Anda di halaman 1dari 7

KEM BESTARI SOLAT TAHUN 6 / FASA 1 2014 SEKOLAH KEBANGSAAN SULAIMAN BENTONG, PAHANG DARUL MAKMUR

PENDAHULUAN : Pada hari Selasa 22 Februari 2014 Panitia Agama Islam dan guru-guru jQAF Sk Sulaiman Bentong telah menganjurkan Kem Bestari Solat Fasa 1 2014 untuk ahun ! sebagai memenuhi ke"erluan dalam "rogram KP#I-j-QAF $Sesungguhn%a hasrat murni %ang diilhamkan &AB 'antan Perdana 'enteri kita bagi melahirkan generasi al-Quran sejak usia ke(il lagi telah diterjemahkan dengan terlaksanan%a Program Kem Bestari Solat$ Program %ang dilaksanakan khusus untuk "elajar ahun 1 hingga ! di sekolah rendah bertujuan untuk melahirkan "elajar-"elajar %ang da"at menunaikan solat dengan sem"urna$ Ini da"at dilihat melalui "elaksanaan modul-modul %ang mem"un%ai signi)ikasi %ang tersendiri$

PROGRAM KEM BESTARI SOLAT ( TAHUN 6 ) FASA 1 2014

Pro r!" R!#$o%!& M!'&!"!'

: : :

Kem Bestari Solat erda"at item-item %ang masih tidak da"at dikuasai oleh murid$ 'elahirkan murid-murid %ang da"at melaksanakan ibadah solat denganbetul dan sem"urna$ 'urid-murid tahun ! *+ orang , +-$+./ dari"ada 11* orang 22 Februari 2014 Sabtu Bilik j-QAF1Surau +$40 "agi -2$00 "etang 'akan tengahari : : 3' 1++$00 ,11* orang murid 4 3'1$20/ Kem Bestari Solat 1 Ke5angan j-QAF

S!#!r!% K()!*$r!% T!r$+) H!r$ T(",!' M!#! P(r-(&!%.!!%

: : : : 0 : :

/0"&!) K(#(&0r0)!% S0"-(r P(r&!+#!%!!% 1$ 2$ -$ :

'urid dibahagikan ke"ada * kum"ulan$ Setia" kum"ulan dibimbing oleh seorang )asilitator$ Setia" kum"ulan terdiri dari"ada 10 orang murid$

K(-!$+!% 1$ 2$

'urid-murid hadir dalam keadaan (eria dan bersemangat$ 'urid menda"at tum"uan %ang khusus dari"ada guru$

M!#!&!) 1$ 2$

erda"at -1 orang %ang tidak hadir kerana menghadiri Program Kluster %ang diadakan bagi "elajar %ang ter"ilih untuk 6PS3$ 'urid %ang se"atutn%a menda"at bimbingan "emulihan tidak hadir$

1!*!% !% ,(%!"-!)-!$+!%: 1$ 2$ 7alakan %ang berterusan dari"ada guru-guru ahun ! terutama ke"ada murid %ang lemah agar mereka mahu "ergi ke "rogram ini$ Fokus "ada kemahiran 8kemahiran tertentu su"a%a murid tahu a"a %ang "erlu diha)al$

ANALISA PEN1APAIAN AMALI SOLAT ( PERLAKUAN ) KEHADIRAN :23 ORANG DARIPADA 112 ORANG
BIL 1 2 4 PERKARA Berdiri betul Kedudukan tangan semasa takbiratul ihram Kedudukan tangan semasa berdiri betul 3ukuk MENGUASAI (4) 100 100 100 100 TIDAK MENGUASAI (4)

2 ! + * : 10 11 12 114

Iktidal Sujud 9uduk antara 2 sujud 9uduk semasa tahi%at a5al Salam "ertama Salam kedua Ber"aling ketika salam Perlakuan doa ;unut amakninah Kedudukan imam dan makmum

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ANALISA PEN1APAIAN AMALI SOLAT ( BA1AAN )


BIL 1 2 4 2 PERKARA #a)a< niat solat subuh berjemaah #a)a< niat solat <ohor berjemaah #a)a< niat solat asar berjemaah #a)a< niat solat maghrib berjemaah #a)a< niat solat is%ak berjemaah MENGUASAI (4) 100 100 100 100 100 TIDAK MENGUASAI (4)

! + * : 10 11 12 114 12 1! 1+ 1* 1:

akbiratulihram Ba(aan surah al )atihah Surah al bai%inah Surah al;adr Surah al ala; Ba(aan ketika ruku= Ba(aan ketika i=tidal Ba(aan ketika sujud Ba(aan ketika duduk antara 2 sujud Ba(aan tahi%at a5al Ba(aan tahi%at akhir Ba(aan ketika sujud sah5i Salam "ertama Ba(aan doa Qunut

100 100 *: :2 :4 100 100 100 100 100 100 100 100 !2 11 2 !

-2

ANALISA PEN1APAIAN AMALI SOLAT ( 5UDUK )

BI# 1 2 4 2 ! + *

P>3KA3A Ba(aan basmalah 'embasuh 2 tangan Berkumur 'emasukkan air ke dalam hidung ?iat 5uduk 'embasuh muka 'embasuh 2 tangan hingga ke siku 'en%a"u air ke ke"ala

MENGUASAI (4) 100 100 100 100 100 100 100

TIDAK MENGUASAI (4)

100 : 10 11 12 'embasuh 2 telinga 100 'embasuh 2 kaki hingga ke buku lali ertib Ba(aan doa sele"as 5uduk 100 100 100

9isediakan oleh@

9isahkan oleh@

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ,S6FFIA? AS AA63I BI? SAAFI>/ &6SCF/ Pen%elaras KBS ahun ! SK Sulaiman$ LAMPIRAN

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ,>? ABC3 BI? 7uru Besar SK Sulaiman$