukar disket ataupun cakera keras yang terlibat dengan yang baru

Punca gangguan

!(. 8akera keras mengeluarkan bunyi agak kuat, nyaring dan luar biasa disebabkan motor cakera keras tidak berputar dengan sekata Punca gangguan

Kemungkinan tab disket pada kedudukan &rite protect Sektor pada cakera keras rosak

8adangan Penyelesaian *otor pada cakera berkenaan rosak Eead crash


/ukar tab disket pada kedudukan &rite enable 7o& le6el 3ormat cakera keras Kosongkan sector yang rosak menggunakan Disk *anager Bina semula partition table dan 3ormat semula cakera keras berkenaan

8adangan Penyelesaian

,antikan disket atau cakera keras yang terlibat dengan yang baru

!7. Paparan mesej Iile not 3ound Punca gangguan

!5. Paparan mesej Sector not #ound atau Invalid drive speci#ication

Iail atau cakera yang hendak diakses rosak Iai tidak sepadan dengan applikasi yang digunakan Iail tiada dalam cakera keras

Semak AP address dan subnet &ask komputer anda

#. 7FD pada net$ork card atau hub tidak menyala Punca gangguan
o o o

8adangan Penyelesaian

Periksa dan pastikan disket dimasukkan kedalam pemacu dengan sempurna Periksa kedudukan sebenar lokasi 3ail yang hendak dibuka

/iada sambungan 7AC ataupun terputus Eub rosak Kad rangkaian +net&ork card- tidak ber3ungsi

MASALA% RAN$KA"AN /AN$ !"ASA TER'AD" !. Komputer tidak disenaraikan dalam net&ork neighbourhood Punca gangguan
o o o o

8adangan Penyelesaian
o o

Anstallation &indo&s yang tidak lengkap Kon3igurasi 7AC yang tidak sempurna Pemacu kad rangkaian +net&ork dri6er- tidak ber3ungsi Kad rangkaian +net&ork card- tidak ber3ungsi

Peiksa kabel rangkaian dan pastikan ianya bersambung dengan kad rangkaian Periksa sambungan yg terputus ataupun longgar dan pastikan ianya disambung ke hub Pastikan sumber elektrik dan suis hub dihidupkan Pastikan pin >2 (5 connector dipasang sempurna pada kabel ,anti >2 (5 connector ,kad rangkaian atau hub yang baru jika perlu

o o o

8adangan Penyelesaian
o o o

'. 7FD pada hub atau s&itch berkelip tidak berhenti henti Punca gangguan
o

Pastikan kad rangkaian dipasang dengan sempurna Pasang semula pemacu kad rangkaian+net$ork driverSemak kon3igurasi 7AC anda dan uji semula dengan menaipkan pin% localhost dalam petak run Pastikan protokol dipilih ialah /8P%AP

Port yang berkenaan pada hub atau s&itch rosak

8adangan Penyelesaian

o o

Pindahkan kabel rangkaian ke port lain yang tidak rosak ,antikan hub yang baru

Periksa kabel dan net&ork connector disambung dengan sempurna Pastikan kad rangkaian +net&ork card- ber3ungsi Pastikan panjang kabel antara hub dan computer berkenaan tidak melebihi !"" meter /ambahkan hub atau pasang repeater jika panjang kabel melebihi !"" meter

(. Cet&ork neighbourhood hanya memaparkan diri sendiri sahaja Punca gangguan


o o o

o o

>angkaian tidak disambung dengan computer yang lain Eub rosak Kad rangkaian +net&ork card- tidak disambung dengan sempurna

8adangan Penyelesaian
o o o

..Paparan mesej pertindihan alamat /8P%AP di mana beberapa buah pc han% secara tiba tiba apabila rangkaian dikesan semasa proses login ;indo&s Punca gangguan
o o

Periksa dan pastikan kabel rangkaian disambung kepada hub dan komputer yang lain Pastikan hub ber3ungsi dengan baik Pastikan &orkgroup sama dengan komputer yang lain

Alamat /8A%AP yang digunakan bertindih +sama bagi beberapa buah pcCama komputer+computer name- sama untuk beberapa buah komputer

5. /erdapat beberapa computer tidak dipaparkan dalam net&ork neighbourhood Punca ,angguan
o

8adangan Penyelesaian
o o

Jbah alamat /8P%AP yang bertindih Periksa dan pastikan tiada komputer yang sama nama

>angkaian untuk komputer yang berkenaan tidak ber3ungsi

7. Paparan mesej Co Domain Ser6er Punca ,angguan


o

8adangan Penyelesaian
o

Periksa net&ork setting untuk komputer berkenaan

7ogin atau kata laluan yang tidak betul

;orkgroup yang di&ujudkan tidak merujuk &orkgroup dalam ser6er >angkaian ke ser6er tidak ber3ungsi

1. Semua kon3igurasi rangkaian betul tetapi rangkaian dalaman+7AC- masih tidak ber3ungsi dengan baik atau tidak stabil Punca ,angguan
o o o

8adangan Penyelesaian
o o

Pastikan &orkgroup client pc sama dengan &orkgroup yang dinyatakan di dalam ser6er Periksa kabel rangkaian dan port yang menyambungkan komputer kepada ser6er Periksa kad rangkaian pada ser6er dan computer yang berkenaan

Sambungan rangkaian yang tidak baik Kabel rangkaian terlalu panjang *asalah 3ail ;indo&s

8adangan Penyelesaian
o o o

0. Sebahagian node +perkakasan yang dirangkai- tidak dapat di akses Punca ,angguan

Pastikan semua sambungan kabel dan penyambung >2 (5 ketat Kaedah penyambungan kabel !"" / digunakan 2alankan proses installation semula &indo&s

!". 7FD ADS7 pada modem%router berkelip tidak berhenti henti


o o

>angkaian yang menghubungkan node berkenaan tidak ber3ungsi Pertindihan alamat /8P%AP bagi node berkenaan dengan pc atau ser6er Akses kepada node dihalang Iail driver tidak ber3ungsi dengan baik

Punca ,angguan
o

/alian ADS7 rosak, tidak disambung ataupun terputus

o o

8adangan Penyelesaian
o o

8adangan Penyelesaian
o o

Pastikan semua sambungan rangkaian ke node berkenaan dalam keadaan sempurna. Semak alamat /8A%AP. Jbah jika ada alamat yang sama

Pastikan kabel tele3on%ADS7 disambungkan kepada modem Sekiranya lampu ADS7 masih lagi berkelip tidak berhenti henti, hubungi streamyH technical center !'""0015!5 untuk membuat laporan kerosakan talian

!!. Komputer client +student- tidak dapat melayari internet

Punca ,angguan
o o o

>angkaian tidak ber3ungsi 2ulat alamat /8P%AP melebihi had disokong oleh router Kon3igurasi internet bro&ser computer yang berkenaan merujuk kepada connection yang salah atau tidak &ujud Kon3igurasi proHy salah ataupun tidak diperlukan

Periksa kabel rangkaian dan penyambung >2 (5 dari modem%router ke hub s&itch dengan memastikan port yang berkenaan dalam keadaan yang baik

Peraturan Makmal Komputer


!erikut a#alah beberapa peraturan ,an& perlu #ipatuhi oleh emua pen&&una makmal komputer : !.Setiap pengguna hendaklah merekodkan maklumat penggunaan dalam buku log%buku rekod penggunaan yang telah disediakan. #. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru menga&as. '.Dilarang memba&a beg, makanan atau minuman masuk ke dalam makmal. (.Dilarang memba&a masuk sebarang cakera perisian dan disket dari luar ke dalam makmal kecuali dengan kei)inan Penyelaras *akmal Komputer.+ Disket boleh dibeli dari ,uru Penyelia *akmal Komputer atau guru yang bertugas -. 5.Dilarang memba&a keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan kei)inan Penyelaras *akmal Komputer. ..Pelajar dilarang melaraskan alat pengha&a dingin. 7./idak dibenarkan memakai kasut di dalam makmal +bagi pelajar, pastikan tidak memakai stoking yang berbau-.

8adangan Penyelesaian
o o

Pastikan rangkaian ber3ungsi dengan baik Pastikan bilangan client tidak melebihi julat router pada satu satu masa. 8ontohnya router jenis Allied /elesyn yang dibekalkan kepada makmal sekolah +projek S8EDD7CF/hanya membenarkan .# node sahaja mengakses pada satu satu masa Semak kon3igurasi pelayar &eb dengan menggunakan option ne6er dial a connection dalam /ools Anternet Dption 8onnections di mana kosongkan pada ruangan proHy +7AC settings-

!#. 7ampu +7FD- ADS7 pada modem%router stabil dan lampu PPP menyala tetapi lampu 7AC tidak menyala Punca ,angguan
o

>angkaian dalaman ke modem%router tidak ber3ungsi

8adangan Penyelesaian

0.Semua pengguna komputer adalah dilarang sama sekali mengusik%mengubah sebarang sambungan &ayar pada komputer. 1.2ika terdapat sebarang bunyi ganjil, bau benda terbakar, bahagian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal, sila laporkan dengan segera kepada guru yang bertugas. !".Dilarang membuat bising di dalam makmal. !!.Dilarang mencetak bahan bahan yang mengandungi unsur unsur lucah, menghina atau mem3itnah pihak tertentu, atau simbol seumpamanya yang kemudiannya ditampal dan disebarkan. !#.Dilarang membuat sebarang perubahan 4settin%s' pada komputer tanpa kebenaran guru penyelia makmal komputer.+ seperti bunyi, &arna, screen sa6er, dan sebagainya- . !'.Dilarang menambah so#t$are dan hard$are yang sedia ada. !(.Semua hasil kerja hendaklah disimpan +sa6e- di dalam disket dan tidak boleh disimpan di dalam hard disk. !5.Peralatan seperti 78D Projektor, Skrin Projektor, Pencetak + Printer- dan Pengimbas + Scanner - hanya boleh dikendalikan oleh guru. !..,uru yang bertanggungja&ab memba&a pelajar ke *akmal Komputer hendaklah menulis maklumat penggunaan dalam buku rekod penggunaan. !7.Pengguna hendaklah sentiasa berpakaian kemas semasa berada di dalam *akmal Komputer.

!0.Pengguna hendaklah sentiasa menjaga kebersihan *akmal Komputer. !1./idak dibenarkan menggunakan kemudahan dan peralatan *akmal Komputer untuk tujuan menyalin rakam. #"./idak dibenarkan membuat perayauan + sur#in% - di mana mana laman &eb yang mengandungi unsur unsur negati3 dan dan tidak sihat. #!./idak dibenarkan menganggu ketenteraman pengguna makmal komputer lain. ##./idak dibenarkan memba&a li(uid paper atau menconteng mana mana tempat di *akmal Komputer. #'. Pelajar dibenar menggunakan kemudahan dan peralatan makmal komputer untuk tujuan berikut $ *enyiapkan tugasan % projek.*embuat perayauan + sur#in% perisian yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran.*elaksanakan kerja%tugasan yang berkaitan dengan arahan guru. #(.Pelajar atau pengguna tidak dibenar menggunakan kemudahan dan peralatan makmal komputer untuk tujuan yang berikut $

Bermain komputer yang tidak rele6an dengan pengajaran dan pembelajaran. *enyalin rakam program dan perisian komputer.

*encetak kad, surat, banner, poster, tanda dan sebagainya untuk kegunaan persendirian