Anda di halaman 1dari 7

MINGGU : 2 FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA : PERIHAL DIRI SAYA CADANGAN AKTIVITI SUMBER CATATAN

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA MALAYSIA (B.M 1.0) K !"#$%"& M &' &("% (BM 1.1) Mendengar dengan penuh perhatian (BM 1.1.7) Mendengar arahan dan memberi respons. (BM 1.1.8) Mengecam pelbagai bunyi di persekitaran murid. (BM 1.1.9 ) Membeza jenis bunyi yang ada di persekitaran. Murid mendengar dan mengikut arahan daripada guru ( ontoh ! Melakukan akti"iti rutin harian #a$atan ke luar bilik darjah %engar bunyi&bunyian yang terdapat di persekitaran.

(B.M 2.0) K !"#$%"& B %)*)*% (BM '.1.() Berbual dengan (BM '.1) menggunakan ayat yang Berinteraksi mudah dengan sebutan yang dengan mesra betul (BM '.1.)) Berinteraksi secara sopan dan bertatasusila

Murid menceritakan tentang perihal diri (,eluarga- hobimakanan kegemaran dll) Bersoal ja$ab tentang kebolehan- keistime$aankekurangan diri sendiri dan mencadangkan cara mengatasi kelemahan diri. Murid melakonka simulasi meminta izin ke tandas. Main peranan

(BM '.1.*) Menyatakan permintaan dengan sopan. (BM '.1.+) Memberikan arahan kepada rakan secara bertatasusila. (B.M +.0) K !"#$%"& M !,"-" )/(BM (.1.1) Menyebut (BM (.1) huru. mengikut urutan. Mengenal bentuk huru. )/(BM (.1.') Memadankan bentuk huru. dengan bentuk objek persekitaran( ontoh! bentuk j dikaitkan dengan mata kail) (BM (.1.() Menyebut huru. secara ra$ak (BM (.1.)) Menyebut huru.

0ermainan menyanyikan lagu abjad Menyanyikan lagu abc mengikut muzik

mengikut urutan. (B.M ..0) K !"#$%"& M &*/$0 )/(BM ).'.1) Menulis (BM ).') semula huru. mengikut cara menguasai yang betul. kemahiran menulis )/(BM).'.') Menulis huru. kecil dengan cara yang betul dengan bimbingan )/(BM ).'.() Menulis huru. besar dengan cara yang betul dengan bimbingan. (BM ).'.)) Menulis huru. kecil dengan cara yang betul

Menulis huru. kecil dengan cara yang betul secara ra$ak

MINGGU : 2 FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA : PERIHAL DIRI SAYA CADANGAN AKTIVITI SUMBER CATATAN

TUNJANG KOMUNIKASI BAHASA INGGERIS (B.I 1.0) L$0) &$&( A&' S1 -$"/ S2$//0 )/(B1 1.(.1) 4alk about (B1 1.( ) 2c3uire .amiliar things and and use simple e5periences $ith guidance. phrases and statements (B1 1.(.') 4alk about .amiliar e5periences- .a"orite things and acti"ities around them $ith guidance. (B1 1.)) #isten to and .ollo$ simple instructions )/(B1 1.).1) #isten to and .ollo$ one $ord instructionse.g. 6 come-. )/(B1 1.).') #isten to and .ollo$ simple instructionse.g. 60lease stand up7. (B1 1.).() #isten to and .ollo$ instructions eg! please teacher may 1 go to the toilet. (B.I 2.0) P% % "'$&( S2$//0 (B1 '.1) 9nderstand that (B1 '.1.') :ho$ a$areness that print con"eys meaning ;#ets read< & 4eacher sho$ the

4eacher sing a song If youre happy and you know it 4eacher ask the pupil about their .a"orite .ood- hobbythings- ambition etc. 8ole play

printed materials contain meaning

by doing Pretend Reading

mo"ement point .igure and eyes during reading using big book &&Mo"ement .rom le.t to right con"eys meaning by doing Pretend reading.

(B.I +.0) R "'$&( S2$//0 )/(B1 (.1.1) 8ecognise (B1 (.1) 1denti.y letters o. the alphabet by letters o. the their shapes. alphabets )/(B1(.1.') 8ecognise letters o. the albhabet by their name. )/(B1 (.1.() 8ecognise small letters o. the alphabet. )/(B1 (.1.)) 8ecognise big latters o. the alphabet. )/(B1 (.1.*) =ame letters o. the alphabet $ith guidance. (B.I ..0) 3%$)$&( S2$//0 )/(B1 ).'.1) opy letters o. (B1 ).') >riting the alphabet correctly in skills neat- legible print. )/(B1 ).'.') >rite recognizable letters $ith guidance. (B1 ).'.() >rite recognizable letters.

:ing alphabets song

0upils $rite their random recognizable letter

TUNJANG KEROHANIAN 4 SIKAP DAN NILAI PEMDIDIKAN ISLAM (P.I 1.0) A2$'"#

MINGGU : 2 FOKUS STANDARD KANDUNGAN (P.I 2.0) I,"'"# STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA : PERIHAL DIRI SAYA CADANGAN AKTIVITI SUMBER CATATAN

(01 '.1) Bersuci dari =ajis

)/(01 '.1.1) Menyebut cara bersuci daripada hadas! &buang air kecil &buang air besar (01 '.1.') Menyatakan cara bersuci daripada hadas ! &buang air kecil &buang air besar

?uru menceritakan tentang jenis&jenis hadas & Murid menonton % tentang jenis&jenis hadas

4@ A %

(P.I +.0) S$%"# )/(01 (.1.1) Menyebut nama 8asulullah :2> (PI +.0) S$%"# Mendengar nasyid )/(01 (.1.') Menyebut nama ahli keluarga baginda yang Menyanyikan lagu nasyid terdekat! dengan bimbingan. &ibu &bapa 4@ @ %

(P.I ..0) A2#/"2 (P.I 5.0) A0"0 A/67*%"& D"& T*/$0"& J"8$ )/(01 *.1.1) Menyebut huru. (01 *.1) hijjaiyah dengan bimbingan. Mengetahui bahasa 2l&Buran

Menyebut huru. hijjaiyah secara berirama atau nasyid.

4@ @ %

TUNJANG KOMUNIKASI PENDIDIKAN MORAL (P.M +.0) B %)"&((*&(9"8", (BM (.1) Bertanggungja$ab terhadap diri dan persekitaran kelas =ilai&nilai murni )/(0M (.1.') Melaksana tanggungja$ab sebagai seorang murid dengan bimbingan )/(0M (.1.1) Menjaga kebersihan- keselamatan harta benda sendiri dan prasekolah dengan bimbingan mengemas beg- buku&buku dan alat tulis ?uru menekankan sikap bertanggungja$ab untuk menjaga kebersihan kelas tanpa disuruh

MINGGU : 2 FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA : PERIHAL DIRI SAYA CADANGAN AKTIVITI SUMBER CATATAN

TUNJANG FI:IKAL DAN ESTETIKA PERKEMBANGAN FI:IKAL DAN KESIHATAN (PFK) (PFK 1.0) P %2 !,"&("& M;);% H"/*0 (PFK 1.1) P %2 !,"&("& M;);% H"/*0 )/(0C, 1. 1.)) Menggunakan tangan untuk menguli. Menguli doh Manipuli. bo5

)/(0C, 1.1.*) Menggunakan jari untuk mencubit. )/(0C, 1.1.+) Menggunakan jari untuk menggentel. (0C, 1.1.1() Menggunakan jari untuk memulas penutup botol. (PFK 2.0) P %2 !,"&("& M;);% K"0"% )/(0C, '.1.1) Berjalan dengan postur dan teknik (0C, '.1) yang betul. Melakukan kemahiran motor )/(0C, '.1.') Berjalan ke kasar lokomotor hadapan- ke sisi- ke kiri dank e kanan. )/(0C, '.1.() Berjalan dan mengimbang badan di atas garisan atau tali di atas lantai.

Mencubit kertas Menggentel tisu 0elbagai pakaian berbutang

0ertandingan berjalan dengan teknik yang betul.

Berjalan di atas tali

TUNJANG FI:IKAL DAN ESTETIKA KREATIVITI (KPI) (KTI 1.0) S &$ V$0*"/ (,41 1.1) )/(,41 1.1.1) Mengenal Menggunakan bahan yang diperlukan untuk pengetahuan menghasilkan sesuatu karya tentang bahan dan contohnya berus dengan teknik dalam bimbingan guru. menghasilkan karya seni )/(,41 1.1.*) Me$arnakan (2plikasi seni) gambar dalam ruang tertentu. (KTI 2.0) M*<$2 (,41 '.1) Mengambil bahagian dalam akti"iti menyanyi )/(,41 '.1.() Menyanyi lagu mudah mengikut tempo (iaitu! cepat dan lambat) )/(,41 '.1.)) Menyanyi lagu yang mudah dengan sebutan yang jelas. Menyanyi lagu ;:elamat 0agi< =yanyian lagu ;Bangun 0agi ; dengan iringan muzik 8adioA cdA kaset Me$arnakan gambar

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A3AL SAINS (ST 2.0) K !"#$%"& S"$&)$=$2 )/(:4 '.1.1)Memerhati dan (:4 '.1) Membuat mengenal $arna&$arna di pemerhatian ke persekitaran. atas objek dan .enomena alam di persekitaran. Memerhati dan menyatakan $arna bagi objek di dalam kelas.

0uppet

MINGGU : 2 FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA : PERIHAL DIRI SAYA CADANGAN AKTIVITI SUMBER CATATAN

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI A3AL MATEMATIK (ST >.0) P &("/"!"& P%"&;!,;% (:4 +.1 Membandingkan objek 1!1. )/(:4 +.1.() Memadankan dua kumpulan objek yang mempunyai bilangan ! a. :ama b. 4idak sama (matching e3ual and une3ual groups) Memadankan benda maujud yang mempunyai bilangan sama dan tak sama. Benda maujud #embaran kerja

(ST 1+.0) P &((*&""& ICT (:4 1(.1) Menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara akauntable dan beretika (:4 1(.1.1) Mengenalpasti bahagian&bahagian computer (monitor- tetikus papan kekunci dan unit system) Murid di perkenalkankan dengan computer dan perkakasannya. ,omputer dan perkakasan

TUNJANG KETERAMPILAN PERKEMBANGAN SOSIOEMOSI (PSE) (PSE 1.0) M &( &"/$ '"& ! &(*%*0 !;0$ 0 &'$%$ (0:D 1.') Mengurus emosi sendiri. )/(0:D 1.'.1) Menyatakan perasaan sendiri kepada orang lain mengenai sesuatu perkara atau peristi$a yang telah berlaku melalui pelbagai cara seperti lisan- lukisantingkah laku. Murid berlakon mengikut emosi gembira sedih takut dan marah. 0ermainan mimik muka menggunakan kotak beracun yang mengandungi $ajah beremosi. ,otak- muzikgulungan $ajah beremosi

MINGGU : 2 FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA : PERIHAL DIRI SAYA CADANGAN AKTIVITI SUMBER CATATAN

TUNJANG KEMANUSIAN (KM) (KM 1.0) D$%$ S"?" (,M 1.1) Mengetahui tentang (,M 1.1.() Menceritakan pertumbuhan dan keperluan Bercerita tentang diri sendiri

latar belakang tentang sejarah diri sendiri (,M 1.') Mengetahui kebolehan diri

diri sejak lahir )/(,M 1.'.1) Menyatakan kebolehan diri sendiri dengan bimbingan. (,M 1.'.') Menyatakan kebolehan diri sendiri. Bersoal ja$ab tentang kebolehan dirikeistime$aankekurangan dan