Anda di halaman 1dari 63

DUNIA SENI VISUAL

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum

2010

Cetakan Pertama 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

KANDUNGAN

Muka Surat

RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN SATU

v vi vii viii ix x xii xiv xv

MENGGAMBAR MODUL 1 Lukisan MODUL 2 Catan MODUL 3 Capan MODUL 4 Kolaj 1 4 8 12

MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 5 Capan MODUL 6 Lukisan MODUL 7 Renjisan dan Percikan MODUL 8 Titisan 16 20 23 27

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 9 Model MODUL 10 Origami MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 11 Permainan - Wau MODUL 12 Anyaman - Kelarai 40 43 31 35

iii 4

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v 5

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

vi 6

PENDAHULUAN

Seni Visual adalah mata pelajaran yang menjurus kepada bidang kegiatan seni tampak atau visual. Ia tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik, seni sastera, seni tari dan seni mempertahankan diri.

Seni Visual bertujuan memberi peluang kepada murid memupuk minat, memperkembangkan keperibadian, memberi kesedaran dan kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain.

Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif, ekspresif, dan aktif. Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini melalui persepsi visual, imaginasi dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran, penerokaan dan reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid membina keyakinan diri, membuat penilaian dan mengenali cita

vii 7

MATLAMAT

Matlamat mata pelajaran Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat memberikan sumbangan ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

viii 8

OBJEKTIF

Setelah mengikuti Kurikulum Seni Visual sekolah rendah murid dapat :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

menghargai keindahan alam ciptaan tuhan melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif, dan meyeronokkan menajamkan daya imaginasi melalui pancaindera mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, cermat dan selamat memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, dispilin diri, dan bertanggungjawab mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang berfaedah

ix 9

FOKUS MATA PELAJARAN

Tumpuan utama Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang dipentingkan iaitu; a. pemerhatian secara aktif b. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. apresiasi seni visual secara mudah d. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan

a. Pemerhatian secara aktif

Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan, berfokus, dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Selain memperkembangkan deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Kajian seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Pemahaman tentang asas seni visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Murid akan dilatih membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Ini adalah untuk membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea, imaginasi dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak.

b. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam

mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan, murid membuat interpretasi, dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Murid juga dapat mengenali perubahan yang boleh dilakukan oleh mereka dalam penghasilan seni di masa akan datang.

x 10

c. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan, cerita, lakonan, nyanyian, karangan, dan puisi. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. d. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah, murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar, nilai patriotisme, nilai kebersihan, dan kepekaan. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya bila berdepan dengan pelbagai situasi.

xi 11

PENILAIAN DALAM SENI VISUAL

Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Secara tidak langsung, ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan dalam peringkat sekolah. Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah, penilaian yang fleksibel, penilaian yang mempunyai akauntabiliti, dan penilaian yang adil. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan, penentuan instrumen serta pelaksanaannya. Selain daripada itu, guru juga harus merekod pencapaian murid, menganalisa markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara, bentuk, dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Murid dinilai dari segi apa yang mereka tahu, cara mereka berfikir, dan kemampuan psikomotor mereka. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya, iaitu pemerhatian, lisan dan interaksi, dan penulisan. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Selain daripada itu, guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial, amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. Tahap kreativiti murid juga dapat di kesan melalui pemerhatian. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan, interpretasi, kemahiran, fungsi, keaslian, kreativiti, dan kemasan. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja.

xii12

Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab, kuiz, perbincangan, sumbangsaran, puisi, temubual, bercerita, lakonan, dan nyanyian. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensil dan kertas. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan.

xiii 13

ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Transformasi Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan empat standard kandungan iaitu persepsi estetik, aplikasi seni, ekspresi kreatif, dan apresiasi seni. Standard Pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran berasaskan standard kandungan. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia, dan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman, dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam penghasilan karya seni. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain, kehidupan, dan kerjaya.

xiv 14

AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN 1

BIDANG KEGIATAN

AKTIVITI

MENGGAMBAR

1. 2. 3. 4.

Lukisan Catan Capan Kolaj

Terancang MEMBUAT CORAK DAN REKAAN 1.

2.

Capan Lukisan

Tidak Terancang 1. 2. Renjisan dan percikan Titisan

MEBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

1. Model 2. Origami 1. Alat permainan 2. Anyaman

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

xv 15

M E N G G A M B A R
Tahun Bidang Aktiviti Tema : : : : : : : 1 Menggambar Lukisan Alam Benda Rumah 60 minit Alat Bahan : (tiada) : paparan slaid, kertas lukisan, pensel warna, pensel HB, dan pensel 2B Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh garisan, gambar rumah

Tajuk Masa Media

EMK

Elemen Kreativiti dan Inovatif

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, imbangan dan kepelbagaian) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan.

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

1 16

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1

Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 1.1.2.1

Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Garisan selari dan melengkung (olahan garisan menghasilkan rupa) Rupa organik dan geomatri (dihasilkan daripada garisan) Warna primer ( biru, kuning dan merah) Harmoni (bentuk, rupa, dan warna)

Prinsip rekaan

1.2

Aplikasi Seni 1.2.1

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2.1 1.1.2.2 Alat (tiada) Bahan kertas lukisan, pensel dan pensel warna

1.2.2

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik lukisan

1.3

Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

1.3.1 1.3.2

Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni (garisan, warna dan rupa) dan prinsip rekaan (imbangan dan kepelbagaian) dalam penghasilan karya

1.4

Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 1.4.3

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan

2 17

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
Guru menerangkan slaid contoh pelbagai jenis garisan. Murid menamakan garisan yang ditunjukkan secara lisan. Guru menunjukkan garisan selari dan melengkung. Murid diminta menyatakan perbezaan garisan tersebut

dengan contoh garisan yang ditunjukkan pada awal pembelajaran.


Murid diminta menyatakan media yang digunakan dalam

menghasilkan garisan tersebut.

Aplikasi Seni
Guru menunjuk cara membuat garisan selari dan

melengkung.
Guru meminta murid menyatakan cara membuat garisan-

garisan tersebut.
Guru meminta murid mengeluarkan media yang akan

digunakan dalam membuat garisan. Ekspresi Kreatif


Murid menghasilkan lukisan (garisan) dengan bimbingan

guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1


Murid membuat garisan selari dan melengkung

berpandukan contoh dan tunjuk cara guru. Langkah 2


Murid membuat garisan-garisan selari dan melengkung

untuk menghasilkan satu karya seni dengan bimbingan guru.

Apresiasi Seni
Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalamannya ketika melakukan

aktiviti.

3 18

M E N G G A M B AR
Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Catan Alam Benda Rumah Idamanku 60 minit Alat : berus warna, palet, dan surat khabar lama warna poster atau tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar pemandangan sebuah rumah EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

Bahan: kertas lukisan, pensel dan warna air, atau

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, warna, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik catan.

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

4 19

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1

Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3

Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Garisan lurus dan melengkung (untuk lakaran) Rupa organik dan geometri Warna primer dan sekunder Harmoni warna, bentuk, rupa Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2

1.2

Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 1.2.1.2 Alat berus warna, palet, dan surat khabar lama Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera 1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik catan (basah atas kering)

1.3

Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4

Apresiasi Seni

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

5 20

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik


Guru meminta murid menyebut warna yang ada pada

ILUSTRASI AKTIVITI

pokok, bunga, awan, dinding, dan atap rumah.


Berdasarkan objek yang disebutkan, guru meminta murid

mengelaskan objek buatan manusia dan ciptaan Tuhan.


Guru menunjukkan satu hasil karya yang

mengandungi gambar rumah, awan, dan pokok bunga.

Aplikasi Seni
Guru menunjukkan 2 jenis gambar yang dihasilkan daripada

2 media yang berbeza iaitu pensel warna dan tempera, warna air atau warna poster.
Guru meminta murid membandingkan perbezaan dan

persamaan antara kedua-dua gambar itu.


Guru memberikan penerangan tentang media yang

digunakan dengan cara yang betul.


Guru menayangkan video teknik cara menyapukan warna

pada permukaan kertas lukisan. Ekspresi Kreatif


Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru

berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1


Guru mengedarkan kertas lukisan dan bancuhan warna

kepada murid.
Murid diminta membuat lakaran sebuah rumah dan

Contoh lakaran murid

beberapa batang pokok atau bunga. Langkah 2


Murid mewarna lakaran gambar mengikut kreativiti

masing-masing dengan bimbingan guru.

6 21

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Apresiasi Seni
Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya mereka. Murid memberi pendapat tentang karya rakan.

Contoh lakaran yang

7 22

M E N G G A M B AR
Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Capan Alam Semula Jadi Jambangan Bunga 60 minit Alat : berus warna, bendi bawang, palet dan surat khabar lama Bahan : kertas lukisan, warna air atau warna poster atau tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh hasil karya daripada teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, jalinan, dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik capan.

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

8 23

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1

Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1

Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Garisan lurus dan melengkung Rupa organik Jalinan tampak Harmoni (bentuk, rupa, dan warna)

1.2

Aplikasi Seni 1.2.1

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.2.1 1.1.2.2 Alat palet, berus warna Bahan kertas lukisan, bahan Semula jadi (flora), warna air, warna poster atau tempera

1.2.2

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik capan (basah atas kering)

1.3

Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 1.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

1.4

Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 1.4.3

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan

9 24

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
Guru menunjukkan media yang belum dipotong.

Contoh: bendi dan bawang


Murid cuba menceritakan fungsi media tersebut. Guru memberitahu murid bahawa media tersebut boleh

dijadikan bahan untuk capan.


Guru menunjukkan contoh-contoh karya yang terhasil

daripada teknik capan. Aplikasi Seni


Guru menunjukkan bendi dan bawang yang belum dipotong. Guru menerangkan kesan permukaan yang terdapat pada

permukaan bendi dan bawang dengan menghubungkaitkan bahasa seni visual seperti garisan dan jalinan. Ekspresi Kreatif
Murid membuat penerokaan pada bahagian lipatan pertama

kertas lukisan.
Murid menghasilkan corak teknik capan dengan bimbingan

guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1


Guru menunjuk cara memotong bendi dan bawang. Guru mengedarkan kertas lukisan, bendi, dan bawang yang

telah dipotong kepada murid dan menerangkan cara menggunakannya.


Guru mengedarkan warna kepada murid.

10 25

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Langkah 2
Guru menunjuk cara melipat kertas lukisan mereka menjadi

dua bahagian. Bahagian 1 penerokaan (murid membuat corak bebas). Bahagian 2 penghasilan karya (jambangan bunga).
Guru menunjuk cara penggunaan media

i. sapukan warna pada bendi atau bawang yang telah dipotong. ii. capkan bendi atau bawang untuk menghasilkan gambar bunga.

Apresiasi Seni
Murid menceritakan karya sendiri secara lisan. Murid diminta mencari media lain yang sedia ada pada

mereka untuk digunakan sebagai alat untuk teknik capan. Contoh : jari
Guru menerangkan fungsi karya tersebut boleh digunakan

sebagai pembalut buku, pembalut hadiah, dan sebagainya .

11 26

M E N G G A M B A R
Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Menggambar Kolaj Alam Benda Rumahku 60 minit Alat : gunting

Bahan : kertas lukisan, kertas warna dan gam. Bahan Bantu Mengajar : Contoh slaid atau gambar Rumahku dengan teknik kolaj EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : rupa, warna, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan menggunakan teknik kolaj.

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan lukisan. Apresiasi terhadap karya seni dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

12 27

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1

Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2

Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Rupa organik dan geometri Warna bebas Harmoni rupa, bentuk, dan warna Kesatuan pelbagai unsur alam semula jadi

1.2

Aplikasi Seni 1.1.2

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 1.2.1.2 Alat gunting Bahan kertas lukisan, kertas warna, dan gam Teknik kolaj

1.2.2

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1

1.3

Ekspresi Kreatif

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

1.3.1 1.3.2 1.4

Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2 1.4.3

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan

13 28

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
Guru menunjukkan contoh hasil lukisan. Guru menunjukkan paparan slaid rumah. Guru menyatakan perbezaan antara lukisan dan kolaj.

Aplikasi Seni
Guru menunjukkan contoh beberapa rupa rumah, pokok

bunga, batu, dan pokok yang telah dipotong pada kertas warna.
Guru memberitahu bahawa rupa-rupa ini jika disusun akan

menjadi satu komposisi pemandangan yang menarik.


Guru meminta murid menyatakan bahan lain yang boleh

digunakan untuk menghasilkan karya. Ekspresi Kreatif


Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru

berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1


Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Guru mengedarkan templat (rupa : atap, dinding, pokok

dan awan), kertas lukisan dan kertas warna kepada setiap kumpulan.
Murid menekap templat pada kertas warna yang diberi

oleh guru secara individu.


Murid menggunting kertas warna mengikut rupa atap,

dinding, pokok, dan awan dengan bimbingan guru.

14 29

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Langkah 2
Murid menyusun dan menampal potongan kerta warna

mengikut kreativiti masing-masing untuk menghasilkan gambar Rumahku.

Apresiasi Seni
Murid mempamerkan karya seni yang dihasilkan. Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika

melakukan aktiviti.

15 30

M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN


Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Capan Alam Semula Jadi Hiasan Tabung 60 minit Alat : berus, palet, dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik capan Elemen Kreativiti dan Inovatif

Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni (unsur seni dan prinsip rekaan : rupa, warna, jalinan, harmoni, dan kesatuan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan . 2. 3. 4. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visualmenerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

16 31

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1

Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2

Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Rupa organik dan geometri Warna primer dan sekunder Jalinan tampak dan sentuh Harmoni ulangan atau susunan yang seimbang Kesatuan dalam alam semula jadi

2.2

Aplikasi Seni 2.2.1

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 2.2.1.2 Alat berus, palet, dan daun Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera

2.2.2

Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik capan 2.2.2.1 Teknik capan (corak terancang)

2.3

Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

2.4

Apresiasi Seni 2. 4.1 2.4.2 2.4.3

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan

17 32

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik


Guru menunjukkan contoh-contoh karya corak yang

ILUSTRASI AKTIVITI

terhasil daripada teknik capan.


Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan

prinsip rekaan seperti jalinan, rupa, warna, harmoni dan kesatuan. Aplikasi Seni
Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis

media yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik capan.


Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan

media dalam penghasilan corak teknik capan. Ekspresi Kreatif


Murid menghasilkan corak menggunakan teknik capan

dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1


Sediakan sekeping kertas lukisan. Bancuhkan warna yang hendak digunakan.

Langkah 2
Sapukan warna yang telah dibancuh pada permukaan daun. Capkan daun yang telah diwarnakan dengan menekankannya

pada kertas lukisan. Langkah 3


Ulangi langkah 2 menggunakan warna yang berlainan. Capkan secara bertindan-tindih sehingga memenuhi ruangan.

18 33

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Langkah 4
Setelah hasil kerja siap dan dikeringkan, hasil tersebut boleh

dilekatkan pada tin minuman sebagai hiasan tabung. Apresiasi Seni


Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil kerja sendiri

dan rakan-rakan.
Murid menceritakan pengalaman masing-masing ketika mela-

kukan aktiviti.

19 34

M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN


Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Lukisan Alam Benda Corak Motif Huruf 60 minit Alat : (tiada)

Bahan : kertas lukisan, oil pastel atau krayon Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh corak teknik lukisan dan CD lagu Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : rupa, warna, garisan, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lukisan.

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

20 35

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1

Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2

Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Garisan bersilang Rupa geometri Warna primer dan sekunder Kontra warna Imbangan bentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

2.2

Aplikasi Seni 2.2.1

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 2.2.1.2 Alat (tiada) Bahan kertas lukisan,krayon atau oil pastel Teknik lukisan (corak terancang) Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan k kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

2.2.2

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya. 2.2.2.1

2.3

Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2

Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

2.4

Apresiasi Seni 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan

21 36

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi estetik


Guru meminta murid menyanyikan lagu ABC dengan

ILUSTRASI AKTIVITI

iringan muzik.
Murid menyatakan satu huruf yang paling disukai oleh

mereka.
Guru menunjukkan contoh-contoh corak bermotifkan huruf

kepada murid.
Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur garisan,

warna, rupa, imbangan, dan kontra. Aplikasi seni


Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media

yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik lukisan.


Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan

media dalam penghasilan corak teknik lukisan. Ekspresi kreatif


Murid menghasilkan corak teknik lukisan dengan bimbingan

guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1


Sediakan kertas lukisan dan warna pastel.

Langkah 2
Tuliskan huruf yang dipilih secara berulang dengan meng-

gunakan pelbagai warna. Langkah 3


Guru membimbing murid menjalankan aktiviti mencorak

dengan teknik lukisan. Apresiasi Seni


Murid mempamerkan hasil kerja. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.

22 37

M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN


Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Alam Semula Jadi Pembalut Buku 60 minit Alat : berus gigi, palet, dan daun poster atau tempera Bahan bantu mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik percikan Elemen Kreativiti dan Inovatif

Bahan : kertas lukisan dan warna air atau warna

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : rupa, warna, jalinan, kontra, ritma, dan harmoni) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan.

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan, kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,

23 38

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1

Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2 2.1.2.3

Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Warna primer dan sekunder Rupa organik Jalinan tampak Kontra warna Ritma dan pergerakan rawak Harmoni bentuk

2.2

Aplikasi Seni 2.2.1

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 2.2.1.2 Alat berus gigi, palet, dan daun Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera

2.2.2

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik renjisan dan percikan (corak tidak terancang)

2.3

Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

2.4

Apresiasi Seni 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan

24 39

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik


Guru menunjukkan contoh-contoh corak yang terhasil

ILUSTRASI AKTIVITI

daripada teknik renjisan dan percikan.


Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur jalinan,

warna, rupa, kontra, ritma dan pergerakan, dan harmoni. Aplikasi Seni
Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media

yang sesuai untuk membuat aktiviti corak teknik percikan dan renjisan.
Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan

media dalam penghasilan corak teknik renjisan dan percikan.


Guru menunjuk cara penghasilan corak renjisan dan

percikan. Ekspresi Kreatif


Murid menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan

dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1


Bancuh cat air atau tempera dalam palet. Buat bancuhan warna primer dan sekunder. Sediakan sekeping kertas lukisan. Sediakan motif seperti yang diinginkan (daun).

Langkah 2
Susun daun di atas kertas lukisan.

25 40

STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3


Sapukan warna pada berus gigi dan percikkan warna

ILUSTRASI AKTIVITI

pada permukaan kertas dengan menggunakan sikat atau jari. Langkah 4


Ulangi langkah 3 menggunakan warna yang berbeza.

Langkah 5
Setelah siap alihkan daun daripada kertas lukisan dan jemur

hingga kering. Apresiasi Seni


Murid mempamerkan hasil kerja. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan.

26 41

M E MBUAT CORAK DAN R E KAAN


Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membuat Corak dan Rekaan Titisan Alam Benda Pembalut Hadiah 60 minit Alat : berus,palet warna poster atau tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik titisan Elemen Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan

Bahan : kertas lukisan dan warna air atau

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual ( unsur seni dan prinsip rekaan : warna, jalinan, ritma, dan pergerakan, serta imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik titisan.

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan corak. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan corak. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni,

27 42

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1

Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2 Prinsip rekaan 1.2.1.1 1.2.1.2

Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Warna primer dan sekunder Jalinan tampak Imbangan warna Ritma dan pergerakan rawak

2.2

Aplikasi Seni 2.2.1

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.2.1.1 2.2.1.2 Alat berus dan palet Bahan kertas lukisan dan warna air atau warna poster atau tempera

2.2.2

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik titisan (corak tidak terancang)

2.3

Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya

2.4

Apresiasi Seni 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan

28 43

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik


Guru memainkan lagu Selamat Hari Jadi. Guru bersoal jawab tentang majlis hari jadi yang pernah di-

ILUSTRASI AKTIVITI

hadiri oleh mereka.


Guru menunjukkan kotak yang telah disampul atau dibungkus

dengan pembalut hadiah.


Guru berinteraksi dengan murid tentang unsur seni dan

prinsip rekaan seperti jalinan, warna, ritma dan pergerakan, dan imbangan pada pembalut hadiah yang telah ditunjukkan.

Aplikasi Seni
Guru berinteraksi dengan murid tentang jenis-jenis media

yang sesuai untuk membuat aktiviti corak titisan.


Guru berinteraksi dengan murid tentang cara penggunaan

media dalam penghasilan corak titisan.


Guru menunjuk cara untuk menghasilkan corak dengan teknik

titisan. Ekspresi Kreatif


Murid menghasilkan corak teknik titisan dengan bimbingan

guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1


Sediakan sekeping kertas lukisan. Basahkan kertas dengan air. Bancuh cat air atau tempera dalam palet. Buat bancuhan warna primer dan sekunder.

Langkah 2
Celupkan berus dalam warna dan titiskan pada kertas lukisan

secara bebas.

29 44

STANDARD PEMBELAJARAN Langkah 3


Ulangi langkah 2 dengan warna yang berbeza.

ILUSTRASI AKTIVITI

Langkah 4
Jemur kertas lukisan sehingga kering.

Apresiasi Seni
Murid mempamerkan hasil kerja. Murid menceritakan hasil kerja sendiri dan rakan-rakan. Guru membuat rumusan dan memberi cadangan agar murid

menggunakan karya mereka untuk dijadikan pembalut hadiah serta membincangkan harga untuk karya mereka.

30 45

M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN


Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Model Alam Benda Kenderaan 60 minit Alat : gunting dan pensel Bahan bantu Mengajar : : Contoh model yang sedia ada dan video cara membuat model EMK Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

Bahan : kertas warna, gam, kotak, magic pen,

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : rupa, bentuk, warna, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan model.

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan model. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan model. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

31 46

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1 Persepsi Estetik 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 3.2 Aplikasi Seni 3.2.1 Imbangan semetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasiklan karya seni. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2 3.2.2.1 3.3 Ekspresi Kreatif 3.3.1 3.3.2 3.4 Alat gunting Bahan kertas warna, gam, kotak dan magic pen Teknik membentuk Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3D. Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Mengetahui kaitan seni visual dengan mata pelajaran lain Menghargai karya sendiri dan rakan Rupa geometri Bentuk 3D (konkrit) Warna primer dan sekunder Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan binaan

Apresiasi Seni

32 47

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
Guru menunjukkan beberapa contoh-contoh model kenderaan

seperti bas, van, dan lain-lain.


Guru menerangkan unsur bentuk dengan menekankan ba-

hawa bentuk boleh dijadikan model kenderaan.


Guru menyatakan ciri-ciri sebuah model kenderaan.

Aplikasi Seni
Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk

menghasilkan model kenderaan (bas).


Guru menayangkan video cara membuat model sebuah bas

menggunakan kotak dan kertas warna.

Ekspresi Kreatif
Murid menghasilkan model kenderaan (bas) dengan

bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1


Meratakan gam dan membalut kotak berbentuk kuboid

menggunakan kertas warna yang pertama. Langkah 2


Melakarkan tingkap dan pintu bas menggunakan pensel pada

kertas warna yang kedua.


Menindih lakaran menggunakan magic pen. Menggunting dan menampal pada badan bas.

Langkah 3
Membuat tayar menggunakan kotak terpakai. Menekap bulatan tayar menggunakan duit syiling, tudung

botol, dan lain-lain.


Menggunting tekapan, mewarna, dan menampal tayar pada

badan bas.

33 48

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Langkah 4
Membuat kemasan secara kreatif dengan menambah aksesori

pada badan bas seperti cermin, lampu, dan lain-lain.

Apresiasi Seni
Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa

penghasilan model bas.


Murid menerangkan fungsi model yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat.

34 49

M E MBENTUK DAN M E M B UAT B I NAAN


Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 1 Membentuk dan Membuat Binaan Origami Alam Benda Baju Kemeja 60 minit Alat : (tiada) Bahan : kertas origami atau kertas A4, gam, magic pen dan pensel warna Bahan Bantu Mengajar : Contoh origami baju yang sedia ada, slaid atau VCD origami EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : rupa, bentuk, warna, dan imbangan)yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan origami

2. 3. 4.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan origami. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan origami. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah

35 50

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Persepsi Estetik 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.3 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 3.2 Aplikasi Seni 3.2.1

Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Rupa geometri Bentuk konkrit Warna primer dan sekunder

Imbangan simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni.

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.2.1.1 3.2.1.2 Alat (tiada) Bahan kertas A4 berwarna, gam, dan magic pen Teknik lipatan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D dan 3D.

3.2.2

Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan. 3.2.2.1

3.3

Ekspresi Kreatif

3.3.1 3.3.2 3.4

Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam panghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Apresiasi Seni 3.4.1 3.4.2 3.4.3

Mempamerkan karya yang dihasilkan. Menceritakan karya sendiri secara lisan. Menghargai karya sendiri dan rakan.

36 51

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik
Guru menunjukkan contoh-contoh baju sebenar dan contoh

origami baju.
Murid-murid melihat dan mengenal pasti bahagian-bahagian

yang terdapat pada baju sebenar dengan origami baju.


Guru menerangkan unsur bentuk, warna, dan rupa. Guru menerangkan unsur bentuk, warna, dan rupa dalam

penghasilan origami baju. Aplikasi Seni


Guru menayangkan video cara membuat origami baju Murid menyatakan bahagian-bahagian baju yang terdapat pada

origami.
Murid diminta mengeluarkan kertas yang akan digunakan

untuk menghasilkan origami. Ekspresi Kreatif


Murid menghasilkan origami baju dengan bimbingan guru Rujuk gambar rajah : proses origami

berdasarkan langkah-langkah berikut. Langkah 1


Menyediakan kertas origami atau kertas A4.

Langkah 2
Lipat dua kertas secara menegak (bahagian A ke bahagian C)

untuk mendapatkan bahagian tengah kertas.


Buka semula lipatan tersebut. Lipatkan bahagian ke bahagian

B, seterusnya bahagian A ke bahagian B. Langkah 3

Lipat hujung bahagian C secara menyerong ke luar bagi penghasilan lengan baju. Ulangi langkah yang sama untuk bahagian A.

Langkah 4
Hujung bawah kertas dilipat ke belakang (2cm). Hujung bawah kertas bahagian A dilipat menyerong ke

bahagian B untuk menghasilkan kolar baju.


Ulangi langkah yang sama untuk bahagain C.

37 52

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Langkah 5
Bahagian bawah kertas dimasukkan ke bawah bahagian kolar

baju. Langkah 6
Hasilkan corak pada bahagian hadapan origami baju.

Langkah 7
Membuat kemasan pada origami baju yang dihasilkan.

Rujuk gambar rajah : proses origami

Apresiasi Seni
Murid menceritakan pengalaman masing-masing semasa

penghasilan origami baju.


Murid menerangkan fungsi dan corak pada origami baju yang

dihasilkan.
Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat.

38 53

Gambar rajah : proses origami

39 54

M E GENAL KRAF TRADISIONAL


Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : :
:

1 Mengenal Kraf Tradisional Wau - Mewarna Alam Benda Wau Bulan 60 minit Alat : (tiada) pastel, atau pensel warna

Bahan : lakaran wau pada kertas A4, krayon,

Bahan Bantu Mengajar EMK

: :

Model wau dan CD lagu Wau Bulan Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan , rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan wau dengan mewarna. 2. 3. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan wau. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan wau. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

40 55

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.1.4 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 4.1.2.2 4.2 Aplikasi Seni 4.2.1 4.2.2 Kontra warna Imbangan simetri Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.3 Ekspresi Kreatif 4.3.1 4.3.1 4.4 Alat (tiada) Bahan lakaran wau pada kertas A4 , krayon, dan bahan gantian Teknik lukisan Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D. Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan. 4.4.2 Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis. 4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan. Garisan melengkung Rupa organik dan geometri Jalinan tampak Warna primer Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.

Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya.

Apresiasi Seni

41 56

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik


Menyanyikan lagu Wau Bulan dengan iringan muzik

ILUSTRASI AKTIVITI

Ala ewah ewah bule, Wau bule teraju tigo, Mari sini kawe-kawe, Buat wau bersamo-samo. Aplikasi Seni
Menunjukkan contoh wau sebenar. Bersoal jawab tentang:

Unsur Seni garisan, rupa, warna, dan jalinan Prinsip Rekaan kontra (warna) dan imbangan (simetri).
Menyusun proses penghasilan bagi mendapatkan idea

perancangan proses kerja. Ekspresi Kreatif Langkah 1


Mengedarkan lakaran wau. Memilih media dan warna yang digemarinya.

Langkah 2
Mewarna lakaran corak dengan pensel warna, pastel atau

krayon. Langkah 3
Membuat kemasan.

Apresiasi Seni

Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. Contoh : wau terkenal di pantai timur terutama di Kelantan. Biasa dimainkan selepas musim menuai padi. Wau yang dipasang busur akan mengeluarkan bunyi.

Mempamerkan karya seni pada papan pamer.

42 57

M E GENAL KRAF TRADISIONAL


Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Masa : : : : : : : 1 Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Alam Semula Jadi Anyaman Kelarai 60 minit Alat : gunting dan gam Bahan Bantu Mengajar : gambar, contoh anyaman yang telah dihasilkan dan CD lagu EMK : Elemen Kreativiti dan Inovatif TMK

Bahan : dua helai kertas A4 berlainan warna

STANDARD KANDUNGAN 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan : garisan, rupa, jalinan, warna, kontra, dan imbangan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan anyaman kelarai. 2. 3. 4. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan anyaman. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

43 58

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.1.4 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 4.2 Aplikasi Seni Ritma dan pergerakan ritma biasa Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti seni. 4.2.1 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4.2.2 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.3.1 4.3 Ekspresi Kreatif Alat gunting Bahan dua helai kertas A4 berlainan warna dan gam Teknik anyaman kelarai Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran berbahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D. 4.3.1 4.3.1 4.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.1 4.2 4.3 Mempamerkan karya seni yang dihasilkan Menceritakan karya seni sendiri secara lisan atau bertulis Menghargai karya sendiri dan rakan Garisan lurus dan selari Rupa geometri Jalinan tampak dan sentuh Warna primer Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni.

4.2.3 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya

Apresiasi Seni

44 59

STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik Nyanyian lagu Kalau Rasa Gembira dengan iringan muzik Kalau rasa gembira, tepuk tangan 2x Kalau rasa gembira, hentak kaki 2x Kalau rasa gembira, petik jari 2x Kalau rasa gembira, kata hooray 2x Kalau rasa gembira beginilah caranya Kalau rasa gembira buat semua. Aplikasi Seni
Menunjukkan contoh kelarai mata bilis. Bersoal jawab tentang:

ILUSTRASI AKTIVITI

Unsur Seni garisan, rupa, jalinan, warna. Prinsip Rekaan ritma dan pergerakan.
Mengenal media atau bahan gantian. Menunjuk cara menyediakan anyaman kelarai mata bilis

bagi mendapatkan idea perancangan proses kerja. Ekspresi Kreatif


Murid membuat langkah berikut dengan bimbingan guru

Langkah 1
Memilih media atau bahan gantian. Menyediakan tapak anyaman dan jaluran kertas secara

lipatan dan guntingan. Langkah 2


Membuat anyaman kelarai mata bilis seperti yang telah

ditunjukkan. Langkah 3
Membuat kemasan pada hasil kerja.

45 60

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Apresiasi Seni
Mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya.

Contoh: anyaman kelarai amat terkenal di negeri Kedah, Kelantan, dan Terengganu.
Mempamerkan karya seni pada papan pamer.

46 61

PENGHARGAAN
Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 1 ini. Antara pihak yang terlibat ialah:

Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 1,

Pensyarah Pendidikan Seni Visual, UiTM, UPSI dan IPGM Guru-guru Pendidikan Seni Visual Tahun 1 di sekolah Rintis KSSR Pendidikan Seni Tahun 1 2009,

62

63