Anda di halaman 1dari 27

Soalan percubaan perak 2005

Soalan 12 berdasarkan rajah di bawah.

12 .

Pola sungai di atas terbentuk di kawasan A. B. C. D. berpasir berlumpur batu kapur batuan keras dan lembut

13 .

Antara berikut, kombinasi manakah benar? A. B. C. D. Gunung Lipat Muda Rendah !tabil Ban"aran #imala$a &uar &ingkaran Api Pasi'ik Gunung Lipat Tua inggi idak stabil Dataran inggi %unan Dalam &ingkaran Api Pasi'ik

1ulat suhu harian besar +emarau sepan"ang tahun

1( .

)aklumat di atas menerangkan iklim "enis A. *urun panas B. +hatulistiwa C. )editerranean D. undra Peredaran bumi mengelilingi matahari mengambil masa A. B. C. D. 1 hari - hari 3. hari 3/, 0 hari

1, .

1/ .

Antara berikut, kombinasi manakah $ang benar? 2klim A. *urun B. +hatulistiwa C. !iberia D. undra +egiatan 3tama Pembalakan Pertanian Perikanan Pertanian

Soalan 17 berdasarkan rajah di bawah. +3 23 4.3 . . 23 4 ! Caha$a )atahari

+! 1-. Antara berikut $ang manakah benar mengenai ra"ah di atas? 2. 22. 222. 26. A. B. C. D. 5aktu siang lebih pan"ang di hemis'era utara waktu malam lebih pan"ang di hemis'era utara hemis'era selatan mengalami musim panas hemis'era selatan mengalami musim se"uk 2 dan 22 22 dan 222 222 dan 26 2 dan 26

Soalan 18 berdasarkan rajah di bawah.

&aut 17 .

Darat

Antara berikut $ang manakah dapat dikaitkan dengan ra"ah di atas? A. B. C. D. Daratan mengalami tekanan udara tinggi &autan mengalami tekanan udara tinggi !uhu di permukaan lautan lebih rendah 3dara bergerak dari laut ke darat

Soalan 19 berdasarkan rajah di bawah.

18 .

9aktor $ang mempengaruhi 'enomena di atas ialah 2. pertambahan penduduk 22. ban$ak bangunan konkrit 222. penggunaan kloro'luorokarbon 26. pembuangan sisa toksid A. 2 dan 22 B. 22 dan 222 C. 222 dan 26 D. 2 dan 26

2. .

1enis hutan $ang paling luas di )ala$sia ialah A. hutan hu"an tropika B. hutan belukar C. hutan gunung D. hutan pa$a

Soalan 21 berdasarkan rajah di bawah.

21 .

Apakah 'ungsi akar dalam ra"ah di atas? 2. 22. 222. 26. )embantu perna'asan )engelakkan ban"ir )engurangkan pen:emaran )engurangkan hakisan A. B. C. D. 2 dan 22 22 dan 222 222 dan 26 2 dan 26

Soalan percubaan perak 2006


Soalan 9 berdasarkan peta di bawah 3 2 22 222 26

!=)=>A>13>* )A&A%!2A +awasan pelan:ongan asik buatan manusia 8. Pern$ataan di atas meru"uk kepada kawasan peta bertanda 26 A 2 dan 22 C 222 dan 26 Awan kumulonimbus B 22 dan 222 D 2 dan 26 2 222 Soalan 10 berdasarkan maklumat di bawah +hatulistiwa 5aktu siang dan malam sama pan"ang 22 3 )atahari tengahari tegak di garisan +hatulistiwa #u"an 1. Pern$ataan di atas berlaku pada bulan !iang (, C Peratus karbon dioksida bertambah Dirian tulin . )alam 1. C Permukaan bumi panas )embawa hu"an Peratus anih Cerun lebat anaman oksigen laterit pada bukit awal tutup diteres berkurangan pagi bumi di !emenan"ung )ala$sia $ang )alar hi"au #u"an tahunan 2,. mm )A&A%!2A D3>2A iupan angin ken:ang Bertiup pada April anaman anih Bukit hingga lar;a diteres getah )ei bes dan dan $ang kelapa !eptember subur sawit hingga <ktober Berbentuk kun
.

Soalan percubaan perak 2007


7. Ban"aran itiwangsa Ban"aran Cro:ker Ban"aran 2ran kawasan pertanian kawasan tadahan hu"an 3

Ban"aran di atas berperanan sebagai A sempadan negeri C B kawasan perlombongan D

8.

P3&A3 1A5A Berdasarkan peta di atas, penanaman padi giat di"alankan di kawasan berlorek kerana A tanih alu;ium C tanih gambut B tanih letrit D tanih la;a bes

2 26 22

222 !=)=>A>13>* )A&A%!2A 1. .

anah rendah beralun dan berbukit?bukau erdapat kawasan pa$a $ang luas Penting untuk tanaman getah, kelapa sawit dan nanas

Pern$ataan di atas menerangkan kawasan peta bertanda A B 2 22 X &aut Y C D 222 26

11 .

Berdasarkan ra"ah di atas, kombinasi $ang manakah benar ? X Y

A B C D

an"ung Pantai Pulau an"ung

eluk Pentas benua an"ung ebing tinggi

2 22

26 222 )A&A%!2A Berdasarkan peta di atas, kombinasi $ang manakah benar? Sungai 2 22 222 26 13 . epentingan )engairi pertanian )enghan$utkan balak !empadan negeri 1anakuasa hidroelektrik asik buatan manusia terbesar di Asia enggara Pusat pelan:ongan dan rekreasi

12 .

A B C D

Pern$ataan di atas meru"uk kepada A B asik Pedu asik +en$ir C D asik Cenderoh asik emenggor

Burung hantu 3lar

1( .

#aiwan di atas digunakan dalam bidang pertanian untuk A B )en$uburkan tanih )engurangkan hakisan tanih C D )engurangkan pen:emaran )engelakkan kepupusan 'lora dan 'auna

#akisan tanih

egiatan X

Pen:emaran sungai

1, .

+emusnaha n habitat @ dalam ra"ah di atas meru"uk kepada kegiatan 2. 22. 222. 26. A B pembalakan perlombongan petroleum akuakultur pertanian pindah 2 dan 22 22 dan 222

C D

222 dan 26 2 dan 26

1/ .

Bertiup dari April hingga )ei dan !eptember hingga <ktober Berlaku pada waktu malam hingga subuh )embawa hu"an lebat

Pern$ataan di atas meru"uk kepada angin A B saiklon !umatera C D )onsun imur &aut )onsun Barat Da$a

1ulat suhu harian besar +egiatan penternakan #u"an tahunan kurang 2,.mm

1- )aklumat di atas menerangkan keadaan di kawasan $ang mengalami iklim "enis A undra C *urun panas B +hatulistiwa D )editerranean 17 . +a$ak 3miak Andur sal"i

!enarai di atas adalah berkaitan dengan :ara hidup orang =skimo sebagai A B tempat tinggal alat memburu C D alat pengangkutan alat menangkap ikan

22 +hatulistiwa 3

222

26

D3>2A Bulan !uhu A.CB #u"an AmmB 18 . 1 ?22 1. 9 ?22 13 ) ?21 17 A ?( 17 ) 2 1, 1 , 13 1 , 13 < 1 27 ! 1 27 < ?7 27 > ?1. 27 D ?113

!tesen +a"i:ua:a @ !tesen ka"i:ua:a @ mungkin sekali terletak di kawasan bertanda A B 2. . 2 22 C D 222 26

+edudukan *reenland $ang berhampiran dengan +utub 3tara men$ebabkann$a mengalami A empat musim $ang n$ata C "ulat suhu tahunan $ang besar B suhu se"uk $ang melampau D panas dan lembap sepan"ang tahun asik Chini asik Bera

21 .

umbuhan semula "adi di sekitar kawasan di atas meru"uk kepada A B hutan pa$a air tawar hutan hu"an tropika C D hutan gunung hutan pantai

22 .

Ciri pokok di atas penting untuk A B C D menghalang hakisan tanih mendapatkan sinaran matahari men$okong batang $ang tinggi memudahkan mendapat bekalan air

! Laut

" Tani% pa&ir

!ro$il %utan pantai 23 . P, C, R dan ! di atas meru"uk kepada pokok A B C D ru, pokok renek, mengkuang dan kelapa pokok renek, ru, mengkuang dan kelapa ru, mengkung, kelapa dan pokok renek mengkuang, ru, kelapa dan pokok renek

3 %

2( .

3 9aktor $ang mempengaruhi perbeDaan tumbuhan semula"adi di @ dan % ialah A B ketinggian saliran C D iklim tanih

!=)=>A>13>* )A&A%!2A

)A&A%!2A

2, .

9aktor $ang mempengaruhi taburan tumbuh?tumbuhan di kawasan berlorek ialah 2. 22. 222. 26. A B suhu kurang 17. C tanih alu;ium saliran buruk ketinggian lebih 1... m 2 dan 22 22 dan 26

C D

222 dan 26 2 dan 26

2/ .

#asil hutan $ang sesuai di"adikan perabut ialah 2. 22. 222. 26. A B ka$u balak buluh dan rotan batang nibung ka$u ru 2 dan 22 22 dan 222

C D

222 dan 26 2 dan 26

2.

+awasan perlindungan haiwan di atas terdapat di A B C D #utan !impan =ndau?Rompin #utan simpan !epilok aman >egara +inabalu aman >egara )ulu

Soalan percubaan !erak 2008


-. Ban"aran itiwangsa Ban"aran Cro:ker

Ban"aran di atas berperanan sebagai

A B C D 7.

sempadan negeri membeDakan tumbuhan semula "adi mengubah arah tiupan angin laDim legeh sungai

Antara berikut, kombinasi manakah $ang benar. Tana% tinggi !u&at peranginan 2 Ban"aran itiwangsa anah inggi *enting 22 Ban"aran Bintang Bukit &arut 222 Ban"aran 2ran aman >egara +inabalu 26 Ban"aran ahan anah inggi Cameron A B C D 2 dan 22 22 dan 222 222 dan 26 2 dan 26

8.

Penduduk )ala$sia bertuah kerana mempun$ai +awasan tanah pamah $ang luas dan subur Pern$ataan di atas meru"uk kepada peta $ang bertanda A 2 B 22 C 222 D 26 1. .

Bentuk muka bumi @ dalam ra"ah di atas ialah A gerbang semula"adi B batu tunggul C tunggul sisa D tebing tinggi

11 Antara berikut pern$ataan manakah $ang menerangkan :iri gunung lipat muda? 2. erbentuk 3, "uta tahun 22. idak stabil 222. )engalami hakisan $ang serius 26. Rendah dan gondol A 2 dan 22 B 22 dan 222 C 222 dan 26 D 2 dan 26 12 . +awasan manakah mempun$ai mendapan alu;ium $ang ban$ak? A B C D #ulu Perak &embah +lang Dataran +edah Pantai timur 1ohor

13 .

Pola saliran dalam ra"ah di atas ialah A B C D Reranting 1e"ari 1e"ala *egelang

1( .

Antara berikut manakah :iri iklim $ang benar tentang gra' di atas? 2 !uhu tertinggi pada bulan Disember 22 #u"an maksimum pada bulan 1ulai

222 #u"an minimum pada bulan Disember 26 1ulat suhu ke:il A 2 dan 22 B 22 dan 222 C 222 dan 26 D 2 dan 26

1, .

Antara berikut manakah 'aktor $ang mempengaruhi berlakun$a 'enomena di atas? 2 22 222 26 A B C D Petambahan bilangan kenderaan Pembuangan sampah ke dalam longkang Perparitan $ang bengkang?bengkok dan sempit Pembinaan bangunan se:ara ber"a"ar 2 dan 22 22 dan 222 222 dan 26 2 dan 26 Bertiup dari bulan April hingga )ei Berlaku pada waktu malam hingga subuh

1/ .

Pern$ataan di atas meru"uk kepada angin A B C D saiklon !umatera )onsun imur &aut )onsun Barat Da$a 1ulat suhu harian besar +egiatan penternakan #u"an tahunan kurang 2,.mm

1.

>=*ARA @ Apakah "enis iklim $ang di alami oleh negara @? A undra B +hatulistiwa C *urun panas D )editerranean 17 Bulan 1 9 ) A ) 1 1 < ! < > D

!uhu A.CB

22

22

21

1(

12

1,

1,

11

11

17

1.

1-

18 .

Min suhu tahunan stesen x Berapakah "ulat suhu tahunan stesen @ A 1.EC B 12EC C 22EC D 32EC Putaran bumi akan men$ebabkan 'enomena A B C D gerhana bulan perubahan musim siang dan malam perbeDaan siang dan malam

2. .

Ra"ah di atas menun"ukkan ke"adian hu"an A batu B bukit C perenggan D perolakan 21 . +esan $ang berlaku akibat 'enomena pemanasan suhu dunia ialah 2 ais di kawasan kutub men:air 22 peningkatan aras laut 222 ban"ir lumpur 26 hu"an asid A 2 dan 22 B 22 dan 222 C 222 dan 26 D 2 dan 26 Apakah :iri hutan koni'er ? A B C D )alar hi"au Dirian tulin &antai hutan padat Berakar banir

22 .

23 .

&iana epi'it

umbuhan semula "adi di atas terdapat di hutan hu"an tropika A monsun tropika B Pa$a air masin C gunung D

! Laut

" Tani% pa&ir

2( .

!ro$il %utan pantai Apakah kombinasi "enis pokok $ang benar? ! ru pokok renek ru mengkuang " pokok renek ru mengkuang ru # mengkuang mengkuang kelapa kelapa S kelapa kelapa pokok renek pokok renek

A B C D 2, .

+ombinasi manakah $ang benar tentang "enis hutan dan tumbuhan? 'eni& (utan #utan tropika Pantai *unung Pa$a air tawar Tu)bu%an Pokok ru Pokok :engal Pain <ak

A B C D

2/ .

Antara $ang berikut, manakah kesan penerokaan sumber hutan di atas? 2. Aras laut meningkat 22. #idupan akuatik ter"e"as 222. #akisan pantai $ang giat 26. +awasan tadahan ter"e"as A 2 dan 22 B 22 dan 222

C 222 dan 26 D 2 dan 26 2. &antai hutan padat Pokok tumbuh "arang )eluruhkan daun pada musim kering

Pern$ataan di atas meru"uk kepada A hutan khatulistiwa B hutan monsun tropika C hutan gunung D hutan pantai 27 .

umbuhan semula"adi $ang terdapat di kawasan berlorek ialah A buluh B lumut C rumput D kaktus 28 .

Berdasarkan ra"ah di atas, manakah lapisan kanopi? A 2 B 22 C 222 D 26

Soalan percubaan perak 2009


1. . Ban"aran ahan terletak di dalam peta 1 $ang bertanda
+

* ,

Peta 1F !=)=>A>13>* )A&A%!2A 11 . Apakah bentuk muka bumi bertanda @ dalam gambar ra"ah 1 di bawah ?

*ambar ra"ah 1 A B 12 . an"ung etan"ung C D eluk ebing tinggi

&okasi pelan:ongan $ang manakah terdapat di kawasan berlorek dalam peta 2 ?

Peta 2 F !=)=>A>13>* )A&A%!2A A B 13 . Bukit &arut Bukit 9raser C D *unung 1erai *unung &edang

*ambar ra"ah 2 menun"ukkan suatu pola saliran.

*ambar ra"ah 2 Apakah pola saliran itu ? A 1e"ala B 1e"ari C D !elari Reranting

*ambar ra"ah 3 1( . Apakah bentuk muka bumi @ dalam gambar ra"ah 3 ? A B 1, . etambak &ikuan sungai C D asik ladam Dataran )endap

Apakah bentuk muka bumi $ang berkaitan dengan hakisan ombak ? 2 *erbang laut 22 Delta 222 ombolo 26 Batu tunggul A B 2 dan 22 2 dan 26 C D 22 dan 222 222 dan 26

Ban"aran itiwangsa Ban"aran Cro:ker Ban"aran 2ran

1/ .

Ban"aran di atas berperanan sebagai A B sempadan negeri kawasan tadahan C D kawasan pertanian kawasan perlombongan

1.

Bentuk muka bumi $ang berlorek dalam peta 3 telah dima"ukan untuk sektor

Peta 3 F !=)=>A>13>* )A&A%!2A 2 22 222 26 A B Pembalakan Pertanian Pelan:ongan Perikanan 2 dan 22 2 dan 26

C D

22 dan 222 222 dan 26

17. Ciri di bawah terdapat dalam peta ( $ang bertanda anah pamah anih alu;ium . # ,

+ !

S " * Peta ( F )A&A%!2A

18. +awasan $ang manakah hu"an paling sedikit dalam gambar ra"ah ( ? Angin * &aut + *ambar ra"ah ( 2.. *ambar ra"ah , menun"ukkan ke"adian , -

Daratan *ambar ra"ah , A ba$u laut C monsun timur laut B ba$u darat D monsun barat da$a 21. )aklumat di bawah menerangkan keadaan di kawasan $ang mengalami iklim "enis A B 22 . undra +hatulistiwa 1ulat suhu harian besar #u"an tahunan kurang 2..mm )as$arakat nomad C D *urun panas )editerranean

Apakah pun:a pen$akit dalam pern$ataan di bawah? A B Pulau haba #u"an asid +atarak mata Barah kulit !istem pelalian badan lemah C D +esan rumah hi"au Penipisan lapisan oDon

23 .

Antara berikut, $ang manakah benar tentang peredaran bumi mengelilingi matahari 2 22 222 26 A B +e"adian empat musim +e"adian siang dan malam +e"adian biasan angin laDim !iang dan malam tidak sama pan"ang 2 dan 22 2 dan 26 C D 22 dan 222 222 dan 26

2( .

Pern$ataan berikut meru"uk kepada kawasan dalam peta , $ang bertanda Penduduk "arang Cua:a sangat se"uk Pembalakan

A B C

D Peta , F D3>2A 2,. *ambar ra"ah 7 menun"ukkan

Paksi bumi *ambar ra"ah 7 A B 2/ . Pergerakkan bumi Peredaran bumi C D Putaran bumi Planet bumi

Apakah "enis tumbuhan semula "adi $ang terdapat di kawasan bertanda P dan C dalam peta / ? . "

Peta / F )A&A%!2A A B #utan pa$a bakau #utan pa$a air tawar C D #utan pantai #utan sekunder

2.

Apakah :iri tumbuh?tumbuhan semula "adi di kawasan gurun? A B Berdaun lebar Berdaun keras C D &apisan kanopi umbuhan bawah padat

27. Apakah usaha pemuliharaan sumber hutan di )ala$sia? A +empen kesedaran B Penghutanan semula C )ewartakan hutan simpan D )enghadkan pengeluaran lesen pembalakan 28 . Apakah :iri tumbuhan semula "adi di kawasan berlorek dalam peta - ?

Peta - F D3>2A A B 3. . Berakar banir Berdaun lebar C D Dirian tulen umbuhan liana

1enis pokok tersebut terdapat di kawasan dalam peta 7 $ang bertanda )eranti +eruing Cengal

, * +

Peta 7 F D3>2A 31 +ombinasi $ang manakah benar tentang "enis pokok dan "enis tanih?

. 2 22 222 26 A B 'eni& pokok Cengal apak kuda Periuk kera Ru 2 dan 22 2 dan 26 C D 'eni& tani% &aterit *ambut Berlumpur Berpasir 22 dan 222 222 dan 26

32. Antara berikut pokok $ang manakah terdapat di kawasan beriklim )editerranean ? A Ra'tlesia C <rkid B 5illow D &a;ender 33. *ambar ra"ah 8 menun"ukkan tumbuhan semula "adi

*ambar ra"ah 8 Apakah "enis hutan tersebut ? A #utan gunung B #utan monsun tropika C D #utan pa$a #utan :oni'er

Soalan !ercubaan perak 2010


7 Antara yang berikut,manakah banjaran yang mempunyai kemuncak tertinggi di Malaysia? A Banjaran Crocker B Banjaran Bintang C Banjaran Keledang D Banjaran Titi angsa !empadan dua buah negeri "rojek pengairan untuk tanaman padi # Maklumat di atas merujuk kepada A !ungai Muda B !ungai $ndau C !ungai "ahang D !ungai Kinabatangan

Bentuk muka bumi di atas terbentuk disebabkan oleh A pemendapan tebing sungai B hakisan dasar sungai C hakisan tebing sungai D pemendapan dasar sungai

& Anak sungai masuk ke sungai utama bersudut tirus & Terbentuk di ka asan tanah rata yang mempunyai struktur batuan yang sama jenis '( Berdasarkan maklumat di atas, ciri)ciri sungai yang digambarkan dapat dikaitkan dengan pola A selari B reranting C setumpu D sepunca

'' Berdasarkan gambar rajah di atas, * dikenali sebagai A gua B teluk C tebing tinggi D lohong ombak '+ Tanih gambut adalah sesuai untuk penanaman tanaman A padi B nanas C getah D kelapa Berlaku pada +' Mac Kejadian siang dan malam sama panjang ', Maklumat di atas adalah berkaitan dengan A solstis musim sejuk

B solstis musim panas C ekuinoks musim luruh D ekiunoks musim bunga '- Apakah kesan peredaran bumi mengelilingi matahari? A Kejadian empat musim B "embiasan angina la.im C Kejadian siang dan malam D Kejadian pasang surut air laut

'/ Merujuk kepada peta di atas, ka asan yang paling lembab di Malaysia bertanda A0 B 00 C 000 D 01 '2 "ilih penyataan yang benar mengenai angin !umatera3 0 Bertiup pada bulan 4o5ember ) Mac 00 Bertiup pada bulan April dan 6ktober 000 Memba a hujan lebat ke "elabuhan Klang dan bahagian tengah 7ohor 01 Memba a hujan lebat ke Kelantan dan Terengganu A 0 dan 00 B 0 dan 01 C 00 dan 000 D 000 dan 01

'7 Antara yang berikut, pernyataan manakah yang berkaitan dengan rajah di atas? 0 Kejadian bayu laut 00 Kejadian bayu darat

000 Tekanan udara rendah di laut 01 Tekanan udara rendah di daratan A 0 dan 00 B 0 dan 01 C 00 dan 000 D 000 dan 01 Angin 8 Bertiup pada Mei hingga !eptember Memba a hujan lebat ke "antai Barat !emenanjung Malaysia '# "enyataan di atas merujuk kepada angin A siklon B angin sumatera C angin monsun barat daya D angin monsoon timur laut

!uhu musim panas ' C hingg / 9C :ujan kurang dari +/( mm '%3 Keterangan di atas merupakan cirri)ciri iklim di ka asan peta yang bertanda A0 B 00 C 000 D 01

:arpoon Andur salji +(3 "eralatan di atas digunakan oleh masyarakat yang mendiami ka asan peta bertanda

A0 C 000 Akti5iti kuari batu granit

B 00 D 01

+'3 Kesan daripada akti5iti di atas ialah A pulau haba B pencemaran udara C pencemaran air D penipisan lapisan o.on Asap kilang Asap Kenderaan ++3 Akti5iti di atas adalah penyumbangan utama kepada berlakunya A jerebu B hujan asid C hakisan tanah D kepupusan ;lora dan ;auna Kekurangan pokok Bangunan konkrit +,3 Maklumat di atas dapat dikaitkan dengan ;enomena A jerebu B hujan asid C pulau haba D penipisan lapisan o.on +-3 "ilih pernyataan yang benar mengenai ciri)ciri tumbuhan semula jadi di ka asan gurun3 0 Mempunyai batang yang berduri 00 Berakar panjang dan menjalar 000 Mempunyai empat lapisan 01 Daun luruh pada musim kering A 0 dan 00 C 00 dan 000 B 0 dan 01 D 000 dan 01

+/3 :utan <taiga= terdapat di A Turki B !iberia C Malaysia D Thailand +23 "ilih pasangan yang benar mengenai iklim dan tumbuhan semula jadi A B C D 0klim Khatulisti a >urun Monsun tropika Tundra Tumbuhan semula jadi la5ender kaktus rosemary ra;;lesia