Anda di halaman 1dari 8

MINGGU : 1 FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA : MINGGU ORIENTASI CADANGAN AKTIVITI SUMBER CATATAN

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA (B.M 1.0) Ke !"#$!% Me%&e%'!$ 4+(BM 1.1.1) Mendengar ucap (BM 1.1) selamat dan memberi respons Mendengar yang bertatasusila dengan dengan penuh bimbingan (Contoh: Selamat perhatian Pagi Selamat Petang) 4+(BM1.1.!) Mendengar arahan mudah dan member respons dengan bimbingan 4+(BM1.1.") Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ob#e$ di dalam dan di luar bili$ dar#ah 4+(BM1.1.4) Mendengar sebutan nama dan mengenal pasti ruang $has dalam se$olah (BM 1.1.%) Mendengar lagu dan cerita serta respons (BM 1.1.&) Mendengar ucap selamat dan memberi respon secara bertatasusila (BM 1.1.') Mendengar arahan dan memberi respon (B.M (.0) Ke !"#$!% Be$)*)*$ 4+(BM !.1.1) Berbual dengan (BM !.1) sebutan per$ataan yang betul Berintera$si dengan mesra 4+ b (BM !.1.") Berbual dengan mengguna$an ayat yang mudah dengan sebutan yang betul

Mendengar ucap selamat daripada guru Contoh : (ssalamualai$um Selamat Pagi )erima *asih (pa $habar Mela+at $a+asan se$olah Memperdengar$an lagu: ,Mari Ber$a+an-

Ma#lis suai $enal dengan murid.murid /uru memper$enal$an diri $epada murid.murid prase$olah Murid memper$enal$an diri $epada murid.murid lain secara indi0idu Berbual dengan bersoal#a+ab mengenai diri murid

(BM !.1.4) Berintera$si secara sopan dan bertatasusila

(B.M +.0) Ke !"#$!% Me ,!-!

(B.M ..0) Ke !"#$!% Me%*/#0 (BM 4.1) Menguasai $emahiran menulis (4+) (BM 4.1.1) Memegang alat tulis dengan cara yang betul untu$ menulis (4+) (BM 4.1.!) Meng$oordinasi$an pergera$an tangan dan #ari meni$ut arah yang betul Membuat latihan pratulis Membuat cora$ mengoya$ $ertas membuat lu$isan #ari dan memasu$$an benang atau tali $e dalam lubang

MINGGU : 1 FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (4+) (BM 4.1.") Meng$oordinasi$an pergera$an mata.tangan melalui la$aran bentu$ cora$ dan garisan secara bebas

TEMA : MINGGU ORIENTASI CADANGAN AKTIVITI Mene$ap bentu$ huru1 SUMBER CATATAN

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L#0)e%#%' A%& S1e-#!/ S2#//0 (B2 1.!) 3isten to and understand meaning o1 simple +ords 4+(B2 1.!.1) 3isten to and repeat simple greetings e.g : good morning good a1ternoon 4+(B2 1.!.!) 3isten to and respond 0erbally to simple greetings +ith guidance 4+(B2 1.!.") 3isten to and identi1y ob#ects in the classroom 4+(B2 1.!.4) 4ame common ob#ects in the classroomn (B2 1.!.%) 3isten to and repeat greetings (B2 1.!.&) 3isten to and respond 0erbally to greetings (B2 1.%) 3isten 4+(B2 1.%.1) 3isten to and Sing song containing 3isten to and repeat simple greeting such as good morning good a1ternoon Pupils respond to and repeat the simple greetings C5

to and en#oy nursery rhymes action songs poems and stories

recite nursery rhymes and action song 4+ (B2 1.%.!) 3isten to recite and act out nursery rhymes and action songs

greetings e.g. 6 sing hello together and good morning to you

(B2 1.%.") 3isten to and recite nursery rhymes and action songs (B.I (.0) P$e $e!&#%' S2#//0

(B.I +.0) Re!&#%' S2#//0

(B.I ..0) 3$#)#%' S2#//0 4+(B2 4.1.1) 7ngage in BI ..1 P$e4 acti0ities re8uiring eye.hand $e!&#%' 02#//0 coordination 4+(B2 4.1.!) 5ra+ lines circles and patterns using gross motor and 1ine motor mo0ements

9oint dotted lines Colouring acti0ities

MINGGU : 1 FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA : MINGGU ORIENTASI CADANGAN AKTIVITI SUMBER CATATAN

TUNJANG KEROHANIAN 5 SIKAP DAN NILAI PEMDIDIKAN ISLAM (P.I 1.0) A2#&!"

(P.I (.0) I,!&!" (P2 !.1) Bersuci dari 4a#is (P2 !.1.!) Menyata$an cara bersuci daripada hadas : - buang air $ecil - buang air besar /uru mencerita$an tentang #enis.#enis hadas Murid menyata$an #enis.#enis hadas (P.I +.0) S#$!" Carta

(P.I ..0) A2"/!2 (P2 4.1) Mencontohi a$hla$ :asullullah S(; iaitu sabat berca$ap benar bi#a$sana ra#in dan amanah (P2 4.!) Mela$u$an amalan seharian mengi$ut adab seperti mela1a<$an doa (P2 4.1.!) Memberi contoh a$hla$ :asullullah S.(.; a. (manah b. Siddi8 (berca$ap benar c. =atonah (bi#a$sana) (P2 4.!.%) Mela1a<$an doa . penerang hati . menai$i $enderaan (P2 4.!.&) Menyata$an adab : - sebelum ma$an>minum - semasa ma$an>minum - selepas ma$an>minum (P2 4.!.') Mela1a<$an doa sebelum dan selepas ma$an Menerang$an tentang a$hla$ :asullullah . amanah Membaca bu$u cerita ber$enaan sirah :asullullah Carta

/uru menun#u$ cara adab yang betul sebelum semasa dan selepas ma$an.

(P.I 6.0) A0!0 A/47*$!% D!% T*/#0!% J!8#

MINGGU : 1 FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA : MINGGU ORIENTASI CADANGAN AKTIVITI SUMBER CATATAN

TUNJANG KOMUNIKASI PENDIDIKAN MORAL (P.M1.0) Ke1e$-!9!!% Ke1!&! T*"!% 4+(PM 1.1.1) Menyata$an (PM 1.1) baha+a manusia adalah Mengetahui dan ciptaan )uhan menghormati (PM 1.1.!) Membe<a$an $epercayaan dan ciptaan tuhan dan re$aan pantang larang manusia pelbagai $aum (PM 1.1.") Menyata$an )uhan adalah pencipta alam

/uru menun#u$$an gambar ciptaan tuhan dan re$aan manusia

TUNJANG FI:IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FI:IKAL DAN KESIHATAN (PFK) (PFK 1.0) Pe$2e ,!%'!% M;);$ H!/*0

(P=* 1.1) Mela$u$an $emahiran motor halus

4+(P=* 1.1.1) Mengguna$an #ari untu$ mengoya$ bebas. 4+ (P=* 1.1.!) Mengguna$an tangan untu$ merenyu$ (crush) $ertas. 4+ (P=*1.1.") Mengguna$an tangan untu$ meramas (mi?) 4+(P=* 1.1.4) Mengguna$an tangan untu$ menguli. (P=* 1.1.@) Mengguna$an #ari untu$ mengoya$ bahan mengi$ut rupa (P=* 1.1.1A) Mengguna$an tangan untu$ memintal

Mengoya$ gambar dari a$hbar lama Merenyu$ surat $habar Meramas surat $habar yang basah. Menguli doh Mengoya$ la$aran gambar mengi$ut garisan luar. Memintal tali ra1ia.

Surat $habar

Surat $habar (ir 5oh 3embaran gambar )ali ra11ia

(PFK (.0) Pe$2e ,!%'!% M;);$ K!0!$ (P=* !.1) Mela$u$an $emahiran motor $asar lo$omotor 4+ P=* (!.1.1) Ber#alan dengan postur dan te$ni$ yang betul. 4+ P=* (!.1.!) Ber#alan $e hadapan $e sisi $iri dan $anan.

Be$<!/!% /*$*0 &e%'!% )e2%#2 9!%' ,e)*/. Be$<!/!% 2e "!&!1!%. Be$<!/!% 2e 2#$# &!% 2e 2!%!%.

TUNJANG FI:IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KTI) (KTI 1.0) Se%# V#0*!/ (*)2 1.1) Mengguna$an pengetahuan tentang bahan dan te$ni$ dalam menghasil$an $arya seni ((pli$asi Seni) (*)2 1.1.1) Mengenal$an bahan yang diperlu$an untu$ menghasil$an sesuatu $arya contohnya berus dengan bimbingan guru. Memper$enal$an bahan asas yang diguna$an untu$ menghasil$an sesuatu $arya . berus . +arna . palet +arna +arna Murid me+arna$an gambar yang diberi$an oleh guru mengi$ut $reati0iti murid

(*)2 1.1.!) Mengenal$an bahan yang diperlu$an untu$ menghasil$an sesuatu $arya contohnya berus. (*)2 1.1.%) Me+arna$an gambar dalam ruang tertentu.

MINGGU : 1 FOKUS STANDARD KANDUNGAN (KTI (.0) M*=#2 (*)2 !.1) Mengambil bahagian dalam a$ti0iti menyanyi 4+(*)2 !.1.1) Menyanyi$an melodi mudah (cth: hmm..la..laB) 4+ (*)2 !.1.!) Menyanyi lagu yang mudah dengan iringan mu<i$ (*)2 !.1.' ) Menyanyi$an melodi (*)2 !.1.C) Menyanyi$an lagu dengan iringan mu<i$ STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA : MINGGU ORIENTASI CADANGAN AKTIVITI SUMBER CATATAN

Menyanyi lagu mengi$ut melodi dengan membunyi$an hmm hmm..la..la..la..

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A3AL SAINS (ST (.0) Ke !"#$!% S!#%)#>#2 (S) 1.1) Mempamer$an si$ap sainti1i$. (S) !.1) Membuat pemerhatian $e atas ob#e$ dan 1enomena alam di perse$itaran 4+(S) 1.1.1) Menun#u$$an si$ap sistemati$ be$er#asama bertanggung#a+ab dengan bimbingan. (S) !.1.%) Memerhati perubahan +arna.+arna di perse$itaran. (Contoh perubahan +arna daun pada musim berlainan perubahan +arna a+an pada cuaca yang berlainan) (S) !.1.&) Memerhati dan mengenalpasti bentu$.bentu$ di perse$itaraan

($ti0iti $umpulan> permainan $ecil. /uru memper$enal$an +arna.+arna di perse$itaran murid.

(latan permainan di dalam $elas

Carta +arna

/uru menun#u$$an bong$ah pelbagai bentu$

Bong$ah pebagai +arna

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A3AL MATEMATIK (ST ?.0) Pe%'!/! !% P$!%; ,;$ (S) &.1) Memadan$an ob#e$ 1:1 (S) &.4) Mengecam cora$ berulang dan membina pola 4+(S) &.1.1) Memadan$an ob#e$ berpasangan yang sama seperti $asut sarung tangan. (S) &.4.") Mengecam cora$ berulang di perse$itaran (S) &.4.4) Meleng$ap$an cora$ berulang yang diberi

Memadan$an ob#e$ berpasangan yang sama.cth: $asut sarung tangan sarung $a$i.

Menyambung$an garis. garis putus untu$ membentu$ cora$

Murid meleng$ap$an garis.garis putus untu$ membentu$ gambar>cora$ (ST 1+.0) Pe%''*%!!% ICT

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE 1.0) Me%'e%!/# &!% Me%'*$*0 E ;0# Se%&#$# (PS7 1.1) Mengenali emosi sendiri 4+(PS71.1.1) Mencerita$an dengan bimbingan pengalaman emosi yang melibat$an perasaan seperti gembira sedih ta$ut marah (PS7 1.1.4) Mencerita$an pengalaman emosi yang melibat$an perasaan seperti gembira sedih ta$ut marah (PS7 1.1.%) Mengenalpasti dan bercerita tentang #enis. #enis emosi gembira sedih ta$ut dan marah. (Permainan Mimi$ Mu$a) Beberapa orang murid mela$on$an mimi$ mu$a dan yang lain a$an mene$a #enis emosi yang ditun#u$$an (Berla$on mengi$ut emosi) Murid menun#u$$an mimi$ mu$a mengi$ut emosi yang disu$ai mengi$ut pengalaman murid.

MINGGU : 1 FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA : MINGGU ORIENTASI CADANGAN AKTIVITI SUMBER CATATAN

TUNJANG KEMANUSIAAN (KM) (KM 1.0) D#$# S!9! (*M1.1) Mengetahui tentang latar bela$ang>se#arah ndiri sendiri (*M 1.!) Mengetahui *ebolehan 5iri 4+(*M1.1.1) Mencerita$an tentang diri sendiri dengan bimbingan (contoh:nama umur #antina) (*M 1.!.!) Menyata$an $ebolehan diri sendiri (*M 1.!.") Mengenal $e$urangan diri sendiri Bercerita tentang $elebihan diri contoh : menyanyi berla$on

Bercerita tentang $e$urangan diri. Contoh : pemalu ta$ut