Anda di halaman 1dari 13

PEMEROLEHAN BAHASA ANAK Dosen pengampu : Prof.

Soeparno

Disusun oleh: Eny Les yaningsih Rapsih El o Muslimah Ro*hma Dani+ SR ,a+iya Nur Rahma .u*i Sala+a N Risma Hapsari Mei Pur/an ini !"#""$%&'( !"#""$%)"( !"#""$%#&( !"#""$%#-( !"#""$$'%( !"#""$$'$( !"#""$$%"(

PEND0D0KAN BAHASA DAN SAS1RA 0NDONES0A 2AK3L1AS KE.3R3AN DAN 0LM3 PEND0D0KAN 3N04ERS01AS AHMAD DAHLAN %"'%

0. PENDAH3L3AN A. La ar Bela+ang Per+em5angan merupa+an sua u peru5ahan yang 5erlangsung seumur hi6up 6engan 5er am5ahnya s ru+ ur 6an fungsi u5uh yang le5ih +omple+s 6alam +emampuan gera+ +asar7 gera+ halus7 5i*ara 6an 5ahasa ser a sosialisasi 6an +eman6irian. 8iri9*iri per+ um5uhan 6an per+em5angan ana+ an ara lain7 menim5ul+an peru5ahan7 5er+olerasi 6engan per um5uhan7 memili+i ahap yang 5eruu an 6an mempunyai pola yang e ap. Per+em5angan 5er5i*ara 6an menulis merupa+an sua u proses yang mengguna+an 5ahasa e+spresif 6alam mem5en u+ ar i. Per+em5angan 5er5i*ara pa6a a/al 6ari ana+ yai u menggumam maupun mem5eo.Menuru pen6apa Dyson 5ah/a per+em5angan 5er5i*ara er+a6ang in6i:i6u 6apa menyesuai+an 6engan +einginannya sen6iri7 hal ini i6a+ sama 6engan menulis. Seorang 5ayi 6ari hari +e hari a+an mengalami per+em5angan 5ahasa 6an +emampuan 5i*ara7 namun en unya iap ana+ i6a+ sama persis pen*apaiannya7 a6a yang *epa 5er5i*ara a6a pula yang mem5u uh+an /a+ u aga+ lama. 3n u+ mem5an u per+em5angannya i5u 6apa ana+. Se;alan 6engan per+em5angan +emampuan ser a +ema angan ;asmani eru ama yang 5er alian 6engan proses 5i*ara7 +omuni+asi erse5u ma+in mening+a 6an meluas7 misalnya 6engan orang 6i se+i arnya ling+ungan 6an 5er+em5ang 6engan orang lain yang 5aru 6i+enal 6an 5ersaha5a 6engannya. 1er6apa per5e6aan yang signifi+an an ara penger ian 5ahasa 6an 5er5i*ara. Bahasa men*a+up segala 5en u+ +omuni+asi7 5ai+ yang<6iu ara+an 6alam 5en u+ lisan. ulisan7 5ahasa isyara 7 5ahasa gera+ u5uh7 *+spresi /a;ah pan omim a au seni. Se6ang+an 5i*ara a6alah 5ahasa lisan yang merupa+an 5en u+ yang paling efe+ if un u+ 5er+omuni+asi7 6an paling pen ing ser a mem5an u mem5eri+an s imulasi yang 6isesuai+an 6engan +euni+an masing9masing

paling 5anya+ 6iperguna+an. Per+em5angan 5ahasa

erse5u

selalu

mening+a sesuai 6engan mening+a nya usia ana+. Orang ua se5ai+nya selalu memperha i+an per+ern5angan erse5 i 7 se5a5 pa6a masa ini7 sanga menen u+an proses 5ela;ar. Hal ini 6apa . 6ila+u+an 6engan mem5eri *on oh yang 5ai+7 mem5eri+an mo i:asi pa6a ana+ un u+ 5ela;ar 6an se5againya. B. 1u;uan Ber6asar+an la ar 5ela+ang 6an rumusan masalah 6i a as7 a6a 5e5erapa u;uan an ara lain= '. 3n u+ menge ahui per+em5angan 5ahasa ana+ usia "9$.> ahun. %. 3n u+ menege ahui proses pemerolehan 5ahasa ana+. 00. 0S0 P0KOK A. 0DEN101AS RESPONDEN 3S0A "."9"> '. 06en i as ana+ Nama ana+ 3sia ana+ %. 06en i as Orang ua Nama orang ua : Bp Agam : Muhamma6 0rfan Ha5i5ie : $ 5ulan

La ar 5ela+ang orang ua : Orang ua mu6a yang 5erumur %% ahun yang 5e+er;a se5agai me+ani+ 6an mahasis/a7 se6ang+an is rinya se5agai mahasis/i 6an i5u rumah angga. B. Perolehan 6a a +emampuan 5er5ahasa : '. Ana+ 6apa mem5eri+an respon saa 6ia;a+ 5i*ara %. Ana+ menangis saa mem5u uh+an sesua u seper i *on oh lapar7 haus ser a 5uang air.

$. Ana+ pan6ai memgo*eh saa 6ia;a+ 5i*ara ?. Bayi er a/a 6an ersenyum saa 6ia;a+ 5er*an6a &. Bayi mampu 5ermain 6engan sesua u yang 6i5eri+an seper i *on oh mainan >. Bayi 6apa mengeluar+an suara @ooo9oooA a au Aagguuu9aguuuA

A. 0DEN101AS RESPONDEN 3S0A ".>9'." '. 06en i as ana+ Nama ana+ 3sia ana+ %. 06en i as Orang ua Nama orang ua : Bp Sugiyan o : Rafa Nau:al Ram6ani : # 5ulan

La ar 5ela+ang orang ua : Orang ua mu6a yang 5erumur %> ahun yang 5e+er;a se5agai sa pam 6i SMPN ' Paliyan. B. Perolehan 6a a +emampuan 5er5ahasa : '. Ana+ 5isa mem5eri+an respon saa 6ia;a+ 5i*ara %. Ana+ 5isa merang+a+ $. Pa6a usia ini ana+ mampu mengu*ap+an pengulangan +onsonan 6an :o+al7 seper i B6aB7B aB7 BpaB7 B5aB.

A. 0DEN101AS RESPONDEN 3S0A '."9'.> '. 06en i as ana+ Nama ana+ 3sia ana+ %. 06en i as Orang ua Nama orang ua : Bp Su5a6i : Muhamma6 Has5y Assi6iCi : '.> ahun

La ar 5ela+ang orang ua : Ayahnya 5erusia $" ahun yang 5e+er;a se5agai pena a rias man en A. Perolehan 6a a +emampuan 5er5ahasa : 3*apan Leng+ap BsusuB BpanasB BoraB B5alonB B/arnaB 3*apan ana+ B*u*uB BmanasB BoyaB B5ayonB B/anaB Bahasa 0n6onesia susu panas i6a+ 5alon /arna Ke erangan Peru5ahan fonem Peru5ahan fonem Peru5ahan fonem Peru5ahan fonem Penghilangan fonem Bsai6B B+osongB Bsim5ahB Baye B Bo*ongB Bi<5ahB nama ayah Sai6 +osong nene+ Peru5ahan fonem Peru5ahan fonem Penghilangan fonem Bsemu B Bngan u+B B*emu B Ba u+B semu mengan u+ Peru5ahan fonem Penghilangan fonem BpermenB BmDnB permen Penghilangan

fonem

B. 0DEN101AS RESPONDEN 3S0A '.>9%." $. 06en i as ana+ Nama ana+ 3sia ana+ ?. 06en i as Orang ua Nama orang ua : Bp Sulis ya : 2ari6a Nur 2e5riani : % ahun

La ar 5ela+ang orang ua : Orang ua 5e+er;a se5agai pe6agang ser a i5u rumah angga. 8. Perolehan 6a a +emampuan 5er5ahasa : '. Su6ah 5isa 5er;alan %. Su6ah 5isa 5er5i*ara *u+up ;elas $. Bisa 5ernyanyi 6an menari Ka a9+a a 5elum sempurna 3*apan leng+ap Bfe5riB Bpe5riB 3*apan ana+ Bahasa 0n6onesia 2e5ri Peru5ahan fonem B*o+la B Bo+la B *o+la Penghilangan fonem BmaemB BmamB ma+an Penghilangan fonem BparfumB BparpumB parfum Peru5ahan Ke erangan

fonem B*elenganB BselenganB *elengan Peru5ahan fonem B5a+soB Bha*oB 5a+so Peru5ahan fonem B i:iB B ipiB ele:isi Peru5ahan fonem

Ka a9+a a sempurna 3*apan leng+ap BmamaB BeyangB BpapaB BlaparB BmamaB BeyangB BpapaB BlaparB 3*apan ana+ Bahasa 0n6onesia mama nene+ papa lapar

A. 0DEN101AS RESPONDEN 3S0A %."9%.> '. 06en i as ana+ Nama ana+ 3sia ana+ %. 06en i as Orang ua Nama orang ua : Bp 1ria6i : Al6i Pra6ana : % .' ahun

La ar 5ela+ang orang ua : Orang ua 5e+er;a se5agai guru 6an /iras/as a. B. Perolehan 6a a +emampuan 5er5ahasa :

Pa6a usia ini ana+ *u+up ;elas 6alam 5er5i*ara namun a6a +a a9+a a yang masih 5elum ;elas un u+ 6iu*ap+an. Ka a9+a a yang sempurna: 3*apan leng+ap Bi5uB B5apa+B Bnene+B 3*apan ana+ Bi5uB B5apa+B Bnene+B Bahasa 0n6onesia i5u 5apa+ nene+

Ka a9+a a yang 5elum sempurna: 3*apan leng+ap B um5as permenB 3*apan ana+ Bum5as huloB Bo;oB Bho;oB ;angan Bahasa 0n6onesia Ke erangan Penghilangan fonem Penam5han fonem Bsemu B Bpepso6en B B*emu B Bho6enB semu pepso6en Peru5ahan fonem Penghilangan fonem

5ang Beli permen

Ana+ usia ini 6alam pengu*apan +a a a6a yng menyuara+an sseper i 5unyinya7 seper i Bmo or B men;a6i BmohB7 B+am5ingB men;a6i BDm5e+B. Bngeng9ngengB7 sapiB men;a6i

A. 0DEN101AS RESPONDEN 3S0A %.>9$." '. 06en i as ana+ Nama ana+ : Rafi

3sia ana+ %. 06en i as Orang ua Nama orang ua

: $ ahun

: Bp Supriya6i

La ar 5ela+ang orang ua : Orang ua 5e+er;a se5agai a+un an 6i salah sa u 5an+ s/as a. B. Perolehan 6a a +emampuan 5er5ahasa : '. Belum 5isa mengu*ap+an huruf @RA 6engan ;elas malah

mengu*ap+an huruf L. 8on oh : Lafi mau pelgi se+olah. 3 i !panggilan un u+ nene+( uang ;a;an lapi manaE %. Pengu*apan +a a9+a a su6ah lan*ar api 5elum ;elas 8on oh : B+u/i mainan+u o;o 6igo/oFB Bmi *u*uB BmamamB !ma+an( Bu i lafi moh pa+e pelpesB Bu i Lafi ee+B

3*apan leng+ap B;eru+B

3*apan ana+

Bahasa 0n6onesia

Ke erangan

B;elu+B

;eru+

Peru5ahan fonem

BanggurB

BanggulB

anggur

Peru5ahan fonem

BpermenB

BpelmenB

permen

Peru5ahan fonem

Bro iB

Blo iB

ro i

Peru5ahan fonem

BlampuB

BlapuB

lampu

Penghilangan fonem

Bmo orB

Bmo olB

mo or

Peru5ahan fonem

A. 0DEN101AS RESPONDEN 3S0A $."9$.> '. 06en i as ana+ Nama ana+ 3sia ana+ %. 06en i as Orang ua Nama orang ua : Bp Bu6iman : El:rian6a ,alfan .ian i+a Pu ri : $.% ahun

La ar 5ela+ang orang ua : Orang ua 5e+er;a se5agai pera/a 6an i5u rumah angga. B. Perolehan 6a a +emampuan 5er5ahasa : '. Masih 5elum ;elas ;i+a mem5e6a+an an ara huruf @ nA 6an @mA. Misalnya 6alam pengu*apan @menulisA7 ana+ erse5u mengu*apa+an 6engan +a a @ nemulisA %. Belum ;elas 6alam mem5e6a+an @fA 6an @pA. Misalnya 6alam mengu*ap+an namanya sen6iri ya+ni ,alfan e api ana+ erse5u malah 5er5i*ara ,alpan. $. Pengu*apan huruf @sA men;a6i @*A. Misalnya:

Bsen6o+B B*en6o+B BsusahB B*u*ahB Bsen6irian B B*en6irianB BsenengBB*enengB Bse u;uBB*e u;uB BsisiB B*i*iB BsayangB B*ayangB ?. Belum 5isa mengu*ap+an huruf @nyA7 misalnya nyu*i masih mengu*ap+an mu*i 8. Pem5ahasan Per+em5angan 5ahasa 5ayi se5agai +omuni+asi prelinguis i+. "9$ 5ulan. Perio6e lahir sampai a+hir ahun per ama. Bayi 5aru lahir 5elum 5isa mengga5ung+an elemen 5ahasa 5ai+ isi7 5en u+ 6an pema+aian 5ahasa. Selain 5elum 5er+em5angnya 5en u+ 5ahasa +on:ensional7 +emampuan +ogni if 5ayi ;uga 5elum 5er+em5ang. Komuni+asi le5ih 5ersifa refle+ if 6aripa6a eren*ana. Perio6e ini 6ise5u prelinguis i+. Mes+ipun 5ayi 5elum menger i 6an 5elum 5isa mengung+ap+an 5en u+ 5ahasa +on:ensional7 mere+a mengama i 6an mempro6u+si suara 6engan *ara yang uni+. Klinisi harus menen u+an apa+ah 5ayi mengama i a au 5erea+si erha6ap suara. Bila i6a+7 ini merupa+an in6i+asi un u+ e:aluasi fisi+ 6an au6iologi. Selan;u nya in er:ensi 6iren*ana+an un u+ mem5angun ling+ungan yang menye6ia+an 5anya+ +esempa an un u+ mengama i 6an 5erea+si erha6ap suara. Ka a G +a a per ama : ransisi +e 5ahasa ana+. $9# 5ulan. Salah sa u per+em5angan 5ahasa u ama miles one a6alah pengu*apan +a a9+a a per ama yang er;a6i pa6a a+hir ahun per ama7 5erlan;u sampai sa u se engah ahun saa per um5uhan +osa +a a 5erlangsung *epa 7 ;uga an6a 6imulainya

pem5e u+an +alima a/al. Ber+em5angnya +emampuan +ogni if7 a6anya +on rol 6an in erpre asi emosional 6i perio6e ini a+an mem5eri ar i pa6a +a a9+a a per ama ana+. Ar i +a a9+a a per ama mere+a 6apa meru;u+ +e 5en6a7 orang7 empa 7 6an +e;a6ian9+e;a6ian 6i sepu ar ling+ungan a/al ana+. Per+em5angan +osa +a a yang *epa 9Pem5en u+an +alima a/al. #9'5ulan. Ben u+ +a a9+a a per ama men;a6i 5anya+7 6an 6imulainya pro6u+si +alima . Per+em5angan +omprehensif 6an pro6u+si +a a9+a a 5erlangsung *epa pa6a se+i ar '- 5ulan. Ana+ mulai 5isa mengga5ung+an +a a 5en6a 6engan +a a +er;a yang +emu6ian menghasil+an sin a+s. Melalui in era+sinya 6engan orang 6e/asa7 ana+ mulai 5ela;ar meng+onsoli6asi+an isi7 5en u+ 6an pema+aian 5ahasa 6alam per*a+apannya. Dengan sema+in 5er+em5angnya +ognisi 6an pengalaman afe+ if7 ana+ mulai 5isa 5er5i*ara mema+ai +a a9+a a yang ersimpan 6alam memorinya. 1er;a6i pergeseran 6ari pema+aian +alima sa u +a a men;a6i 5en u+ +a a 5en6a 6an +a a +er;a. Dari per*a+apan 5ayi men;a6i regis rasi ana+ pra se+olah yang menyerupai orang 6e/asa. '-9$> 5ulan. Ana+ 6engan mo5ili as yang mulai mening+a memili+i a+ses +e ;aringan sosial yang le5ih luas 6an per+em5angan +ogni if men;a6i sema+in 6alam. Ana+ mulai 5erpi+ir +onsep ual7 meng+a egori+an 5en6a7 orang 6an peris i/a ser a 6apa menyelesai+an masalah fisi+ Ana+ erus mengem5ang+an pema+aian 5en u+ fonem 6e/asa

PEN313P A. Kesimpulan : Proses 5er5ahasa ana+ 5er;alan 5ai+ +arena ia mampu mengu*ap+an 5ahasa yang minimal /alaupun 6engan pengu*apan yang i6a+ ;elas.

B. Saran

Dalam

per+em5angan

5er5ahasa

se5ai+nya

orang ua

men6ampingi supaya ana+ memperoleh 5ahasa yang 5ai+.

Anda mungkin juga menyukai