Anda di halaman 1dari 9

NAMA : _________________________________ A. Bulatkan jawapan yang betul.

KELAS : _________________ ( 40 markah )

1. Kita perlulah bertutur dengan baha a !ang "pan antun agar _____________ .

A. men!u ahkan "rang lain #. mudah mengha ut "rang lain $. men%aga hati "rang lain &. men!akiti hati "rang lain
'. Seharu n!a kita mengelakkan diri daripada mengamalkan a%aran e at kerana ____________ . A. mengamalkan peraturan !ang ukar #. mempun!ai ban!ak amalan $. bertentangan dengan agama

&. memberikan ban!ak u%ian !ang ukar


(. Ka ih a!ang dalam keluarga b"leh dipupuk melalui ikap berikut ke)uali _____________ .

A. mela*a+kan kata,kata a!ang #. mengenepikan na ihat ibu bapa $. memberi hadiah pada hari,hari i time-a &. mengambil berat akan ke ihatan ahli keluarga 4. Manakah !ang tidak benar.
A. Mema tikan gambar dalam bahan ba)aan dapat memberikan *aedah. #. Elakkan diri daripada memilih bahan ba)aan !ang mempun!ai un ur lu)ah dan gana . $. Mema tikan bahan ba)aan !ang dipilih e uai dengan akti/iti !ang akan dilak anakan.

&. Men)ari bahan ba)aan !ang mempun!ai gambar !ang tidak en"n"h 0. Setiap pemimpin !ang ber%a a akan dihargai rak!at kerana _____________ 1. 11. 111. 12. mempun!ai -a-a an bakti !ang di)urahkan men%aga ke elamatan rak!at memberikan rak!at keka!aan $. 13 11 dan 111 &. 13 113 111 dan 12

A. 1 dan 11 #. 1 dan 111

4. Ma !arakat eharu n!a beker%a ama men%aga _____________ negara.


A. ke%a!aan #. keamanan $. keka!aan &. kepentingan

5. 6embangunan negara Mala! ia memerlukan emangat ker%a ama dan ikap ______________ dalam ma !arakat. A. bermu uhan #. mementingkan diri endiri $. ber atu padu &. meninda g"l"ngan !ang lemah

7. Mengapa kita perlu ber*ikir terlebih dahulu ebelum bertindak . A. #. $. &. upa!a tidak membuang ma a upa!a tindakan kita di an%ung ramai "rang upa!a tidak mendatangkan akibat buruk upa!a men%adi in an !ang ber*ikiran terbuka

8. #"ni*a)e mempertahankan diri daripada dituduh "leh rakann!a dengan )ara


A. Mengemukakan bukti #. #erbual,bual $. Men!alahkan rakan !ang menuduhn!a &. Mera!u kepada rakann!a upa!a %angan men!ebarkan tuduhan ter ebut.

'

10. Sa!angi ibu dan bapa ebagaimana mereka men!a!angi kita. #agaimanakah
)aran!a kamu men!a!angi ibu dan bapa kamu .

A. men!ediakan -ang !ang ban!ak untuk keperluan mereka #. mengh"rmati mereka dan meluangkan ma a dengan mereka $. menentang mereka untuk menegakkan pendirian kamu
&. mengabaikan na ihat mereka 11. Situa i !ang berikut menun%ukkan t"leran i dalam ma !arakat3 ke)uali ___________________ . A. mengamalkan t"lak an ur terhadap )ara hidup %iran tetangga #. menghadirkan diri dalam ma%li pera!aan terbuka di ka-a an perumahan $. mengh"rmati amalan kebuda!aan kaum lain &. meletakkan kereta berdekatan dengan pagar rumah %iran

1'. Keharm"nian dalam uatu ma !arakat dapat memberikan anggapan


berikut ke)uali __________________ . A. ma !arakat bert"lak an ur dalam men!ele aikan ma alah harian #. ma !arakatn!a mengamalkan )ara hidup bert"leran i dan ber atu padu

$. ma !arakatn!a ukar bermua*akat dan aling tidak ependapat. &. ma !arakatn!a aling mengh"rmat kebuda!aan pelbagai kaum.
1(.

Sentia a memberi "k"ngan padu kepada pemimpin Sentia a men!"k"ng u aha pemimpin mema%ukan ma !arakat Sentia a mengadakan permua*akatan antara rak!at dan pemimpin untuk kema%uan ber ama

6ern!ataan,pern!ataan di ata menun%ukkan pengamalan nilai _____________ A. #. $. tanggung%a-ab ma !arakat t"leran i dalam ma !arakat ker%a ama dalam ma !arakat

&. 14.

keadilan dalam ma !arakat

&e-an erba guna di kampung kamu dima uki dan di)"nteng "leh beberapa "rang budak !ang tidak dikenali.
#erda arkan itua i di ata 3 n!atakan tindakan !ang perlu kamu lakukan. A. Mena ihatkan budak,budak ter ebut upa!a tidak men)"nteng lagi. #. Men!uruh budak,budak ter ebut member ihkan dinding !ang di)"nteng

$. Melap"rkan perkara ter ebut kepada ketua kampung &. Mengikut tingkah laku budak,budak
10. A+mi dan 9"b! ber%alan kaki balik dari ek"lah kerana ka-a an rumah mereka berdekatan dengan ek"lah. &alam per%alanan3 mereka ternampak paip pe)ah di ka-a an perumahan mereka. Apakah tindakan !ang eharu n!a dilakukan "leh mereka .

A. mengambil keputu an untuk inggah dan bermain dengan pan)utan air dari paip
pe)ah ter ebut #. meng"mel dan men!alahkan "rang lain kerana tidak memperbaiki paip ter ebut

$. menele*"n pihak :abatan #ekalan Air untuk melap"rkan ke%adian paip pe)ah
&. membiarkan aha%a perkara ter ebut kerana nanti ada %uga "rang lain !ang akan memperbaikin!a 14. Ma alah " ial eperti penderaan kanak,kanak emakin berlelua a dalam ma !arakat kita. Sebagai ahli ma !arakat kita perlu melap"rkan ke penderaan !ang berlaku di per ekitaran kita. Antara berikut !ang manakah menun%ukkan penderaan kanak,kanak: 1. 11. 111. 12. mengeluarkan kata,kata !ang mengganggu em" i memenuhi keperluan a a kanak,kanak men!entuh bahagian !ang en iti* memukul kanak,kanak untuk melepa kan tekanan $. 13 111 dan 12 &. 13 113 111 dan 12

A. 1 3 11 dan 12 #. 13 11 dan 111

15.

;"l"ngan rema%a emakin terdedah dengan pelbagai ma alah " ial. Salah atu di antaran!a ialah pen!alahgunaan dadah. N!atakan ke an,ke an ekiran!a e e"rang murid terlibat dengan pen!alahgunaan dadah. 1. tidak dapat memberikan tumpuan terhadap pela%aran 11. ke ihatan dan maruah diri akan ter%e%a

111.
12. A. 1 3 11 dan 12 #. 13 11 dan 111 17.

di ukai dan mempun!ai ramai ka-an mempun!ai ma a depan !ang gelap $. 13 111 dan 12 &. 13 113 111 dan 12

1 u )etak r"mpak bermak ud perbuatan menggunakan ha il )iptaan "rang lain tanpa kebenaran eperti men)etak3 men%ual dan membeli )akera padat haram. Sebagai rema%a !ang prihatin dengan ma alah ini3 anda perlu mengambil tindakan berikut ke)uali ________________________ A. tidak terlibat dalam kegiatan ini ama ada ebagai pembeli #. tidak membantu men%ual )akera padat )etak r"mpak kepada rakan,rakan $. men%auhkan diri daripada akti/iti !ang tidak ihat ini &. membeli )akera padat )etak r"mpak kerana ia lebih murah

18.

Sebagai rema%a anda perlu men%auhkan diri daripada akti/iti lumba haram. N!atakan apakah ke an,ke an ekiran!a e e"rang terlibat dengan lumba haram. 1. kegiatan ini berbaha!a dan b"leh memba-a maut 11. men!ebabkan kemalangan diri endiri atau "rang lain 111 men%adi terkenal dan mempun!ai ramai peminat 12 men!ebabkan e"rang ditangkap dan dipen%arakan A. 1 3 111dan 12 #. 13 11 dan 111 $. 13 11 dan 12 &. 13 113 111 dan 12

'0.

Mengamalkan nilai peka terhadap i u,i u " ial dengan melakukan perkara !ang berikut ke)uali __________________ A. mempun!ai matlamat hidup !ang p" iti* #. mendengara na ihat dan teguran !ang membina $. membelikan )akera padat )etak r"mpak kepada ibu bapa &. tidak melibatkan diri dalam kegiatan " ial !ang men!alahi undang,undang.

#. TANDAKAN ( ) PADA PERNYATAAN YAN !E!"A#


&arka')

($%

'1.
''.

Kita haru lah mela!an ahli keluarga dengan berat ebelah ..................................... Kita haru lah membentuk hubungan keluarga !ang rapat -alaupun ber%auhan...... Kita haru lah mengabaikan nenek !ang udah tua .................................................. Kita haru lah mela!an ahli keluarga !ang mempun!ai ma alah dengan tidak ikhla ......................................................................................................................... Kita haru lah menun%ukkan hubungan kekeluargaan !ang harm"ni........................

'(.
'4. '0.

$. BA(A PERNYATAAN YAN BER#K"T. KE)"D#AN* TANDAKAN PADA


N#+A# YAN &arka') '4. Serena datang a-al ke ek"lah pada hari 1 nin apabila dia bertuga pada hari itu. 6atuh kepada ketepatan ma a 6atuh kepada undang,undang '5. Mia Sara akan meminta kebenaran daripada ibu bapan!a apabila dia ingin keluar ber ama rakan,rakan. 6atuh kepada ibu bapa Ka ih a!ang terhadap keluarga '7. #ell*red beker%a ama dengan angg"ta 9ELA di kampungn!a telah men!erbu ebuah p"nd"k u ang !ang men%adi arang penagih dadah. Kebeba an dalam kampung Kebeba an di i i undang,undang '8. Kim Seng telah ber%a!a membuat kek )"klat buat pertama kalin!a etelah men)uba elama lima kali ebelum itu #erani berdikari #erani men)uba BET"+. ($%

(0.

Sharul telah dibeba kan daripada tuduhan mengedar dadah etelah dia ber%a!a membuktikan baha-a dirin!a tidak ber alah. #erani kerana benar Kebeba an di i i undang,undang

&. #!#KAN TE)PAT K,!,N DEN AN -A.APAN YAN BET"+ ($% &arka')

berteru terang berbin)ang akti/iti

melan)"ng beriadah

(1. ('. ((. (4. (0.

En)ik Sam! menggalakkan anak,anakn!a ____________________ apabila menghadapi ma alah. 6uan Mar ha entia a __________________ tentang ma alahn!a dengan ahli keluarga ekiran!a menghadapi ke ulitan. Satu )ara untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan3 kita hendaklah elalu melakukan _____________________ ber ama, ama ahli keluarga. <u%ung minggu !ang lalu3 6uan Anna dan En)ik 9"bert memba-a anak,anak mereka _____________________ di Kunda ang agar hubungan kekeluargaan lebih akrab. Khairil amat gembira dapat menghabi kan )uti ek"lahn!a ber ama, ama keluarga ema a _____________________ di 6ulau Manukan.

E. (4.
(5. (7. (8. 40. 41.

AR#! -A.APAN YAN

!E!"A#

(/% &arka')

Keharm"nian dan kedamaian e ebuah negara akan ter)apai ekiran!a ma !arakat ( berpe)ah,belah3 ber atu,padu ). 6emimpin !ang enang didampingi "leh ma !arakat adalah pemimpin !ang tidak ( "mb"ng3 prihatin ) Ketua !ang ( amanah3 )urang )akan di a!angi "leh "rang !ang dipimpinn!a. 9ak!at !ang mi kin akan ( tera ing3 terbela ) apabila pemimpin dapat membantu mereka. Amalan aling memahami antara kaum dapat me-u%udkan ( ke e%ahteraan3 ku)ar,ka)ir ) Ma !arakat perlu ( mengenang3 melupakan ) %a a !ang ditabur "leh para pemimpin.

4'. 4(. 44. 40.

6enduduk kampung itu bera a ( ke)e-a3 gembira ) apabila ketua kamp"ng tidak mengambil tindakan terhadap ke ke)urian !ang berlaku di kampung itu. 6ara pemimpin b"leh meran)ang e uatu ( ha il3 pr"gram ) bagi memupuk hubungan me ra antara pemimpin dan rak!at. 6emimpin me tilah ( memilih3 adil ) ema a membantu rak!at Ma !arakat !ang bertanggung%a-ab akan ( mentaati3 mengkhianati ) pemimpin ma !arakatn!a.

=. -A.AB !E)"A !,A+AN D# BA.A0.


)ARKA0)

( $%

=ernande+ mela!an audara mara !ang datang ke rumahn!a dengan ikhla .


#erda arkan petikan a!at di ata n!atakan tiga )"nt"h amalan =ernande+ mela!an audara mara dengan ikhla . 44. 45. 47. N!atakan tiga ke an kepada audara mara =ernande+ etelah dila!an dengan ikhla "leh =ernande+ ekeluarga. 48. 00. 01. >erangkan umbangan indi/idu di ba-ah. 0'.;uru , 0(.6"li , 04. #"mba ? 00. Ketua kampung ,

Selamat Ma%u :a!a