Anda di halaman 1dari 2

PERATURAN MAKMAL KOMPUTER

1. Peraturan makmal diwujudkan untuk: 1.1 1.2 1.3 Memaksimunkan penggunaan. Meminimunkan risiko penyelewengan dan kerosakan. Mewujudkan suasana yang selamat dan selesa untuk pengajaran dan pembelajaran. 1.4 Panduan untuk penggunaan ramai

2. Berikut adalah e era!a !eraturan "an# !erlu di!atuhi $leh %emua !en##una makmal k$m!uter: 2.1 Dilarang membawa beg, makanan atau minuman ke dalam makmal. 2.2 Dilarang membawa sebarang cakera perisian luar ke dalam makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras !". 2.3 Disket dari luar bole# dibawa masuk tetapi #endakla# diimbas terlebi# da#ulu. 2.4 Dilarang membawa keluar sebarang perkakasan atau perisian dari makmal kecuali dengan keizinan Penyelaras !". 2.$ 2.% 2.& Pelajar dilarang melaraskan pengdingin #awa. "idak dibenarkan memakai kasut di dalam makmal. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke dalam makmal tanpa guru pengawas. 2.' (emua pengguna komputer adala# dilarang sama sekali mengusik atau menguba# sebarang sambungan wayar pada komputer.

2.)

*ika terdapat sebarang bunyi ganjil, bau benda terbakar, ba#agian komputer terlalu panas atau sebarang yang disyaki tidak normal, laporkan dengan segera kepada guru yang bertugas. Padamkan mana+mana suis yang perlu.

2.1,

-aporkan sebarang kerosakan perkakasan atau perisian kepada guru yang bertugas.

2.11 2.12 2.13

"idak dibenarkan membawa liquid paper. Dilarang membuat bising di dalam makmal. Dilarang mencetak, mengedar dan menampal ba#an yang mengandungi unsur luca#, meng#ina atau mem.itna# pi#ak tertentu.

2.14 2.1$ 2.1%

Dilarang menguba# sebarang setting dalam komputer. Dilarang menguba# dan menamba# perisian dan perkakasan. (emua #asil kerja #endakla# disimpan dalam disket dan tidak /ole# disimpan dalam cakera keras.

2.1&

Peralatan seperti -!D dan pencetak #anya bole# dikendalikan ole# guru.

2.1'

0uru yang bertanggungjawab membawa pelajar atau kelas ke makmal #endakla# merekod penggunaannya dalam buku log makmal.

2.1)

Pengguna #endakla# merekod penggunaan komputer dalam buku log komputer.

2.2,

Pengguna #endakla# sentiasa menjaga kebersi#an Makmal 1omputer.