Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh Masa Tahun Bil. Murid Tema Tajuk

: : : : : :

24 April 2014 10.10-11.00 tengah hari 3 Bendahara 40 orang Ekonomi Kita Perbezaan Kata nama

Standard Kandungan: 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks Standard Pembelajaran: 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am dan kata nama khas

dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks.

Objektif:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1. Murid dapat membezakan makna kata nama am dan kata nama khas serta memberikan sekurang-kurangnya tiga contoh perkataan
2.

Murid dapat memahami konsep penjodoh bilangan kata nama dan memberikan contoh yang betul sekurang-kurangnya dua contoh perkataan.

Sistem Bahasa Tatabahasa : Morfologi Kata nama am, kata nama khas Kosa kata : Kata nama am rumah, pokok,

Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum) Ilmu Nilai Murni : Sains, kemahiran hidup : Patuh, Bekerjasama

Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK Tayangan video lagu Kreativtii : Pergerakan kreatif - Imaginasi dan visualisasi

Elemen Keusahawanan EK 1: 1.4 Daya kreativiti dan inovasi : memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan banyak idea EK 1: 1.10 Berorientasikan pencapaian

Kepelbagaian Strategi

KB : Penyoalan, menghubungkaitkan dengan pengalaman KP : Verbal linguistik, naturalistik, interpersonal, BCB : Mengumpulkan maklumat dan memproses maklumat Pembelajaran kontekstual : Menghubungkaitkan dengan kehidupan seharian. Pembelajaran konstruktivisme Strategi PdP: Pemerhatian, Direktif, Koperatif dan Kolaboratif

Bahan bantu mengajar Jenis 1. 2. 3. 4. 5. Kad perkataan Lagu Tanya Sama Pokok LCD Marker pen Peta dakap Bilangan 5 1 1 4 1

Pengetahuan Sedia Ada : Murid mempunyai pengetahuan mengenai benda-benda di sekeliling mereka.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN : Langkah dan Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan

Set induksi: (5 minit)

1. Kesedaran tentang kebaikan alam sekitar.

1. Guru akan memainkan

Kecerdasan Pelbagai: Strategi : Didik Hibur

video lagu Tanya sama pokok.


2. Murid diminta menyanyikan lagu tersebut bersama-sama. 3. Guru akan mengaitkan lagu tersebut dengan pembelajaran pada hari ini.

Muzik, Verbal linguistik BBM: Komputer riba, Video dan LCD

Langkah 1: (10 minit)

Lampiran 1 Lirik lagu Tanya sama pokok

1. guru menerangkan kata nama am dan kata nama khas.

Kecerdasan Pelbagai: Kemahiran membaca,

2. Murid diminta mencari kata Isi pelajaran: Murid membaca lirik lagu tersebut, seterusnya mencatat kata nama am. -Pokok 3. Murid diminta -Awan -Air menggariskan kata nama am bukan hidup yang terdapat dalam lirik lagu tersebut. nama am, yang terdapat dalam lirik tersebut. 3. Guru akan memberikan contoh kata nama khas kepada murid.

kemahiran menaakul, Strategik: Pendekatan berpusatkan guru, direktif. Teknik: Memindahkan maklumat BBM: Lirik lagu, kad

4. Murid akan menulis perkataan tersebut pada kad perkataan yang dilekatkan di papan putih.

perkataan, gam

5. Guru akan membimbing murid melaksanakan tugasan.

Langkah 2: (10 minit)

Lampiran 2 Contoh kata nama am: -Kereta -Kapal

1. Guru meminta beberapa orang murid memberikan contoh lain bagi kata nama am dan kata nama khas. 2. Murid menulis perkataan tersebut dalam peta dakap

BCB: Memproses maklumat Kemahiran Belajar: mengumpulkan maklumat, kemahiran berfikir, kemahiran banding beza Kemahiran pemikiran kritis

- Peta dakap

yang dilukis di papan putih, bagi membezakan golongan kata nama tersebut. 3. Guru meminta murid-murid membaca perbezaan keduadua golongan kata nama

KBT Kontekstual Nilai: Keberanian

tersebut. 4. Guru memberikan bimbingan kepada murid.

Langkah 3: (10 minit)

Contoh jawapan: 1. Kata nama am Sekolah. Kata nama khas sekolah Subang Jaya.

1. Guru mengedarkan lembaran kerja mengenai perbezaan kata nama am dan kata nama khas. 2. Guru meminta murid menjawab ruang kosong berdasarkan contoh yang diberikan. 3. Guru meminta murid memberikan contoh jawapan berdasarkan lembaran kerja yang dijawab di dalam ruang

BCB: Memproses maklumat Pembelajaran konseptual: Tolong-menolong

BBM: Teks petikan, LCD.

kosong.

Langkah 4 (1 minit)

Kata Nama Am Konkrit

1. Guru menerangkan mengenai konsep penjodoh bilangan. 2. Guru mengedarkan

Kemahiran Berfikir. Menganalisis maklumat.

Contoh Jawapan: 1. BENTUK - Untuk benda-benda yang berkeluk. Contoh : sebentuk cincin

lembaran kerja mengenai penjodoh bilangan. Murid diminta menjawab soalan tersebut.

Elemen: Kreativiti

Penutup: (5 minit)

Kognitif: Rumusan tentang isi pelajaran. Sosial: Tahniah atas pelibatan murid dalam aktiviti dan sumbangan idea dalam perbincangan.

1. Guru bertanya mengenai rumusan pelajaran pada hari tersebut.

Kemahiran Belajar: Membuat rumusan Nilai : Kerjasama

2. Dengan bimbingan guru, murid membuat rumusan tentang keseluruhan pelajaran pada hari ini. 2. Guru memberikan pujian kepada murid. KP: Intrapersonal, verbal linguistik. Teknik: Soal jawab. Strategik: Penyoalan keseluruhan dan penerapan nilai-nilai murni.

CATATAN REFLEKSI

HARI: TARIKH: 1. ISU/ PERKARA YANG DIFOKUS:

2. ANALISIS ISU/ PERKARA YANG DIFOKUS: 2.1 KEKUATAN

2.2 KELEMAHAN

3. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN: