Anda di halaman 1dari 18

Disediakan oleh : Wong Ka En Teh Lih Yee

De%inisi Pertolongan &emas


Pertolongan cemas adalah pertolongan yang

diberi kepada mangsa yang tercedera secara tiba-tiba sebelum ketibaan pakar.

Prinsip-prinsip pertolongan cemas

Jaga keselamatan diri sendiri beri pertolongan setakat yang termamp !eboleh-bolehnya tidak perl memindahkan mangsa" beri pertolongan cemas di tempat ke#adian$ !entiasa #aga kehormatan mangsa

(b#ekti%: )* +enyelamatkan ,ya-a


)$ !ekiranya pengsan berikan bant an perna%asan$ 2$ !etiap saat adalah penting '$ .erhentikan pendarahan /$ P lihkan ren#atan$

'

2*+engelakkan keadaan dari men#adi lebih ter k


)$ +eng rangkan pergerakan$ . at apa yang anda tah saha#a$ 2$ +elind ngi pesakit dengan bant an persekitaran alam sem la #adi$ '$ Jangan memberi apa-apa makanan ata min man melal i m l t$ .asahkan bibir sekiranya perl $

'* +emberi kelegaan dan keselesaan


)$ +emberi semangat yang teg h kepada pesakit yang masih sedar$ 2$ Jangan tinggalkan pesakit berseorangan$ '$ Pastikan keadaan pesakit 1 periksa nadi dan perna%asan$
0

!i%at-si%at Pemberi Pertolongan &emas

PALING PENTING JANGAN PANIK T3J3+ PE453T63, .E4T6+.3,8 43!3


P3,T3! 6K5T634 T6D3K K3!34 .E43K3L .E4.7D6

!E,T63!3 TE4!E,Y7+ .73T 3P3 Y3,8 T357

'

!E.EL7+ +E,DEK3T6 +3,8!3 CHECK CALL CARE


9

!elal beringat akan ke tamaan:


3dakah 3dakah 3dakah 3dakah mangsa mangsa mangsa mangsa sedar; berna%as; berdarah ter k; kerac nan;

+E,6L36 !6T73!6 +3,8!3


Bertindak - D R A B C D = Danger R = Respons A = Airway B = Breathing C = Cir"ulation (Bahaya) (Tindak balas/ reaksi) (Saluran perna asan) (!erna asan) (!eredaran/pengaliran darah)

<

!tr kt r T b h .adan
!istem 4angka>!keleton !istem pencernaan !istem sara% !istem Kardio?ask lar !istem + sc lar

)=

!tr kt r T b h .adan

))

!istem Pencernaan

)2

!istem !ara%

)'

!istem Peredaran Darah


.er% ngsi menyal rkan dan mengagihkan

bahan makanan dan oksigen ke segenap selsel di dalam badan dan memba-a bahan b angan kel ar Dalam badan seseorang de-asa terdapat sekitar /-2 liter darah !etiap 9kg berat badan mengand ngi =$0 liter darah

)/

@7,8!6 D3435
+emba-a oksigen dan bahan makanan ke

tis +emba-a bahan b angan ke organ pemb angan +ela-an penyakit +emba-a enAim dan hormone ke organ sasaran +enga-al s h badan +enghentikan pendarahan

)0

Darah
Darah terdiri daripada Pepe#al Bsel darah * /=C &ecair Bplasma* 2=C T b h man sia mengand ngi lebih k rang : 1

)= pain B2 liter* darah$

Darah terdiri daripada plasma" sel darah

merah" sel darah p tih dan sel pembek an Bplatelet*

)2

!tr kt r Jant ng +an sia

)9

Jant ng
Jant ng adalah organ terpenting dalam

badan$ Jant ng perl berker#a sepan#ang masa" s paya kita ter s hid p$ !aiA #ant ng adalah sebesar pen mb k indi?id dan beratnya k rang daripada sat pain$ Dalam masa 2/ #am" #ant ng anda berdeny t lebih daripada )=="=== kali" 9=== liter darah dipam melal i #arak berib bat di dalam sistem sal ran darah$
):