Anda di halaman 1dari 1

Baca. Kemudiian jawab soalan-soalan benkutnya.

Nama saya Azila. Saya murid Tahun 3 Biru. Ini gambar keluarga saya. Datuk saya bernama Haji Yusuf. Beliau berumur ! tahun. Nenek saya "ula bernama Hajah Aisyah dan berumur # tahun. $n%ikYazid ialah ayah saya. Beliau berumur 3& tahun' manakala ibu saya' iaitu (uan Amira berumur 3) tahun. Saya ada se*rang abang dan adik. Azri ialah abang saya. Dia berumur +! tahun. Adik saya "ula' iaitu Azura berumur 3 tahun. Saya sangat sayang akan keluarga saya. 6. A"akah "erkara yang di%eritakan *leh "etikan di atas, A -eluarga Azila B (ekerjaan ba"a Azila . -egemaran Azila D -a/an0ka/an Azila 7. Bera"akah umur Azila, A tahun B 1 tahun . ) tahun D & tahun 8. -eluarga Azila terdiri dari"ada bera"a *rang ahli, A 2a"an *rang B Tujuh *rang . 2ima *rang D $m"at *rang 9. Sia"akah yang belajar di Tahun , A Azri B Azila . Azura D Haji Yusuf 10. Bagaimanakah "erasaan Azila terhada" keluarganya, A Azila marah akan keluarganya B Azila ben%i akan keluarganya . Azila rindu akan keluarganya D Azila sayang akan keluarganya

Pilih jawapan yang betul. Soalan 11 berdasarkan 3ambar +

Soalan 12 berdasarkan 3ambar !

Soalan 13 berdasarkan 3ambar 3

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3

++. A sek*lah . "asar

B h*s"ital D bangl*

+!. A basikal B ka"al


. m*t*sikal D be%a 2

+3. A4 datuk B adik . kakak D nenek