Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh Masa Tahun Bil. Murid Tema Tajuk

: : : : : :

14 April 2014 12.00-1.00 petang 3 Bendahara 40 orang Ekonomi Kita Mari Menabung

Standard Kandungan: 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Standard Pembelajaran: 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

Objektif:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Murid dapat memahami mengenai ayat tunggal dan ayat songsang. 2. Murid dapat membina tiga ayat songsang

Sistem Bahasa Tatabahasa : Sintaksis ayat tunggal, dan ayat songsang. Kosa kata : Kat akerja - Menabung

Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum) Ilmu Nilai Murni : Celik Kewangan : Berjimat-cermat,

Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK Elemen Keusahawanan EK 1: 1.4 Daya kreativiti dan inovasi : memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan banyak idea EK 1: 1.10 Berorientasikan pencapaian

Kepelbagaian Strategi

KB : Penyoalan, menghubungkaitkan dengan pengalaman KP : Verbal linguistik, naturalistik, interpersonal, BCB : Mengumpulkan maklumat dan memproses maklumat Pembelajaran kontekstual : Menghubungkaitkan dengan kehidupan seharian. Pembelajaran konstruktivisme Strategi PdP: Pemerhatian, Direktif, Koperatif dan Kolaboratif

Bahan bantu mengajar Jenis 1. 2. 3. 4. 5. Lembaran kerja Teks bacaan LCD Marker pen Video Bilangan 40 40 1 4 1

Pengetahuan Sedia Ada : Hobi permainan dan pengalaman menabung.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN : Langkah dan Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan

Set induksi (5 minit)

1. Kepentingan menabung 2. Berjimat-cermat 3. Tolong-menolong

1. Guru akan memainkan video Mari Menabung 2. Murid akan menonton video tersebut. 3. Guru meminta murid menyatakan nilai murni yang terdapat dalam video tersebut 4. Guru mengaitkan aktiviti dengan tajuk pelajaran.

Kecerdasan Pelbagai: Strategi : Didik Hibur

Muzik, Verbal linguistik BBM: Video dan LCD

Langkah 1: (10 minit)

Lampiran 1

1. Guru meminta murid menceritakan pengalaman mereka menabung.

Kecerdasan Pelbagai: Kemahiran lisan,

Isi pelajaran: Bercerita dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Guru memberikan teks bacaan sebagai bahan rangsangan.

kemahiran menaakul, Strategik:

3. Guru meminta murid membaca teks secara bersambung, kemudian secara beramai-ramai. Pendekatan berpusatkan guru, direktif.

4. Guru membimbing murid Teknik: Visual membaca dalam aspek berikut: - Tanda baca - Menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. BBM: Audio

Langkah 2: (10 minit)

KBT Kontekstual Nilai: Keberanian

Langkah 2 1. Guru memberikan lembaran kerja mengenai sikap menabung. 2. Murid diminta mengisi tempat kosong berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan. 4. Guru memberikan bimbingan kepada murid

BCB: Memproses maklumat BBM: Lembaran kerja, komputer riba, dan LCD. Kecerdasan Verbal Linguistik Kemahiran pemikiran kritis

Langkah 3: (10 minit)

Nilai dan Keberanian Berjimat-cermat

Langkah 2 1. Guru meminta murid menerangkan konsep menabung. 2. Guru meminta murid menyampaikan pesanan mengenai kepentingan menabung. 3. Melalui teks bacaan, guru menerangkan

BCB: Memproses maklumat Pembelajaran konseptual: Bersopan-santun BBM: Gambar, komputer riba, dan LCD. Kemahiran Belajar:

mengenai ayat tunggal dan mengumpulkan ayat songsang. maklumat 4. Secara individu, guru meminta murid membina dua ayat tunggal dan ayat songsang. Pengayaan : Murid membina, menuturkan dan menulis ayat bertatasusila berdasarkan gambar yang diberi. Kecerdasan Verbal Linguistik Kemahiran pemikiran kritis

Pemulihan : Guru membimbing murid menuturkan ayat bertatasusila yang disediakan.

Penutup: (5 minit)

Kognitif: Rumusan tentang isi pelajaran. Sosial: Tahniah atas pelibatan murid dalam aktiviti dan sumbangan idea dalam perbincangan.

1. Guru bertanya mengenai rumusan pelajaran pada hari tersebut. 2. Dengan bimbingan guru, murid membuat rumusan tentang keseluruhan pelajaran pada hari ini.

Kemahiran Belajar: Membuat rumusan Nilai : Kerjasama KP: Intrapersonal, verbal linguistik. Teknik: Soal jawab. Strategik:

2. Guru memberikan pujian Penyoalan kepada murid. keseluruhan dan penerapan nilai-nilai

murni.